Няма аудио при включен Bluetooth

Проблем

Светлинният индикатор на Bluetooth свети в плътен бял цвят, но не се чува аудио.

Решение

  • Уверете се, че аудиото на съответното устройство за повикване е включено.

  • Уверете се, че източникът на иконата на Мобилен мобилен телефоне избран в основата. Светлинният индикатор на източника свети в плътен бял цвят, когато е избран.

  • Опитайте да сдвоите отново мултибазата с вашето устройство за повикване. Натиснете и задръжте бутона Bluetooth в задната част на базата за четири секунди. Натиснете двукратно бутона Bluetooth , за да поставите базата в режим на сдвояване и изберете Наушници Cisco от менюто за настройка на устройстовто за повикване.

Bluetooth не се включва

Проблем

Bluetoth не се включва, когато натиснете бутона Bluetooth от задната страна на мултибазата.

Решение

Свържете се с администратора, за да видите дали Bluetooth не е деактивиран дистанционно.

LED за Bluetooth пулсира в бял цвят

Проблем

Светлинният индикатор на Bluetooth пулсира в бял цвят.

Решение

  • Проверете дали Bluetooth е активиран на желаното устройство за повикване.

  • Ако вече сте сдвоили устройството, изберете Наушници Cisco XXX от менюто за Bluetooth и направете опит за повторно свързване.


    Мултибазата се показва на желаното устройство за повикване като Наушници Cisco, последвано от последните три цифри на серийния номер на основата. Серийният номер на базата може да се намери от долната й страна.

  • Поставете базата в режим на сдвояване и сдвоете устройството за повикване с базата. За да поставите базата в режим на сдвояване, натиснете бутона Bluetoothот задната страна на базата два пъти.