Samtalsköer

Samtalsköer dirigerar uppringare till agenter som kan hjälpa dem med ett problem eller en fråga.Samtalen fördelas ett i taget till agenterna i kön.

Samtalsköer håller tillfälligt samtal i molnet när inga användare (agenter) som tilldelats samtal från kön är tillgänglig.När agenter blir tillgängliga dirigeras de köade samtalen enligt de inställningar för samtalsdirigering som du har fastställt för samtalskön.

Du kan skapa flera samtalsköer för organisationen så att kunder vars samtal inte kan besvaras hör ett automatiskt svar, ett lugnande meddelanden och/eller parkeringsmusik tills någon kan besvara samtalet.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö > Skapa samtalskö.

3

Ange följande information på sidan Grundläggande och klicka sedan på Nästa.

 • Plats– Välj en plats i den nedrullningsbara menyn.


   
  En plats är en behållare med platsspecifik samtalskonfiguration.Mer information finns i Konfigurera Cisco Webex Calling för din organisation.
 • Namn på samtalskö– Ange namnet på samtalskön.

 • Telefonnummer– Ange det primära telefonnumret och/eller en anknytning för samtalskön.

 • Tillåt telefonnummer i kö för utgående samtal– Aktivera växlingsknappen för att tillåta telefonnummer i kön för utgående samtal.

 • Antal samtal i kö– Ange det högsta antalet samtal för den här samtalskön.När detta antal uppnås aktiveras inställningarna för buffertspill.


   
  Ställ inte in Antal samtal i kö på 0.Inkommande samtal tillåts inte om Antal samtal i kö är inställt på 0.
 • Uppringar-ID– Ange uppringar-ID för samtalskön.Uppringar-ID:t som har tilldelats här, tillsammans med namn och nummer för uppringarens uppringar-ID, visas när agenterna i samtalskön får ett inkommande samtal från kön.Uppringar-ID:t används även för samtal som vidarebefordras utanför denna samtalskö.


   

  Detta fält är obligatoriskt för att kunna gå till nästa skärmbild.

  • Direktlinje– Det primära telefonnumret och den primära anknytningen från den här kön.


    

   Alternativet direktlinje visas inte om du inte anger ett telefonnummer.

  • Platsnummer– Numret som har tilldelats platsen.

  • Tilldelat nummer från samtalsköns plats– Välj ett nummer från platsen.

 • Språk– Välj språk för samtalskön i den nedrullningsbara menyn.

4

På sidan Samtalsroutning väljer du ett av följande alternativ och klickar på Nästa.

 • Prioritetsbaserad
  • Cirkulär– Växlar mellan alla agenter utifrån den agent som senast besvarade ett samtal.Samtal skickas till nästa tillgängliga agent i samtalskön.

  • Uppifrån och ner– Samtal skickas genom kön med agenter i ordning, med början uppifrån varje gång.

  • Längsta inaktivitet– Samtal skickas till den agent som har varit inaktiv längst.Om denna inte svarar fortsätter funktionen till agenten som varit inaktiv näst längst och så vidare tills samtalet besvaras.

  • Viktat– Samtal skickas till agenter utifrån procentandelar du har tilldelat varje agent i samtalsköprofilen (upp till 100 %).

  • Samtidigt– Samtal skickas till alla agenter i samtalskön samtidigt.

 • Kunskapsbaserad

   
  När du väljer kunskapsbaserad samtalsdirigering sker dirigering som standard endast utifrån färdighetsnivå.Om det finns mer än en agent med samma färdighetsnivå följs det valda dirigeringsmönstret (cirkulär/uppifrån och ner/längst) för att lösa problemet och välja nästa agent för samtalsdirigering.
  • Cirkulär– Växlar mellan alla agenter utifrån den agent som senast besvarade ett samtal.Samtal skickas till nästa tillgängliga agent i samtalskön.

  • Uppifrån och ner– Samtal skickas genom kön med agenter i ordning, med början uppifrån varje gång.

  • Längsta inaktivitet– Samtal skickas till den agent som har varit inaktiv längst.Om denna inte svarar fortsätter funktionen till agenten som varit inaktiv näst längst och så vidare tills samtalet besvaras.

5

På sidan för Inställningar för buffertspill kan du avgöra hur överskridande samtal hanteras.Välj ett av följande alternativ i den nedrullningsbara menyn:

 • Hantera upptagen– Uppringaren hör en snabb upptagetton.

 • Spela upp ringsignal tills uppringaren lägger på– Uppringaren hör en ringsignal tills de lägger på.

 • Överför till telefonnummer– Ange numret du vill överföra överskridna samtal till.

6

Du kan även aktivera följande inställningar för buffertspill:

 • Aktivera överspill när samtal har väntat i x sekunder– Med det här alternativet kan du ange en väntetid (i sekunder) för uppringare.När uppringaren når denna väntetid aktiveras hantering av buffertspill.

 • Spela upp meddelande innan överspill hanteras– Om detta alternativ är inaktiverat hör uppringaren parkeringsmusik tills samtalet besvaras av en användare.

7

Klicka på Nästa.

8

På sidan Meddelanden kan du avgöra vilket meddelande och vilken musik uppringare hör när de väntar i kön.Du kan aktivera något av följande alternativ:

 • Välkomstmeddelande– Spela upp ett meddelande när uppringare placeras i kön.Till exempel ”Tack för att du ringer.En agent besvarar samtalet inom kort.”Detta kan ställas in som obligatoriskt.Om det obligatoriska alternativet inte har valts och en uppringare når samtalskön när det finns en tillgänglig agent hör uppringaren inte det här meddelandet utan överförs till en agent.

 • Beräknat väntemeddelande för köade samtal– Informera uppringaren om antingen den beräknade väntetiden eller deras plats i kön.Om detta alternativ är aktiverat spelas det upp efter välkomstmeddelandet och innan det lugnande meddelandet.

 • Lugnande meddelande– Spela upp ett meddelande efter välkomstmeddelandet och innan parkeringsmusiken.Detta är vanligtvis ett anpassat meddelande som spelar upp information, som aktuella erbjudanden eller information om produkter och tjänster.

 • Förbikoppling av lugnande meddelande– Spela upp ett kortare lugnande meddelande istället för det vanliga lugnande meddelandet eller den vanliga parkeringsmusiken för alla samtal som kan besvaras snabbt.Den här funktionen förhindrar att en uppringare hör en kort del av det lugnande standardmeddelandet som abrupt avslutas när de skickas till en agent.

 • Parkeringsmusik– Spela upp musik efter det lugnande meddelandet i en upprepande slinga.

 • Meddelande om samtalsviskning– Spela upp ett meddelande för agenten precis innan det inkommande samtalet ansluts.Meddelandet innehåller normalt information om identiteten på samtalskön som samtalet kommer från.

9

Klicka på Nästa.

10

På sidan Välj agenter använder du sökverktyget för att lägga till användare eller arbetsytor för samtalskön.

11

Tilldela en färdighetsnivå (1 är den högsta färdighetsnivån och 20 är den lägsta färdighetsnivån) till varje användare eller arbetsyta som har lagts till för samtalskön.


 
 • Du kan bara tilldela en färdighetsnivå när du väljer kompetensbaserad dirigering, andra typer ger inte möjlighet att ställa in färdighetsnivå.

 • Som standard läggs agenter med färdighetsnivå 1 (högsta färdighetsnivå) till.

12

(Valfritt) Markera kryssrutan om du vill tillåta att agenter med aktiva samtal besvarar fler samtal.

13

(Valfritt) Markera kryssrutan om du vill tillåta att agenter ansluter till eller lämnar kön.

14

Klicka på Nästa.


 

Beroende på vilket samtalsomkopplingsalternativ du har valt tidigare kan du behöva lägga till mer information, som en viktad procentandel för användare eller arbetsytor, eller, vid cirkulär dirigering eller uppifrån och ner, dra och släppa användare och arbetsytor i samma ordning som de har i kön.

15

På sidan Granska kan du kontrollera inställningarna för samtalskön för att säkerställa att du har angett rätt uppgifter.

16

Klicka på Skapa och Färdig för att bekräfta inställningarna för samtalskön.


 
När en kö har skapats kan du aktivera eller inaktivera kön med växlingsknappen bredvid Aktivera samtalskö i sidopanelen.

Exempel

Vill du se hur det går till?Titta på den här videodemonstrationen om hur du skapar en ny samtalskö i Control Hub.

Du kan lägga till och hantera flera samtalsköer samtidigt med hjälp av CSV för samtalsköer.I den här artikeln diskuteras de specifika fält och värden som krävs för CSV-överföring av samtalsköer i Webex Calling.

Du kan lägga till flera samtalsköer samtidigt genom att hämta och fylla i en tom CSV-mall.


Det går inte att ändra flera inställningar för vidarekoppling av samtal för en samtalskö samtidigt.Se Konfigurera vidarekoppling av samtal för en samtalskö för att redigera vidarekoppling för en samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö > Bulkhantera.

3

Välj en plats för de samtalsköer du vill lägga till.

4

Klicka på Hämta .csv-mall.

5

Fyll i kalkylbladet.

6

Överför CSV-filen genom att dra och släppa eller klicka på Välj en fil.

7

Klicka på Överför.

När överföringen är färdig kan du klicka på Besök sidan Uppgifter för mer information för att se status på ändringarna.

Du kan ändra flera samtalsköer samtidigt genom att hämta aktuella CSV-data och göra de nödvändiga ändringarna i kalkylbladet.


Det går inte att ändra flera inställningar för vidarekoppling av samtal för en samtalskö samtidigt.Se Konfigurera vidarekoppling av samtal för en samtalskö för att redigera vidarekoppling för en samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö > Bulkhantera.

3

Välj en plats för de samtalsköer du vill ändra.

4

Klicka på Hämta data.


 

Om data för de samtalsköer du har valt överskrider maxgränsen (mer än 10 000 rader per CSV) får du en zippad fil med flera CSV-filer.

5

Gör nödvändiga ändringar i kalkylbladet.

6

Överför den ändrade CSV-filen genom att dra och släppa eller klicka på Välj en fil.

7

Klicka på Överför.

När överföringen är färdig kan du klicka på Besök sidan Uppgifter för mer information för att se status på ändringarna.

Använd den här tabellen för att se vilka fält som är obligatoriska eller valfria och vad du behöver fastställa när du lägger till eller redigerar flera samtalsköer samtidigt.


Kolumner är antingen obligatoriska eller valfria fält.Detta varierar beroende på om du använder CSV-filen för att lägga till en ny samtalskö eller redigera en befintlig samtalskö.

Kolumn

Obligatoriskt eller valfritt

(Lägg till en samtalskö)

Obligatoriskt eller valfritt

(Redigera en samtalskö)

Beskrivning

Värden som stöds

Namn

Obligatorisk

Obligatorisk

Ange namnet på samtalskön.Samtalsköer på samma plats måste ha unikt identifierbara namn.Om samtalsköerna finns på olika platser kan de ha samma namn.

Exempel:Samtalskö San Jose

Teckengräns:1–30

Telefonnummer

Obligatoriskt (om anknytning lämnas tomt)

Valfritt

Ange telefonnummer för samtalskön.Du måste ha antingen ett telefonnummer eller en anknytning.

Endast E.164-nummer tillåts för CSV-import.

Exempel:+12815550100


 

Telefonnumret måste finnas på fliken Nummer i Control Hub.

Anknytning

Obligatoriskt (om telefonnummer lämnas tomt)

Valfritt

Ange anknytning för samtalskön.Du måste ha antingen ett telefonnummer eller en anknytning.

Anknytning på två till sex siffror.

00–999999

Plats

Obligatorisk

Obligatorisk

Ange platsen som denna samtalskö ska tilldelas till.

Exempel:San Jose


 

Platsen måste finnas på fliken Platser i Control Hub.

Förnamn för uppringar-ID

Valfritt

Valfritt

Ange förnamnet som ska visas för uppringnings-ID:t (CLID) för samtalskön.Uppringar-ID används när samtalskoppling är aktiverat och samtal vidarekopplas.

Exempel:San


 

Endast UTF-8 tecken stöds.

Teckengräns:1–30

Efternamn för uppringar-ID

Valfritt

Valfritt

Ange efternamnet som ska visas för uppringnings-ID:t (CLID) för samtalskön.Uppringar-ID används när samtalskoppling är aktiverat och samtal vidarekopplas.

Exempel:Jose


 

Endast UTF-8 tecken stöds.

Teckengräns:1–30

Språk

Valfritt

Valfritt

Ange meddelandespråket för samtalskön.

Exempel: en_us

Tidszon

Valfritt

Valfritt

Ange tidszonsnyckel för samtalskön.Denna tidszon gäller scheman som tillämpas på denna samtalskö.

Exempel:Amerika/Chicago

Teckengräns:1–127

Aktivera samtalskö

Valfritt

Valfritt

Använd den här kolumnen för att aktivera eller inaktivera samtalskön.

AKTIVERAD, INAKTIVERAD, aktiverad, inaktiverad

Antal samtal i kön

Valfritt

Valfritt

Ange gränsen för antal samtal som systemet håller i kön i väntan på en tillgänglig agent.

Intervall:1–50

Typ av samtalsomkoppling (prioritets-/kompetensbaserad)

Valfritt

Valfritt


 
Det här fältet är obligatoriskt när du redigerar mönstret för samtalsomkoppling.

Välj typ av samtalsomkoppling för samtalskön.

PRIORITETSBASERAD_KOMPETENSBASERAD_

Mönster för samtalsomkoppling

Obligatorisk

Valfritt

Ange mönstret för samtalsomkoppling för kön.Välj en av följande policyer som stöds.

När samtalsomkoppling är prioritetsbaserad är värdena:CIRKULÄR, NORMAL, SAMTIDIG, ENHETLIG, VIKTAD

När samtalsomkoppling är kompetensbaserad är värdena:CIRKULÄR, NORMAL, SAMTIDIG.

Aktivera telefonnummer för utgående samtal

Valfritt

Valfritt

Aktivera telefonnummer i kö för utgående samtal.

SANT, FALSKT

Aktivera Låt agenter delta

Valfritt

Valfritt

Välj detta alternativ för att låta agenter ansluta till eller lämna kön.

SANT, FALSKT

Överspillsåtgärd

Valfritt

Valfritt

Ange åtgärden för hantering av överspill i samtalskö.Välj bland de åtgärder som stöds.

HANTERA_UPPTAGEN_, ÖVERFÖR_TILL_TELEFONNUMMER_, SPELA UPP_RINGSIGNAL_TILLS_UPPRINGARE_LÄGGER_PÅ

Aktivera överspill

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera hantering av överspill efter en viss tid.

Om detta är aktiverat anger du Överspill efter väntetid i nästa kolumn.

SANT, FALSKT

Överföringsnummer för överspill

Valfritt

Valfritt

Ange det nummer du vill överföra överskridande samtal till.

Exempel:1112223333


 

Telefonnumret måste finnas på fliken Nummer i Control Hub.

Teckengräns:1–23

Aktivera överföring av överspill till röstmeddelande

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera överföring av överspill till röstmeddelande.

SANT, FALSKT

Överspill efter väntetid

Valfritt

Valfritt

Ange hur lång tid det ska gå (i sekunder) innan en agent svarar innan samtalet vidarebefordras någon annanstans.

Intervall:1–7 200

Aktivera överspillsmeddelande

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera för att spela upp ett meddelande innan överspill hanteras.

SANT, FALSKT

Aktivera välkomstmeddelande

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera för att spela upp ett meddelande när uppringaren placeras i kön.

SANT, FALSKT

Välkomstmeddelande obligatoriskt

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera om du vill att välkomstmeddelandet ska spelas upp för alla som ringer.

SANT, FALSKT

Aktivera väntemeddelande

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera för att meddela uppringaren om beräknad väntetid eller plats i kön.Om detta alternativ är aktiverat spelas det upp efter välkomstmeddelandet och innan det lugnande meddelandet.

Om alternativet är aktiverat anger du Väntemeddelandeläge i nästa kolumn.

SANT, FALSKT

Väntemeddelandeläge

Valfritt

Valfritt

Välj vad du vill att ditt väntemeddelande ska säga till uppringarna.Välj ett av de alternativ som stöds.

TID, PLATS

Hanteringstid för väntemeddelande

Valfritt

Valfritt

Ange standardantal minuter för samtalshantering.

Intervall:1–100

Plats för uppspelning av väntemeddelande

Valfritt

Valfritt

Ange platsen där beräknad väntetid kommer att spelas upp.

Intervall:1–100

Väntetid för väntemeddelande

Valfritt

Valfritt

Ange efter hur många minuter den beräknade väntetiden ska spelas upp.

Intervall:1–100

Väntemeddelande för hög volym

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera väntemeddelandet för uppspelning av ett meddelande som informerar uppringarna om att samtalsvolymen är hög.

SANT, FALSKT

Aktivera lugnande meddelande

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera uppspelning av ett meddelande efter välkomstmeddelandet och innan parkeringsmusiken.

Om funktionen är aktiverad anger du antal sekunder i kolumnen Tid för lugnande meddelande.

SANT, FALSKT

Tid för lugnande meddelande

Valfritt

Valfritt

Ange intervallet i sekunder mellan varje upprepning av det lugnande meddelandet som spelas upp för uppringarna i kön.

Intervall:1–600

Aktivera parkeringsmusik

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera parkeringsmusik för köade samtal.

SANT, FALSKT

Aktivera alternativ källa för parkeringsmusik

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera en fil som inte är standard för parkeringsmusik.Välj den alternativa källfilen i Control Hub.

SANT, FALSKT

Aktivera förbikoppling av lugnande meddelande

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera förbikoppling av lugnande meddelande för köade samtal.

SANT, FALSKT

Väntetid för förbikoppling av lugnande samtal

Valfritt

Valfritt

Ange intervallet i sekunder för väntetiden för förbikoppling av det lugnande meddelandet för uppringare i kön.

Intervall:1–120

Aktivera viskningsmeddelande

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera viskningsmeddelande för köade samtal.

SANT, FALSKT

Tillåt flera samtal per agent

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera samtal väntar för agenter.

SANT, FALSKT

Aktivera returnerade samtal

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera returnerade samtal för den här samtalskön.Returnerade samtal är samtal som skickades till en tillgänglig agent, men agenten svarar inte.

Om detta är aktiverat anger du antal ringningar i kolumnen Antal returnerade samtal.

SANT, FALSKT

Antal ringningar för returnerade samtal

Valfritt

Valfritt

Ange antalet ringningar att vänta på att den aktuella agenten ska svara innan du söker efter nästa tillgängliga agent.

Intervall:1–20

Returnera samtal om agenten inte är tillgänglig

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera Returnera samtal om agenten blir otillgänglig under dirigering av samtalet.

SANT, FALSKT

Returnera samtal efter inställd tid

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera Returnera samtal efter att agenten har parkerat samtalet längre än <X> sekunder.

Om detta är aktiverat anger du antal sekunder som ett samtal ska returneras efter.

SANT, FALSKT

Returnera samtal efter inställd tid

Valfritt

Valfritt

Ange antal sekunder som ett parkerat samtal ska returneras efter.

Om kolumnen ovan är inställd på sant är standard 60.

Intervall:1–600

Aktivera Meddela agent om parkerat samtal

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera Meddela agent om samtal är parkerat i längre än <X> sekunder.

Om detta är aktiverat anger du antal sekunder efter vilka agenten ska meddelas om det parkerade samtalet.

SANT, FALSKT

Tid för Meddela agent om samtal parkerat

Valfritt

Valfritt

Ange antal sekunder efter vilka agenten ska meddelas om det parkerade samtalet.

Om kolumnen ovan är inställd på sant är standard 30.

Intervall:1–600

Aktivera distinkt ringsignal

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera distinkt ringsignal för samtalskön.Om detta är aktiverat hör agenter en distinkt ringsignal när de tar emot samtal från samtalskön.

Om detta är aktiverat anger du det distinkta ringmönster du vill tilldela i nästa kolumn.

SANT, FALSKT

Distinkt ringsignalsmönster

Valfritt

Valfritt

Om distinkt ringsignal är aktiverat väljer du det distinkta ringsignalsmönstret.Välj ett av de alternativ som stöds.

NORMAL, LÅNG_LÅNG, KORT_KORT_LÅNG, KORT_LÅNG_KORT

Aktivera distinkt ringsignal för alternativt nummer

Valfritt

Valfritt

Aktivera eller inaktivera en distinkt ringsignal för alternativa nummer.

Om detta är aktiverat anger du ringmönstret i kolumnen Ringmönster för alternativa nummer.

SANT, FALSKT

Åtgärd för alternativa nummer

Valfritt

Valfritt

Ange LÄGG TILL för att lägga till de alternativa nummer du har listat på den här raden.Ange TA BORT för att ta bort de alternativa nummer du har listat på raden.

Om du anger ERSÄTT tar du bort alla tidigare angivna alternativa nummer och ersätter dem med endast de alternativa nummer du lägger till på denna rad.

LÄGG TILL, ERSÄTT, TA BORT

Agentåtgärd

Valfritt

Valfritt

Ange LÄGG TILL för att lägga till de agenter du har listat på den här raden.Ange TA BORT för att ta bort de agenter du har listat på den här raden.

Om du anger ERSÄTT tar du bort alla tidigare angivna agenter och ersätter dem med endast de agenter som du lägger till på denna rad.

LÄGG TILL, ERSÄTT, TA BORT

Alternativa nummer

Valfritt

Valfritt

Ange det/de alternativa nummer som du vill tilldela till samtalskön.

Exempel:1112223333


 

Telefonnumret måste finnas på fliken Nummer i Control Hub.

Teckengräns:1–23

Ringmönster för alternativa nummer

Valfritt

Valfritt

Om distinkt ringsignal är aktiverat för alternativa nummer väljer du det distinkta ringmönstret.Välj ett av de alternativ som stöds.

NORMAL, LÅNG_LÅNG, KORT_KORT_LÅNG, KORT_LÅNG_KORT

Agent1-ID,

Agent2-ID…

Agent50-ID

Valfritt

Valfritt

Ange de agenter du vill tilldela till samtalskön.Agenter kan vara användare eller arbetsytor.För användare anger du användarens e-postadress.För arbetsytor anger du namnet på arbetsytan.

Exempel:test@example.com

Teckengräns:1–161

Vikt agent1,

Vikt agent2…

Vikt agent50

Valfritt

Valfritt

Om samtalsdirigeringspolicyn för samtalskön är viktad anger du agentens procentuella viktning.

Intervall:0–100

Färdighetsnivå agent1,

Färdighetsnivå agent2…

Färdighetsnivå agent50

Valfritt

Valfritt

Välj agentens färdighetsnivå för de tilldelade agenterna.

Intervall:1–20

Varje rad kan innehålla högst 50 agenter och tillhörande viktad procent för samtalsomkoppling (om tillämpligt).Följ dessa steg för att lägga till eller redigera fler än 50 agenter med hjälp av CSV-filen.

1

Ange de 50 agenter och tillhörande viktad procent för samtalsomkoppling (om tillämpligt) du vill lägga till eller redigera på första raden för samtalskön du lägger till eller redigerar.

2

På nästa rad behöver du bara ange information i följande kolumner för att lägga till eller redigera ytterligare agenter:

 • Namn– Ange samma namn som raden ovan för att lägga till eller redigera fler agenter.

 • Plats– Ange samma plats som raden ovan för att lägga till eller redigera fler agenter.

 • Agentåtgärd– Ange LÄGG TILL för att lägga till agenterna du listar på den här raden.Ange TA BORT för att ta bort agenterna du listar på den här raden.


   

  Om du anger ERSÄTT tar du bort alla tidigare angivna agenter och ersätter dem med endast de agenter som du lägger till på denna rad.

 • Agent1, Agent2 osv. – Ange e-postadress för användaren eller namnet för arbetsytan du vill lägga till, ta bort eller ersätta.

 • (Valfritt) Vikt agent1, Vikt agent2 osv. – Om samtalsdirigeringspolicyn för samtalskön är viktad anger du agentens procentuella viktning.

Du kan lämna alla övriga kolumner tomma.

3

Fortsätt med detta tills du har lagt till alla agenter du behöver lägga till eller redigera.

 • Innan du överför CSV för samtalskön ska du läsa Massetablering av Webex Calling-element med CSV för att förstå CSV-konventionerna.

 • Du kan antingen exportera dina aktuella samtalsköer, vilket innebär att du kan lägga till, ta bort eller ändra din befintliga datauppsättning, eller exportera en exempeluppsättning med samtalsköer.När filen har ändrats kan den överföras med massfunktionerna.


  Exportera CSV-fil till ZIP-format:Vid export av data till en CSV-fil kan antalet poster överskrida 1 000.I sådana fall hämtas ZIP-filen där ZIP-filen innehåller hela uppsättningen post(er) i en enda CSV-fil.En separat mapp med alla data delas upp i flera CSV-filer med färre än 1 000 poster.Dessa filer genereras för att administratörer snabbt ska kunna importera uppdateringar och överföringar.

 • Det är viktigt att känna till obligatoriska och valfria kolumner samt information som behöver anges när CVS-mallen fylls i.De specifika fälten för CSV för samtalskö finns i tabellen nedan.

 • Det maximala antalet rader är 1 000 (omfattar inte sidhuvudet).

 • Agenter kan vara användare eller arbetsytor.För användare anger du användarens e-postadress.För arbetsytor anger du namnet på arbetsytan.

 • Varje rad kan innehålla högst 50 agenter.Mer information finns i Lägg till eller redigera fler än 50 agenter samtidigt.