Anropskøer

Anropskøer ruter innringere til agenter som kan hjelpe med et bestemt problem eller spørsmål.Samtaler distribueres én om gangen til agentene i køen.

Samtalekøer setter samtaler på vent når ingen av brukerne (agentene) som er tilordnet til å motta samtaler fra køen er tilgjengelige.Når en agent blir tilgjengelig, viderekobles samtalene fra køen i henhold til innstillingene for samtaleruting som du har satt for samtalekøen.

Du kan opprette flere samtalekøer for organisasjonen, slik at når kundenes anrop ikke kan besvares, hører de et automatisert svar, betryggelsesmeldinger og/eller ventemusikk frem til noen kan svare på anropet.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø > Opprett samtalekø.

3

På siden Grunnleggende, oppgi følgende informasjon og klikk deretter på Neste.

 • Plassering– Velg en plassering fra rullegardinmenyen.


   
  En plassering er en beholder med stedsspesifikk oppringingskonfigurasjon.Se Konfigurer Cisco Webex Calling for organisasjonen hvis du vil ha mer informasjon.
 • Navn på samtalekø– Skriv inn et navn på samtalekøen.

 • Telefonnummer– tilordne et primært telefonnummer og/eller et internnummer for samtalekøen.

 • Tillat køtelefonnummer for utgående samtaler– slå på bryteren for å tillate køtelefonnummer for utgående samtaler.

 • Antall samtaler i kø– tilordne maksimalt antall samtaler for denne samtalekøen.Når dette antallet er nådd, aktiveres innstillingene for overløp.


   
  Ikke angi Antall samtaler i kø som 0.Innkommende anrop er ikke tillatt hvis Antall samtaler i kø er satt til 0.
 • Innringer-ID– tilordne innringer-ID-en for samtalekøen.Innringer-ID-en som er tilordnet her, samt navnet og nummeret til den som ringer, vises når agentene for samtalekøen mottar et innkommende anrop fra køen.Innringer-ID-en brukes også til samtaler som videresendes utenfor denne samtalekøen.


   

  Dette feltet er obligatorisk for å gå til neste skjerm.

  • Direktelinje– det primære telefonnummeret og internnummeret fra denne køen.


    

   Alternativet for direktelinje vises ikke hvis du ikke angir et telefonnummer.

  • Stedsnummer– nummeret som er tilordnet stedet.

  • Tilordnet nummer fra plasseringen til samtalekøen– velg et nummer fra plasseringen.

 • Språk– velg språket for samtalekøen i rullegardinmenyen.

4

Samtaleruting-siden velger du ett av følgende alternativer, og klikker på Neste.

 • Prioritetsbasert
  • Sirkulær– går gjennom alle agenter etter den siste agenten som tok en samtale.Samtaler sendes til den neste tilgjengelige samtalekø-agenten.

  • Ovenfra og ned– sender samtaler gjennom agentkøen i rekkefølge, og starter fra toppen hver gang.

  • Lengst inaktiv– sender samtaler til agenten som har vært inaktiv lengst.Hvis de ikke svarer, går samtalen videre til neste agent som har vært inaktiv nest lengst, og så videre frem til samtalen er besvart.

  • Vektet– sender samtaler til agenter basert på prosenter du tilordner hver agent i samtalekøprofilen (opptil 100 %).

  • Samtidig– sender samtaler til alle agentene i en samtalekø samtidig.

 • Ferdighetsbasert

   
  Når du velger ferdighetsbasert samtaleruting, skjer rutingen som standard bare basert på ferdighetsnivået.Hvis det er mer enn én agent med samme ferdighetsnivå, følges det valgte rutingsmønsteret (sirkulær/ovenfra og ned/lengst inaktiv) for å bestemme hvilken agent som skal velges for samtalerutingen.
  • Sirkulær– går gjennom alle agenter etter den siste agenten som tok en samtale.Samtaler sendes til den neste tilgjengelige samtalekø-agenten.

  • Ovenfra og ned– sender samtaler gjennom agentkøen i rekkefølge, og starter fra toppen hver gang.

  • Lengst inaktiv– sender samtaler til agenten som har vært inaktiv lengst.Hvis de ikke svarer, går samtalen videre til neste agent som har vært inaktiv nest lengst, og så videre frem til samtalen er besvart.

5

Innstillinger for overløp-siden bestemmer du hvordan overløpte samtaler skal håndteres.Velg ett av følgende alternativer i rullegardinmenyen:

 • Utfør opptattbehandling– Innringeren hører en raskt opptatt-tone.

 • Spill av ringelyd til innringeren legger på– Innringeren hører ringing frem til de legger på.

 • Overfør til telefonnummer– Angi nummeret du vil overføre overløpte samtaler til.

6

Du kan også aktivere følgende innstillinger for overløp:

 • Aktiver overløp hvis oppringningen ikke blir besvart etter x sekunder– Med dette alternativet kan du angi ventetid (i sekunder) for innringere.Når ventetiden er nådd av den som ringer, utløses handlingen for overløp.

 • Spill av kunngjøring før overløp starter– Hvis dette alternativet er deaktivert, vil innringere høre ventemusikk frem til samtalen besvares av en bruker.

7

Klikk på Neste.

8

Kunngjøringer-siden kan du bestemme meldingene og musikken som innringere hører mens de venter i køen.Du kan aktivere følgende alternativer:

 • Velkomstmelding– Spill av en melding med en gang innringeren plasseres i køen.For eksempel: «Takk for at du ringte.Du vil snart få hjelp av en agent.»Alternativet kan bli angitt som obligatorisk.Hvis det obligatoriske alternativet ikke er valgt og en innringer plasseres i samtalekøen når en agent er tilgjengelig, spilles ikke kunngjøringen av for innringeren og de overføres rett til agenten.

 • Beregnet ventetid-melding for samtaler i kø– Varsle innringeren om enten beregnet ventetid eller plassering i køen.Hvis dette alternativet er aktivert, spilles det av etter velkomstmeldingen og før betryggelsesmeldingen.

 • Betryggelsesmelding–Spill av en melding etter velkomstmeldingen og før ventemusikken.Dette er vanligvis en egendefinert kunngjøring som spiller av informasjon, for eksempel gjeldende kampanjer eller informasjon om produkter og tjenester.

 • Omgåelse av betryggelsesmelding– spill av en kortere betryggelsesmelding i stedet for den vanlige betryggelsesmeldingen eller ventemusikken for alle anrop som skal besvares raskt.Denne funksjonen hindrer at en innringer hører en kort del av standard betryggelsesmeldingen som brått avbrytes når en agent kobles til.

 • Ventemusikk– spill av musikk etter betryggelsesmeldingen i en gjentakende sekvens.

 • Call Whisper-melding– spill av en melding til agenten rett før det innkommende anropet kobles til.Meldingen kunngjør vanligvis identiteten til samtalekøen som anropet kommer fra.

9

Klikk på Neste.

10

Velg agenter-siden bruker du søkeverktøyet til å legge til brukere eller arbeidsområder i samtalekøen.

11

Tilordne et ferdighetsnivå (1 er det høyeste ferdighetsnivået og 20 er det laveste ferdighetsnivået) til hver bruker eller hvert arbeidsområde som er lagt til i samtalekøen.


 
 • Du kan bare tilordne et ferdighetsnivå når du velger ferdighetsbasert rutingstype, ellers har du ikke muligheten til å angi ferdighetsnivåer.

 • Som standard vil agenter med ferdighetsnivå 1 (høyeste ferdighetsnivå) bli lagt til.

12

(Valgfritt) Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil tillate at agenter i aktive samtaler tar imot flere anrop.

13

(Valgfritt) Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil tillate agenter å bli med i eller forlate køen.

14

Klikk på Neste.


 

Avhengig av hvilket alternativ for samtaleruting du valgte tidligere, må du kanskje legge til ekstra informasjon, for eksempel å legge til prosentvekting for brukere eller arbeidsområder, eller for sirkulær ruting eller ruting av samtaler ovenfra og ned, dra og slipp brukere og arbeidsområder i køens rekkefølge.

15

Se gjennom-siden ser du gjennom innstillingene for samtalekøen for å kontrollere at du har oppgitt riktige detaljer.

16

Klikk på Opprett og Ferdig for å bekrefte innstillingene for samtalekøen.


 
Når du har opprettet en kø, kan du aktivere eller deaktivere køen ved hjelp av bryteren ved siden av Aktiver samtalekø i sidepanelet.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres?Se denne videodemonstrasjonen som viser hvordan du oppretter en ny samtalekø i Control Hub.

Du kan legge til og administrere flere samtalekøer samtidig ved hjelp av en CSV-fil for flere samtalekøer.Denne artikkelen dekker de spesifikke feltene og verdiene som trengs for CSV-opplasting av Webex Calling-samtalekøer.

Hvis du vil legge til flere samtalekøer samtidig, laster du bare ned og fyller ut en tom CSV-mal.


Du kan ikke endre flere innstillinger for viderekobling av anrop for en samtalekø samtidig.Hvis du vil redigere viderekobling av anrop for en samtalekø, kan du se Konfigurere viderekobling av anrop for en samtalekø.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø > Masseadministrer.

3

Velg et sted for samtalekøene du vil legge til.

4

Klikk på Last ned .csv-mal.

5

Fyll ut regnearket.

6

Last opp CSV-filen ved å dra og slippe den eller klikke på Velg en fil.

7

Klikk på Last opp.

Når den er lastet opp, kan du klikke på Se Oppgaver-siden for detaljer for å se statusen til endringene.

Hvis du vil endre flere samtalekøer samtidig, laster du bare ned de gjeldende CSV-dataene og endrer det du må, i regnearket.


Du kan ikke endre flere innstillinger for viderekobling av anrop for en samtalekø samtidig.Hvis du vil redigere viderekobling av anrop for en samtalekø, kan du se Konfigurere viderekobling av anrop for en samtalekø.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø > Masseadministrer.

3

Velg en plassering for samtalekøene du vil endre.

4

Klikk på Last ned data.


 

Hvis dataene for samtalekøene du har valgt overskrider maksimumsgrensen (mer enn 10 000 rader for hver CSV-fil), får du en komprimert fil som inneholder flere CSV-filer.

5

Gjør de nødvendige endringene i regnearket.

6

Last opp den endrede CSV-filen ved å dra og slippe den eller klikke på Velg en fil.

7

Klikk på Last opp.

Når den er lastet opp, kan du klikke på Se Oppgaver-siden for detaljer for å se statusen til endringene.

Bruk denne tabellen til å se hvilke felt som er obligatoriske eller valgfrie, og hva som må gjøres når du skal legge til eller redigere flere samtalekøer samtidig.


Kolonnene er enten obligatoriske eller valgfrie felt.Dette varierer ut fra om du bruker en CSV-fil til å legge til en ny samtalekø eller redigere en eksisterende samtalekø.

Kolonne

Obligatorisk eller valgfritt

(Legg til en samtalekø)

Obligatorisk eller valgfritt

(Rediger en samtalekø)

Beskrivelse

Verdier som støttes

Navn

Obligatorisk

Obligatorisk

Skriv inn navnet på samtalekøen.Samtalekøer på samme sted må ha navn som er unike og identifiserbare.Hvis samtalekøene er på forskjellige steder, kan de ha samme navn.

Eksempel:Samtalekø for San Jose

Tegngrense:1–30

Telefonnummer

Obligatorisk (hvis internnummer står tomt)

Valgfritt

Skriv inn telefonnummeret til samtalekøen.Du må ha enten et telefonnummer eller et internnummer.

Bare E.164-numre er tillatt for CSV-import.

Eksempel:+12815550100


 

Telefonnummeret må være i Numre-fanen i Control Hub.

Internnummer

Obligatorisk (hvis telefonnummeret står tomt)

Alternativer

Gå inn i samtalekøutvidelsen.Du må ha enten et telefonnummer eller et internnummer.

Internnummer med to til seks sifre.

00-999999

Plassering

Obligatorisk

Obligatorisk

Angi plasseringen for å tilordne denne samtalekøen.

Eksempel:San Jose


 

Plasseringen må være i Plasseringer-fanen i Control Hub.

Fornavn for innringer-ID

Alternativer

Alternativer

Skriv inn fornavnet som skal vises for samtalekøens anropslinje-ID (CLID).Innringer-ID-en brukes når viderekobling er aktivert og samtaler viderekobles.

Eksempel:San


 

Bare UTF-8-tegn støttes.

Tegngrense:1–30

Etternavn for innringer-ID

Alternativer

Alternativer

Skriv inn etternavnet som skal vises for samtalekøens anropslinje-ID (CLID).Innringer-ID-en brukes når viderekobling er aktivert og samtaler viderekobles.

Eksempel:Jose


 

Bare UTF-8-tegn støttes.

Tegngrense:1–30

Språk

Alternativer

Alternativer

Angi kunngjøringsspråket for samtalekøen.

Eksempel: en_us

Tidssone

Alternativer

Alternativer

Angi tidssonenøkkelen for samtalekøen.Denne tidssonen gjelder for tidsplanene som brukes for denne samtalekøen.

Eksempel:Amerika/Chicago

Tegngrense:1-127

Aktiver samtalekø

Alternativer

Alternativer

Bruk denne kolonnen til å aktivere eller deaktivere samtalekøen.

AKTIVERT, DEAKTIVERT, aktivert, deaktivert

Antall samtaler i køen

Alternativer

Alternativer

Angi grensen for antall samtaler systemet legger til i køen frem til en agent blir tilgjengelig.

Område:1–50

Type samtaleruting (prioritet/ferdighetsbasert)

Alternativer

Alternativer


 
Dette feltet er obligatorisk når du redigerer samtalerutingsmønsteret.

Velg type samtaleruting for samtalekøen.

PRIORITETSBASERT,_FERDIGHETSBASERT_

Samtalerutingsmønster

Obligatorisk

Alternativer

Angi rutingsmønsteret for samtalekøen.Velg en av følgende støttede retningslinjer.

Når type samtaleruting er prioritetsbasert, er verdiene:SIRKULÆR, VANLIG, SAMTIDIG, UNIFORM, VEKTET

Når type samtaleruting er ferdighetsbasert, er verdiene:SIRKULÆR, VANLIG, SAMTIDIG.

Aktivering av telefonnummer for utgående anrop

Alternativer

Alternativer

Aktiver køtelefonnummeret for utgående anrop.

SANN, USANN

Tillat aktivering av agent

Alternativer

Alternativer

Velg dette alternativet slik at agenter kan bli med i eller forlate køen.

SANN, USANN

Handling for overløp

Alternativer

Alternativer

Angi handlingen for behandling av overløp i samtalekøen.Velg én av de støttede handlingene.

UTFØR_EN_OPPTATTBEHANDLING, OVERFØRING_TIL_TELEFONNUMMER, SPILL_AV_RINGELYD_FREM_TIL_INNRINGEREN LEGGER_PÅ

Aktiver overløp

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver behandling av overløp etter en angitt tidsperiode.

Hvis aktivert, angir du Overløp etter ventetid i neste kolonne.

SANN, USANN

Overføringsnummer for overløp

Alternativer

Alternativer

Angi nummeret du vil overføre overløpssamtaler til.

Eksempel:1112223333


 

Telefonnummeret må være i Numre-fanen i Control Hub.

Tegngrense:1-23

Aktiver overføring av overløp til telefonsvarer

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver overføring av overløp til telefonsvarer.

SANN, USANN

Overløp etter ventetid

Alternativer

Alternativer

Angi tiden det tar å vente (i sekunder) på at en agent skal svare før du videresender den som ringer til et annet sted.

Område:1-7200

Aktiver kunngjøring av overløp

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver avspilling av kunngjøring før overløpshåndtering.

SANN, USANN

Aktiver velkomstmelding

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver for å spille av en melding med en gang innringeren plasseres i køen.

SANN, USANN

Velkomstmelding er obligatorisk

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver hvis du vil at velkomstmeldingen skal spilles av for hver innringer.

SANN, USANN

Aktiver ventemelding

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver for å varsle innringeren med enten beregnet ventetid eller plassering i køen.Hvis dette alternativet er aktivert, spilles det av etter velkomstmeldingen og før betryggelsesmeldingen.

Hvis aktivert, må du sørge for å angi Ventemeldingsmodus i neste kolonne.

SANN, USANN

Ventemeldingsmodus

Alternativer

Alternativer

Velg hva du vil at ventemeldingen skal si til innringerne.Velg ett av de støttede alternativene.

TID, PLASSERING

Behandlingstid for ventemelding

Alternativer

Alternativer

Angi standard antall minutter for håndtering av samtaler.

Område:1–100

Plassering for avspilling av ventemelding

Alternativer

Alternativer

Angi antall plasseringer som den estimerte ventetiden spilles av for.

Område:1–100

Ventetid for ventemelding

Alternativer

Alternativer

Angi antall minutter som den estimerte ventetiden spilles av for.

Område:1–100

Ventemelding om stor pågang

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver ventemeldingen for å spille av en melding som informerer innringere om at det er et høyt antall innringere.

SANN, USANN

Aktivering av betryggelsesmelding

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver avspilling av en melding etter velkomstmeldingen og før ventemusikken.

Hvis aktivert, må du sørge for å angi antall sekunder i kolonnen Tidspunkt for betryggelsesmelding.

SANN, USANN

Tidspunkt for betryggelsesmelding

Alternativer

Alternativer

Angi hvor mange sekunders intervall det skal gå mellom hver repetisjon av betryggelsesmeldingen som spilles av for innringere i køen.

Område:1–600

Aktiver ventemusikk

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver ventemusikk for samtaler i kø.

SANN, USANN

Aktiver alternativ kilde for ventemusikk

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver en fil for ventemusikk som ikke er standard.Velg den alternative kildefilen i Control Hub.

SANN, USANN

Aktiver omgåelse av betryggelsesmelding

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver omgåelse av betryggelsesmelding for samtaler i køen.

SANN, USANN

Ventetid for omgåelse av betryggelsesmelding

Alternativer

Alternativer

Angi antall sekunders intervall for ventetid for omgåelse av betryggelsesmelding for innringere i køen.

Område:1–120

Aktiver skjult melding

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver skjult meling for samtaler i køen.

SANN, USANN

Tillat flere anrop per agent

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver ventende samtaler for agenter.

SANN, USANN

Aktiver returnert anrop

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver returnerte anrop for denne samtalekøen.Returnerte samtaler er samtaler som ble sendt til en tilgjengelig agent, men som agenten ikke svarte på.

Hvis aktivert, må du sørge for å angi antall ringesignaler i kolonnen Antall ringesignaler for returnerte anrop.

SANN, USANN

Antall ringesignaler for returnerte anrop

Alternativer

Alternativer

Skriv inn antall ringesignaler som skal spiles av mens innringeren venter på den ledige agenten før det letes etter neste ledige agent.

Område:1–20

Returnert samtale hvis agenten ikke er tilgjengelig

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver returnert samtale hvis agenten ikke er tilgjengelig under rutingen av samtalen.

SANN, USANN

Aktiver returnert samtale etter angitt tid

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver returnerte samtaler etter å ha blitt satt på vent av agenten i mer enn <X> sekunder.

Hvis det er aktivert, må du sørge for å angi antall sekunder som skal gå før en ventende samtale skal returneres.

SANN, USANN

Returner samtale etter angitt tid

Alternativer

Alternativer

Angi antall sekunder som skal gå før en ventende samtale skal returneres.

Hvis kolonnen ovenfor er satt til sann, angis 60 som standard.

Område:1–600

Aktiver varsling av agent hvis samtalen er satt på vent

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver varsling av agent hvis samtalen er satt på vent i mer enn <X> sekunder.

Hvis aktivert, må du sørge for å angi antall sekunder som skal gå før agenten varsles om det ventende anropet.

SANN, USANN

Tidspunkt for varsling av agent hvis samtalen er satt på vent

Alternativer

Alternativer

Angi antall sekunder som skal gå før agenten varsles om det ventende anropet.

Hvis kolonnen ovenfor er satt til sann, angis 30 som standard.

Område:1–600

Aktiver karakteristisk ringesignal

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver karakteristisk ringesignal for returnerte samtaler.Hvis aktivert, får agenter høre et karakteristisk ringesignal når de mottar anrop fra samtalekøen.

Hvis aktivert, angir du hvilken type karakteristisk ringesignalmønster du vil tilordne i neste kolonne.

SANN, USANN

Karakteristisk ringesignalmønster

Alternativer

Alternativer

Hvis karakteristisk ringesignal er aktivert, velger du ringemønster for det karakteristiske ringesignalet.Velg ett av de støttede alternativene.

NORMAL, LANG_LANG, KORT_KORT_LANG, KORT_LANG_KORT

Aktivering av alternativ nummer for karakteristisk ringesignal

Alternativer

Alternativer

Aktiver eller deaktiver et karakteristisk ringesignal for alternative numre.

Hvis aktivert, skriver du inn ringesignalmønsteret i kolonnen Ringemønster for alternative numre.

SANN, USANN

Handling for alternative numre

Alternativer

Alternativer

Skriv inn LEGG TIL for å legge til de alternative numrene du fører opp i denne raden.Skriv inn FJERN for å fjerne de alternative numrene du fører opp i raden.

Hvis du skriver inn ERSTATT, fjerner du alle tidligere angitte alternative numre og erstatter dem med de alternative numrene du legger til i denne raden.

LEGG TIL, ERSTATT, FJERN

Agenthandling

Alternativer

Alternativer

Skriv inn LEGG TIL for å legge til agentene du fører opp i denne raden.Skriv inn FJERN for å fjerne agentene du fører opp i raden.

Hvis du skriver inn ERSTATT, fjerner du alle tidligere angitte agenter og erstatter dem med agentene du legger til i denne raden.

LEGG TIL, ERSTATT, FJERN

Alternative numre

Alternativer

Alternativer

Skriv inn de alternative numrene du vil tilordne samtalekøen.

Eksempel:1112223333


 

Telefonnummeret må være i Numre-fanen i Control Hub.

Tegngrense:1-23

Ringemønster for alternative numre

Alternativer

Alternativer

Hvis karakteristisk ringesignal er aktivert for alternative numre, velger du ringemønsteret for det karakteristiske ringesignalet.Velg ett av de støttede alternativene.

NORMAL, LANG_LANG, KORT_KORT_LANG, KORT_LANG_KORT

Agent1 ID,

Agent2 ID…

Agent50 ID

Alternativer

Alternativer

Angi agentene du vil tilordne samtalekøen.Agenter kan være brukere eller arbeidsområder.For brukere, skriver du inn brukerens e-postadresse.For arbeidsområder, skriver du inn navnet på arbeidsområdet.

Eksempel:test@example.com

Tegngrense:1–161

Agent1 Vekt,

Agent2 Vekt...

Agent50 Vekt

Alternativer

Alternativer

Hvis retningslinjene for samtaleruting av samtalekøen er vektet, angir du agentens vekting i prosent.

Område:0–100

Agent1 Ferdighetsnivå,

Agent2 Ferdighetsnivå...

Agent50 Ferdighetsnivå

Alternativer

Alternativer

Velg ferdighetsnivået for de tilordnede agentene.

Område:1–20

Hver rad kan inneholde maksimalt 50 agenter og deres tilknyttede vektprosent for samtaleruting (hvis aktuelt).Hvis du vil legge til eller redigere mer enn 50 agenter, bruker du en CSV-fil og følger disse trinnene.

1

Angi de 50 agentene, og den tilknyttede vektprosenten for samtaleruting (hvis aktuelt), som du vil legge til eller redigere i den første raden for samtalekøen du legger til eller redigerer.

2

I den neste raden trenger du bare å angi informasjon i følgende kolonner for å legge til eller redigere flere agenter:

 • Navn– skriv inn samme navn som i raden ovenfor for å legge til eller redigere flere agenter.

 • Plassering– angi samme plassering som i raden ovenfor for å legge til eller redigere flere agenter.

 • Agenthandling– skriv inn LEGG TIL for å legge til agentene du fører opp i denne raden.Skriv inn FJERN for å fjerne agentene du fører opp i denne raden.


   

  Hvis du skriver inn ERSTATT, fjerner du alle tidligere angitte agenter og erstatter dem med agentene du legger til i denne raden.

 • Agent1, Agent2 osv. – skriv inn e-postadressen eller arbeidsområdet til brukeren som du vil legge til, fjerne eller erstatte.

 • (Valgfritt) Agent1 Vekt, Agent2 Vekt osv. – hvis retningslinjene for samtaleruting av samtalekøen er vektet, angir du agentens vekting i prosent.

Du kan la alle andre kolonner stå tomme.

3

Fortsett prosessen frem til du har lagt til alle agentene som skal legges til eller redigeres.

 • Før du laster opp CSV-filen med samtalekøen, må du lese Masseklargjøring av Webex Calling-elementer ved hjelp av CSV for å forstå CSV-konvensjonene.

 • Du kan enten eksportere gjeldende samtalekøer, noe som lar deg legge til, slette eller endre det eksisterende datasettet, eller du kan eksportere et eksempelsett med samtalekøer.Når filen er endret, kan den lastes opp via massefunksjonene.


  Eksportere CSV-filen til ZIP-filformat:Når du eksporterer data til en CSV-fil, kan antall oppføringer overstige 1000.I slike tilfeller lastes en ZIP-fil ned, som inneholder alle oppføringene i én CSV-fil.En egen mappe som inneholder alle dataene deles inn i flere CSV-filer med mindre enn 1000 oppføringer.Disse filene genereres slik at administratorene raskt kan importere oppdateringer og laste dem opp.

 • Det er viktig å være kjent med de obligatoriske og valgfrie kolonnene, og informasjonen du må oppgi når du fyller ut CVS-malen.De spesifikke feltene for CSV-filen for samtalekø finner du i tabellen nedenfor.

 • Maksimalt antall rader er 1 000 (ikke inkludert overskriften).

 • Agenter kan være brukere eller arbeidsområder.For brukere, skriver du inn brukerens e-postadresse.For arbeidsområder, skriver du inn navnet på arbeidsområdet.

 • Hver rad kan inneholde maksimalt 50 agenter.Se Legg til eller rediger mer enn 50 agenter om gangen hvis du vil ha mer informasjon.