Visa analys

Cloud-Connected UC-molnet skickar data som samlas in till analysgränssnittet. Du kan visa analysdata för dina lokala program och enheter i Control Hub.


 
 • Diagrammen visar data i tidsformatet GMT (Greenwich Mean Time).

 • Diagrammen som gäller slutpunkter kanske inte visar några data för Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition-kluster (Unified CM-SME).

 • Om Cisco Unified Communications Manager uppgraderas från version X till version Y visas båda versionerna i analysdiagrammen. Aktuella data visas under Unified CM-version för den senaste versionen. De samtal som räknas mot den tidigare versionen fortsätter dock att visas för den valda perioden.

 • När du ändrar ID för Unified CM-klustret visas det uppdaterde klusternamnet i listrutan Analyskluster från följande dag. De detaljerade vydiagrammen i både tjänstupplevelse och tillgångsanvändning Unified CM klusterdiagrammet visar det senaste klusternamnet. Det äldre klusternamnet fortsätter att visa och representera det tidigare bearbetade samtalsantalet.

 • Analytics har nu stöd för användarfilter.

  • Du kan använda användarfilter som användar-ID, URI och telefonnummer till att filtrera de olika diagrammen i Analytics. Om datainsamlingsavtalet inte har godkänts i en annan tjänst, får du alternativet att läsa och godkänna det när du klickar på filtren.

  • Den här informationen finns också i data som laddas ner för diagrammen Användningsupplevelse och Användning av tillgångar.

  • Analytics har nu stöd för diagrammen Uppringande nummer och Uppringt nummer.

 • Om du får problem med att visa analysdiagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Innan du börjar

Du måste aktivera Analytics-tjänsten på sidan Tjänstehantering för det aktuella klustret. Mer information finns i Aktivera Cloud-Connected UC-tjänster i Control Hub.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

(Valfritt) Om du vill visa analysen av data för mobil Remote Access aktiverar du reglaget Endast data för mobil åtkomst och Remote Access.

3

(Valfritt) Välj ett kluster i listrutan med kluster uppe till höger.

Standardinställningen är Alla kluster.

4

Om du vill filtrera data i diagrammen baserat på tidsperioden väljer du ett värde i listrutan med tidsperioder uppe till höger.

Tidsintervall som stöds:
 • Igår

 • Senaste 7 dagarna

 • Senaste 30 dagarna

 • Senaste 90 dagarna

 • Senaste 12 månaderna

Du kan se diagram för den period du har valt. Standardtidsintervallet är De senaste 30 dagarna.


 

Om du väljer Igår i listrutan baseras UPP- och NED-trenderna på data som jämförs med de två dagarna före föregående dag. Om du väljer Senaste 7 dagarna beräknas trenderna % UPP eller NED baserat på jämförelsen mellan data för de föregående 7 dagarna och data för föregående fjorton dagar.

Med instrumentpanelen Serviceupplevelse kan du analysera servicekvalitetsdistribution och trafiktrender baserat på antalet samtal, plats eller samtalslängd.


 

CMR måste ange värden som Severely Concealed Seconds (SCS). Det krävs för att klassificera samtalens kvalitet.

Datakälla

Enhetsinformationen för det här samlas in från Cisco Unified Communications Manager och information om samtalskvaliteten härleds från CMR och graderas på CDR-nivå.

Visa information om samtalsvolymstatus

Visa information om samtalsvolymstatus

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Status för samtalsvolym om du vill visa samtalsinformation i termer av samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Information om samtalsvolymstatus.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Nyckelutförandeindex för samtalsvolymstatus

KPI:erna visas i fönstret Mått längst upp på informationssidan. De hjälper dig att förstå hur Cloud-Connected UC används i din organisation.

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för samtalsvolymstatus:

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtalsförsök

Alla samtal, inklusive slutförda och misslyckade.

Genomförda samtal

Alla genomförda samtal från den aktuella slutpunktsmodellen.

Misslyckade samtal

Alla misslyckade samtal.

Frånkopplade samtal

Misslyckade samtal med en varaktighet längre än noll.

Diagram på sidan Information om samtalsvolymstatus

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen.

Kortrubrik

Beskrivning

Distribution av samtalsstatus

Det här kortet visar trenden för alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal. Dessutom visas antalet och en procentandel samtal sett till det totala antalet samtalsförsök.

Trend över samtalsstatus

Det här kortet visar distributionstrenden för alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk. Dessutom visas antalet genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal för en viss dag.

 • Samtalsförsök – alla samtal räknas som samtalsförsök.

 • Misslyckade – om ursprungs- och avslutskoden för en CDR inte är ett av de här värdena: 0, 1, 2, 3, 16, 17, 31, 126, 127, 393216, 458752, 262144 så klassificeras det som misslyckat.

 • Nedkopplade – misslyckade samtal med varaktighet större än 0 klassificeras som nedkopplade. De är en delmängd av de misslyckade samtalen.

 • Genomförda – alla normalt avslutade samtal, vilket innebär Samtalsförsök – Misslyckade samtal. Observera att Misslyckade samtal inkluderar Nedkopplade samtal.

 • Om du använder Unified CM version 12.5 eller tidigare läser du tabellen Orsakskoder för samtalsavslut i administrationsguiden för samtalsdetaljposter för Cisco Unified Communications Manager.

 • Om du använder Unified CM 12.5 SU(1) eller senare läser du tabellen Orsakskoder för samtalsavslutning i Administrationsguide för samtalsrapportering och fakturering för Cisco Unified Communications Manager.

Om du bara vill visa trenden för genomförda samtal klickar du på Misslyckade i förklaringen så att alternativet avmarkeras och diagrammet uppdateras.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Det här kortet visar fördelningen av samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs eller tas emot via slutpunkter för ljud och video. Som standard visas mediefunktionen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och frånkopplade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Som standard visas samtalsmedietypen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtalsmedietyp (ljud eller video) i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsvolymstatus uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Slutpunktsserie

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på slutpunktsserien. Dessutom visas samtalsvolymen för varje slutpunktsserie.

Unified CM-kluster

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla kluster och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Om du väljer ett kluster i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar ett kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Distribution efter tid

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk i olika tidsintervall under en dag. Det är baserat på samtalsdetaljpostens ursprungliga tidsstämpel. Samtalen fördelas i sex tidsintervall som är 4 timmar långa. Dessutom visas antalet samtal och procentandelen misslyckade samtal jämfört med antalet samtalsförsök i ett visst tidsintervall under en dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Headset efter modell

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på headsetmodellen. Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet.


 
 • Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet.

 • Om flera CMR tas emot från samma slutpunkt men med olika headsetmodeller för samma CDR räknas en av dem i samtalsräkningen.

Enhetsgrupp

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på enhetspoolnamnet.

Unified CM-version

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Om du väljer en Unified CM-version i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en Unified CM-version i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalssäkerhetsstatus

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot vid alla slutpunkter baserat på samtalens säkerhetsstatus. Om ett samtal autentiseras eller krypteras klassificeras det som säkert. Annars klassificeras det som osäkert. Som standard visas cirkeldiagrammet för samtalssäkerhetsstatus och motsvarande antal samtal. Om du väljer en säkerhetsprofiltyp i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en säkerhetsprofiltyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas alla CAC-platser och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet.

Fysisk plats

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade fysiska platsen. Som standard visas alla fysiska platser och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet.


 

Om distributionen av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data.

Analys av samtalsfel

Det här kortet visar en samtalsfördelning baserad på orsakskoderna för samtalsavslut för misslyckade och nedkopplade samtal. Som standard visas orsakskoderna för samtalsavslut och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet.

 • Om du använder UCM version 12.5 eller tidigare läser du tabellen Orsakskoder för samtalsavslut i administrationsguiden för samtalsdetaljposter för Cisco Unified Communications Manager.

 • Om du använder UCM 12.5 SU(1) eller senare läser du tabellen Orsakskoder för samtalsavslut i administrationsguiden för samtalsrapportering och fakturering för Cisco Unified Communications Manager.

Kodek

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalscodec. Som standard visas för både video- och ljudkodecar samt motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Om du väljer en codec i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtalsklassificeringstyp i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsvolymstatus uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.


 
 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900 Series ringer ett samtal till Cisco IP Phone 8800 Series räknas samtalet mot båda modellerna. Om samtalet sker mellan två telefoner av samma slutpunktsmodell räknas det bara en gång.

 • Om telefon A på CAC-platsen San Jose ringer ett samtal till telefon B på CAC-platsen New York räknas samtalet mot båda CAC-platserna.

 • Om båda slutpunkterna tillhör samma CAC-plats räknas det som ett enda samtal. Samma beräkningsmetod gäller för diagram över enhetspooler, fysiska platser och codecar.

 • Om både käll- och målslutpunkten använder headset av olika modeller och respektive CMR innehåller headsetinformationen så räknas samtalet mot båda headsetmodellerna. Om det är samma headsetmodell räknas samtalet bara en gång.

Filter på informationssidan för samtalsvolymstatus

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Distribution av samtalsstatus

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Headset efter modell

 • Enhetsgrupp

 • Unified CM-version

 • Samtalssäkerhetsstatus

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

 • Analys av samtalsfel

 • Kodek

 • Samtalsklassificering

Visa information om samtalsljudkvalitet

Visa information om samtalsljudkvalitet

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Samtalsljudkvalitet om du vill se information om samtalskvaliteten.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Information om ljudkvalitet för samtal.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Viktiga prestandaindex för samtalsljudkvalitet

KPI:erna visas i fönstret Mått längst upp på informationssidan. De hjälper dig att förstå hur CCUC används i din organisation.

Samtalen graderas baserat på procentandelen SCSR (Severely Concealed Seconds Ratio). Mer information om hur ett samtal bedöms finns i Unified CM Samtalskvalitetsgrader. I den här tabellen beskrivs KPI:erna för samtalsljudkvalitet:

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtal

Det totala antalet med bra, acceptabel och dålig ljudkvalitet som rings och tas emot i ett nätverk.

Bra samtal

Antalet samtal där SCSR-värdet understiger SCSR-tröskelvärdet för långa eller korta samtal.

Dåliga samtal

Antalet samtal där SCSR-värdet överstiger SCSR-tröskelvärdet för långa och korta samtal.

Acceptabla samtal

Antalet samtal där SCSR-värdet överstiger tröskelvärdet för långa samtal men understiger SCSR-tröskelvärdet för korta samtal.

Diagram på sidan Information om ljudkvalitet för samtal

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen. Samtalen graderas som bra, acceptabla och dåliga samtal.


 

Samtal som inte graderas ingår inte i något av diagrammen över samtalsljudkvalitet.

Kortrubrik

Beskrivning

Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk. Som standard visas CAQ-graderingen (bra och dålig) samt motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja ett CAQ-betyg i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsljudkvalitet uppdateras i enlighet med detta baserat på det här filtret.


 

Det är bara samtalen som har en CMR med SCS-mått som graderas.

Om du bara vill visa fördelningen av bra samtal klickar du på Dåliga i förklaringen så att alternativet avmarkeras och diagrammet uppdateras.

CAQ-trend

Det här kortet visar trenden för alla graderade samtal i ett nätverk.

Som standard visas den dagliga trenden och motsvarande antal graderade samtal. Om du markerar eller avmarkerar en samtalsgraderingstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Det här kortet visar fördelningen av antalet graderade samtal där slutpunkter för ljud och video används. Som standard visas mediefunktionen (ljud och video) och motsvarande antal slutpunkter som används i graderade samtal i cirkeldiagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud/video). Som standard visas samtalsmedietypen (ljud och video) och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtalsmedietyp (ljud eller video) i cirkeldiagrammet, och resten av korten för samtalsljudkvalitet uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar ljud eller video i förklaringen genom att klicka på typen så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

Det här kortet visar trenden för graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på slutpunktsserien. Som standard visas den dagliga trenden för slutpunktsserien och motsvarande antal graderade samtal.

Unified CM-kluster

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla Unified CM-kluster och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja ett kluster i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsljudkvalitet uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar ett kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Distribution efter tid

Det här kortet visar trenden för graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk i olika tidsintervall under en dag. Det är baserat på samtalsdetaljpostens ursprungliga tidsstämpel. Samtalen fördelas i sex tidsintervall som är 4 timmar långa. Kortet visar även antalet samtal som rings och tas emot i ett nätverk i en visst tidsintervall under en dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Enhetsgrupp

Det här kortet visar trenden för graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på enhetspoolnamnet.

Unified CM-version

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en Unified CM version i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsljudkvalitet uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en Unified CM-version i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalssäkerhetsstatus

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot av alla slutpunkter i ett nätverk baserat på samtalens säkerhetsstatus. Om ett samtal autentiseras eller krypteras klassificeras det som säkert. Annars klassificeras det som osäkert. Som standard visas cirkeldiagrammet för samtalssäkerhetsstatus och motsvarande antal graderade samtal. Du kan välja en säkerhetsprofiltyp i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsljudkvalitet uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en säkerhetsprofiltyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

Det här kortet visar fördelningen av graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas CAC-platsen och motsvarande antal associerade graderade samtal i cirkeldiagrammet.

Fysisk plats

Det här kortet visar fördelningen av graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade fysiska platsen. Som standard visas den fysiska platsen och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet.


 

Om distributionen av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data.

Kodek

Det här kortet visar fördelningen av graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalscodec. Som standard visas både ljud- och videokodektyper samt motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande antal graderade samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtalsklassificeringstyp (On-net, Off-net och Internal) i cirkeldiagrammet, så uppdateras resten av korten för samtalsljudkvalitet baserat på det här filtret.

Om du väljer en typ av samtalsklassificering (internt eller externt) i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.


 
 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900 Series används till att ringa modellen Cisco IP Phone 8800 Series och samtalskvaliteten graderas som bra räknas samtalet mot båda modellerna. Om samtalet sker mellan två telefoner av samma slutpunktsmodell räknas det bara en gång.

 • Om telefon A på CAC-platsen San Jose används till att ringa telefon B på CAC-platsen New York räknas det graderade samtalet mot båda CAC-platserna. Om båda slutpunkterna tillhör samma CAC-plats räknas det som ett enda samtal. Samma beräkningsmetod gäller för enhetspooler, fysiska platser och codecar.

Filter på informationssidan för samtalsljudkvalitet

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Enhetsgrupp

 • Unified CM-version

 • Samtalssäkerhetsstatus

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

 • Kodek

 • Samtalsklassificering

Det Unified CM systemet genererar CMR (Call Management Records) och Call Detail Records (CDR). Bedömning av samtalskvalitet kan endast göras för slutpunkter som stöder CMR:er. Informationen i en CDR används för att bedöma ett samtal som bra, acceptabelt eller dåligt.

Följande termer används för att bedöma samtal:

 • Döljande – Röst, och alla andra data, färdas i paket över IP nätverk med fast maxkapacitet. Detta system kan vara mer benäget för dataförlust i närvaro av överbelastning. Döljande är slutpunktsskapat ljud som används för att maskera effekten av paketförluster i en röstpaketström.

 • Allvarligt dolda sekunder (SCS) - Antalet sekunder under vilka en betydande mängd döljande (mer än 50 millisekunder) observeras. Om döljningen som observeras är större än 50 millisekunder eller cirka 5 procent kan ljudkvaliteten försämras.

 • Serious Hidden Seconds Ratio (SCSR) – Förhållandet mellan SCS och total samtalslängd.

  SCSR(%)=(SCS/varaktighet)*100

 • Långt samtal – ett samtal som varar 20 sekunder eller längre.

 • Kort samtal – ett samtal som varar mindre än 20 sekunder.

Samtal graderas baserat på SCSR-procenten. SCSR-procenten för ett långt samtal och ett kort samtal har olika tröskelvärden. Följande tabell innehåller information om samtalsgrader baserat på SCSR-procentintervallen.

Tabell 1. Förklaring av samtalsbedömning

Gradera

SCSR-tröskelvärden

SCSR-intervall för långa samtal

SCSR-intervall för korta samtal

Bra

Mindre än 3 %

Mindre än 20 %

Acceptabel

3%-7%

20%-30%

Dålig

Mer än 7 %

Mer än 30 %

Om SCSR för ett samtal med 10 sekunders varaktighet är 10 % är den av god kvalitet.

Om SCSR för ett samtal med 120 sekunders varaktighet är 8 % är den av dålig kvalitet.

Nästa steg

Mer information om CCUC-analyser finns i Analyser för Cisco Webex Cloud-Connected UC.

På instrumentpanelen Användning av tillgångar visas diagram över hur tillgångar (slutpunkter och headset) används i organisationen.

Datakälla

CDR, CMR och enhetsinformation samlas in från Cisco Unified Communications Manager.

Samtal som inte rings via en slutpunkt visas eller räknas inte i diagramen över användning av tillgångar. T. ex. trunk till trunk eller konferensbrygga osv. Därför innehåller inte diagrammen i Användning av tillgångar några data för Unified CM-klustertypen SME.

Visa information om trenden för antalet samtal

Visa information om trenden för antalet samtal

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Trend för samtalsantal om du vill se diagram som gäller slutpunkterna i det valda Unified CM-klustret.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Information för samtalsräkningstrend.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Nyckeltal för samtalsräkningstrend

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för Trend för samtalsantal.

Fältrubrik

Beskrivning

Antal samtalsslutpunkter

Antal gånger som minst en slutpunkt används i ett samtal.

Antal headsetsamtal

Antal gånger som minst ett headset används i ett samtal.

Totalt antal slutpunkter i samtal

Antal gånger som slutpunkter används i samtal.


 

En slutpunkt kan medverka i flera samtal.

Totalt antal headset i samtal

Antal gånger headseten deltar i samtal.

Diagram på sidan Information för trend för samtalsantal

I den här tabellen beskrivs informationen som visas på varje kort. Samtal där ena änden är en slutpunkt och den andra änden inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) beaktas inte attribut som enhetspool, CAC-plats, fysisk plats, codecs, videoupplösning från icke-slutpunktsentiteter i de detaljerade diagrammen för samtalsantal .

Kortrubrik

Beskrivning

Samtalsdistribution efter tillgång

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Trend för samtalsantal

Det här kortet visar en trend för alla samtal som rings och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Det här kortet visar det totala antalet samtal som rings eller tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på slutpunktens typ av mediefunktion (ljud eller video).

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar det totala antalet samtal som rings eller tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Om du väljer en samtalsmedietyp i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Antal samtal baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en typ av samtalsmedia i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

Det här kortet visar trenden för alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på slutpunktsserien.

Unified CM-kluster

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla Unified CM-kluster och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja ett Unified CM kluster i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar ett Unified CM-kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Distribution efter tid

Det här kortet visar trenden för alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk i olika tidsintervall under en dag. Det är baserat på samtalsdetaljpostens ursprungliga tidsstämpel. Samtalen fördelas i sex tidsintervall som är 4 timmar långa. Dessutom visas även antalet samtal i ett visst tidsintervall under en dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Headset efter modell

Det här kortet visar trenden för alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på typen av headsetmodell. Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet. Dessutom visas det dagliga antalet samtal baserat på typen av headsetmodell.


 
 • Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet.

 • Om flera CMR tas emot från samma slutpunkt men med olika headsetmodeller för samma CDR räknas en av dem i samtalsräkningen.

Enhetsgrupp

Det här kortet visar trenden för alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på enhetspoolen.

Unified CM-version

Det här kortet visar alla samtal som rings och tas emot med tillgångarna i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en Unified CM version i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en Unified CM-version i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalssäkerhetsstatus

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som görs och tas emot av alla slutpunkter i ett nätverk, kategoriserade efter säkerhetsprofilen. Som standard visas cirkeldiagrammet för säkerhetsprofilen (säker och inte säker) och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en säkerhetsprofil i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en säkerhetsprofiltyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Videoupplösning

Det här kortet visar fördelningen av alla videosamtal som görs av alla tillgångar som kategoriserats baserat på videoupplösningstypen. Som standard visas cirkeldiagrammet för videoupplösningstypen och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en videoupplösningstyp i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Du kan markera eller avmarkera en videoupplösningstyp i förklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras därefter.

Videoinnehållstyp

Det här kortet visar fördelningen av alla videosamtal som görs av alla tillgångar som kategoriseras baserat på videoinnehållstypen. Som standard visas cirkeldiagrammet för videoinnehållstypen och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en videoinnehållstyp i cirkeldiagrammet och resten av korten för antal samtal uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Du kan markera eller avmarkera en videoinnehållstyp i förklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras därefter.

Kodek

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som ringts och tagits emot av alla tillgångar kategoriserade efter samtalskodektyp. Som standard visas cirkeldiagrammet för samtalskodektypen och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en samtalskodektyp i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Du kan markera eller avmarkera en codec-typ i förklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras därefter.

CAC-plats

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med alla tillgångar baserat på CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll) och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Om du väljer en CAC-plats (Samtalsacceptanskontroll) i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Antal samtal baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en CAC-plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Fysisk plats

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med alla tillgångar baserat på den fysiska platsen. Som standard visas alla fysiska platser och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Om du väljer en fysisk plats i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Antal samtal baserat på filtret. Om distributionen av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i diagrammet.


 

Om en distribution av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i det här diagrammet.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av alla samtal som rings och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) kategoriserade efter typen av samtalsklassificering (internt och externt). Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtalsklassificering i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Du kan också markera eller avmarkera en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.


 
 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900 Series ringer ett samtal till Cisco IP Phone 8800 Series räknas samtalet mot båda slutpunktsmodellerna. Om det är samma slutpunktsmodell räknas samtalet också två gånger eftersom det handlar om tillgångsanvändningen.

 • Om telefon A på CAC-platsen San Jose ringer ett samtal till telefon B på CAC-platsen New York räknas samtalet mot båda CAC-platserna. Om båda slutpunkterna tillhör samma CAC-plats räknas det som ett enda samtal.

 • Samma beräkningsmetod gäller för diagram över enhetspooler, fysiska platser och codecar. Om både käll- och målslutpunkten använder headset av olika modeller och respektive CMR innehåller headsetinformationen så räknas samtalet mot båda headsetmodellerna.

 • Om det är samma headsetmodell räknas samtalet mot båda headsetmodellerna eftersom det huvudsakligen gäller tillgångsanvändningen.

Visa information om samtalslängder

Visa information om samtalslängder

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet samtalslängd om du vill visa diagram med information om samtalslängd med slutpunkter och headset.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Information för trend för samtalslängd.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Nyckeltal för samtalslängdstrend

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för Trend för samtalslängd.

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtalsminuter

Sammanlagd länd på alla samtal (i minuter) som har gjorts med slutpunkterna.

Ljudsamtal i minuter

Sammanlagd längd på alla ljudsamtal (i minuter) som har ringts med tillgångarna.

Videosamtal i minuter

Sammanlagd längd på alla videosamtal (i minuter) som har ringts med tillgångarna.

Diagram på sidan Information för trend för samtalslängd

I den här tabellen beskrivs informationen som visas på varje kort. För samtal där den ena änden är en slutpunkt och den andra änden inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) beaktas inte attribut som Enhetspool, CAC-plats, Fysisk plats, Codec, Videoupplösning från icke-slutpunktsentiteter i de detaljerade vydiagrammen Samtalsvaraktighet

Kortrubrik

Beskrivning

Distribution efter tillgång

Det här kortet visar en trend för samtalslängden i minuter för samtal som rings och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.

Trend för samtalslängd

Det här kortet visar en trend för den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med hjälp av tillgångar (slutpunkter och de headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk. Dessutom visas även den totala varaktigheten för samtalen under en viss dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Det här kortet visar fördelningen av samtalsminuter som rings eller tas emot via slutpunkter för ljud och video. Som standard visas alla slutpunkter för ljud och video och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Du kan välja en mediefunktionstyp i cirkeldiagrammet, så uppdateras resten av korten Samtalslängd baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en typ av mediefunktion i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten för alla samtal (i minuter) som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på typen av samtalsmedia (ljud/video). Som standard visas typerna av samtalsmedia (ljud/video) och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Om du väljer en samtalsmedietyp i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalslängd baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en typ av samtalsmedia i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

Det här kortet visar en trend för den totala varaktigheten för alla samtal (i minuter) som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på slutpunktsserien. Dessutom visas den totala samtalslängden för alla samtal med en viss slutpunktsserie.

Unified CM-kluster

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten för alla samtal (i minuter) som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla Unified CM-kluster och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Du kan välja ett Unified CM kluster i cirkeldiagrammet och resten av korten Samtalslängd uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar ett Unified CM-kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Distribution efter tid

Det här kortet visar trenden för den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna i olika tidsintervall under en dag. Det är baserat på samtalsdetaljpostens ursprungliga tidsstämpel. Samtalen fördelas i sex tidsintervall som är 4 timmar långa. Dessutom visas även den genomsnittliga samtalslängden i ett visst tidsintervall under en dag.


 

Det här diagrammet kan för närvarande inte filtreras.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtalsklassificering i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalslängd uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Du kan också markera eller avmarkera en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Headset efter modell

Det här kortet visar trenden för den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna i ett nätverk baserat på typen av headsetmodell. Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet. Dessutom visas den dagliga samtalslängden baserat på typen av headsetmodell.


 
 • Samtal via headset fastställs av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet är anslutet och används i samtalet.

 • Om flera CMR tas emot från samma slutpunkt men med olika headsetmodeller för samma CDR räknas en av dem i samtalsräkningen.

Enhetsgrupp

Det här kortet visar den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av resurserna i ett nätverk, kategoriserade efter namnet på enhetspoolen. Den visar också en beräkning av den totala varaktigheten för samtal för en viss enhetspool.

Unified CM-version

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Om du väljer en Unified CM-version i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalslängd baserat på filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en Unified CM-version i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalssäkerhetsstatus

Det här kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av slutpunkterna kategoriserade efter säkerhetsprofilen. Som standard visas cirkeldiagrammet för säkerhetsprofilen (säker och inte säker) och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en säkerhetsprofil i cirkeldiagrammet och resten av korten Samtalslängd uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en säkerhetsprofiltyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Videoupplösning

Det här kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av resurserna kategoriserade efter videoupplösningstypen. Som standard visas cirkeldiagrammet för videoupplösningstypen och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en typ av videoupplösning i cirkeldiagrammet och resten av korten Samtalslängd uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Du kan markera eller avmarkera en videoupplösning i förklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras därefter.

Videoinnehållstyp

Det här kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av resurserna kategoriserade efter videoinnehållstypen. Som standard visas cirkeldiagrammet för innehållstypen Video och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en videoinnehållstyp i cirkeldiagrammet och resten av korten Samtalslängd uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Du kan markera eller avmarkera en typ av videoinnehåll i förklaringen genom att klicka på den, så uppdateras diagrammet därefter.

Kodek

Det här kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av resurserna kategoriserade efter samtalskodektyp. Som standard visas cirkeldiagrammet för samtalskodektypen och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en samtalskodektyp i cirkeldiagrammet och resten av korten Samtalslängd uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Du kan markera eller avmarkera en codec-typ i förklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras därefter.

CAC-plats

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten (i minuter) för alla samtal som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll) och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Du kan välja en CAC-plats (Call Admission Control) i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalslängd uppdateras baserat på det här filtret.

Fysisk plats

Det här kortet visar en fördelning av den totala varaktigheten för alla samtal (i minuter) som rings med tillgångarna kategoriserade baserat på slutpunktens fysiska plats. Som standard visas alla fysiska platser och motsvarande samtalslängd i cirkeldiagrammet. Om du väljer en typ av fysisk plats i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalslängd baserat på filtret. Om distributionen av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i diagrammet.


 

Om en distribution av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i det här diagrammet.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem främsta uppringande numren i en organisation, baserat på samtalets varaktighet.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem främsta uppringda numren i en organisation, baserat på samtalets varaktighet.


 
 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900 Series ringer ett samtal till Cisco IP Phone 8800 Series räknas samtalslängden mot båda slutpunktsmodellerna. Om det är samma slutpunktsmodell räknas samtalslängden mot båda modellerna eftersom det huvudsakligen gäller tillgångsanvändningen.

 • Om telefon A på CAC-platsen San Jose ringer ett samtal till telefon B på CAC-platsen New York räknas samtalslängden mot båda CAC-platserna. Om båda slutpunkterna tillhör samma CAC-plats räknas samtalslängden en gång mot CAC-platsen.

 • Samma beräkningsmetod gäller för diagram över enhetspooler, fysiska platser och codecar. Om både käll- och målslutpunkten använder headset av olika modeller och respektive CMR innehåller headsetinformationen så räknas samtalet mot båda headsetmodellerna.

 • Om det är samma headsetmodell räknas det också mot båda headsetmodellerna eftersom det huvudsakligen gäller tillgångsanvändningen.

Filter på sidan Information för trend för samtalslängd

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Samtalsmediatyp

 • Slutpunktsserie

 • Unified CM-kluster

 • Samtalsklassificering

 • Headset efter modell

 • Enhetsgrupp

 • Unified CM-version

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

Visa information om implementering av slutpunkter

Visa information om implementering av slutpunkter

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Implementering av slutpunkter om du vill se diagram som gäller slutpunkterna i det valda Unified CM-klustret.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på informationssidan för slutpunktsimplementering.


 
 • Du får en effektivare planering om du väljer en längre tidsperiod (90 dagar eller mer) när du analyserar data som visas i de här diagrammen.

 • Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Viktiga prestandaindex för slutpunktsanvändning

För en given period används listan med alla slutpunkter och motsvarande ringda eller mottagna samtal för respektive slutpunkt som indata och körs sedan genom en analytisk percentilfunktion. Baserat på värdet som returneras av den här funktionen klassificeras slutpunkterna enligt beskrivningen i KPI:erna (Key Performance Index) för slutpunktsimplementering i följande tabell.

Fältrubrik

Beskrivning

Konfigurerade slutpunkter

Antalet konfigurerade slutpunkter under den valda perioden.

Oregistrerade slutpunkter

Antalet slutpunkter som inte har registrerats minst en gång under den valda perioden.

Registrerade (0 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden men som inte använts till att ringa några samtal.

Registrerade (25 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden och som använts i mindre än eller lika med den 25:e percentilen samtal.

Registrerade (50 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden och som använts i den 25–50:e percentilen samtal.

Registrerade (75 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden och som använts i den 50–75:e percentilen samtal.

Registrerade (100 % samtal)

Antalet slutpunkter som har registrerats under den valda perioden och som använts i den 75–100:e percentilen samtal.

Percentilberäkning för slutpunktsimplementering

För alla samtal som omfattar slutpunkter beräknas värdena för 0:e, 25:e, 50:e, 75:e och 100:e percentilen. När det här värdet är tillgängligt markeras varje slutpunkt med något av dessa percentilvärden. Detta beror på antalet samtal under vilka slutpunkten är involverad under den valda varaktigheten. När alla slutpunkter har taggats till motsvarande percentilvärden summeras antalet slutpunkter som tillhör varje grupp med percentilvärden och visas som antal i KPI:n.

Percentilberäkningen beskrivs i följande tabell.

Tabell 2. Percentilberäkning

Samtal som görs av slutpunkter

Spela in samtalslängd

Percentilberäkning för slutpunktsanrop

Exempel på percentilvärden

Slutpunkt A = 20 samtal

Samtal som är kopplade till slutpunkter tilldelar ett värde.

> 0 till 25 percentilsamtal

> samtal på 25 till 50 percentiler

> samtal på 25 till 50 percentiler

> samtal i 50 till 75 percentiler

> samtal på 75 till 100 percentiler

Slutpunkt A = 75 percentil

Slutpunkt B = 2 samtal

Slutpunkt B = 25 percentil

Slutpunkt C = 7 samtal

Slutpunkt C = 50 percentil

Slutpunkt D = 1 samtal

Slutpunkt D = 0 percentil

Slutpunkt E = 34 samtal

Slutpunkt E = 100 percentil

Diagram på informationssidan för slutpunktsimplementering

I den här tabellen beskrivs informationen som visas på varje kort. För samtal där den ena änden är en slutpunkt och den andra änden inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) beaktas inte attribut som Enhetspool, CAC-plats, Fysisk plats, Codec, Videoupplösning från icke-slutpunktsentiteter i detaljerade vydiagram för slutpunktsanpassning .


 

Som standard visas analysdata för konfigurerade slutpunkter under den valda perioden i alla diagram. Välj lämpliga filter för att visa data om oregistrerade slutpunkter och registrerade slutpunkter (kategoriserade efter användning i en percentil samtal).

Kortrubrik

Beskrivning

Implementering av slutpunkter

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna, slutpunkter som inte är registrerade och olika användning i samtal för registrerade slutpunkter under den valda perioden i en organisation.

Samtalsmediatyp

På det här kortet visas en fördelning av de registrerade slutpunkterna baserat på typen av samtalsmedia (ljud och video).

Om du markerar eller avmarkerar en typ av samtalsmedia i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Unified CM-kluster

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på Unified CM-klustret.

Om du markerar eller avmarkerar ett Unified CM-kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Samtalsklassificering

På det här kortet visas de registrerade slutpunkterna baserat på typen av samtalsklassificering (internt eller externt). Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Enhetsgrupp

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på enhetspoolens namn.

Om du markerar eller avmarkerar en enhetspool i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll).

Om du markerar eller avmarkerar en CAC-plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Fysisk plats

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på den associerade fysiska platsen.


 

Om en distribution av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i det här diagrammet.

Om du markerar eller avmarkerar en fysisk plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Kapacitet för slutpunktsmedia

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade slutpunkterna baserat på typen av slutpunktsmediefunktion (hårt ljud, hård video och mjuk video).

Slutpunkterna kategoriseras enligt följande baserat på mediekefunktionen:

 • Hård ljudslutpunkt – maskinvarubaserad slutpunkt med ljudfunktion. Till exempel Cisco IP-telefon 7811.

 • Hård videoslutpunkt – maskinvarubaserad slutpunkt med videofunktion. Till exempel Cisco DX70.

 • Mjuk videoslutpunkt – programvarubaserad slutpunkt med videofunktion. Till exempel Webex Teams.

Om du markerar eller avmarkerar en slutpunktsmediefunktion i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

På det här kortetet visas en trend för de konfigurerade slutpunkterna baserat på slutpunktsserien.

Filter på informationssidan för slutpunktsimplementering

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Telefonnummer

 • URI

 • Användar-ID

 • Implementering av slutpunkter

 • Samtalsmediatyp

 • Unified CM-kluster

 • Samtalsklassificering

 • Enhetsgrupp

 • CAC-plats

 • Fysisk plats

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Slutpunktsserie

Visa information om implementering av headset

Visa information om implementering av headset

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Implementering av headset om du vill se diagram som gäller konfigurerade headset för slutpunkterna i det valda Unified CM-klustret.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Information om headsetanpassning.


 
 • Du får en effektivare planering om du väljer en längre tidsperiod (90 dagar eller mer) när du analyserar data som visas i de här diagrammen.

 • Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Viktiga prestandaindex för headsetanvändning

För en given period används listan med alla headset och motsvarande samtal där anslutna headset används som indata och körs sedan genom en analytisk percentilfunktion. Baserat på värdet som returneras av den här funktionen klassificeras headseten enligt beskrivningen i KPI:erna (Key Performance Indices) för headsetanvändning i följande tabell.

Fältrubrik

Beskrivning

Konfigurerade headset

Antalet konfigurerade headset under den valda perioden.

Frånkopplade headset

Antalet headset som inte har anslutits till slutpunkter som använts för samtal under den valda perioden.

Anslutna (0 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som inte använts för några samtal under den valda perioden.

Anslutna (25 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som använts för mindre än eller lika med den 25:e percentilen samtal under den valda perioden.

Anslutna (50 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som använts för den 25–50:e percentilen samtal under den valda perioden.

Anslutna (75 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som använts för den 50–75:e percentilen samtal under den valda perioden.

Anslutna (100 % samtal)

Antalet headset som har anslutits till slutpunkter som använts för den 75–100:e percentilen samtal under den valda perioden.

Percentilberäkning för headsetanvändning

För alla samtal som involverar headset beräknas värden i den 0:e, 25:e, 50:e, 75:e och 100:e percentilen. När det här värdet är tillgängligt markeras varje headset med något av dessa percentilvärden. Detta beror på antalet samtal som headsetet är involverat under den valda varaktigheten. När alla headset har taggats till motsvarande percentilvärden summeras antalet headset som tillhör varje grupp med percentilvärde och visas som antal i KPI:n.

Percentilberäkningen som beskrivs i följande tabell.

Tabell 3. Percentilberäkning

Samtal med anslutna headset

Spela in samtalslängd

Percentilberäkning för samtal med anslutna headset

Exempel på percentilvärden

Headset A = 20 samtal

Samtal som är kopplade till headset tilldelar ett värde.

> 0 till 25 percentilsamtal

> samtal på 25 till 50 percentiler

> samtal på 25 till 50 percentiler

> samtal i 50 till 75 percentiler

> samtal på 75 till 100 percentiler

Headset A = 75 percentiler

Headset B = 2 samtal

Headset B = 25 percentil

Headset C = 7 samtal

Headset C = 50 percentil

Headset D = 1 samtal

Headset D = 0 percentil

Headset E = 34 samtal

Headset E = 100 percentil

Diagram på informationssidan för implementering av headset

I den här tabellen beskrivs informationen som visas på varje kort. För samtal där ena änden är en slutpunkt och den andra änden inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) beaktas inte attribut som enhetspool, CAC-plats, fysisk plats, codec, videoupplösning från icke-slutpunktsentiteter i de detaljerade vydiagrammen för headsetanpassning .


 

Som standard visas analysdata för konfigurerade headset under den valda perioden i alla diagram. Välj lämpliga filter för att visa data om ej anslutna headset och anslutna headset (kategoriserade efter användning i en percentil samtal).

Kortrubrik

Beskrivning

Unified CM-kluster

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten baserat på Unified CM-klustret.

Om du markerar eller avmarkerar ett Unified CM-kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Fysisk plats

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten baserat på den associerade fysiska platsen.


 

Om en distribution av Unified CM inte har några fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna så visas inga data i det här diagrammet.

Om du markerar eller avmarkerar en fysisk plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Implementering av headset

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten, ej anslutna headset och olika användning av anslutna headset under den valda perioden i en organisation.

Samtalsmediatyp

På det här kortet visas en fördelning av headseten som är anslutna till registrerade slutpunkter baserat på typen av samtalsmedia (ljud och video).

Om du markerar eller avmarkerar en typ av samtalsmedia i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

CAC-plats

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll).

Om du markerar eller avmarkerar en CAC-plats i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalsklassificering

På det här kortet visas en fördelning av headseten som är anslutna till registrerade slutpunkter baserat på typen av samtalsklassificering (internt eller externt). Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Enhetsgrupp

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten baserat på enhetspoolens namn.

Om du markerar eller avmarkerar en enhetspool i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Kapacitet för slutpunktsmedia

På det här kortet visas en fördelning av typen av konfigurerade headset (hårt ljud, hård video och mjuk video).

Om du markerar eller avmarkerar en slutpunktsmediefunktion i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Slutpunktsserie

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten, ej anslutna headset och olika användning av anslutna headset baserat på slutpunktsserien.

Headsetmodellserie

På det här kortet visas en fördelning av de konfigurerade headseten, ej anslutna headset och olika användning av anslutna headset under den valda perioden i en organisation baserat på headsetmodellen.

Filter på informationssidan för implementering av headset

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Unified CM-kluster

 • Fysisk plats

 • Implementering av headset

 • Samtalsmediatyp

 • CAC-plats

 • Samtalsklassificering

 • Enhetsgrupp

 • Kapacitet för slutpunktsmedia

 • Slutpunktsserie

 • Headsetmodellserie

Instrumentpanelen Trafikanalys visar diagram som är relaterade till samtalstrafikplatser, samtalstrafikanalys och jaktpilotanvändningsanalys.

I diagrammen Samtalstrafikplatser visas fördelningen av samtal som hanteras av resurser och kategoriseras efter plats för samtalsåtkomstkontroll (CAC).

I diagrammen Samtalstrafikanalys visas fördelningen av samtal som hanteras av resurser och kategoriseras efter olika samtalstyper.

Diagrammen Användningsanalys för jaktpiloter visar användningen av jaktpilotnummer och deras respektive partitioner för samtal.

Visa information om samtalstrafikplatser

Visa information om samtalstrafikplatser

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Analys visas.

2

Klicka på kortet Samtalstrafikplatser för att visa distributionen av samtal som hanteras av resurser baserat på CAC-plats.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Filter på informationssidan för samtalstrafikplatser.


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Nyckelutförandeindex för samtalstrafikplatser

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för samtalstrafikplatser.

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal klassificerade samtal

Totalt antal samtal för alla platser och kategorier.

Antal interna samtal

Totalt antal interna samtal. Interna samtal är icke-PSTN-samtal.

Antal externa samtal

Totalt antal externa samtal. Externa samtal är PSTN-samtal.

Antal interna samtal

Totalt antal samtal som ringts inom organisationen. Interna samtal är samtal inom företaget.

Diagram på sidan Information om platser för samtalstrafik

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen.

Kortrubrik

Beskrivning

Samtalstrafikplatser

Det här kortet visar en trend för samtal på de fem högsta platserna. Kallas även för CAC-platser. De är konfigurerade i en samtalshanterare som syftar till att begränsa antalet samtidiga samtal till eller från en fjärrplats.

Fördelning av samtalstrafikplatser

Det här kortet visar distributionen av samtal för de fem högsta platserna. Kallas även för distribution av CAC-platser. De är konfigurerade i en samtalshanterare som syftar till att begränsa antalet samtidiga samtal till eller från en fjärrplats.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtalsklassificering i cirkeldiagrammet och resten av korten för platser för samtalstrafik uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och frånkopplade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Som standard visas samtalsmedietypen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtalsmedia (ljud eller video) i cirkeldiagrammet, och resten av korten Platser för samtalstrafik uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Samtalsriktning

Kortet visar en fördelning av alla inkommande och utgående lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

Samtalsfördelning efter tid

Kortet visar en trend för alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal i olika tidsintervall under en dag.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.

Filter på sidan Information för platser för samtalstrafik

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Fördelning av samtalstrafikplatser

 • Samtalsklassificering

 • Samtalsmediatyp

 • Samtalsriktning

Visa information om samtalstrafikanalys

Visa information om samtalstrafikanalys

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Samtalstrafikanalys om du vill visa information om samtalsfördelningen baserat på samtalstyp. De samtalstyper som stöds är P2P, ICT, SIP-trunk, konferens, MGCP, röstbrevlåda, svarsgrupp, Webex Meeting och hybridsamtal.


 
 • För att ett samtal ska klassificeras som IKT måste telemetrimodulen vara installerad på trunkens målnod.

  Om ett samtal inte idenfitieras som en av samtalstyperna som stöds, markeras det som Ej klassificerat.

 • Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Filter på informationssidan för samtalstrafikanalys.

Nyckeltal för samtalstrafikanalys

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för samtalstrafikanalys.

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtal

Totalt antal samtal

Antal interna samtal

Totalt antal interna samtal. Interna samtal är icke-PSTN-samtal.

Antal externa samtal

Totalt antal externa samtal. Externa samtal är PSTN-samtal.

Antal interna samtal

Totalt antal samtal som ringts inom organisationen. Interna samtal är samtal inom företaget.

Diagram på sidan Information om samtalstrafikanalys

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen.

Kortrubrik

Beskrivning

Samtalstrafikanalys

Kortet visar fördelningen av samtal baserat på trafikvolymen som tas emot för de fem främsta samtalstyperna.

Fördelning samtalstrafikanalys

Kortet visar samtalstrenden baserat på trafikvolymen som tas emot för de fem främsta samtalstyperna.

Samtalsklassificering

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalsklassificering. Om en käll- eller målslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras samtalet antingen som internt eller extern (beroende på inställningarna för samtalsklassificering i respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM), annars klassificeras samtalet som internt. Som standard visas samtalsklassificeringstypen (internt eller externt) och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtalsklassificering i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalstrafikanalys uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Om du markerar eller avmarkerar en samtalsklassificeringstyp i förklaringen genom att klicka på den så uppdateras diagrammet.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och frånkopplade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Som standard visas samtalsmedietypen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en typ av samtalsmedia (ljud eller video) i cirkeldiagrammet, så uppdateras resten av korten för samtalstrafikanalys baserat på det här filtret.

Samtalssäkerhetsstatus

Det här kortet visar fördelningen av samtal för alla samtalstyper, baserat på säkerhetsprofil, uppringda och mottagna av alla slutpunkter i nätverket.

Samtalsfördelning efter tid

Kortet visar en trend för alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal i olika tidsintervall under en dag.

Samtalsstatus

Kortet visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

OTT-samtal

Kortet visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade OTT-samtal. Dessa samtal kallas även för mobilsamtal och fjärråtkomstsamtal.

Enhetsgrupp

Det här kortet visar alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på enhetspoolnamnet.

CAC-plats

Det här kortet visar fördelningen av graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk baserat på den associerade CAC-platsen (Samtalsacceptanskontroll). Som standard visas CAC-platsen och motsvarande antal associerade graderade samtal i cirkeldiagrammet.

Unified CM-kluster

Om du markerar eller avmarkerar ett kluster i förklaringen genom att klicka på det så uppdateras diagrammet.

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas alla kluster och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Om du väljer ett kluster i cirkeldiagrammet uppdateras resten av korten i Samtalsvolymstatus baserat på filtret.

Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

Det här kortet visar fördelningen av alla graderade samtal som rings och tas emot i ett nätverk. Som standard visas CAQ-graderingen (bra och dålig) samt motsvarande antal samtal i cirkeldiagrammet. Du kan välja ett CAQ-betyg i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalstrafikanalys uppdateras därefter baserat på det här filtret.


 

Det är bara samtalen som har en CMR med SCS-mått som graderas.

Om du bara vill visa fördelningen av bra samtal klickar du på Dåliga i förklaringen så att alternativet avmarkeras och diagrammet uppdateras.

Uppringande nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringande numren i en organisation.

Uppringt nummer

Det här kortet visar de fem vanligaste uppringda numren i en organisation.

Filter på informationssidan för samtalstrafikanalys

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Fördelning samtalstrafikanalys

 • Samtalsklassificering

 • Samtalsmediatyp

 • Samtalssäkerhetsstatus

 • Samtalsstatus

 • OTT-samtal

 • Enhetsgrupp

 • CAC-plats

 • Unified CM-kluster

 • Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

Visa användningsanalys för Hunt Pilot

Visa användningsanalys för Hunt Pilot

En jaktpilot består av ett nummer eller mönster och en uppsättning tillhörande siffermanipuleringar som kan dirigera samtal till en grupp telefoner eller katalognummer i en linjegrupp.

Jaktpiloter arbetar tillsammans med svarslistor, som är prioriterade listor över berättigade sökvägar (linjegrupper) för inkommande samtal. När ett samtal rings till en jaktpilots DN erbjuder systemet samtalet till den första linjegruppen som anges i svarslistan. Om ingen i den första linjegruppen besvarar samtalet erbjuder systemet samtalet till nästa linjegrupp som anges i svarslistan. Linjegrupper styr i vilken ordning samtalet distribueras till telefoner inom gruppen. De pekar på specifika anknytningar, som vanligtvis är IP telefonanknytningar eller röstbrevlådeportar.

En jaktpilot kan distribuera samtal till alla sina tilldelade linjegrupper, även om linjegrupperna och jaktpiloten finns i olika partitioner. Ett samtal som distribueras av jaktpiloten åsidosätter alla partitioner och begränsningar för samtalssökutrymme.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet Användningsanalys för jaktpilot om du vill visa information om användningen av jaktpilotnummer i organisationen.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Filter på informationssidan för användningsanalys för Hunt Pilot.

3

(Valfritt) Du kan spara en kombination av filter som du vill använda och återanvända genom att skapa ett anpassat filter. Så här skapar du ett anpassat filter:

 1. I listrutan Filter väljer du det filter eller den kombination av filter som du vill använda på diagrammen.

 2. Klicka på Lägg till nytt anpassat filter.

 3. I dialogrutan Nytt anpassat filter anger du ett namn för det anpassade filtret och klickar på Spara.

4

(Valfritt) Om du vill använda ett anpassat filter i diagrammen väljer du Anpassade filter i listrutan Filter och klickar sedan på önskat anpassat filter i den tillgängliga listan.

5

(Valfritt) Om du vill redigera ett anpassat filter väljer du Egna filter i listrutan Filter . Klicka på Redigera filter och sedan på redigeringsikonen för det anpassade filter som du vill redigera. Gör önskade ändringar i filtret och klicka sedan på Spara.

6

(Valfritt) Om du vill ta bort ett anpassat filter väljer du Anpassade filter i listrutan Filter . Klicka på Redigera filter och klicka sedan på den borttagningsikon som motsvarar det anpassade filter som du vill ta bort.

7

(Valfritt) Så här laddar du ned kombinationen av filter som du har tillämpat på diagrammen:

 1. Klicka på delningsikonen.

 2. I fönstret Dela filter klickar du på Ladda ned filter.

Den uppsättning filter som du har tillämpat laddas ned som en json-fil i systemets standardnedladdningskatalog. Du kan dela den här filen med alla andra användare som vill använda samma kombination av filter på diagrammen som de visar.

8

(Valfritt) Om du vill tillämpa samma kombination av filter som en annan användare, med hjälp av en json-fil som de har delat, utför du följande steg:

 1. Klicka på delningsikonen.

 2. I fönstret Dela filter klickar du på Ladda upp filter och väljer sedan json-filen med information om filterkombinationen.

9

(Valfritt) Om du vill exportera data som är relaterade till användningen av Hunt-piloten och partitionsanvändningen till en Excel-fil klickar du på ... ovanför tabellen på analyskortet och välj ett av följande alternativ:

 • Ladda ned alla – Skapar en Excel-fil med användningsdata för jaktpiloten och en andra fil med partitionsanvändningsdata.
 • Ladda ned Hunt Pilot (.csv) – Skapar en Excel-fil med användningsdata för Hunt Pilot.
 • Ladda ned partition (.csv) – Skapar en Excel-fil med partitionsanvändningsdata.

Viktiga prestandaindex för analys av jaktpilotanvändning

I följande tabell beskrivs KPI:er (Key Performance Indices) för Hunt Pilot Usage Analysis.

Fältrubrik

Beskrivning

Försök till samtal

Alla jaktpilotsamtal, inklusive besvarade och obesvarade samtal.

Besvarade samtal

Alla jaktpilotsamtal besvaras av agenter.

Övergivna samtal av användare

Alla jaktpilotsamtal som en användare kopplade bort innan de hämtades.

Obesvarade samtal

Alla jaktpilotsamtal besvaras inte av agenter.

Omdirigerade obesvarade samtal

Alla obesvarade jaktpilotsamtal som omdirigerades, men som fortfarande var obesvarade.

Gen. svarstid

Genomsnittlig varaktighet för ett samtal som besvarats av en agent.

Övergiven tid

Genomsnittlig tid för en användare att koppla från ett samtal innan det hämtades.

Diagram på informationssidan för användningsanalys av jaktpiloter

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen.

Kortrubrik

Beskrivning

Fördelning av partitionsanvändning

Det här kortet visar de fem främsta Unified CM partitionerna som tog emot det maximala antalet samtal som är avsedda för jaktpilotnummer för ett valt kluster under den angivna tidsperioden.


 

Om du vill lägga till organisationsetiketten i diagrammet klickar du på ... och sedan på Lägg till etikett för att lägga till en ny etikett.

Om du vill ta bort organisationsetiketten i diagrammet klickar du på ... och sedan Ta bort etikett för att ta bort etikettnamnet.

Distribution av Hunt Pilot-användning

Det här kortet visar de fem främsta jaktpilotnumren som tog emot det maximala antalet samtal för ett valt kluster under den angivna tidsperioden.


 

Om du vill lägga till organisationsetiketten i diagrammet klickar du på ... och sedan på Lägg till etikett för att lägga till en ny etikett.

Om du vill ta bort organisationsetiketten i diagrammet klickar du på ... och sedan Ta bort etikett för att ta bort etikettnamnet.

Samtalsstatus

Det här kortet visar det absoluta och procentuella antalet svarspilotsamtal baserat på om samtalet besvarades, övergavs (samtalet kopplades bort av en användare innan det hämtades) eller inte besvarades för ett valt kluster under den angivna tidsperioden.

Obesvarade samtal

Detta kort visar antalet obesvarade jaktpilotsamtal baserat på orsakerna. Ett samtal till ett jaktpilotnummer klassificeras som – Obesvarade samtal på grund av inget svar (ingen svarade på samtalet), Obesvarade samtal på grund av upptagen linje (linjen var upptagen på grund av ett pågående samtal) eller Obesvarade samtal på grund av andra (andra orsaker än de två föregående).

Trend över samtalsstatus

Det här kortet visar trenden för jaktpilotsamtal baserat på om samtalet besvarades, övergavs (samtalet kopplades bort av en användare innan det hämtades) eller obesvarat.

Trend för obesvarade samtal

Detta kort visar trenden för totalt antal obesvarade jaktpilotsamtal och den individuella trenden för obesvarade jaktpilotsamtal baserat på orsakerna till ett valt kluster under den angivna tidsperioden.

Samtal besvarade av agenter

Det här kortet visar det absoluta och procentuella antalet jaktpilotsamtal som besvarats av varje agent för ett valt kluster under den angivna tidsperioden.

Filter på informationssidan för användningsanalys för Hunt Pilot

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Anpassade filter

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Fördelning av partitionsanvändning

 • Distribution av Hunt Pilot-användning

 • Samtalsstatus

 • Obesvarade samtal

På instrumentbrädan Kapacitetsanalys visas analysdiagram för trunkanvändningen.

I analysdiagrammet Trunkanvändning visas information om trunkanvändningen för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i Unified CM oavsett trunktyp.

Visa detaljer om trunkanvändning

Visa detaljer om trunkanvändning

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Analys visas.

2

Klicka på kortet Trunkanvändning om du vill visa information om trunkanvändningen för alla trunktyper som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Filter på sidan Information om kapacitetsanalystrunktyper.

.

I Trunkanvändning visas även en tablell över när trunken använts mest sett till antalet samtal och samtalslängd. Du kan markera en trunk och klicka på Ställ in max antal samtal för att ställa in maximalt antal samtidiga samtal.

Trunkanvändning

Du kan ställa in maximalt antal samtidiga samtal för en viss trunk eller flera trunkar.

Om du vill ställa in max antal samtidiga samtal för en viss trunk klickar du på ... som representerar alternativmenyn i Åtgärder som tillåts för den trunken.

Om du vill ställa in maximalt antal samtidiga samtal för flera trunkar markerar du dem och klickar på Ange max sam. samtal för att ange värdet för alla markerade trunkar.

Följande är några av användningsfallen för att ställa in maximalt antal samtidiga samtal för trunkar:

 • MGCP-gateway: Maximal kapacitet kan anges baserat på termineringar i gateways.

  Om till exempel MGCP-gateway är konfigurerad med T1 och alla 24 portar är konfigurerade i CUCM, kan maximal kapacitet sättas på 24.

 • Intercluster trunk: Den maximala samtalskapaciteten för trunken kan ställas in baserat på WAN-kapaciteten, allokerad bandbredd för ljud / video / data, codec som används och så vidare.

 • SIP-trunk: Maximal samtalskapacitet för trunken kan anges baserat på betald samtalsgräns för trunken enligt avtalet.

  Expressway-trunk : Detta är en typ av SIP-trunk. Den maximala samtalskapaciteten för den här typen av trunk kan ställas in baserat på kapaciteten för Expressway-noder eller -kluster.

Följande information visas i tabellen Trunkanvändning:

Tabell 4. Trunk Peak Utilization

Trunkinformation

Beskrivning

Trunknamn

Namn på trunken

Totalt antal samtal/Totalt antal samtalsminuter

Totalt antal samtal/Total samtalslängd i minuter

Antal ljudsamtal/Ljudsamtal i minuter

Totalt antal ljudsamtal/Total samtalslängd för ljudsamtal i minuter

Antal videosamtal/Videosamtal i minuter

Totalt antal videosamtal/Total samtalslängd för videosamtal i minuter

Antal misslyckade samtal

Totalt antal misslyckade samtal

Högsta samtalsvolym

Samtalstoppar beräknas som maximalt antal samtal inom en timme för valt datumintervall. Tidsstämpel visar dagen då samtalstoppen inträffade. Om till exempel 100 samtal som startas på trunk 1 kl. 10 kl. 10 kl. 10 den 23 juni och 200 samtal på trunk 1 kl. 22 den 24 juni för det valda datumintervallet mellan den 23 juni och motsvarande tidsstämpel visar det datumet som 24 juni.

Ställ in max sam. samtal

För att ställa in maximalt antal samtidiga samtal

Högsta användning %

Högsta användning i procent. Högsta användning beräknas som förhållandet mellan högsta samtalsvolym och högsta antal samtidiga samtal.

Åtgärder

Tillåtna åtgärder för trunken


 

Om du får problem med att visa diagrammen kan du läsa avsnittet Problem med analysgränssnittet i Felsöka Webex Cloud-Connected UC.

Viktiga prestandaindex för kapacitetsanalys Trunktyper

I den här tabellen beskrivs KPI:erna för kapacitetsanalys.

Fältrubrik

Beskrivning

Totalt antal samtal

Totalt antal samtal

SIP

Totalt antal samtal från SIP-trunk.

MGCP

Totalt antal samtal från MGCP-trunk.

ICT

Totalt antal samtal från ICT-trunk.

Diagram på sidan Information om trunktyper för kapacitetsanalys

I den här tabellen beskrivs informationen som visas i de olika diagrammen.

Kortrubrik

Beskrivning

Fördelning av trunkanvändningen

Kortet visar fördelningen av trunkanvändning för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Trender för trunkanvändningen

Kortet visar trenden för trunkanvändning för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Fördelning av trunktyper

Kortet visar fördelningen av trunkanvändning för trunktyperna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Trender för trunktyper

Kortet visar trenden för trunkanvändning för trunktyperna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Samtalsmediatyp

Det här kortet visar fördelningen av alla samtalsförsök, genomförda, misslyckade och frånkopplade samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud eller video). Som standard visas samtalsmedietypen och motsvarande samtalsvolym i cirkeldiagrammet. Du kan välja en samtalsmedietyp (ljud eller video) i cirkeldiagrammet och resten av korten för samtalsvolymstatus uppdateras därefter baserat på det här filtret.

Samtalsriktning

Kortet visar en fördelning av alla inkommande och utgående lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

Uppringande nummer

Kortet visar de fem främsta uppringande numren i en organisation från samtal som involverar en trunk eller gateway.

Uppringt nummer

Kortet visar de fem främsta uppringda numren i en organisation från samtal som involverar en trunk eller gateway.

Filter på sidan Information om trunktyper för kapacitetsanalys

I filterfönstret längst upp på informationssidan finns en listruta för att filtrera data och generera diagram baserat på dina val. Här är de tillgängliga alternativen i listrutan:

 • Mobil åtkomst och fjärråtkomst

 • Användar-ID

 • URI

 • Telefonnummer

 • Fördelning av trunkanvändningen

 • Fördelning av trunktyper

 • Samtalsmediatyp

 • Samtalsriktning

Med mobil åtkomst och fjärråtkomst kan slutpunkter använda tjänster för registrering, samtal, etablering, meddelanden och närvaro i Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) även när slutpunkten befinner sig utanför företagsnätverket.

I Cloud-Connected UC fastställs slutpunkter med mobil åtkomst och fjärråtkomst i CUCM baserat på analysen av registrerade IP-adresser för slutpunkter med stöd för mobil åtkomst och fjärråtkomst. Mer information om hur du visar analys för sådana slutpunkter finns i Visa analyser.

Du kan exportera data som visas i diagrammen till en Excel-fil med knappen Ladda ner.


 

I Användningsupplevelse-diagram visar följande tabell kolumnerna i de hämtade rapporterna som motsvarar CDR-fältnamnen.

Fältnamn i hämtad rapport

CDR-fältnamn

Uppringarens användar-ID

callingPartyUnicodeLoginUserID

Uppringt användar-ID

finalCalledPartyUnicodeLoginUserID

Uppringarens URI

callingPartyNumber_uri

Uppringd URI

finalCalledPartyNumber_uri

Uppringarens nummer

callingPartyNumber

Uppringt nummer

finalCalledPartyNumber


 
 • I Användning av tillgångar-diagram visar följande tabell kolumnerna i de hämtade rapporterna. Rapporten innehåller kolumnerna användar-ID , URI och katalognummer som baseras på Unified CM-konfigurationen. Det maximala antalet värden för kolumnerna i rapporten är begränsat till 10.

 • Fältet Användar-ID i den hämtade rapporten ASST-användning är tomt för enheter som har konfigurerats med ägaren Anonym (offentligt/delat utrymme) i Unified CM och där ingen slutanvändare är kopplad till enheten.

Fältnamn i hämtad rapport

Källfältets namn

Användar-ID

Namnen på källfälten är de som konfigurerats i Unified CM-servern.

URI

Katalognummer

1

Öppna kundvyn i Cisco Webex Control Hub och gå till Analytics > Ansluten UC.

Sidan Connected UC visas.

2

(Ej obligatoriskt) Om du vill visa analys för MRA-data aktiverar du endast MRA-data.

3

(Ej obligatoriskt) Välj ett kluster i listrutan med kluster längst upp till vänster.

Standardinställningen är Alla kluster.

4

Om du vill filtrera data i diagrammen baserat på tidsperioden klickar du på listrutan längst upp till höger.

Tidsintervall som stöds: Igår, de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna, de senaste 90 dagarna och de senaste 12 månaderna.

Du kan se diagram för den period du har valt. Standardtidsintervallet är De senaste 30 dagarna.

5

Klicka på det kort som du vill hämta rapporter från.

Informationssidan för den valda diagramkategorin visas.

6

På sidan som visas klickar du på Hämta högst upp till höger.


 

Webex-klienten skickar den krypterade MAC-adressen till datorn. Det innebär att du inte kan se datorns faktiska MAC-adress i den nedladdade rapporten för diagram över tjänstemiljöer.

Eftersom telemetridata kan gå förlorade visas ibland ofullständiga data i analysdiagrammen. Om något diagram saknar data indikeras det med en blixtikon som visas till höger om listrutan för val av tidsperiod på sidan Analytics . På så sätt ser du om data i diagrammen kan vara missvisande.


 

Om inga data har gått förlorade de senaste sju dagarna visas ingen blixtikon.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Analys visas.

2

Klicka på .

Fönstret Datahändelse saknas visas. I det här fönstret visas en lista med tidpunkten när händelsen skapades, klusternamnet, nodnamnet och information om händelsen. Siffran på ikonen är antalet aviseringar om data som saknas sedan din senaste inloggning. Räknaren återställs när du har kontrollerat aviseringarna.

3

Om du vill söka efter specifika saknade datahändelser använder du sökrutan uppe till vänster i fönstret.

Du kan söka per tidpunkt när händelsen skapades, klusternamn, nodnamn eller information.

Du kan ändra ordningsföljd för diagrammen i samma kategori på sidan Analys. På så sätt kan du anpassa din vy över korten.


 
 • Du kan ändra diagramordningen på både översiktssidan och informationssidan.

 • De inställningar du ställer in sparas för alla framtida sessioner med dina inloggningsuppgifter oberoende av webbläsare.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Klicka på kortet som innehåller det diagram du vill flytta. Dra och släpp sedan kortet på den plats där du vill att det ska visas.


 

Om du drar kortet utanför sidans gränser kan du inte ändra dess ordning.

Du kan dölja ett diagram som inte är relevant för dig på sidan Analys. Du kan också visa ett diagram som tidigare har dolts av dig. På så sätt kan du anpassa din vy över korten.


 
 • De inställningar du ställer in sparas för alla framtida sessioner med dina inloggningsuppgifter oberoende av webbläsare.

 • När du döljer ett diagram visas det inte i listrutan Filter.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Analys > Connected UC.

Sidan Analys visas.

2

Om du vill dölja ett diagram klickar du på ... på kortet och väljer Ta bort kort.

3

Om du vill visa ett diagram klickar du på .

4

Välj de diagram du vill visa igen i fönstret Lägg till diagram och klicka på Lägg till diagram.


 

Du kan välja flera kort från olika kategorier samtidigt och ta fram dem.