Skapa rapporter

Du kan exportera eller hämta data till en fil med kommaseparerade värden (CSV), som du kan öppna i ett kalkylprogram, till exempel Microsoft Excel. Du kan också skriva ut rapporter i ett format som är anpassat för utskrifter.

1

För att skapa en rapport loggar du in på din Webex-webbplats, väljer ditt namn längst upp till höger på din Webex-webbplats och väljer Mina rapporter.

2

Välj typen av rapport som du vill skapa.

3

Ange sökvillkor, till exempel det datumintervall som du vill visa rapportdata för.

4

Välj Visa rapport.

5

Om du vill ändra sorteringen av rapportdata väljer du kolumnrubrikerna.

Rapportdata sorteras efter kolumnen som har en pil bredvid kolumnrubriken. Om du vill vända på sorteringsordningen väljer du kolumnrubriken. Om du vill sortera efter en annan kolumn väljer du den kolumnens rubrik.

6

Gör något av följande, om det är tillämpligt:

 • Välj Utskriftsvänligt format om du visar en allmän användningsrapport för händelsen och vill visa rapporten i ett utskriftsvänligt format.

  Om du visar en rapport för en händelse och vill visa innehållet i rapporten väljer du länken med händelsens namn.

 • Om du visar en Webex Events registreringsrapport (klassisk) kan du välja siffran i kolumnen Registrerad om du vill skicka en e-postpåminnelse till de registrerade deltagarna för mötet. En e-postredigerare öppnas, med vilken du kan redigera e-poststandardmallen.

 • Om du visar en registreringsrapport i Webex Events (klassisk) eller en Webex Events-deltagarrapport (klassisk) kan du välja händelsens namn i kolumnen Mötesnamn för att visa en detaljerad rapport över registrerade användare för händelsen, vilket ger ytterligare alternativ om du vill skicka e-postpåminnelser till registrerade deltagare.

 • Om du visar en deltagarrapport från Webex Events (klassisk) kan du välja siffran i kolumnen Närvarande för att skicka en e-postmeddelande till deltagarna i händelsen, eller så kan du välja siffran i kolumnen Frånvarande om du vill skicka en e-postmeddelande till dem som var frånvarande. En e-postredigerare öppnas, med vilken du kan redigera e-poststandardmallen. Du kan exempelvis lägga till en länk till den redigerade händelseinspelningen.

 • Om du visar en deltagarrapport i Webex Events (klassisk) kan du klicka på händelsens namn i kolumnen Mötesnamn för att visa en detaljerad rapport över deltagarna i händelsen, vilket ger ytterligare alternativ om du vill skicka e-postmeddelanden till deltagare i händelsen.

Om rapporter

Om ditt användarkonto inkluderar rapportalternativet kan du visa följande rapporter:


 • För vissa rapporter kan du se en preliminär version av rapporten om du väljer rapportlänken inom 15 minuter efter att händelsen har avslutats. Den preliminära rapporten erbjuder snabb åtkomst till data innan slutgiltiga och mer precisa data är tillgängliga. Den preliminära rapporten innehåller bara en del av den information som är tillgänglig i den slutliga rapporten.

 • När slutgiltiga, mer precisa data blir tillgängliga, vilket oftast sker 24 timmar efter att händelsen har avslutats, ersätts den preliminära rapporten med den slutgiltiga rapporten.

  Du kan hämta både preliminära rapporter och slutrapporter som kommaseparerade värdefiler (CSV).

Allmänna användningsrapporter för händelser

Dessa rapporter innehåller information om alla online-sessioner som du är värd för. Du kan visa följande rapporter:

 • Sammanfattande användarrapport: Innehåller en översikt över informationen om alla händelser, bland annat ämne, datum, start- och sluttid, längd, antal inbjudna deltagare, antal deltagare som deltog och vilken typ av röstkonferens som användes.

 • Den här rapporten visas först som en preliminär sammanfattad användarrapport men den ersätts med den slutliga användarrapporten efter att mera korrekta användardata har blivit tillgängliga.

 • Sammanfattande användarrapport i CSV-fil (kommaseparerade värden): Innehåller ytterligare information om varje händelse, bland annat hur många minuter alla mötesdeltagare var anslutna till händelsen och spårningskoder.

 • Detaljerad mötesrapport: Innehåller detaljerad information om varje mötesdeltagare i en händelse, inklusive de tidpunkter då mötesdeltagaren anslöt och lämnade händelsen, uppmärksamheten under händelsen, samt annan information som deltagaren angav.

 • Den här rapporten visas först som en preliminär detaljerad mötesrapport, men efter att slutgiltig och mer precis mötesdata har blivit tillgängliga ersätts den med en slutgiltig detaljerad mötesrapport.

Access Anywhere-användarrapport

Den här rapporten visar information om datorerna du har fjärråtkomst till, bland annat datum och start-/sluttid för varje session.

Event Center-rapporter

Dessa rapporter innehåller detaljerad information om de händelser som du är värd för. Du kan visa följande typer av Webex Events (klassiska) rapporter:

 • Registreringsrapport: Innehåller registreringsinformation om händelser som du var värd för, bland annat namn, datum och tidpunkt för händelsen samt antalet mötesdeltagare som bjöds in, som registrerade sig, som deltog eller som var frånvarande. Den låter dig också skicka påminnelsemeddelanden före händelsen.

  Nu när du genererar en rapport från din webbplats räknas inte längre deltagare som kopplar från och sedan återansluter under en händelse mer än en gång i en rapport. Endast det totala antalet unika deltagare rapporteras.

 • Deltaganderapport: Innefattar detaljerad information om vilka som deltog och vilka som var frånvarande vid händelser som du var värd för. Rapporten innefattar händelsens ID, nyckel, namn, start- och sluttid, varaktighet, antalet deltagare, värdens namn och de minuter som varje deltagare ägnade åt händelsen. Rapporten inkluderar också varje deltagares användarnamn, e-postadress, IP-adress, tidpunkten då deltagaren anslöt och tidpunkten då deltagaren lämnade händelsen, och deltagarens uppmärksamhet under händelsen. Du kan också använda deltagarrapporten för att skicka e-postmeddelanden för uppföljning efter händelsen.

  Den här rapporten visas först som en preliminär närvarorapport, men efter att slutgiltiga mer precisa närvarodata finns tillgängliga, ersätts den av den slutgiltiga närvarorapporten.

 • Aktivitetsrapport under händelsen: Innehåller händelsenamnet, datum och tid, information om antalet deltagare, antalet frågor och svarstiden för frågorna samt antalet omröstningar och svarstid för omröstningarna.

  Denna rapport finns endast tillgänglig för händelser som spelats in på servern.

 • Rapport över deltagarhistorik: Innehåller en lista över alla händelser som en deltagare har anslutit till på din Webex-webbplats.

 • Händelseinspelningsrapport: Innehåller information om åtkomst och registrering av alla personer som har hämtat en inspelning av en särskild händelse från din Webex-webbplats.

 • Rapport om ej listad programlänk: Innehåller gamla och uppdaterade programlänkar som avser dina ej listade program.