Môžete zachytiť prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory pre určité miesto. Ak už má používateľ alebo miesto zachytenie povolené, tieto nastavenia prepíšu akékoľvek nastavenia zachytenia polohy, ktoré nakonfigurujete.
1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby > Volanie > Miesta.

2

Vyberte miesto, ktoré chcete nakonfigurovať na zachytenie polohy.

3

Aktivujte prepnutím Odpočúvanie hovorov.

4

Pod Prichádzajúce hovory, vyberte si Povoliť všetky prichádzajúce hovory alebo Zachyťte všetky prichádzajúce hovory.

5

Ak si vyberiete Zachyťte všetky prichádzajúce hovory, vyberte funkcie, ktoré potrebujete.

 • Ak chcete odoslať lokalizačné hovory do hlasovej schránky jednotlivého používateľa, začiarknite políčko Pošlite všetky hovory do hlasovej schránky zaškrtávacie políčko.

  Pri výbere Oznamy, vyberte predvolený pozdrav alebo nahrajte vlastný zvukový pozdrav z rozbaľovacieho zoznamu a potom kliknite Nahrajte súbor.


 

Zvukový súbor (WAV) musí spĺňať špecifikované požiadavky.

6

Pod Oznamy o telefónnych číslach, vyberte si z nasledujúcich možností a zadajte čísla presmerovaní:

 • Prehrajte oznámenia o nových číslach—Toto číslo je volajúcemu oznámené ako nové číslo, na ktoré má volať. Toto číslo môže byť interné firemné číslo alebo klapka, alebo platné externé číslo PSTN e164.

  Prepojte na „0“ na toto telefónne číslo— Volajúci sa prepojí na zadané číslo po stlačení 0.


 

Ak sú začiarknuté obe tieto možnosti, je možné pre každú možnosť zadať dve rôzne čísla, výsledkom je však zavádzajúca správa s oznámením.

Napríklad, ak sú oznámenia Prehrať nové číslo nastavené na 1111 a Prepojiť na „0“ na toto telefónne číslo na 2222, volajúci budú počuť správu „Číslo, ktoré sa pokúšate zavolať, je mimo prevádzky. Nové číslo je 1111. Ak chcete byť prenesený na nové miesto, stlačte teraz 0." V tomto prípade stlačenie „0“ pošle volajúcich na číslo 2222 a nie na číslo 1111.

7

Pre Odchádzajúce hovory, vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Zachyťte všetky odchádzajúce hovory—Keď sa používateľ pokúsi o odchádzajúci hovor, začuje správu, že jeho linka je mimo prevádzky.

 • Povoliť iba národné odchádzajúce hovory—Používateľ z odpočúvaného miesta bude môcť uskutočňovať iba vnútroštátne hovory.

 • Preniesť zachytené hovory na telefónne číslo—Keď používateľ z odpočúvaného miesta uskutoční akýkoľvek odchádzajúci hovor, hovor sa presmeruje na určené číslo.

8

Kliknite Uložiť.

Môžete zachytiť prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory používateľov vo vašej organizácii. Ak je toto nastavenie povolené, hovory sú smerované buď na určené číslo, ktoré si vyberiete, alebo do hlasovej schránky používateľa.
1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Používatelia a vyberte používateľa, ktorého chcete upraviť.

2

Vyberte Volanie a vyberte si Spracovanie hovorov.

3

Ísť do Odpočúvanie hovorov .

4

Prepnutím tlačidla zmeníte nastavenia pre používateľa.

5

Pod Prichádzajúce hovory, vyberte si Povoliť všetky prichádzajúce hovory alebo Zachyťte všetky prichádzajúce hovory.

6

Ak si vyberiete Zachyťte všetky prichádzajúce hovory, nastavte funkcie, ktoré potrebujete:

 • Ak chcete používateľom posielať hovory do hlasovej schránky, začiarknite políčko Pošlite všetky hovory do hlasovej schránky zaškrtávacie políčko.

 • Pri výbere Oznamy, vyberte predvolený pozdrav alebo odovzdajte vlastný zvukový pozdrav z rozbaľovacieho zoznamu a potom kliknite Nahrajte súbor.

7

Pod Oznamy o telefónnych číslach, vyberte si z nasledujúcich možností a zadajte čísla presmerovaní:

 • Prehrajte oznámenia o nových číslach—Toto číslo je volajúcemu oznámené ako nové číslo, na ktoré má volať.
 • Prepojte na „0“ na toto telefónne číslo— Volajúci sa prepojí na zadané číslo po stlačení 0.

 

Ak sú začiarknuté obe tieto možnosti, je možné pre každú možnosť zadať dve rôzne čísla, výsledkom je však zavádzajúca správa s oznámením. Napríklad, ak Prehrajte oznámenia o nových číslach je nastavený na 1111 a Prepojte na „0“ na toto telefónne číslo na číslo 2222, volajúci si správu vypočujú „Číslo, na ktoré sa pokúšate dostať, je mimo prevádzky. Nové číslo je 1111. Ak chcete byť prenesený na nové miesto, stlačte teraz 0." V tomto prípade stlačenie „0“ pošle volajúcich na číslo 2222 a nie na číslo 1111.

8

Pre Odchádzajúce hovory, vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Zachyťte všetky odchádzajúce hovory—Keď sa používateľ pokúsi o odchádzajúci hovor, počuje správu, že táto linka je mimo prevádzky.
 • Povoliť iba miestne odchádzajúce hovory—Používateľ môže uskutočňovať iba vnútroštátne hovory.
 • Preniesť zachytené hovory na telefónne číslo—Akýkoľvek odchádzajúci hovor, ktorý odpočúvaný používateľ uskutoční, sa prenesie na určené číslo.
9

Kliknite Uložiť na potvrdenie vašich zmien.

Môžete zachytiť prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory pre pracovné priestory vo vašej organizácii. Ak je táto funkcia povolená, hovory sú smerované buď na určené číslo, ktoré si vyberiete, alebo do hlasovej schránky pracovného priestoru.

 

Na sprístupnenie tejto funkcie je potrebné pracovnému priestoru priradiť licenciu na pracovný priestor.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Pracovné priestory a vyberte pracovný priestor, ktorý chcete upraviť.

2

Kliknite Volanie a vyberte si Spracovanie hovorov.

3

Ísť do Odpočúvanie hovorov.

4

Prepnutím tlačidla zmeníte nastavenia pracovného priestoru.

5

Pod Prichádzajúce hovory, vyberte si Povoliť všetky prichádzajúce hovory alebo Zachyťte všetky prichádzajúce hovory.

6

Ak si vyberiete Zachyťte všetky prichádzajúce hovory, nastavte funkcie, ktoré potrebujete:

 • Ak chcete odoslať hovory pracovného priestoru do hlasovej schránky, začiarknite políčko Pošlite všetky hovory do hlasovej schránky zaškrtávacie políčko.

 • Pri výbere Oznamy, vyberte predvolený pozdrav alebo odovzdajte vlastný zvukový pozdrav z rozbaľovacieho zoznamu a potom kliknite Nahrajte súbor.

7

Pod Oznamy o telefónnych číslach, vyberte si z nasledujúcich možností a zadajte čísla presmerovaní:

 • Prehrajte oznámenia o nových číslach—Toto je číslo, ktoré bude volajúcemu oznámené ako nové číslo na volanie.
 • Prepojte na „0“ na toto telefónne číslo— Volajúci sa prepojí na zadané číslo po stlačení 0.

 

Ak sú začiarknuté obe tieto možnosti, je možné pre každú možnosť zadať dve rôzne čísla, výsledkom je však zavádzajúca správa s oznámením. Napríklad, ak Prehrajte oznámenia o nových číslach je nastavený na 1111 a Prepojte na „0“ na toto telefónne číslo na číslo 2222, volajúci si správu vypočujú „Číslo, na ktoré sa pokúšate dostať, je mimo prevádzky. Nové číslo je 1111. Ak chcete byť prenesený na nové miesto, stlačte teraz 0." V tomto prípade stlačenie „0“ pošle volajúcich na číslo 2222 a nie na číslo 1111.

8

Pre Odchádzajúce hovory, vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Zachyťte všetky odchádzajúce hovory—Keď sa pracovný priestor pokúsi o odchádzajúce volanie, volajúci počuje správu, že jeho linka je mimo prevádzky.
 • Povoliť iba národné odchádzajúce hovory—Pracovný priestor môže uskutočňovať iba vnútroštátne hovory.
 • Preniesť zachytené hovory na telefónne číslo—Akýkoľvek odchádzajúci hovor, ktorý zachytený pracovný priestor uskutoční, sa prenesie na určené číslo.
9

Kliknite Uložiť na potvrdenie vašich zmien.