Przyciski i ekrany telefonu

Twój telefon biurowy ma więcej funkcji niż telefon domowy lub komórkowy, do których masz dostęp za pomocą różnych fizycznych przycisków i klawiszy programowych. Aby zapoznać się z podstawowymi funkcjami sprzętowymi telefonu, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak poruszać się i korzystać z przycisków telefonu, klawiszy programowych i interfejsu użytkownika.

Aby sprawdzić model telefonu, należy nacisnąć przycisk Aplikacje (Applications) i wybrać kolejno opcje Stan (Status) > Informacje o produkcie (Product information). Model telefonu znajduje się w polu Nazwa produktu (Product name).

Nawigacja

Do przewijania menu i przechodzenia między polami służy zewnętrzny pierścień kółka nawigacyjnego. Wewnętrzny przycisk Wybierz grupy Nawigacja służy do wybierania elementów.

Kółko nawigacyjne

Przyciski programowe, linii i funkcji

Funkcji dostępnych w telefonie można używać na kilka sposobów:

 • Pod ekranem znajdują się klawisze programowe, które umożliwiają korzystanie z funkcji wyświetlanych bezpośrednio nad nimi. Zmieniają się zależnie od czynności wykonywanych aktualnie przez użytkownika. Przycisk programowy Więcej... wskazuje, że dostępne są inne funkcje.

 • Przyciski funkcji i linii, które znajdują się po bokach ekranu, zapewniają dostęp do funkcji telefonu i linii telefonicznych.

  • Przyciski funkcyjne — umożliwiają korzystanie z takich funkcji, jak Szybkie wybieranie czy Przejęcie połączenia oraz do wyświetlania statusu na innej linii.

  • Przyciski linii — służą do odbierania połączeń i wznawiania zawieszonych połączeń. Jeśli nie używa się ich do obsługi aktywnego połączenia, umożliwiają inicjowanie funkcji telefonu, takich jak np. wyświetlanie nieodebranych połączeń.

Podświetlenie przycisków funkcji i linii wskazuje stan:

 • Przycisk linii zielone, stałe światło — aktywne połączenie lub dwukierunkowe połączenie interkomem

 • Przycisk linii zielone, migające światło — połączenie wstrzymane

 • Przycisk linii pomarańczowe, stałe światło — włączona funkcja Prywatność, jednokierunkowe połączenie interkomem lub zalogowanie do grupy poszukiwania

 • Przycisk linii pomarańczowe, migające światło — połączenie przychodzące lub połączenie powracające

 • Przycisk linii Przycisk linii Czerwone, stałe — używana jest linia zdalna (linia wspólna lub stan linii) lub funkcja Nie przeszkadzać (DND)

 • Przycisk linii Czerwone, migające światło — zawieszona linia zdalna.

Administrator może skonfigurować niektóre funkcje jako przyciski programowe lub przyciski funkcji. Ponadto do niektórych funkcji można uzyskać dostęp za pomocą powiązanych z nimi przycisków sprzętowych lub przycisków programowych.

Funkcje ekranu telefonu (seria 6800)

Ekran telefonu wyświetla różne informacje dotyczące urządzenia, np. numer telefonu, stan połączenia aktywnego i linii, klawisze programowe, przyciski szybkiego wybierania, nawiązane połączenia oraz elementy menu. Ekran jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

Rys. 1. Ekrany telefonów IP Cisco 6841 i 6851

Telefon IP Cisco 6821 ma podobny układ, ale w bardziej zwartej formie.

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Zawiera on numer telefonu, bieżącą datę i godzinę oraz kilka ikon. Ikony wskazują aktywność poszczególnych funkcji.

2

W środkowej części ekranu wyświetlane są informacje związane z przyciskami linii i funkcji znajdującymi się na telefonie.

Po wybraniu linii mającej więcej niż dwie zarejestrowane linie wokół wybranej linii będzie wyświetlana czarna ramka. Aktywne połączenie nie będzie zaznaczone.

Na ekranie połączeń aktywnych i przychodzących może być wyświetlanych ponad 21 znaków. Gdy linia jest nieaktywna, na ekranie telefonu IP Cisco może być wyświetlonych 15 cyfr.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem.

Funkcje ekranu telefonu (seria 7800)

Ekran telefonu wyświetla różne informacje dotyczące urządzenia, np. numer telefonu, stan połączenia aktywnego i linii, klawisze programowe, przyciski szybkiego wybierania, nawiązane połączenia oraz elementy menu. Ekran jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

Rys. 2. Ekran telefonu IP Cisco 7800

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Zawiera on numer telefonu, bieżącą datę i godzinę oraz kilka ikon. Ikony wskazują aktywność poszczególnych funkcji.

2

W środkowej części ekranu wyświetlane są informacje związane z przyciskami linii i funkcji znajdującymi się na telefonie.

Po wybraniu linii mającej więcej niż dwie zarejestrowane linie wokół wybranej linii będzie wyświetlana czarna ramka. Aktywne połączenie nie będzie zaznaczone.

Na ekranie połączeń aktywnych i przychodzących może być wyświetlanych ponad 21 znaków. Gdy linia jest nieaktywna, na ekranie telefonu IP Cisco może być wyświetlonych 15 cyfr.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem.

Funkcje ekranu telefonu (telefon wieloplatformowy z serii 8800)

Ekran telefonu wyświetla różne informacje dotyczące urządzenia, np. numer telefonu, stan połączenia aktywnego i linii, klawisze programowe, przyciski szybkiego wybierania, nawiązane połączenia oraz elementy menu. Ekran jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

Rysunek 3. Ekran telefonu IP Cisco 8800

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Zawiera on numer telefonu, bieżącą datę i godzinę oraz kilka ikon. Ikony wskazują aktywność poszczególnych funkcji.

2

W środkowej części ekranu wyświetlane są informacje związane z przyciskami linii i funkcji znajdującymi się na telefonie.

Po wybraniu linii mającej więcej niż dwie zarejestrowane linie wokół wybranej linii będzie wyświetlana czarna ramka. Aktywne połączenie nie będzie zaznaczone.

Na ekranie połączeń aktywnych i przychodzących może być wyświetlanych ponad 21 znaków. Gdy linia jest nieaktywna, na ekranie telefonu IP Cisco może być wyświetlonych 15 cyfr.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem.