Kom i gång


Skapa din första agentfil och klustergrupp

Första gången du ställer in Webex Cloud-connected UC guidar dig en guide för hur du konfigurerar en agent fil och kluster grupp. När du skapar fler agentfiler och klustergrupper efter den första gången, visas inte den här guiden längre.


 • När du har installerat agent-COP-filen behöver du inte starta om servern eller klustret.

 • Om du är i vänte läge medan du utför proceduren nedan läser du avsnittet om fel sökning Webex Cloud-anslutna UC.

Innan du börjar

Kontrollera att nätverks brandväggar och proxyservrar tillåter åtkomst till följande webbadresser.

 • *.ucmgmt.cisco.com

 • *.webex.com

Samla in den proxyinformation som krävs för att ansluta noderna till Internet. Mer information om hur du lägger till en autentiserad proxy eller lägger till en proxy efter att agenten har installerats finns i lägga till en proxy.

1

Gå till tjänster > anslutna UC från kund-vyn i kontroll navet. På kortet UC-hantering klickar du på Kom igång.


 

Knappen Kom igång förblir aktiv tills du skapar en agentfil och en klustergrupp.

2

Klicka på nästa.

3

Ge agentfilen ett namn och en beskrivning.

Maxlängden för ett filnamn är 200 tecken och för beskrivningen 1000 tecken.

4

Ange proxyinformation som kan användas för att ansluta noderna till Internet och klicka sedan på Spara för att skapa agentfilen.


 
 • De proxyservrar som läggs till i en agents installationsfil avgör i vilket data center som du kan använda filen. Om du har flera data centraler rekommenderar vi att du skapar en enda agent fil som innehåller proxyinformation.

 • Agentfilen kan ta upp till en minut att generera.

 • Om du vill använda en proxy som har stöd för autentisering använder du Admin CLI i Unified CM eller IM&P-servern för att konfigurera den. Du kan inte använda gränssnittet för kontroll nav för att konfigurera proxyn när du skapar en agent installations fil. I det här fallet krävs inloggningsuppgifter för proxyautentisering. Den proxyautentisering som stöds är Basic och Digest.

5

Klicka på Ladda ned.

Fönstret Hämta agent fil visas.

6

Klicka på Hämta på något av följande alternativ i fönstret agent fil hämtning:

 • Version 11.5-11.5 (SU6),

  Version 12.0. x,

  Versions 12.5-12.5 (SU1)

 • Version 11.5 (SU7)-11.5 (SU9),

  Version 12.5 (SU2)-12.5 (SU3),

  Version 14

 • Version 11.5 (SU10) och senare

  Version 12.5 (SU4) och senare

  Version 14 (SU1) och senare

Baserat på ditt val kan agent-COP-filen som motsvarar Unified CM eller IM & närvaro, eller Cisco Unity Connection Cisco Emergency Responder version som har installerats på noden hämtas.

Du har skapat och hämtat den första agentfilen. När den första agentfilen har skapats visas Lägg till agentinstallationsfil på skärmen. Använd den här knappen för att skapa flera agentinstallationsfiler.

Fortsätt med installationsguiden för att skapa din första klustergrupp. Klustergrupper är precis som mappar. De är logiska strukturer som gör det möjligt att gruppera dina kluster för att hantera dem tillsammans. Ange ett namn för klustergruppen som passar din implementering. Du kan till exempel namnge klustergrupper baserat på geografiska regioner eller versionsmiljöer.

7

Klicka på nästa.

8

Ange ett namn för klustergruppen samt en beskrivning och klicka sedan på Spara.

Du kan skapa flera klustergrupper. När du är klar med att skapa de kluster grupper som du behöver fortsätter du till nästa steg.

9

Klicka på Nästa och sedan på Slutför för att stänga guiden.

Nu har du en agentfil och en klustergrupp. Installera agentfilen på noderna som du vill övervaka. Gå sedan tillbaka till kontroll navet för att verifiera noderna i ett kluster och tilldela dem till en kluster grupp.

 • Den här proceduren gäller bara om du inte för närvarande använder installationsguiden.

 • För Unified CM 12,5-SU4 eller senare kan du också skapa en nod med hjälp av den inbyggda agent-COP-filen som medföljer program varan. Vi rekommenderar att du använder den här metoden för att skapa en nod i stället för att följa dessa steg för manuell skapande av en agents COP-fil. Mer information finns i onboard a Node med hjälp av administratörs-CLI.

 • Om du är i vänte läge medan du utför proceduren nedan läser du avsnittet om fel sökning Webex Cloud-anslutna UC.

Konfigurera agentfil

Innan du börjar

Kontrollera att nätverks brandväggar och proxyservrar tillåter åtkomst till följande webbadresser.

 • *.ucmgmt.cisco.com

 • *.webex.com

Samla in den proxyinformation som krävs för att ansluta noderna till Internet. Mer information om hur du lägger till en autentiserad proxy eller lägger till en proxy efter att agenten har installerats finns i lägga till en proxy.

1

Gå till tjänster > anslutna UC från kund-vyn i kontroll navet. På kortet UC-hantering klickar du på Agentinstallationsfiler.

2

Klicka på Lägg till fil för att skapa en agentinstallationsfil som innehåller noll eller fler proxyservrar.

3

Ge agentfilen ett namn och en beskrivning.

Maxlängden för ett filnamn är 200 tecken och för beskrivningen 1000 tecken.

4

Ange proxyinformation och klicka sedan på Spara för att skapa agentfilen.


 
 • De proxyservrar som läggs till i en agents installationsfil avgör i vilket data center som du kan använda filen. Om du har flera data centraler rekommenderar vi att du skapar en enda agent fil som innehåller proxyinformation.

 • Agentfilen kan ta upp till en minut att generera.

 • Om du vill använda en proxy som har stöd för autentisering använder du Admin CLI i Unified CM eller IM&P-servern för att konfigurera den. Du kan inte använda gränssnittet för kontroll nav för att konfigurera proxyn när du skapar en agent installations fil. I det här fallet krävs inloggningsuppgifter för proxyautentisering. Den proxyautentisering som stöds är Basic och Digest.

5

Klicka på Ladda ned.

6

Klicka på Hämta i snabb menyn som motsvarar något av följande alternativ:

 • Version 11.5-11.5 (SU6),

  Version 12.0. x,

  Versions 12.5-12.5 (SU1)

 • Version 11.5 (SU7)-11.5 (SU9),

  Version 12.5 (SU2)-12.5 (SU3),

  Version 14

 • Version 11.5 (SU10) och senare

  Version 12.5 (SU4) och senare

  Version 14 (SU1) och senare

Baserat på ditt val kan agent-COP-filen som motsvarar Unified CM eller IM & närvaro, eller Cisco Unity Connection Cisco Emergency Responder version som har installerats på noden hämtas.


 • För Unified CM 12,5-SU4 eller senare versioner är agenten COP-fil sammankopplad tillsammans med program varan. Använd administratörs-CLI för att internt använda en nod med den här agenten COP-fil.

 • För CER 14. SU1 eller senare är agenten COP-fil sammankopplad tillsammans med program varan. Använd administratörs-CLI för att internt använda en nod med den här agenten COP-fil.

1

Gå till administratörens CLI-prompt och skriv utils ucmgmt organization organization_id.

2

Om du vill ta reda på ditt organisations-ID från kund-vyn i kontroll navet går du till hantering > konto. Organisations-ID:t står i avsnittet Företagsinformation.

organization_id kan till exempel vara 43e67ab7-8f31-4566-abfc-16b3de8362ac.

3

Skriv utils ucmgmt agent enable.

Noden registreras efter ett par minuter.

4

Upprepa ovanstående steg för alla noder i klustret.

När noderna i ett kluster har registrerats kan du läsa om att verifiera klustret i Verifiera och tilldela kluster.

Varje agentinstallationsfil kan ha noll eller ett valfritt antal HTTP-proxyservrar definierade. Om du måste lägga till fler HTTP-proxyservrar efter att du har skapat en agentinstallationsfil skapar du en ny agentinstallationsfil med de nödvändiga proxyservrarna. När du installerar agentinstallationsfilen på en nod växlar noden genom alla de proxyservrar som har definierats i filen tills den kan nå molntjänsten. De proxyservrar som läggs till i en agentinstallations-COP-fil avgör därför i vilket datacenter som filen kan användas.

Du kan även skapa flera klustergrupper och organisera kluster.

Lägg till klustergrupper

Lägg till kluster grupper i kontroll navet så att du kan koppla kluster till dem. En klustergrupp är en plats för logisk gruppering av kluster så att de kan hanteras tillsammans. Du kan till exempel skapa klustergrupper baserat på geografiska regioner eller versionsmiljöer. Du kan byta namn på klustergrupper, flytta kluster från en klustergrupp till en annan och så vidare.


Om du är i vänte läge medan du utför proceduren nedan läser du avsnittet om fel sökning Webex Cloud-anslutna UC.

1

Gå till tjänster > anslutna UC från kund-vyn i kontroll navet. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas med en lista över klustergrupper.

2

I listrutan Lägg till väljer du Klustergrupp.

3

I fönstret Skapa klustergrupp anger du namn på klustergruppen och gruppbeskrivning samt klickar på Spara.

Följande tabell innehåller en lista över olika statuser för en klustergrupp med en kort beskrivning av var och en. Mer information om hur du åtgärdar ett problem som rör statusen för en kluster grupp finns i fel sökning Webex Cloud-connected UC.

Klustergruppsstatus

Kort beskrivning

Kräver verifiering

Klustret måste verifieras av kundadministratören.

Inga kluster

Det finns inga kluster i klustergruppen.

Felaktigt konfigurerad

En eller flera noder i klustergruppen är felaktigt konfigurerade.

Ingen agent körs

Inga agenter körs på någon av noderna.

Ingen utgivare

 • Kontrollera att plattformens API-webbtjänst är aktiverad och körs på datorn. Mer information finns i avsnittet om Plattformens administrativa webbtjänst i Cisco Unified Service administrationsguide.

 • Noden är nere eller så är proxyservrarna offline.

Frånkopplad

En eller flera noder i klustergruppen har sin agent offline. Agentprocessen kan ha stoppats och måste kontrolleras.

Följande tabell innehåller en lista över olika statuser för en nod med en kort beskrivning av var och en. Mer information om hur du åtgärdar ett problem som rör status på en nod finns i avsnittet fel sökning Webex Cloud-connected UC.

Nodstatus

Kort beskrivning

Behöver tilldelas

Noden måste tilldelas till ett kluster.

Kräver verifiering

Noden måste verifieras av kundadministratören.

Stöds ej

Noden har genomgått onboarding men stöds inte av CCUC. Till exempel Cisco Unity, Cisco Emergency Responder och så vidare.

Frånkopplad

Det går inte att nå noden.

Online

Noden har genomgått onboarding och agenten har verifierats.

Felaktigt konfigurerad

Noden är felaktigt konfigurerad.

Ingen agent körs

Om inga agenter körs på noden kan agentprocessen ha stoppats.

Ingen utgivare

Ett eller flera kluster i klustren under detta kluster har ingen utgivare. Det är ett ovanligt scenario.

Följande tabell innehåller en lista över olika status för en nod i telemetrimodulens inventering med en kort beskrivning av var och en.

Status för telemetrimodulen

Kort beskrivning

Startar

Telemetritjänsten har startats av administratören.

Stoppar

Telemetritjänsten har startats av administratören.

Stoppades av användaren

Telemetritjänsten har stoppats av användaren.

Väntar på installation

Installation pågår.

Online

Modulen är online och körs med den senaste COP-filen.

Frånkopplad

Modulen är offline.

När agenten har installerats på en nod visas en verifieringskod i slutet av installationsloggfilen. Mer information om hur du installerar en agent cop-fil finns i respektive dokumentation, beroende på om du har en Unified CM nod, IM och P-nod eller en Cisco Unity Connection (CUC)-nod.

För en Unified CM-eller IM-och P-nod, se installations handbok för Cisco Unified Communications Manager och IM and Presence-tjänsten baserat på din Unified CM-version.


Om du har en Unified CM-nod finns även verifieringskoden på inloggnings idorna för GUI och CLI. Den här koden liknar ett serienummer och gör det enkelt att identifiera varje unika nod. När du accepterar en nod i lagret ska du kontrol lera att verifierings koden i noden matchar vad som visas i kontroll navet. Då är du säker på att du arbetar med rätt nod.

En CUC-nod finns i installations-, uppgraderings-och underhålls hand bok för Cisco Unity Connection baserat på din CUC-utgåva.

Verifiera och tilldela kluster

Om du är i vänte läge medan du utför proceduren nedan läser du avsnittet om fel sökning Webex Cloud-anslutna UC.

1

Gå till tjänster > anslutna UC från kund-vyn i kontroll navet. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas med en lista över klustergrupper.

2

Om någon av klustergrupperna visar statusen Kräver verifiering ska du klicka på Åtgärda bredvid klustergruppen.

3

Klicka på Verifiera bredvid ett kluster.

4

Gå till list rutan Klustergrupp och välj den klustergrupp som du vill tilldela ett kluster till.

När du har tilldelat ett kluster till klustergruppen tilldelas alla noder som tillhör det klustret tills den valda klustergruppen.

5

Klicka på Markera Bredvid noden som du vill tilldela till kluster gruppen eller X Om du vill ta bort noden.

6

Klicka på Spara.


 

När molnagent-COP-filen har installerats kan det ta upp till en och en halv timma innan UC-analys-tjänsten kan köras.

Du kan hämta om och ta bort agentfiler och ändra namn på och beskrivningar av klustergrupper.

Redigera namn på eller beskrivningar av kluster grupper

1

Från kund-vyn i Cisco Webex Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas med en lista över klustergrupper.

2

Klicka på Information bredvid klustergruppen som du vill redigera.

3

Klicka på det textfält som du vill redigera.

Ta bort en klustergrupp från Control Hub

Du kan ta bort en kluster grupp som du inte längre behöver för att effektivt hantera infrastrukturen som är ansluten till molnet.

1

Från kund-vyn i Cisco Webex Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas med en lista över klustergrupper.

2

Klicka på Information bredvid klustergruppen som du vill ta bort.

inventerings-sidan visas alla kluster som har tilldelats till den valda klustergruppen. Om det finns kluster som tilldelats klustergruppen måste du antingen flytta dessa kluster till en annan klustergrupp eller ta bort dessa kluster innan du tar bort klustergruppen. Mer information om hur du tar bort ett kluster finns i ta bort ett kluster från Control Hub.

3

(Ej obligatoriskt) Om du vill flytta ett kluster markerar du det och klickar på Flytta.

Fönstret Tilldela och flytta visas.

4

(Ej obligatoriskt) I listrutan med klustergrupper, välj en klustergrupp och klicka på Flytta.


 
 • Klustergruppen som du vill ta bort finns inte med i listan.

 • Du kan skapa en ny klustergrupp med alternativet Lägg till klustergrupp i listrutan.

5

(Ej obligatoriskt) Om du vill skapa en ny klustergrupp väljer du Lägg till klustergrupp i den listrutan och sedan Spara.

6

Om du vill ta bort den tomma klustergruppen klickar du på Ta bort klustergrupp på sidan Inventering.

Den borttagna klustergruppen visas inte längre i Control Hub.

Ta bort ett kluster från Control Hub

Du kan ta bort ett kluster som du inte längre behöver för att effektivt hantera infrastrukturen som är ansluten till molnet.

1

Från kund-vyn i Cisco Webex Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas med en lista över klustergrupper.

2

Klicka på Information bredvid klustergruppen med klustret som du vill ta bort.

3

Välj Ta bort kluster i listrutan längst upp till höger på sidan med klustergruppsinformation.

4

Klicka på Ja för att ta bort eller klicka på Nej för att avbryta.

När kluster har tagits bort avinstalleras agent- och telemetrimodulen från alla noder som är associerade med det borttagna klustret. Det borttagna klustret visas inte längre i Control Hub.

Hämta eller ta bort agentfiler

När du har skapat en agentinstallationsfil kan du inte redigera den. Om en fil orsakar ett fel under installationen eller om du vill lägga till mer proxyinformation i en fil, kan du skapa en ny agentinstallationsfil och välja att ta bort den gamla filen som inte längre behövs.

1

Från kund-vyn i Cisco Webex Control Hub går du till Tjänster . I kortet UC-hantering klickar du på Agentinstallationsfiler.

2

Klicka på en agentfil och välj sedan Hämta eller ta bort.

Webex Cloud-connected UC ger dig möjlighet att läsa de problem som uppstår i din lokala infrastruktur. Dessa problem leder till förlust av telemetridata och att felaktiga data visas i analysdiagrammen. Beroende på hur allvarligt problemet är kan ett fel meddelande eller en varning skickas till kontroll navet. Dessa meddelanden gör det möjligt för dig att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa eventuella lokala problem och fatta välgrundade beslut.

Sidan Visa information om klustergrupper

Du kan se fel- och varningsmeddelanden som gäller din lokala infrastruktur på sidan information om klustergrupper.

1

Från kund-vyn i Cisco Webex Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas med en lista över klustergrupper. Du kan också se en fel- eller varningsetikett i status-kolumnen för klustergrupper som har problem.

2

Klicka på Information bredvid klustergruppen vars meddelande du vill läsa.

3

Klicka på Information bredvid klustret vars meddelande du vill läsa.

Om det finns fel- eller varningsmeddelanden kan du läsa dem på sidopanelen.

4

Om du vill veta mer om ett fel- eller varningsmeddelande klickar du på > bredvid meddelandetexten.

En sidopanel visas med information om t. ex. allvarlighetsgrad, första och senaste rapporterade tider, tillämplighet (på nod- eller klusternivå), beskrivning av meddelandet och hur du ska åtgärda problemet.

Visa på sidan med lista över noder

Du kan även se fel- och varningsmeddelanden som gäller din lokala infrastruktur på sidan information om noder.

1

Från kund-vyn i Cisco Webex Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas med en lista över klustergrupper.

2

Klicka på ikonen Visa nodlista om du vill se en lista över alla noder.

Du kan också se en fel- eller varningsetikett i status-kolumnen för noder som har problem.

3

Klicka på nodem vars meddelanden du vill läsa.

Om det finns fel- eller varningsmeddelanden kan du läsa dem på sidopanelen.

4

Om du vill veta mer om ett fel- eller varningsmeddelande klickar du på > bredvid meddelandetexten.

En sidopanel visas med information om t. ex. allvarlighetsgrad, första och senaste rapporterade tider, tillämplighet (på nod- eller klusternivå), beskrivning av meddelandet och hur du ska åtgärda problemet.

Visa händelsehistorik

Du kan läsa historiken över alla varnings- och felhändelser som uppstått och åtgärdats under en vald tidsperiod. Historiska data för senaste året sparas.

1

Från kund-vyn i Cisco Webex Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas med en lista över klustergrupper. Du kan också se en fel- eller varningsetikett i status-kolumnen för klustergrupper som har problem.

2

Klicka på Information bredvid klustergruppen vars händelsehistorik du vill läsa.

Listan över kluster som tillhör den valda klustergruppen visas.

3

Klicka på Information bredvid klustret vars händelsehistorik du vill läsa.

Listan över noder som tillhör den valda klustret visas.

4

Klicka på Information bredvid noden vars händelsehistorik du vill läsa.

5

Klicka på Händelsehistorik.

Sidan Händelsehistorik visas med information om t. ex. händelsens namn, typ, allvarlighetsgrad, klustrets namn, nodens namn och tid.

6

Om du vill filtrera data väljer du en kombination av följande alternativ i list rutan tids längd:

 • Kluster – om du vill se händelsehistoriken för ett visst kluster.

 • Nod – om du vill se händelsehistoriken för ett visst kluster.

 • Service – om du vill titta på händelsehistoriken för en viss Cisco Webex Cloud-Connected UC (CCUC)-tjänst (CCUC).

 • Tidsperiod – om du vill titta på händelsehistoriken för en viss tidsperiod. Tidsintervall som stöds:

  • 24 timmar – standardvärdet.

  • 48 timmar

  • Senaste 7 dagarna

  • Senaste 30 dagarna

Du kan ange ett specifikt uppgraderings schema eller använda standardschemat på 11 a.m. Time.

Cloud-Connected UC-moduler uppgraderas automatiskt på klusternivå så att alla noder alltid kör samma version av programvaran. Uppgraderingar utförs enligt klustrets uppgraderingsschema.

Innan du börjar


Brådskande uppgraderingar är kritiska korrigeringar som påverkar många kunder. De tillämpas den inställda standardtiden för klustret under nästa tillgängliga schema. Tänk på ett exempel där du anger uppgraderings schema för ett kluster till 11 a.m. UTC varje söndag. Om en brådskande uppgradering blir tillgänglig före 11:00 en viss dag uppgraderas Cloud-Connected UC-modulen 11:00 samma dag. Om den brådskande uppgraderingen däremot blir tillgänglig efter klockan 11:00 uppgraderas Cloud-Connected UC-modulen 11:00 påföljande dag.

1

Gå till tjänster > anslutna UC från kund-vyn i kontroll navet. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas med en lista över klustergrupper.

2

Klicka på information bredvid kluster gruppen som noden tillhör.

Inventerings sidan med listan över kluster som tillhör den valda kluster gruppen visas.
3

Klicka på information bredvid det kluster som noden tillhör.

Namnet på noden med version, produkt och status visas.
4

Klicka på ellipsen (...) bredvid Händelsehistorik och välj Välj uppgraderingsschema för CCUC-moduler.

Sidan Uppgraderingsschema för CCUC-moduler visas. Skärmbilden nedan är bara ett exempel.

5

Välj tidpunkt, frekvens och tidszon för uppgraderingsschemat i respektive listrutor.

Nästa tillgängliga uppgradering visas nedanför fältet tidszon.

6

(Valfritt) Om du vill använda samma uppgraderingsschema för alla kluster i den valda klustergruppen markerar du kryssrutan Kopiera ändringar till alla kluster i den här klustergruppen.

7

(Valfritt) Om du vill använda samma uppgraderingsschema för alla registrerade kluster markerar du kryssrutan Kopiera ändringar till alla registrerade kluster i min distribution.

8

Klicka på Spara om du vill spara ändringarna eller på Avbryt om du vill ignorera dem.

Du kan visa information om en viss Webex-ansluten UC -tjänst på inventerings sidan.

1

Gå till tjänster från kund-vyn i kontroll navet. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Sidan UC-hantering visas för att visa listan över kluster grupper. Du kan också se en fel-eller varnings etikett i status kolumnen för kluster grupper som har ett problem.

2

Klicka på den kluster grupp som du vill visa status för en viss Webex-ansluten UC -tjänst för.

Inventerings sidan visas för att visa kolumnerna agent status och tjänst status. Tjänst statusen kan vara följande:

 • Ingen tjänste status.

 • Delvis online.

3

Klicka på det kluster som du vill visa status för en viss Webex-ansluten UC -tjänst för.

Sidan med information om noder visas för att visa kolumner för agent status och tjänste status. På den här sidan kan du kontrol lera vilken tjänst som är offline. Om t. ex. visas i rött betyder det att Analytics-tjänsten är konfigurerad och inte körs.
4

Klicka på noderna från entiteterna i listan.

En sido panel visas med information om agentens status , tjänste status och modulen telemetri.

5

Klicka på visa mer på sido panelen om du vill visa mer information om de olika Webexs moln anslutna UC -tjänster för den valda noden.

Du kan starta eller stoppa telemetrimodulen vid behov. När du har inaktiverat tjänsten sker inga molnfunktioner på noden, inklusive uppgradering.


När du har inaktiverat tjänsten kan inga molnfunktioner (inklusive uppgradering) ske på noden.

1

Gå till tjänster från kund-vyn i kontroll navet. På kortet UC-hantering klickar du på Telemetrimodulens inventering.

2

Klicka på någon av nodposterna i listan.

En panel öppnas till höger där du kan se mer information om noden och agenten.

3

Klicka på Pausa CCUC Services för att inaktivera telemitritjänsten.

4

Klicka på Återuppta CCUC Services för att aktivera telemetritjänsten.

Nästa steg

Mer information om CCUC-analyser finns i Analyser för Cisco Webex Cloud-Connected UC.