Prehľad synchronizácie adresárov

Synchronizácia adresára zaisťuje, že používatelia Webex for Cisco BroadWorks môžu používať adresár Webex z aplikácie Webex na volanie akejkoľvek volajúcej entity zo servera BroadWorks. Táto funkcia synchronizuje informácie o volaniach BroadWorks, ktoré neboli súčasťou používateľského poskytovania, do adresára Webex.

Webex pre používateľov Cisco BroadWorks aktualizuje adresár Webex s podrobnosťami o volaniach pre používateľov Webex pre Cisco BroadWorks (primárne telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, klapka), ale vynecháva záznamy o externých hovoroch. Keď je však synchronizácia adresára zapnutá, funkcia synchronizuje aj nasledujúce záznamy volaní do adresára Webex.

 • Používatelia volajúci iba cez BroadWorks (ktorí nie sú zaregistrovaní na Webex)

 • Nepoužívateľské volajúce entity (napr. telefón v konferenčnej miestnosti, fax, číslo loveckej skupiny)

 • Položky telefónneho zoznamu BroadWorks

Nasledujúca tabuľka sumarizuje záznamy volaní BroadWorks a ukazuje, ako sa pridávajú do adresára Webex.

Tabuľka č. 1 Aktualizácie synchronizácie adresárov do adresára Webex

BroadWorks Calling Records

Opis

Pridané do adresára Webex cez...

Webex pre používateľov Cisco BroadWorks

Používatelia majú povolenú službu Webex pre Cisco BroadWorks

Poskytovanie používateľov (napr. poskytovanie prostredníctvom toku)

Používatelia, ktorí volajú iba cez BroadWorks

Volanie používateľov, ktorí sú nie zaregistrovaný na Webex

Synchronizácia adresára

Entity, ktoré nevolajú používateľa

Napr. telefón do konferenčnej miestnosti, fax, číslo skupiny Hunt

Synchronizácia adresára

Telefónne zoznamy BroadWorks

Záznamy telefónneho zoznamu BroadWorks:

 • Podnikové bežné telefónne zoznamy

 • Spoločné telefónne zoznamy skupín (skupiny poskytovateľov služieb alebo podnikové skupiny)

 • Osobné telefónne zoznamy

Synchronizácia adresára (synchronizácia telefónneho zoznamu)


 
Ďalšie podrobnosti o poskytovaní používateľov nájdete v časti Webex for Cisco BroadWorks Solution Guide.

Podmienky synchronizácie adresára

 • Správcovia partnerov musia túto funkciu povoliť na úrovni partnera. Správcovia partnerov môžu túto funkciu zapnúť alebo vypnúť pre viacero zákazníckych organizácií v rámci jednej operácie.

 • V predvolenom nastavení sa počiatočná synchronizácia uskutoční jeden týždeň po povolení synchronizácie (čas vybraný na spustenie synchronizácie je náhodný). Zákaznícke organizácie však môžu použiť Synchronizovať teraz možnosť obísť jednotýždňovú čakaciu dobu a spustiť okamžitú synchronizáciu pre danú zákaznícku organizáciu.

 • V predvolenom nastavení sa synchronizácia adresárov spúšťa týždenne pre každého zákazníka. Každá synchronizácia sa uskutoční jeden týždeň po poslednej synchronizácii bez ohľadu na to, či bola posledná synchronizácia naplánovaná alebo spustená manuálne pomocou Synchronizovať teraz.

 • Maximálny počet simultánnych synchronizácií na klaster BroadWorks sú dva: jedna plánovaná synchronizácia a jedna synchronizácia na požiadanie (cez rozhranie API alebo GUI partnerského centra). Správcovia však nemôžu súčasne spustiť dve synchronizácie na požiadanie z rovnakého BroadWorks. Toto obmedzenie existuje bez ohľadu na to, či bola synchronizácia spustená cez API alebo cez Synchronizovať teraz možnosť v Partner Hub. Okrem toho Webex nenaplánuje spustenie dvoch plánovaných synchronizácií v rovnakom čase z rovnakého BroadWorks.

 • Ak dôjde k zlyhaniu synchronizácie, Webex sa automaticky pokúsi o synchronizáciu každých 24 hodín až do ďalšej naplánovanej synchronizácie.

 • Synchronizácia ignoruje používateľov, ktorí nemajú telefónne číslo.

 • V Partner Hub si môžete zobraziť informácie o stave synchronizácie pre daného zákazníka. Okrem toho môžete exportovať podrobné informácie o poslednej synchronizácii do záznamu CSV. Záznam CSV poskytuje viac podrobností ako zobrazenie Control Hub a môže pomôcť pri riešení problémov, analýze a auditovaní.

 • Webex ukladá používateľské kontakty v šifrovanom formáte. Prístup k dešifrovaciemu kľúču má iba používateľ, ktorý kontakt vlastní.

 • Pre používateľov, ktorí volajú iba BroadWorks, a entity volajúcich používateľov, ktorí nie sú používateľmi, táto funkcia synchronizuje nasledujúce typy telefónnych čísel z BroadWorks:

  • hlavné telefónne číslo

  • Číslo mobilného telefónu

  • Rozšírenie

  Synchronizácia však zo synchronizácie vylúči iba volajúcich používateľov BroadWorks a entity, ktoré nevolajú používateľa, ak nie je prítomné ani primárne telefónne číslo ani klapka.


   

  Nastavenie služby ochrany osobných údajov na úrovni používateľa BroadWorks nie je podporované ako súčasť synchronizácie adresára.

BroadWorks Phone List a maximum kontaktov

Synchronizácia adresára tiež synchronizuje položky telefónneho zoznamu BroadWorks s kontaktmi Webex. Synchronizované záznamy sa pridajú k jednému z nasledujúcich typov kontaktov:

 • Kontakty organizácie – Webex ukladá tieto kontakty proti organizácii. Každý používateľ má prístup ku kontaktom organizácie pre svoju organizáciu. Maximum je až 30 000 kontaktov.

 • Kontakty používateľa – Webex ukladá tieto kontakty voči používateľovi. Prístup k záznamu kontaktu má iba používateľ, ktorý kontakt vlastní. Maximum je až 2 000 kontaktov (1 500 synchronizovaných kontaktov + 500 kontaktov manuálneho zadávania).


 
Do kontaktov Webex sa pridajú iba položky telefónneho zoznamu. Používatelia, ktorí volajú iba BroadWorks, a entity, ktoré nevolajú používateľa, ktoré sú zahrnuté v synchronizácii adresára, sa nepridajú do Kontaktov, pokiaľ ich používateľ Webexu nepridá do Kontaktov manuálne.

Nasledujúca tabuľka mapuje typy kontaktov Webex so zdrojom kontaktov (synchronizované z telefónneho zoznamu BroadWorks alebo pridané manuálne):

Tabuľka 2 Maximum a zdroj synchronizácie adresára

Typ kontaktu Webex

Kontaktný zdroj

Maximálne

Synchronizované z BroadWorks...

API používané na synchronizáciu

Kontakty organizácie

Synchronizácia adresára

30 000 kontaktov

Podnikové bežné telefónne zoznamy

/directories/enterprisecommon

Skupinové spoločné telefónne zoznamy (pre skupinu poskytovateľov služieb)**

/directories/groupcommon

Používateľské kontakty

Synchronizácia adresára

1500 kontaktov

Osobné telefónne zoznamy

/directories/personal

Pridané ručne používateľom

500 kontaktov

N/A

N/A

Skupinové kontakty

Synchronizácia adresára

30 000 kontaktov na skupinu

Skupinové spoločné telefónne zoznamy (pre podnikovú skupinu)**

/directories/groupcommon

 

**Položky skupinových bežných telefónnych zoznamov sa synchronizujú odlišne v závislosti od toho, či je BroadWorks v režime Enterprise alebo v režime poskytovateľa služieb. Hodnota isBroadWorksEnterprise parameter (pravda alebo nepravda) určuje, ako sa zoznam synchronizuje:

 • True—Synchronizovať ako skupinový kontakt

 • False – Synchronizovať ako kontakt organizácie

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na to, ako Directory Sync spracováva maximá kontaktov:

 • Ak organizácia prekročí maximálny povolený počet kontaktov pre synchronizáciu (30 000 kontaktov organizácie alebo 30 000 spoločných kontaktov skupiny na skupinu), synchronizácia adresára vylúči položky presahujúce maximálny limit. Na synchronizované alebo vynechané kontakty sa nevzťahuje žiadne konkrétne poradie.

 • Ak jeden z vašich zákazníkov prekročí maximálny povolený počet kontaktov v niektorej kategórii, odporúčame, aby ste sa obrátili na spoločnosť Cisco, aby bola táto organizácia vylúčená zo synchronizácie adresárov.

 • Manuálne kontakty sú kontakty, ktoré používateľ pridáva manuálne do aplikácie Webex. Používateľ môže pridať až 500 manuálnych kontaktov. Manuálne kontakty spadajú do väčšej kategórie kontaktov používateľa na Webexe, ale nie sú zahrnuté v synchronizácii.

 • Celkový kombinovaný limit pre organizačné kontakty (30 000) a skupinové kontakty (30 000 na skupinu) je 200 000.

Aktualizácie

Nižšie uvádzame, ako adresár Webex spracováva aktualizácie:

 • Ak sa meno kontaktu zmení na BroadWorks, existujúci kontakt sa odstráni z adresára Webex a vytvorí sa nový kontakt.

 • Ak sa kontaktné číslo v BroadWorks zmení, Webex aktualizuje existujúci kontakt v adresári Webex novým číslom.

Keď správca aktualizuje kontakt na BroadWorks, keď sa aktualizácia zobrazí v aplikácii Webex používateľa, načrtnú nasledujúce podmienky:

 • Ak je aktualizácia určená iba volajúcemu používateľovi BroadWorks alebo entite, ktorá nevolá používateľa, aktualizácia sa zobrazí v aplikácii Webex používateľa ihneď po nasledujúcej synchronizácii adresára.

 • Ak sa aktualizácia týka položky telefónneho zoznamu BroadWorks:

  • Pre používateľské kontakty – aktualizácie sa zobrazia v aplikácii Webex používateľa ihneď po nasledujúcej synchronizácii adresára.

  • Pre skupinové kontakty - Aktualizácie sa zobrazia v používateľskej aplikácii Webex ihneď po následnej synchronizácii adresára.

  • Pre kontakty organizácie – Adresár Webex sa aktualizuje pri následnej synchronizácii adresára, ale používatelia neuvidia zmenu v aplikácii Webex, kým nereštartujú aplikáciu Webex alebo kým nevyprší miestny 72-hodinový časovač vyrovnávacej pamäte.


 
Aktualizácie Webex pre používateľské informácie Cisco BroadWorks sa spracúvajú ako súčasť procesov poskytovania.

 
Control Hub obsahuje možnosť pridať alebo upraviť kontakty na úrovni organizácie v Control Hub prostredníctvom súboru CSV. K tejto možnosti majú prístup správcovia partnerov a správcovia zákazníkov s prístupom Control Hub. Aktualizáciu kontaktov cez Control Hub však Webex pre Cisco BroadWorks nepodporuje. Aktualizácie kontaktov aplikované v Control Hub sa nesynchronizujú späť do BroadWorks a nie sú dostupné pre vyhľadávanie adresárov zo stolových telefónov.

Požiadavky na synchronizáciu adresára

Odporúčame vám použiť nasledujúce nastavenia:


 
Nižšie uvedené príklady predpokladajú, že používate server XSP. V prípade serverov ADP nahraďte (XSP_CLI) s (ADP_CLI).
 • Obmedzujúce hodnoty frekvencie – nastavte nasledujúce vlastnosti systému OverloadControl (XSP_CLI/Applications/Xsi-Actions/OverloadControl):

  • userDirectoryTransactionLimit – nastavte na nulovú hodnotu.

  • globalDirectoryTransactionLimit – nastavte na nulovú hodnotu.


   
  Odporúča sa nastaviť userDirectoryTransactionLimit a globalDirectoryTransactionLimit na nulovú hodnotu. Ak sa však rozhodnete priradiť hodnoty, každá musí byť nastavená aspoň na päťnásobok hodnotytransakcieLimitPeriodSeconds (čo by malo byť 1).
 • Limity transakcií – nastavte nasledujúce hodnoty (XSP_CLI/System/CommunicationUtility/DefaultSettings):

  • userTransactionLimit – nastavte aspoň na 100.

  • transakcieLimitPeriodSecs – nastavte na 1.

 • Hodnoty stránkovania – nastavte vlastnosti systému stránkovania (XSP_CLI/Aplikácie/Xsi-Actions/Paging):

  • defaultPageSize – nastavte na 50

  • availableUserMaxLimit – nastavte na 100

 • Rozhranie CTI – nezabudnite nahrať tieto certifikáty CA Webex do úložiska dôveryhodnosti rozhrania CTI a povoliť autentifikáciu klienta v rozhraní CTI.

Okrem toho v závislosti od vášho vydania BroadWorks odporúčame, aby ste pred povolením tejto funkcie použili nasledujúce systémové opravy na nasadenie BroadWorks:


 
Úplný zoznam požiadaviek na opravy, ktoré tvoria minimálnu požiadavku pre Webex pre Cisco BroadWorks, nájdete na Požiadavky na softvér BroadWorks v Sprievodca riešením pre Webex pre Cisco BroadWorks.

Povoliť synchronizáciu adresára (nová šablóna)

Správcovia partnerov môžu pri vytváraní novej šablóny povoliť synchronizáciu adresára pre šablónu zákazníka. Všetky nové organizácie zákazníkov, ktoré budú priradené k tejto šablóne, budú mať povolenú synchronizáciu adresárov. Podrobnosti nájdete v časti „Konfigurácia zákazníckych šablón“ v Nakonfigurujte svoju partnerskú organizáciu v partnerskom centre v rámci Sprievodca riešením pre Webex pre Cisco BroadWorks.

Čo urobiť ďalej

Uistite sa, že vaši používatelia vedia, že musia kliknúť na Kontakty aspoň raz v aplikácii Webex, aby ste zapli funkciu v aplikácii Webex. Toto je potrebné dokončiť iba raz.

Povoliť synchronizáciu adresára (existujúca šablóna)

Správcovia partnerov môžu vykonať nasledujúce kroky na zapnutie synchronizácie adresárov v rámci existujúcej šablóny zákazníka, aby povolili túto funkciu pre organizácie zákazníkov, ktoré túto šablónu používajú.
1

Prihláste sa do Partnerského centra a vyberte si nastavenie.

2

Prejdite na Volanie BroadWorks a kliknite Zobraziť šablóny.

3

Vyberte vhodnú šablónu zákazníka a prejdite na BroadWorks Directory Sync.

4

Ak chcete predvolene povoliť synchronizáciu adresárov pre organizácie nových zákazníkov, ktoré používajú túto šablónu:

 1. Nastaviť Povoľte synchronizáciu adresára a telefónneho zoznamu BroadWorks pre všetky organizácie nových zákazníkov prepnúť na Zapnuté.

 2. Kliknite Uložiť.

5

Ak chcete povoliť synchronizáciu adresárov pre existujúce organizácie zákazníkov, ktoré používajú túto šablónu:

 1. Kliknite Zobraziť zoznam stavu synchronizácie zákazníkov.

 2. Začiarknite priľahlé začiarkavacie políčka pre každú organizáciu, pre ktorú chcete funkciu zapnúť.

 3. Kliknite Povoliť synchronizáciu.


 

Ak chcete zakázať synchronizáciu adresára, postupujte podľa vyššie uvedeného postupu a:

 • V kroku 4a nastavte Povoliť synchronizáciu telefónneho zoznamu pre všetky organizácie nových zákazníkov prepnúť na Vypnuté ak chcete predvolene zakázať synchronizáciu adresárov pre organizácie nových zákazníkov, ktoré používajú túto šablónu.

 • V kroku 5c kliknite Zakázať synchronizáciu na vypnutie funkcie pre existujúce organizácie.

Čo urobiť ďalej

Uistite sa, že vaši používatelia vedia, že musia kliknúť na Kontakty aspoň raz v aplikácii Webex, aby ste zapli funkciu v aplikácii Webex. Toto je potrebné dokončiť iba raz.

Spustiť okamžitú synchronizáciu

The Synchronizovať teraz možnosť umožňuje správcovi partnera spustiť synchronizáciu na požiadanie pre danú organizáciu zákazníka. Túto možnosť je možné vybrať len pre jednotlivé zákaznícke organizácie – pre synchronizáciu teraz neexistuje žiadna hromadná možnosť.
1

Prihláste sa do Partnerského centra ( http://admin.webex.com) a vyberte si nastavenie.

2

Prejdite na Volanie BroadWorks a kliknite Zobraziť šablóny.

3

Vyberte vhodnú šablónu zákazníka a prejdite na BroadWorks Directory Sync.

4

Kliknite Zobraziť zoznam stavu synchronizácie zákazníkov.

5

Pre organizáciu zákazníka, ktorú chcete synchronizovať, kliknite na tri bodky úplne vpravo a vyberte Synchronizovať teraz.

6

Kliknite Obnoviť zobrazíte výsledky synchronizácie.

Exportujte synchronizované záznamy do CSV

Správcovia partnerov môžu exportovať podrobné informácie o poslednej synchronizácii do súboru CSV. CSV obsahuje podrobnejší pohľad na záznam synchronizácie ako grafické rozhranie Control Hub a môže pomôcť pri riešení problémov a analýze.
1

Prihláste sa do Partnerského centra ( http://admin.webex.com) a vyberte si nastavenie.

2

Prejdite na Volanie BroadWorks a kliknite Zobraziť šablóny.

3

Vyberte vhodnú šablónu zákazníka a prejdite na BroadWorks Directory Sync.

4

Kliknite Zobraziť zoznam stavu synchronizácie zákazníkov.

5

Začiarknite priľahlé začiarkavacie políčka pre každú organizáciu, ktorú chcete zahrnúť do exportu.

6

Kliknite Exportovať výsledky.

Verejné rozhrania API pre synchronizáciu adresárov

Verejné rozhrania API sú k dispozícii na developer.webex.com ktoré umožňujú správcom partnerov aktualizovať nastavenia synchronizácie adresárov pre organizácie zákazníkov, ktoré spravujú, spustiť okamžitú synchronizáciu alebo získať informácie o stave synchronizácie. Metódy synchronizácie adresárov sú zoskupené pod BroadWorks Enterprises:

 • Uveďte zoznam BroadWorks Enterprises—Použite túto metódu API na získanie zoznamu podnikov pod daným poskytovateľom služieb a každého podniku id. Musíte zadať spEnterpriseId ako je pridelené pri poskytovaní prostriedkov.

 • Aktualizujte synchronizáciu adresára pre podnik BroadWorks— Vstúpte do podniku id aktualizovať stav synchronizácie adresára pre daný podnik povolením alebo zakázaním synchronizácie adresárov.

 • Spustiť synchronizáciu adresára pre podnik— Túto metódu rozhrania API použite, ak chcete spustiť okamžitú synchronizáciu pre daný podnik id. Pre syncStatus, zadajte SYNC_NOW príkaz.

 • Získajte stav synchronizácie adresára pre podnik— Vstúpte do podniku id a spustiť s cieľom získať status a trackingId najnovšej synchronizácie. Môžete použiť trackingID na spustenie ďalšej analýzy prostredníctvom nástrojov, ako sú Kibana a Grafana.

Okrem toho môžu správcovia použiť Spustiť synchronizáciu adresára pre jedného používateľa API na spustenie synchronizácie adresára na požiadanie pre jedného používateľa.

Podrobnú dokumentáciu API nájdete v časti https://developer.webex.com/docs/api/guides/webex-for-broadworks-developers-guide.

Ak si chcete prečítať špecifikáciu API, musíte sa prihlásiť na https://developer.webex.com/docs/api/v1/broadworks-subscribers.

Synchronizácia viacerých podnikov s API

Ak chcete použiť verejné rozhrania API na spustenie synchronizácie adresárov pre viaceré podniky, vykonajte tento postup.

 
 • Synchronizácia adresárov vám umožňuje synchronizovať naraz iba jeden podnik z klastra Broadworks prostredníctvom synchronizácie na požiadanie. Ak sa pokúsite synchronizovať viac ako jeden podnik, zobrazí sa chyba 429

 • Čas potrebný na spustenie synchronizácie pre jeden podnik sa líši v závislosti od veľkosti podniku.

1

Spustite Uveďte zoznam BroadWorks Enterprises API na vygenerovanie zoznamu podnikov, ktoré chcete synchronizovať.

 1. Set začaťS na počiatočný reťazec identifikátora podniku alebo poskytovateľa služieb.

 2. Kliknite Bežať.

2

Spustite Spustiť synchronizáciu adresára pre podnik API na prvom podniku v zozname.

 1. Zadajte podnik id.

 2. Set syncStatus do SYNC_NOW

 3. Kliknite Bežať.

  Pre podnik sa spustí okamžitá synchronizácia. Táto synchronizácia sa započítava do jednej synchronizácie na požiadanie na limit Broadworks.
3

Počkajte niekoľko sekúnd a potom spustite Získajte stav synchronizácie adresára API na získanie stavu synchronizácie.

 1. Zadajte podnik id

 2. Kliknite Bežať.

4

Po dokončení synchronizácie vykonajte kroky 2 až 4 na ďalšom podniku v zozname. Opakujte tieto kroky, kým nezosynchronizujete celý zoznam.

Chybové kódy pre synchronizáciu adresára

Nasledujúce chybové kódy sa vzťahujú na Directory Sync.

Kód chyby

Chybná správa

600 000

Neočakávaná chyba synchronizácie používateľov externého adresára Broadworks.

600001

Synchronizácia používateľa externého adresára Broadworks zlyhala.

600002

Synchronizácia používateľov externého adresára Broadworks musela byť pred dokončením ukončená.

600003

Synchronizácia používateľa s externým adresárom Broadworks bola úspešná len čiastočne. Niektoré zákaznícke organizácie sa nepodarilo synchronizovať.

600004

Pre sadu ConfigSet nie je povolená synchronizácia používateľov externého adresára Broadworks.

600005

Pre sadu ConfigSet práve prebieha synchronizácia používateľa s externým adresárom Broadworks.

600006

Vlákna synchronizácie používateľov externého adresára Broadworks sú zaneprázdnené alebo sa vypínajú, preto nebudú prijímať ďalšie požiadavky na synchronizáciu, skúste to znova neskôr.

600007

Identita Org CustomerConfig sa nenašla.

600008

CustomerConfig sa nenachádza v partnerskej organizácii.

600009

Broadworks External Directory User Sync nie je možné spustiť, pretože klaster broadworks priradený k CustomerConfig je zaneprázdnený

600010

Broadworks External Directory User Sync nemožno spustiť, pretože k CustomerConfig nie je priradený žiadny klaster broadworks.

600011

Synchronizácia používateľov externého adresára Broadworks nie je povolená pre CustomerConfig.

600012

Synchronizáciu používateľa s externým adresárom Broadworks nemožno spustiť, pretože synchronizácia hybridného adresára je už povolená pre CustomerConfig.

600013

Synchronizácia používateľov s externým adresárom Broadworks zlyhala pri pridávaní používateľov a účtov počítačov do úložiska identity.

600014

Synchronizácia používateľa externého adresára Broadworks zlyhala pri pokuse o pripojenie ku klastru Broadworks. Chyba z Broadworks - %s.

600015

Aplikácia Broadworks External Directory User Sync nenašla žiadneho zodpovedajúceho používateľa v úložisku identity.

600017

Synchronizácia telefónneho zoznamu BroadWorks zlyhala pri synchronizácii všetkých kontaktov používateľov a podnikov/organizácií.

600018

Synchronizácia telefónneho zoznamu BroadWorks zlyhala pre používateľov v podniku/organizácii.

600019

Synchronizácia telefónneho zoznamu BroadWorks zlyhala pri synchronizácii kontaktov podniku/organizácie.

600020

Synchronizáciu používateľa s externým adresárom BroadWorks nemožno zakázať, pretože prebieha synchronizácia CustomerConfig.

600022

Synchronizácia jedného používateľa s externým adresárom BroadWorks nie je možná, pretože podnik nemá žiadneho zabezpečeného používateľa.

600023

Synchronizácia jedného používateľa s externým adresárom BroadWorks nie je možná, pretože používateľ už v tejto organizácii existuje.

600024

Synchronizácia externého adresára BroadWorks pre jedného používateľa nie je možná, pretože sa v BroadWorks nenašiel žiadny zodpovedajúci používateľ.

600025

Synchronizácia používateľa s externým adresárom BroadWorks zlyhala pri aktualizácii používateľského účtu v CI.

600026

Synchronizácia používateľa s externým adresárom BroadWorks zlyhala pri aktualizácii konta počítača v CI.

600027

Synchronizácia jedného používateľa s externým adresárom BroadWorks nie je možná, pretože v BroadWorks sa našlo viacero používateľov.

600028

Synchronizácia jedného používateľa s externým adresárom BroadWorks nie je možná, pretože mala byť dokončená aspoň jedna synchronizácia podnikového adresára.

600029

Synchronizácia používateľov externého adresára BroadWorks zlyhala, pretože podnik nemá žiadneho zabezpečeného používateľa.

História zmien

Nasledujúca tabuľka sumarizuje aktualizácie tohto článku.

Dátum

Revízia

14. februára 2023

Aktualizované Maximum a zdroj synchronizácie adresára oddiele.

10. decembra 2022

Termín bol aktualizovaný Dokončite okamžitú synchronizáciu do Spustiť synchronizáciu adresára

19. júla 2022

Upresnenia a opravy prehľadových informácií:

 • Aktualizované Prehľad synchronizácie adresárov aby sme objasnili rôzne súvisiace synchronizácie a spôsob aktualizácie adresára Webex pre každú z nich.

 • Aktualizované BroadWorks telefónny zoznam a maximum kontaktov aby ste objasnili, že do Kontaktov sa synchronizujú iba telefónne zoznamy.

 • Opravy na Aktualizácie objasniť, ako dlho trvá, kým aplikácia Webex zobrazí aktualizované záznamy.

9. mája 2022

 • In Prehľad synchronizácie adresárov, opravená poznámka pod Maximum a zdroj synchronizácie adresára tabuľky. Aktualizovaná aj poznámka o poskytovaní toku.

 • Gramatické úpravy a opravy

7. apríla 2022

 • Pridaná poznámka k Aktualizácie oddiel v Prehľad synchronizácie adresárov okolo obmedzenia použitia úprav kontaktov na úrovni organizácie v Control Hub.

28. marca 2022

 • Znova vložený chýbajúci obsah pod Povoliť synchronizáciu adresára (nová šablóna) .

 • Pridané informácie o maximách synchronizácie. Z rovnakého klastra môžete súčasne spustiť jednu plánovanú synchronizáciu a jednu synchronizáciu rozhrania API.

 • Doplnené informácie o Spustiť synchronizáciu adresára pre jedného používateľa API.

24. marca 2022

Pridaný zoznam typov synchronizovaných telefónnych čísel do Podmienky synchronizácie adresára. Synchronizácia teraz zahŕňa čísla mobilných telefónov.

16. marca 2022

 • Pridané nové chybové kódy.

 • Pridaný úvodný popis pre lepšiu použiteľnosť pri vyhľadávaní na webe.

17. decembra 2021

 • Menšie štrukturálne úpravy na vyriešenie problému s chýbajúcim obsahom.

16. decembra 2021

 • Aktualizovaný článok so zvýšenými maximálnymi hodnotami pre kontakty používateľov.

8. decembra 2021

 • Pridaná sekcia Maximálne hodnoty synchronizácie adresárov a kontaktov objasniť, ako Directory Sync odvodzuje maximálny počet kontaktov organizácie a používateľov.

 • Upravené formátovanie tabuľky v Chybové kódy pre synchronizáciu adresára pre lepšiu čitateľnosť.