Vyberte úroveň zabezpečení pro školení

Pro školení poskytnete zabezpečení pomocí některého z následujících úkonů:

 • Vyžadovat heslo: Většina webových stránek aplikace Webex Training vyžaduje, abyste zadali heslo pro jakoukoli relaci, kterou hostujete. Účastníci musí toto heslo zadat, aby se mohli připojit k relaci.

 • Zadejte neuvedené školení: Můžete určit, že relace není uvedena. Neuvedené školení se nezobrazí v kalendáři školení. Chcete-li se připojit k neuvedenému školení, účastníci musí poskytnout jedinečné číslo relace.

 • Požadovat, aby se účastníci před připojením k této relaci přihlásili pomocí jednotného přihlašování: Účastníky můžete omezit na ty, kteří byli přímo pozváni, a zabránit dalším lidem, aby se připojili z předané pozvánky.

 • Omezit účast na relaci pouze pro pozvané účastníky (možnosti registrace budou zakázány): Relaci můžete omezit pouze na pozvané účastníky. Účastníci nemohou pozvánku předat.

 • Vyloučit heslo relace z e-mailových pozvánek: Můžete zabránit tomu, aby se heslo zobrazovalo v e-mailových pozvánkách, které web Webex Training automaticky odesílá účastníkům.

 • Vyžadovat přihlášení účastníků: Můžete požadovat, aby účastníci měli na webu školení Webex uživatelský účet. Účastníci se proto musí před účastí na relaci přihlásit k vašemu webu.

 • Požadovat, aby se účastníci ke školení zaregistrovali: Můžete požadovat, aby každý účastník vyplnil žádost o registraci, která obsahuje jeho jméno, e-mailovou adresu a další informace, a poté vám žádost odeslal. Poté můžete přijmout nebo zamítnout každou žádost o registraci.

 • Omezit přístup ke školení: Jakmile se všichni účastníci připojí ke školení, můžete zabránit většímu počtu účastníků, aby se k němu připojili omezením přístupu ke školení.


   

  Zvolte úroveň zabezpečení na základě účelu školení. Pokud například naplánujete relaci k projednání firemního pikniku, pravděpodobně můžete zadat pouze heslo relace. Pokud naplánujete relaci, ve které diskutujete o citlivých finančních údajích, možná budete chtít určit, že relace není na seznamu. Můžete také omezit přístup k relaci, jakmile se k ní připojí všichni účastníci.

Nastavení názvu tématu a hesla

Při plánování školení nastavíte název tématu a heslo. Název tématu a heslo můžete upravit na stránce Upravit plánované školení.


 

Heslo školení by mělo obsahovat minimálně 4 znaky a může obsahovat maximálně 16 znaků. Heslo nesmí obsahovat následující znaky: \ ` " / & < > = [ ], a nesmí být vaše uživatelské jméno, jméno hostitele, název tématu nebo název webu.

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na položku Relace a Přístup k informacím.

Pokud plánujete školení jménem někoho jiného, vyberte danou osobu z rozevíracího seznamu Plán pro.

2

Do pole Téma zadejte téma školení.

Do pole Nastavit heslo relace můžete zadat heslo.

3

Zadejte své možnosti a pak vyberte možnost Naplánovat nebo Aktualizovat.

Určete, zda je školení uvedeno nebo neuvedeno

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na položku Relace a Přístup k informacím.

2

Pod Tímto Školením Je, vyberte jednu z následujících možností:

Možnost Popis
Uvedeno všem Školení Webex se zobrazí jak v seznamu relací, tak v kalendáři školení každému, kdo navštíví vaše webové stránky školení Webex.
Uvedeno pouze oprávněným uživatelům

Školení:

 • Zobrazí se v seznamu relací a kalendáři školení.

 • Zobrazí se pouze uživatelům, kteří mají uživatelské účty a přihlásili se k webu služby Webex Training.

Neuvedené
 • Školení se nezobrazuje v seznamu relací ani v kalendáři školení.

 • Neuvedené školení znemožňuje komukoli zobrazit informace o relaci, jako je hostitel, téma a čas zahájení. To pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k relaci.

 • Chcete-li se připojit k neuvedenému školení, musí účastník poskytnout jedinečné číslo relace.

 • Pokud pozvete účastníka na neuvedené školení, obdrží:

  • E-mailová zpráva s pozvánkou obsahující kompletní pokyny pro připojení ke školení, včetně čísla školení.

  • Adresa URL odkazující přímo na webovou stránku, na které se účastník může ke školení připojit.

3

Vyberte možnost Naplánovat nebo Aktualizovat.

Nastavit velké školení s více než 500 účastníky

Můžete nastavit velké školení povolením více než 500 účastníků. Pokud však zvolíte tuto možnost, některé funkce aplikace Webex Training jsou omezené nebo nejsou podporovány. Mezi ně patří:

 • Funkce vícebodového videa, soukromé konverzace a vizuálního upozornění aktivního řečníka nejsou k dispozici.

 • Účastníci nemohou odeslat video ani zobrazit jména ostatních účastníků.

 • Každá schůzka ve skupinách a počítač praktického cvičení podporuje maximálně 100 účastníků.


 

Tuto možnost nelze v rámci relace změnit.

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na položku Relace a Přístup k informacím.

2

Zaškrtněte políčko Tato relace bude mít více než 500 účastníků.

Zobrazí se pole se zprávou popisující omezení této možnosti.

3

Vyberte možnost OK .


 

Pokud plánujete velká školení často, v dolní části stránky vyberte možnost Uložit jako šablonu.

4

Pokud jste dokončili zadání možností, vyberte možnost Naplánovat nebo Aktualizovat.

Přidat kategorii

Následující informace obsahují pokyny pro přidání kategorie při plánování školení. Kategorii můžete přidat také po naplánování školení.

Než začnete

Chcete-li zpřístupnit kategorie, musí tuto funkci povolit správce webu.
1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na položku Relace a Přístup k informacím.

2

Vyberte kategorii.

3

Přidání kategorie:

 1. Klikněte na možnost Přidat novou kategorii.

 2. Zadejte název a volitelně popis.

 3. Pro stav kategorie vyberte, zda má být kategorie veřejná (Uvedená) nebo soukromá (Neuvedená).

 4. Klikněte na Vytvořit.

4

Pokud jste dokončili zadání možností, vyberte možnost Naplánovat nebo Aktualizovat.

Kopírovat informace o relaci z jiné relace

Informace o konkrétní relaci můžete zkopírovat z jiných živých relací, které jste naplánovali, nebo z relací naplánovaných vaším jménem. Některé informace o plánování se v jednotlivých relacích liší, a proto nelze do plánovače kopírovat, včetně:

 • Datum, čas a opakování (kromě doby trvání, časového pásma a možností připojit se před hostitelem)

 • Seznamy pozvaných účastníků a přednášejících (kromě odhadovaného počtu účastníků a přednášejících)

 • Registrační údaje registrovaných účastníků

 • Informace a rezervace praktického cvičení

 • Studijní materiál a zkoušky

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na položku Relace a Přístup k informacím a vyberte možnost Kopírovat z.

2

Vyberte relaci, ze které chcete informace o relaci kopírovat, a vyberte možnost OK.

Zadejte sledovací kódy pro naplánovanou relaci

Správce webu může zadat možnosti sledovacích kódů, které se zobrazí na stránce Naplánovat školení. Sledovací kódy mohou identifikovat vaše oddělení, projekt nebo jiné informace, které vaše organizace chce přidružit k vašim školením. Sledovací kódy mohou být volitelné nebo povinné v závislosti na tom, jak je správce webu nastavil.

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na Sledovací kódy a poté v poli vlevo vyberte štítek kódu.

Pokud správce webu požaduje, abyste vybrali kód z předdefinovaného seznamu, zobrazí se seznam kódů.

2

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Pokud se seznam kódů zobrazí v poli vpravo, vyberte kód ze seznamu.

 • Do pole vpravo zadejte kód.

3

Opakujte pro každý štítek se sledovacím kódem.

4

Vyberte možnost Naplánovat nebo Aktualizovat.


 

Pokud správce webu stanovil, že se ve vašem uživatelském profilu zobrazují stejné možnosti sledovacího kódu, můžete svůj uživatelský profil upravit a zadat sledovací kódy. Kódy se poté automaticky zobrazí na stránce Naplánovat školení.

Nastavení zvukové konference pro naplánovanou relaci

Možnosti zvukových konferencí se mohou lišit v závislosti na tom, které možnosti vaše organizace používá.

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na Nastavení zvukové konference.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Zvuk služby Webex: Určuje, že relace obsahuje integrovanou zvukovou konferenci. Můžete zvolit následující možnosti:

  • Zobrazit bezplatné číslo: Pokud váš web aplikace Webex Training poskytuje bezplatné zvukové konference s přímým voláním, je k dispozici bezplatné číslo i placené číslo. U telekonferencí s bezplatným přímým voláním vaše organizace přebírá poplatky za hovory; v opačném případě účastníci přebírají poplatky za své hovory.

  • Zobrazit odkaz na omezení vytáčení bezplatných čísel: Výběrem zobrazíte seznam omezení volání podle země ( www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf).

  • Zobrazit globální čísla pro přímé volání: Tato možnost poskytuje seznam čísel, jako jsou bezplatná nebo místní čísla, kterým mohou účastníci v jiných zemích volat, aby se připojili ke zvukové konferenci.

  • Povolit ověřování rozhraní příkazového řádku telekonference, když účastníci volají přímo: Rozhraní příkazového řádku (identifikace linky volajícího) je forma ID volajícího, což je inteligentní telefonní služba, která odešle telefonní číslo volajícího před přijetím hovoru. Jakýkoli vytáčený volající s účtem hostitelského webu může být ověřen a umístěn do správné telekonference, aniž by bylo nutné zadat číslo školení.

  • Při vstupu ztlumit účastníky: Vyberte, pokud chcete, aby byl zvuk účastníků při vstupu do školení ztlumen. To může zabránit narušení, zejména pokud je školení v plném proudu.

  • Tón při vstupu a odchodu: Vyberte případné zvukové upozornění nebo oznámení, které mají všichni účastníci slyšet, když se účastník připojí k relaci nebo ji opustí.


   

  Zvukové konference Webex podporují až 125 volajících.

 • Jiná telekonferenční služba:

  • Určuje, že relace obsahuje telekonferenci, kterou poskytuje jiná služba.

  • Zadejte pokyny pro připojení k telekonferenci. Ty se zobrazují na stránce Informace o relaci, v e-mailových pozvánkách a ve školení.

 • Používejte pouze VoIP: Určuje, že účastníci používají počítače se schopností zvuku ke komunikaci přes Internet.

 • Žádné: Určuje, že pro relaci není nutná žádná zvuková konference.

3

Vyberte možnost Naplánovat nebo Aktualizovat.


 

Po naplánování školení se automaticky zobrazí pokyny pro připojení ke zvukové konferenci.

 • Na stránce Informace o relaci na vašem webu, které mohou účastníci zobrazit před zahájením školení

 • Pokud v e-mailových zprávách s pozvánkami pozvete účastníky pomocí možností stránky Naplánovat školení

 • Na kartě Info, která se zobrazí v prohlížeči obsahu v okně Školení

Zadejte možnosti data a času

Můžete zadat datum a čas zahájení, výskyt a odhadovanou dobu trvání naplánovaného školení. Můžete také určit, zda a kolik minut předem povolíte účastníkům připojit se ke školení a zvukové konferenci před časem zahájení.

Možnost

Popis

Čas zahájení

Vyberte datum a čas, ke kterému má školení dojít.

Účastníci se mohou připojit min před časem zahájení.___

Povolit účastníkům, aby se ke školení připojili během určitého počtu minut před časem zahájení školení.


 

Pokud toto políčko zrušíte, začněte školení dříve, než se k němu budou moci účastníci připojit.

Účastníci se mohou také připojit ke zvuku služby Webex

Povolit účastníkům, aby se připojili ke zvukové konferenci před časem zahájení školení.


 

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že účastníkům povolíte připojit se ke školení před časem jeho zahájení.

Lekce s jednou relací

Třída, která se skládá z jednoho školení a koná se pouze jednou – nemá vzor opakování.

Opakující se třída s jednou relací

Lekce, která zahrnuje jedno školení a pravidelně se opakuje.


 

Účastníci se zaregistrují pouze na jednu relaci.

Mezi možnosti opakování patří:

 • Denně: Třída, která se opakuje denně podle následujících podmínek:

  • Každý ___ den: Vyberte, chcete-li naplánovat školení, které proběhne každý zadaný počet dní.

  • Každý pracovní den: Výběrem možnosti naplánujte školení pro každé pondělí až pátek.

 • Týdně: Zaškrtněte políčko pro dny v týdnu, ve kterých každý týden probíhá školení.

 • Měsíčně: Třída, která se opakuje každý měsíc podle následujících podmínek:

  • Den ___ každého ___ měsíce: Zadejte den v měsíci a počet měsíců, ve kterých má školení proběhnout.

  • [který] [den] každého ___ měsíce: Vyberte den v měsíci a zadejte počet měsíců, po které se má školení uskutečnit.

Možnosti Ukončení zahrnují:

 • Ukončování: Vyberte datum posledního školení.

 • Po: Zadejte počet školení, po kterých se neproběhnou žádná další školení.

Kurz s více relacemi

Kurz, který zahrnuje více školení – tedy sérii školení, která trvají dny, týdny, měsíce atd.


 

Účastníci se zaregistrují jednou na celou sekvenci relací.

Mezi možnosti opakování patří:

 • Denně: Třída, která se opakuje denně podle následujících podmínek:

  • Každý ___ den: Vyberte, chcete-li naplánovat školení, které proběhne každý zadaný počet dní.

  • Každý pracovní den: Výběrem možnosti naplánujte školení pro každé pondělí až pátek.

 • Týdně: Zaškrtněte políčko pro dny v týdnu, ve kterých každý týden probíhá školení.

 • Měsíčně: Třída, která se opakuje každý měsíc podle následujících podmínek:

  • Den ___ každého ___ měsíce: Zadejte den v měsíci a počet měsíců, ve kterých má školení proběhnout.

  • [který] [den] každého ___ měsíce: Vyberte den v měsíci a zadejte počet měsíců, po které se má školení uskutečnit.

Možnosti Ukončení zahrnují:

 • Ukončování: Vyberte datum posledního školení.

 • Po: Zadejte počet školení, po kterých se neproběhnou žádná další školení.

Naplánovat nepravidelné relace

Kurz jedné relace, který je nabízen na více termínech na nepravidelném základě.


 

Účastníci se zaregistrují pouze na jednu relaci. Každá relace může být upravena nezávisle.

 • Nepravidelně: Třída, která se nepravidelně opakuje podle následujících podmínek:

  • Lekce 1: Zvolte datum a čas prvního školení, které se má uskutečnit.

  • Přidat další relaci: Vyberte odkaz a poté zvolte datum a čas provedení dalších školení.

Plánovat časová pásma relace

Vyberte časové pásmo, ve kterém se čas školení zobrazí v seznamu relací a v kalendáři školení.

Odhadovaná doba trvání

Vyberte dobu, po kterou odhadujete dobu trvání školení.


 

Odhadovaná doba trvání je stanovena pro účely plánování. Školení nekončí automaticky po uplynutí zadané doby trvání.


 

Pokud pozvete účastníka na školení, obdrží účastník e-mailovou zprávu s pozvánkou, která obsahuje počáteční čas a odhadovanou dobu trvání školení.

Pokud pozvete účastníky na školení, jejich e-mailové zprávy s pozvánkou určují čas zahájení školení v daném časovém pásmu. Pokud však účastníci žijí v jiném časovém pásmu, mohou zobrazit čas zahájení ve svých časových pásmech v seznamu relací na stránce Živé relace.

Naplánovat čas, výskyt a trvání školení

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na Datum a čas.

2

V seznamech Čas zahájení vyberte, kdy má být školení zahájeno.

3

Vyberte, zda chcete účastníkům povolit připojení ke školení před plánovaným časem zahájení. Pokud ano, vyberte ze seznamu počet minut.

4

Vyberte, zda se účastníci mohou ke zvukové konferenci připojit také dříve.

5

V části Výskyt vyberte jednu z následujících možností:

 • Lekce s jednou relací

 • Opakující se třída s jednou relací

 • Kurz s více relacemi

 • Naplánovat nepravidelné relace

6

Pokud plánujete opakovanou třídu s jednou relací nebo kurz s více relacemi, proveďte následující:

 • Vyberte jeden z následujících vzorů opakování:
  • Denně: Vyberte relaci, která se má uskutečnit každý zadaný počet dní nebo každý pracovní den.

  • Týdně: Zaškrtněte pole pro dny v týdnu, kdy relace probíhá.

  • Měsíčně: Vyberte relaci, která se bude konat buď k určitému datu (například pátý den každého měsíce), nebo k určitému dni (například druhé úterý každého měsíce) a k měsíčnímu opakování (například 1 = každý měsíc, 2 = každý druhý měsíc atd.).

 • Vyberte datum Ukončení, které se má objevit buď k vybranému datu, nebo po zadaném počtu relací.
7

Pokud plánujete kurz Naplánovat nepravidelné relace, postupujte takto:

 • Vyberte datum první relace.
 • Vyberte možnost Přidat další relaci, vyberte datum druhé relace a opakujte u všech dalších relací.
8

(Volitelné) V seznamu Časové pásmo vyberte jiné časové pásmo.

V seznamu Časové pásmo je ve výchozím nastavení vybráno časové pásmo, které jste zadali ve svém profilu uživatele.

9

V seznamech Odhadovaná doba trvání vyberte hodiny a minuty, pro které podle odhadu školení pokračuje.

10

Pokud jste dokončili zadání možností na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení, vyberte možnost Naplánovat nebo Aktualizovat.

Zadejte možnosti zabezpečení pro školení

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na Účastníci > Zabezpečení.

2

Zaškrtněte políčko Vyloučit heslo z e-mailů odeslaných účastníkům.

3

Zaškrtněte políčko Vyžadovat, aby se účastníci před připojením k této relaci přihlásili pomocí jednotného přihlašování.

4

Zaškrtněte políčko Omezit relaci pouze na pozvané účastníky (možnosti registrace budou zakázány).

5

Klikněte na možnost Uložit nebo Aktualizovat.

Zadejte cílovou webovou stránku po skončení relace

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na Možnosti relace.

2

Do pole Cílová adresa (URL) po relaci zadejte adresu cílové webové stránky (URL).

3

Vyberte možnost Naplánovat nebo Aktualizovat.

Vytvoření zprávy nebo pozdravu pro plánované školení

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení přejděte na Možnosti relace.

2

Vedle položky Zpráva s pozdravem vyberte možnost Přizpůsobit zprávu s pozdravem, když se účastník připojí.

3

(Volitelně) Zaškrtněte možnost Zobrazit tuto zprávu, když se účastníci připojí k relaci.

4

Do pole Zpráva zadejte zprávu nebo pozdrav.

Zpráva nebo pozdrav mohou obsahovat maximálně 4000 znaků.

5

Vyberte možnost OK .

6

Vyberte možnost Naplánovat nebo Aktualizovat.


 

Účastníci mohou zprávu nebo pozdrav zobrazit kdykoli během školení, a to výběrem možnosti Uvítací zpráva z nabídky Relace.

Použití šablon plánování

Při plánování školení můžete uložit nastavení možností plánování jako šablonu pro budoucí použití. Některé informace o plánování se v jednotlivých relacích liší, a proto je nelze importovat do šablony. Následující možnosti plánování nejsou předány šabloně:

 • Datum, čas a opakování (kromě doby trvání, časového pásma a možností připojit se před hostitelem)

 • Seznamy pozvaných účastníků a přednášejících (kromě odhadovaného počtu účastníků a přednášejících)

 • Registrační údaje registrovaných účastníků

 • Informace a rezervace praktického cvičení

 • Studijní materiál a zkoušky

  Když vyberete šablonu, pole možností plánovače se vyplní hodnotami pro vybranou šablonu. Každou šablonu lze aktualizovat nebo uložit jako novou šablonu na webu aplikace Webex Training.

1

Na stránce Naplánovat školení nebo Upravit plánované školení zadejte data do polí možností plánování nebo změňte nastavení.

2

V dolní části stránky vyberte možnost Uložit jako šablonu.

3

Vyplňte pole Název šablony nebo název změňte, pokud změníte existující šablonu.

4

Vyberte možnost Uložit .

Při příštím plánování relace můžete vybrat šablonu ze seznamu Nastavit možnosti pomocí šablony.

Chcete-li odstranit šablonu, vyberte možnost Moje aplikace Webex > Můj profil > Šablony plánování. Vyberte šablonu a vyberte možnost Odstranit.