Конфигуриране на прихващане на обаждания за местоположение в контролния център

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги > Повикващи > местоположения.

2

Изберете местоположението, което бихте искали да конфигурирате за "Прихващане на местоположение".

3

Превключване, за да разрешите "Прихващанена обаждания".

4

Под Входящи повикванияизберете Разрешаване на всички входящи обаждания или Прихващане на всички входящи обаждания.

5

Ако изберете Прихващане на всички входящи обаждания, изберете функциите, от които се нуждаете:

  • За да изпратите обаждания за местоположение до гласовата поща на отделния потребител, поставете отметка в квадратчето Изпрати всички обаждания до гласовата поща .

    Когато избирате Съобщения, изберете поздрава по подразбиране или качете персонализиран аудио поздрав от падащото меню и след това щракнете върху Качване на файл.


 

Аудио (WAV) файлът трябва да отговаря на определени изисквания.

6

Под Съобщенияза телефонен номер изберете измежду следните опции и въведете номера, който отново насочва:

  • Възпроизвеждане на нови съобщенияза номера —това е числото, което ще бъде обявено на обаждащата се като новия номер за повикване. Това може да бъде вътрешна фирма номер или разширение, или валиден e164 външен PSTN номер.

    Прехвърляне на '0' към този телефонен номер–повикващият се прехвърля на номера, въведен при натискане на 0.


 

Ако и двете от тези опции са проверени, е възможно да въведете два различни номера за всяка опция, но това ще доведе до подвеждащо съобщение за обявяване.

Например, ако обявите за Възпроизвеждане на нови номера са зададени на 1111 и прехвърлянето на '0' към този телефонен номер на 2222, обаждащите се ще чуят съобщението "Номерът, до който се опитвате да достигнете, е извън експлоатация. Новият номер е 1111. Натиснете 0 сега, ако желаете да бъдете прехвърлени на новото място." В този случай натискането на '0' ще изпрати обаждащите се на 2222, а не на 1111.

7

За Изходящиповиквания изберете измежду следните:

  • Прихващайте всички изходящиобаждания – когато потребителят опита изходящо обаждане, той ще чуе съобщение, което им казва, че линията им е извън експлоатация.

  • Разрешавайте само национални изходящиобаждания —потребител от прихванатото местоположение ще има право само да провежда национални разговори.

  • Прехвърляне на прихванат повиквания към телефонен номер–всяко изходящо обаждане, което потребител от прихванатото местоположение извършва, се прехвърля на определен номер.

8

Щракнете върху Запиши.