Przekierowywanie połączeń

Wszystkie połączenia przychodzące można przekierowywać w zależności od zdefiniowanego zestawu kryteriów.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Przekierowywanie połączeń.

4

Włącz funkcję Przekierowywanie połączeń.

5

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Przekierowywanie wszystkich połączeń — zawsze przekierowuje połączenia na wskazany numer.

 • Selektywne przekierowywanie połączeń — przekierowywanie połączeń na wyznaczony numer w zależności od kryteriów.


 

Jeśli wybierzesz opcję Selektywne przekierowywanie połączeń, musisz mieć co najmniej jedną regułę przekierowywania, aby przekierowywanie połączeń było aktywne.

6

Przypisz numer, na który chcesz przekierowywać połączenia.Jeśli wybrano opcję Przekierowywanie wszystkich połączeń, kliknij Zapisz.


 

Po wybraniu opcji Przekierowywanie wszystkich połączeń lub Selektywne przekierowywanie połączeń zaznacz pole wyboru Wysyłaj do poczty głosowej, aby przekierowywać wszystkie połączenia do wewnętrznej poczty głosowej.Pole wyboru Wysyłaj do poczty głosowej jest wyłączone po wprowadzeniu numeru zewnętrznego.

7

Jeśli wybierzesz opcję Selektywne przekierowywanie połączeń, utwórz regułę, klikając Dodaj kryterium przekierowania lub Dodaj kryterium braku przekierowania.

8

Utwórz nazwę reguły.

9

W sekcji Dodaj kryterium przekierowania lub Dodaj kryterium braku przekierowania wybierz z menu rozwijanego Harmonogram pracyHarmonogram dni wolnych.

10

W polu Przekieruj na wybierz co najmniej jedną opcję z listy Domyślny numer telefonu lub dodaj Inny numer telefonu.

11

W polu Połączenia od wybierz Dowolny numer lub Wybrane numery z co najmniej jedną opcją spośród następujących:

 • Dowolny numer — przekierowuje wszystkie połączenia w określonej regule.

 • Dowolne numery prywatne — przekierowuje połączenia z numerów prywatnych.

 • Dowolne niedostępne numery — przekierowuje połączenia z niedostępnych numerów.

 • Dodaj określone numery — przekierowuje połączenia z maksymalnie 12 zdefiniowanych numerów.

12

W polu Połączenia do wybierz numer telefonu lub numer dodatkowy z menu rozwijanego, aby połączenia były przekierowywane po odebraniu połączenia na ten zdefiniowany numer w organizacji.

13

Kliknij opcję Zapisz.

Co zrobić dalej

Po utworzeniu reguły można ją włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika obok reguły w tabeli.Regułę można również zmienić lub usunąć w dowolnym momencie, klikając Edytuj lub .

Edytowanie wzorca przekierowywania

Można zmienić wzorzec przekierowywania połączeń istniejącej kolejki połączeń.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij przypisany wzorzec przekierowywania połączeń obok pozycji Przekierowywanie połączeń.

Edytowanie ustawień przepełnienia

Ustawienia przepełnienia określają sposób obsługi połączeń, gdy kolejka połączeń staje się pełna.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Ustawienia przepełnienia.

4

Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, zaznacz lub usuń zaznaczenie pól obok następujących ustawień:

 • Odtwarzaj sygnał dźwiękowy dzwoniącym, gdy ich połączenie zostanie wysłane do dostępnego agenta
 • Resetuj statystyki dzwoniących po dołączeniu do kolejki
5

Wybierz sposób obsługi nowych połączeń, gdy kolejka jest pełna:

 • Obsługa podczas zajętości — dzwoniący słyszy szybki sygnał zajętości.

 • Sygnalizuj połączenie dzwonkiem, aż dzwoniący się rozłączy — dzwoniący słyszy dzwonek do momentu, aż się nie rozłączy.

 • Przekieruj na numer telefonu — wprowadź numer, na który chcesz przekazywać połączenia po przepełnieniu.

6

Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, zaznacz lub usuń zaznaczenie pól obok następujących ustawień:

 • Włącz przepełnienie, gdy połączenia oczekują x s — za pomocą tej opcji możesz wprowadzić czas oczekiwania (w sekundach) dla dzwoniących.Po osiągnięciu tego czasu oczekiwania przez dzwoniącego uruchamiana jest obsługa przepełnienia.

 • Odtwórz ogłoszenie przed przetworzeniem przepełnienia — jeśli ta opcja jest wyłączona, dzwoniący będą słyszeć muzykę podczas wstrzymania, dopóki połączenie nie zostanie odebrane przez użytkownika.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Edytowanie ustawień odrzuconych połączeń

Odrzucone połączenia to te, które zostały wysłane do dostępnego agenta, ale agent nie odpowiada.Połączenia te są następnie umieszczane z powrotem na początku listy wszystkich połączeń w kolejce.Można edytować sposób obsługi odrzuconych połączeń.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Połączenia odrzucone.

4

Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wybierz przełącznik obok dowolnej z następujących opcji:

 • Przekierowywanie połączeń po określonej liczbie dzwonków — jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź liczbę dzwonków.

 • Przekieruj, gdy agent stanie się niedostępny

 • Powiadom agenta, jeśli połączenie jest zawieszone przez ustawiony czas oczekiwania — jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź czas oczekiwania w sekundach.

 • Przekieruj, jeśli połączenie jest zawieszone przez ustawiony czas oczekiwania — jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź czas oczekiwania w sekundach.

5

Włącz lub wyłącz charakterystyczny dzwonek dla odrzuconych połączeń.

Jeśli ta opcja jest włączona, wybierz wzorzec dzwonka z menu rozwijanego.
6

Kliknij opcję Zapisz.

Edytowanie ustawień oddzwaniania

Umożliwia dzwoniącym odebranie połączenia zwrotnego na podany numer telefonu, gdy osiągnie pierwotną pozycję w kolejce.Numer telefonu jest weryfikowany zgodnie z zasadami dotyczącymi połączeń wychodzących danej lokalizacji.

Przed rozpoczęciem

Funkcji oddzwaniania można używać tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Komunikat o szacowanym czasie oczekiwania połączeń w kolejce.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i kliknij Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Oddzwoń.

4

Włącz opcję Oddzwoń.

5

Wprowadź minimalny szacowany czas oczekiwania w opcji oddzwaniania.Określa on, w jakim szacowanym czasie oczekiwania dzwoniący otrzymuje opcję oddzwaniania.

6

Zaznacz pole wyboru Zezwól na komunikat o międzynarodowym numerze do oddzwonienia.Dzięki temu użytkownicy międzynarodowi, którzy chcą uzyskać oddzwonienie, mogą wprowadzić kodu kraju.Numery do oddzwonienia są weryfikowane pod kątem obowiązujących w danej lokalizacji zasad dotyczących połączeń wychodzących.

7

Kliknij opcję Zapisz.