Viderekoble anrop

Du kan videresende alle innkommende samtaler avhengig av et sett med kriterier du definerer.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

Klikk på Viderekobling i sidepanelet.

4

Slå på funksjonen for Viderekobling.

5

Velg mellom ett av følgende alternativer:

 • Viderekoble anrop alltid– Viderekoble anrop alltid til et angitt nummer.

 • Selektiv viderekobling av anrop– Viderekoble anrop til et angitt nummer, avhengig av kriteriene.


 

Hvis du velger Selektiv viderekobling av anrop , må du ha minst én regel for viderekobling brukt for at viderekobling av samtale av anrop skal være aktiv.

6

Tilordne nummeret du vil videresende anrop til. Hvis du har valgt Viderekoble anrop alltid, klikker du Lagre.


 

Når du velger Viderekoble alltid eller Viderekoble selektivt, merker du avkrysningsboksen Send til telefonsvarer for å videresende alle anrop til en intern telefonsvarer. Avmerkingsboksen Send til telefonsvarer telefonsvarer er deaktivert når et eksternt nummer angis.

7

Hvis du velger Viderekoble anrop selektivt, oppretter du en regel ved å klikke på Legg til når anrop skal viderekobles eller Legg til når anrop ikke skal viderekobles.

8

Opprett et regelnavn.

9

For Når samtaler skal videresendes eller Når samtaler ikke skal videresendes, velger du en Arbeidsplan og en Ferieplan i rullegardinmenyen.

10

Under Viderekoble til, velger du minst ett alternativ fra Standard telefonnummer eller legger til et Annet telefonnummer.

11

For Anrop fra velger du Et hvilket som helst nummer eller Valgte numre med minst ett alternativ fra følgende:

 • Et hvilket som helst nummer– Viderekobler alle anrop i den angitte regelen.

 • Alle private numre– Viderekobler anrop fra private numre.

 • Alle utilgjengelige numre– Viderekobler anrop fra utilgjengelige numre.

 • Legg til spesifikke numre– Viderekobler anrop fra opptil 12 numre som du definerer.

12

For Samtaler til velger du et nummer eller et alternativt nummer i rullegardinmenyen, slik at samtaler videresendes når de mottas til dette definerte nummeret i organisasjonen.

13

Klikk på Lagre.

Reglene som opprettes for selektiv viderekobling av anrop, behandles basert på følgende kriterier:
 • Reglene er sortert i tabellen etter tegn i regelnavn. Eksempel: 00_rule , 01_rule , og så videre.

 • Regelen «Ikke å videresende» har alltid forrang fremfor «Videresend»-regelen.

 • Reglene behandles basert på rekkefølgen de er oppført i tabellen.

 • Du kan opprette flere regler. Men hvis en regel er oppfylt, kontrollerer ikke systemet lenger den neste regelen. Hvis du vil at den spesifikke regelen skal kontrolleres først, foreslår vi at du oppdaterer regelnavnet med tall. For eksempel: Hvis du vil at helligdagsregelen skal kontrolleres før regelen for lukketid for bedriften, kan du gi regelen navnet 01-Ferie og 02-Stengt.

Hvis du vil vite mer om den grunnleggende funksjonaliteten og eksempler på selektiv viderekobling av anrop, kan du se Konfigurere selektiv viderekobling av anrop for Webex Calling .

Hva nå?

Når en regel er opprettet, kan du aktivere eller deaktivere en regel ved hjelp av veksleknappen ved siden av regelen i tabellen. Du kan også endre eller slette en regel når som helst ved å klikke Rediger eller .

Rediger rutingsmønster

Du kan endre mønsteret for samtaleruting for den eksisterende samtalekøen.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Samtaleruting, klikker du på samtalerutingsmønsteret som er tilordnet.

4

Rediger følgende alternativer:

 • Prioritetsbasert
  • Sirkulær– går gjennom alle agenter etter den siste agenten som tok en samtale. Samtaler sendes til den neste tilgjengelige samtalekø-agenten.

  • Ovenfra og ned– sender samtaler gjennom agentkøen i rekkefølge, og starter fra toppen hver gang.

  • Lengst inaktiv– sender samtaler til agenten som har vært inaktiv lengst. Hvis de ikke svarer, fortsetter du til neste agent som har vært inaktiv nest lengst, og så videre, til anropet blir besvart.

  • Vektet – Sender anrop til agenter basert på prosentandelene du tilordner hver agent i samtalekøprofilen (opptil 100 %).

  • Samtidig– sender samtaler til alle agentene i en samtalekø samtidig.

 • Ferdighetsbasert

   
  Når du velger ferdighetsbasert samtaleruting, agenter med ferdighetsnivå som standard 1 (Høyeste ferdighetsnivå) legges til, og ruting skjer kun basert på ferdighetsnivået (1 er det høyeste ferdighetsnivået og 20 er det laveste ferdighetsnivået). Hvis det er mer enn én agent med samme ferdighetsnivå, følges det valgte rutingsmønsteret (sirkulært/øverst og ned/lengst) for å løse striden om å velge neste agent for samtaleruting.
  • Sirkulær– går gjennom alle agenter etter den siste agenten som tok en samtale. Samtaler sendes til den neste tilgjengelige samtalekø-agenten.

  • Ovenfra og ned– sender samtaler gjennom agentkøen i rekkefølge, og starter fra toppen hver gang.

  • Lengst inaktiv– sender samtaler til agenten som har vært inaktiv lengst. Hvis de ikke svarer, fortsetter du til neste agent som har vært inaktiv nest lengst, og så videre, til anropet blir besvart.

5

Klikk på Lagre.

Rediger innstillinger for overløp

Innstillingene for overløp bestemmer hvordan overløpssamtaler skal håndteres når samtalekøen er full.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Innstillinger for overløp, klikker du på Administrer.

4

Merk av eller fjern merket i boksene ved siden av følgende innstillinger for å aktivere eller deaktivere:

 • Spill av ringetone til innringeren når samtalen sendes til en tilgjengelig agent
 • Tilbakestill anropsstatistikk ved køinngang
5

Velg hvordan nye samtaler skal håndteres når køen er full:

 • Utfør opptattbehandling– Innringeren hører en raskt opptatt-tone.

 • Spill av ringelyd til innringeren legger på– Innringeren hører ringing frem til de legger på.

 • Overfør til telefonnummer– Angi nummeret du vil overføre overløpte samtaler til.

6

Merk av eller fjern merket i boksene ved siden av følgende innstillinger for å aktivere eller deaktivere:

 • Aktiver overløp hvis oppringningen ikke blir besvart etter x sekunder– Med dette alternativet kan du angi ventetid (i sekunder) for innringere. Når ventetiden er nådd av den som ringer, utløses handlingen for overløp.

 • Spill av kunngjøring før overløp starter– Hvis dette alternativet er deaktivert, vil innringere høre ventemusikken frem til samtalen besvares av en bruker.

7

Klikk på Lagre.

Rediger innstillinger for returnerte samtaler

Returnerte samtaler er samtaler som ble sendt til en tilgjengelig agent, men som agenten ikke svarte på. Disse samtalene plasseres tilbake i køen foran alle de andre samtalene i køen. Du kan redigere hvordan returnerte samtaler håndteres.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Returnerte samtaler, klikker du på Administrer.

4

Velg bryteren ved siden av ett av følgende alternativer for å aktivere eller deaktivere innstillingen:

 • Returnerte samtaler etter angitt antall ringesignaler– Hvis dette alternativet er valgt, angir du antall ringesignaler.

 • Retur hvis agenten blir utilgjengelig

 • Si fra til agent hvis samtalen er satt på vent i en angitt ventetid– Hvis dette alternativet er valgt, angir du ventetiden i sekunder.

 • Retur hvis samtale på vent for angitt ventetid– Hvis dette alternativet er valgt, angir du ventetiden i sekunder.

5

Aktiver eller deaktiver Karakteristisk ringesignal for returnerte samtaler.

Hvis dette er aktivert, velger du ringemønsteret i rullegardinmenyen.
6

Klikk på Lagre.

Rediger innstillinger for tilbakeringing

Alternativet for tilbakeringing gjør at anropere kan bli ringt tilbake til telefonnummer som er oppgitt når deres opprinnelige plassering i køen når. Telefonnummeret bekreftes i henhold til retningslinjene for utgående anrop for et sted.

Før du starter

Du kan bare bruke tilbakeringing hvis Anslått ventemelding for samtaler i kø er aktivert.

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester og klikker på Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Tilbakeringing, klikker du på Administrer.

4

Slå på alternativet for tilbakeringing.

5

Angi alternativ for minste anslåtte tid for tilbakeringing i minutter. Dette bestemmer når anslått ventetid anroperen mottar tilbakeringingsalternativet.

6

Merk av i boksen for Tillat melding om internasjonalt tilbakeringingsnummer. Dette gjør det mulig for internasjonale brukere som ønsker en tilbakeringing å oppgi landskoden. Tilbakeringingsnumrene valideres mot stedets retningslinjer for utgående anrop.

7

Klikk på Lagre.