Разрешаване на гласова поща за потребител

Ако имате разрешено препращане на повиквания, то тези настройки за пренасочване на обажданията превъзмогвате конфигурираните от вас настройки на гласовата поща.

1

От изгледа на клиента в отидете на https://admin.webex.com Потребители и изберете потребителя, за който искате да разрешите гласова поща.

2

Изберете Обаждане и изберете Гласова поща.

3

Включете превключването на Услугата гласова поща и изберете измежду някоя от настройките, които искате да разрешите.

Изпращане на обаждания на потребител до гласова поща

Тези настройки на гласовата поща могат да бъдат конфигурирани за потребителите да насочват входящи повиквания към гласовата поща на потребителите.
 • Всички Обаждания —Тази опция препраща всички обаждания до гласова поща.

 • Когато е зает —Тази опция препраща повиквания към гласова поща, когато потребителят вече е на повикване.

 • Когато няма отговор –Тази опция препраща входящи повиквания към гласова поща след определен брой пръстени.

1

От изгледа на клиента в отидете на https://admin.webex.com Потребители и изберете потребителя, за който искате да разрешите гласова поща.

2

Изберете Обаждане и изберете Гласова поща.

3

Включете превключвателя Услуга за гласова поща и изберете следните опции:

 • Всички Обаждания —Поставете отметка в квадратчето и изберете поздрава по подразбиране или качете поздрав, като кликнете върху Качване на файл и изберете .wav файл.
 • Когато сте заети –Поставете отметка в квадратчето и изберете поздрава по подразбиране или качете поздрав, като кликнете върху Качване на файл и изберете .wav файл.
 • Когато няма отговор – Поставете отметка вквадратчето, изберете броя на пръстените, преди да изпратите в гласовата поща в падащото меню, след което изберете поздрава по подразбиране или качете поздрав, като кликнете върху Качване на файл и изберете .wav файл.

 

Ако изберете Всички обаждания, не можете да изберете другите две опции. Можете да изберете да се насочи към гласова поща с двете Когато е зает и Когато няма опции за отговор заедно.

4

Щракнете върху Запиши.

Нулиране на ПИН код на гласова поща на потребител

Ако ПИН кодът на гласовата поща по подразбиране е разрешен за вашата организация, можете да нулирате ПИН кода на гласовата поща на потребителя. За повече информация как да настроите ПИН код на гласова поща по подразбиране за вашата организация вижте Конфигуриране на ПИН код на гласова поща по подразбиране за всички нови потребители.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребители и изберете потребителя, за който искате да нулирате ПИН кода на гласовата поща.

2

Изберете Обаждане и изберете Гласова поща.

3

Щракнете върху Нулиране на ПИН кода на гласовата поща.

Сега потребителят може да влезе в портала си за гласова поща и да въведе ПИН кода по подразбиране, настроен за вашата организация.


 

Потребителите също могат да нулират ПИН кода на гласовата си поща в https://settings.webex.com. За тези инструкции вижте Задаване на ПИН код на гласова поща (Webex Calling).

Разрешаване на известия за гласова поща за потребител

1

От изгледа на клиента в отидете на https://admin.webex.com Потребители и изберете потребителя, за който искате да разрешите известията за гласова поща.

2

Изберете Обаждане и изберете Гласова поща.

3

Включете превключвателя Ново известие за гласова поща и изберете едно от следните неща:

 • Чрез имейл – Поставете отметка вквадратчето и въведете имейл адреса, за да изпратите известието.

 • Чрез текст – Поставете отметка вквадратчето, въведете телефонния номер, за да изпратите известието, след което изберете мрежовия доставчик в падащото меню.

4

Щракнете върху Запиши.

Управление на място за съхранение на гласова поща на потребител

Можете да укажете къде потребителите да имат достъп до гласовата си поща на телефона си – в Портала за повикващи потребители или до определен имейл адрес като .tiff файл.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comПотребители и изберете потребителя, за който искате да конфигурирате място за съхранение на съобщения в гласовата поща.

2

Изберете Обаждане и изберете Гласова поща.

3

Под Място за съхранение на съобщенияизберете една от следните опции:

 • Използване на вътрешна пощенска кутия— Потребителите достъпват съобщенията си от телефона си или от Портала за извикване на потребители. Изберете Използване на индикатор за ново съобщение по телефона, за да разрешите индикатора.


   
  Вътрешната пощенска кутия има следните ограничения за съхранение:
  • Ограничение за единично съобщение от 10 минути

  • Общо ограничение на пощенска кутия от 100 минути

 • Използвайте външна пощенска кутия— Потребителите имат всичките си гласови съобщения, изпратени до определен имейл. Това ще забрани достъпа до съобщения в гласовата поща от телефона, настолното приложение на потребителите или портала за извикване на потребители.

4

Щракнете върху Запиши.


 

Потребителите могат да изберат да променят тези настройки в повикващия потребителски портал. Всички промени, направени в тези настройки от потребителя, ще бъдат отразени както в повикващия потребителски портал, така и в центъра за управление.

Конфигуриране на допълнителни настройки на гласовата поща за потребител

Тези допълнителни настройки могат да бъдат конфигурирани с други настройки на гласовата поща за потребителите в контролния център.

1

От изгледа на клиента в отидете на https://admin.webex.com Потребители и изберете потребителя, за който искате да разрешите допълнителни настройки на гласовата поща.

2

Изберете Обаждане и изберете Гласова поща.

3

Под Допълнителни настройки изберетеедно или и двете от следните:

 • Поставете отметка в квадратчето Прехвърляне към '0' към телефонен номер и въведете телефонния номер, на който ще бъдат прехвърлени обаждащите се.

   

  Ако изберете тази опция, уверете се, че поздравът ви с гласова поща информира обаждащите се, че натискането на '0' ще ги прехвърли.

 • Поставете отметка в квадратчето Имейл на копие на съобщение и въведете имейл адреса, на който ще бъде изпратен записът на всички гласови съобщения.
4

Щракнете върху Запиши.

Конфигуриране на настройките за факс съобщения за потребител

Изпращането на факс съобщения позволява на потребителя да получава директни входящи факсове от своята услуга за гласова поща.

Преди да започнете

Трябва да се обмисли следното, преди да конфигурирате тази функция:
 • За преобразуване на факс сигналите от стандартни телефонни сигнали във VoIP е необходим аналогов телефонен адаптер (АТА). За повече информация относно устройствата и инсталирането на Cisco ATA вижте Първи стъпки с Вашия Cisco ATA 191 и 192 , Подобряване на предаването на факс с ВашияATA и Конфигуриране наАТА устройство за потребител.

 • Факсовете и съобщенията в гласовата поща се намират в споделена зона за съхранение с капацитет от 100 минути гласова поща или 1000 страници факс съобщения. Уверете се, че потребителите са наясно с наличното пространство и необходимостта да имате място за нови факс съобщения и да архивирате разумно.

 • Факс съобщенията се съхраняват за неограничен период от време.

 • Факс машини superG3 (високоскоростен факс или 33,6 kbps факс) трябва да бъдат конфигурирани да предават и получават при 14,4 kbps. В случаите, когато факс машина SuperG3 комуникира с машина, която не е SuperG3, факс повикванията може да завършат правилно, защото факс машината с по-ниска скорост кара SuperG3 да дроселира надолу до по-ниска скорост. Ако скоростта на машината не може да бъде конфигурирана, тя може да не функционира правилно на Webex Calling.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребители и изберете потребителя, за който искате да разрешите факс съобщения.

2

Изберете Обаждане и изберете Гласова поща.

3

Включете "Факс съобщения", за да разрешите функцията.

4

От падащия изберете телефонния номер, присвоен за факс съобщения.

5

Въведете разширение ,ако е необходимо.

6

Щракнете върху Запиши.


 

Потребителите могат да изберат да променят тези настройки в повикващия потребителски портал. Всички промени, направени в тези настройки от потребителя, ще бъдат отразени както в повикващия потребителски портал, така и в центъра за управление.