Włączanie poczty głosowej dla użytkownika

Jeśli masz włączone przekazywanie połączeń, te ustawienia przekazywania połączeń zastępują skonfigurowane ustawienia poczty głosowej.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć pocztę głosową.

2

Wybierz Połączenia i wybierzPoczta głosowa.

3

Włącz przełącznik Usługa poczty głosowej i wybierz dowolne z ustawień, które chcesz włączyć.

Wysyłanie połączeń użytkownika do poczty głosowej

Te ustawienia poczty głosowej można skonfigurować tak, aby użytkownicy mogli kierować połączenia przychodzące do poczty głosowej użytkowników.
 • Wszystkie połączenia —ta opcja powoduje przekazywanie wszystkich połączeń do poczty głosowej.

 • Gdy jesteś zajęty —ta opcja umożliwia przekazywanie połączeń do poczty głosowej, gdy użytkownik jest już w trybie połączenia.

 • Gdy nie ma odpowiedzi —ta opcja przekazuje połączenia przychodzące do poczty głosowej po określonej liczbie dzwonków.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla który chcesz włączyć pocztę głosową.

2

Wybierz Połączenia i wybierzPoczta głosowa.

3

Włącz przełącznik Usługa poczty głosowej i wybierz następujące opcje:

 • Wszystkie połączenia —zaznacz pole wyboru i wybierz domyślne powitanie lub przekaż powitanie, klikając przycisk Przekaż plik i wybierając plik .wav.
 • Gdy jesteś zajęty —zaznacz pole wyboru i wybierz domyślne powitanie lub przekaż powitanie, klikając przycisk Przekaż plik i wybierając plik .wav.
 • Gdy nie ma odpowiedzi —zaznacz pole wyboru, zaznacz liczbę dzwonków przed wysłaniem do poczty głosowej w menu rozwijanym, a następnie wybierz domyślne powitanie lub przekaż powitanie, klikając przycisk Przekaż plik i wybierz plik .wav.

 

W przypadku wybrania opcji Wszystkie połączenia nie można wybraćpozostałych dwóch opcji. Możesz wybrać opcję bezpośredniego kierowania do poczty głosowej za pomocą opcji Gdy jesteś zajęty i Gdy nie ma odpowiedzi razem.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Resetowanie kodu PIN poczty głosowej użytkownika

Jeśli w organizacji jest włączony domyślny numer PIN poczty głosowej, można zresetować numer PIN poczty głosowej użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania domyślnego kodu PIN poczty głosowej dla organizacji, zobacz Konfigurowanie domyślnego kodu PIN poczty głosowej dla wszystkich nowych użytkowników.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.comprzejdź do pozycji Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla który chcesz zresetować numer PIN poczty głosowej.

2

Wybierz Połączenia i wybierzPoczta głosowa.

3

Kliknij przycisk Resetuj kod PIN poczty głosowej.

Teraz użytkownik może zalogować się do portalu poczty głosowej i wprowadzić domyślny numer PIN skonfigurowany dla organizacji.


 

Użytkownicy mogą również zresetować swój kod PIN poczty głosowej w programie https://settings.webex.com. Aby uzyskać te instrukcje, zobacz Ustawianie kodu PIN poczty głosowej (WebexCalling).

Włączanie powiadomień poczty głosowej dla użytkownika

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do użytkownicy i wybierz użytkownika, dla który chcesz włączyć powiadomienia poczty głosowej.

2

Wybierz Połączenia i wybierzPoczta głosowa.

3

Włącz przełącznik Nowe powiadomienie o poczcie głosowej i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Za pośrednictwem poczty e-mail— zaznacz pole wyboru i wprowadź adres e-mail, aby wysłać powiadomienie.

 • Za pomocą tekstu —zaznacz pole wyboru, wprowadź numer telefonu, aby wysłać powiadomienie, a następnie wybierz dostawcę sieci z menu rozwijanego.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie magazynem wiadomości poczty głosowej użytkownika

Możesz określić, gdzie użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swojej poczty głosowej w telefonie — w portalu użytkowników połączeń lub na określony adres e-mail jako plik .tiff.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla który chcesz skonfigurować magazyn wiadomości poczty głosowej.

2

Wybierz Połączenia i wybierzPoczta głosowa.

3

W obszarze Magazyn wiadomościwybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj wewnętrznej skrzynki pocztowej— użytkownicy uzyskują dostęp do swoich wiadomości z telefonu lub z portalu użytkowników wywołujących. Wybierz opcję Użyj wskaźnika nowej wiadomości w telefonie, aby włączyć wskaźnik.


   
  Wewnętrzna skrzynka pocztowa ma następujące ograniczenia dotyczące magazynowania:
  • Limit pojedynczej wiadomości wynoszący 10 minut

  • Całkowity limit skrzynek pocztowych wynoszący 100 minut

 • Użyj zewnętrznej skrzynki pocztowej— użytkownicy mają wszystkie wiadomości głosowe wysłane na określony adres e-mail. Spowoduje to wyłączenie dostępu do wiadomości poczty głosowej z telefonu użytkownika, aplikacji komputerowej lub portalu użytkowników dzwoniących.

4

Kliknij opcję Zapisz.


 

Użytkownicy mogą zmienić te ustawienia w portalu użytkowników wywołujących. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych ustawieniach przez użytkownika zostaną odzwierciedlone zarówno w portalu użytkowników wywołujących, jak i w centrum sterowania.

Konfigurowanie dodatkowych ustawień poczty głosowej dla użytkownika

Te dodatkowe ustawienia można skonfigurować z innymi ustawieniami poczty głosowej dla użytkowników w centrum Control Hub.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do użytkownicy i wybierz użytkownika, dla który chcesz włączyć dodatkowe ustawienia poczty głosowej.

2

Wybierz Połączenia i wybierzPoczta głosowa.

3

W obszarze Ustawienia dodatkowewybierz jedną lub obie z następujących opcji:

 • Zaznacz pole wyboru Przenieś na "0" na numer telefonu i wprowadź numer telefonu, na który będą przenoszeni dzwoniący.

   

  Jeśli wybierzesz tę opcję, upewnij się, że powitanie poczty głosowej informuje dzwoniących, że naciśnięcie "0" spowoduje ich przeniesienie.

 • Zaznacz pole wyboru Wyślij kopię wiadomości pocztą e-mail i wprowadź adres e-mail, na który będzie wysyłane nagranie wszystkich wiadomości głosowych.
4

Kliknij opcję Zapisz.

Konfigurowanie ustawień wiadomości faksowych dla użytkownika

Wiadomości faksowe umożliwiają użytkownikowi odbieranie bezpośrednich faksów przychodzących z usługi poczty głosowej.

Przed rozpoczęciem

Przed skonfigurowaniem tej funkcji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
 • Analogowy adapter telefoniczny (ATA) jest wymagany do konwersji sygnałów faksowych ze standardowych sygnałów telefonicznych na VoIP. Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń i instalacji usługi Cisco ATA, zobacz Wprowadzenie do rozwiązania Cisco ATA 191 i 192 ,Ulepszanie transmisji faksu za pomocą usługi ATAi Konfigurowanie urządzenia usługi ATA dlaużytkownika.

 • Faksy i wiadomości poczty głosowej znajdują się we współużytkowanej przestrzeni dyskowej o pojemności 100 minut poczty głosowej lub 1000 stron wiadomości faksowych. Upewnij się, że użytkownicy są świadomi dostępnego miejsca i potrzeby posiadania miejsca na nowe wiadomości faksowe i mądrze archiwizować.

 • Wiadomości faksowe są przechowywane przez nieograniczony czas.

 • Faksy SuperG3 (szybki faks lub faks 33,6 kb/s) muszą być skonfigurowane do przesyłania i odbierania z szybkością 14,4 kb/s. W przypadkach, gdy faks SuperG3 komunikuje się z urządzeniem nienadącym do SuperG3, połączenia faksowe mogą zostać zakończone poprawnie, ponieważ faks o niższej prędkości powoduje, że SuperG3 ogranicza się do niższej prędkości. Jeśli nie można skonfigurować prędkości urządzenia, może ono nie działać poprawnie w Webex Calling.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla dla który chcesz włączyć obsługę faksów.

2

Wybierz Połączenia i wybierzPoczta głosowa.

3

Włącz funkcję Wiadomości faksowe, aby włączyć tę funkcję.

4

Z listy rozwijanej wybierz numer telefonu przypisany do wiadomości faksowych.

5

W razie potrzeby wprowadź rozszerzenie.

6

Kliknij opcję Zapisz.


 

Użytkownicy mogą zmienić te ustawienia w portalu użytkowników wywołujących. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych ustawieniach przez użytkownika zostaną odzwierciedlone zarówno w portalu użytkowników wywołujących, jak i w centrum sterowania.