Introduksjon

Som en Webex Cloud Connected Audio (Webex CCA)-tjenesteleverandørpartner kan du bruke Webex CCA Portal til å administrere, redigere og be om flere telefonidomener.

Følgende er en beskrivelse av de relevante begrepene:

 • Telefonidomene (TD) – Telefonidomener definerer spesifikke detaljer for en unik partner- eller kundekonfigurasjon og kan deles mellom nettsteder på samme Webex-klynge. I telefonidomenet tilordnes et telefonnummergruppesett, Webex-klynge og lydbro. Det kan være flere telefonidomener for en partner eller kunde hvis de har unike Webex-nettsteder på forskjellige broer.

 • Webex-nettsted – Et Webex-nettsted har et unikt navn og en unik URL-adresse og sin egen databaseindeks. Et Webex-nettsted er vanligvis oppkalt etter bedriften, og er nettstedet som er vert for bedriftens Webex-møter. Hvert nettsted kan ha unike konfigurasjoner som bestemmer bestemte tillatelser, liste over verter, sidemerking og telefonikonfigurasjon.

 • Webex-klynge – Hver URL-adresse for Webex-nettsted er koblet til en bestemt klynge. En klynge er en gruppe servere i et utvalg som deler en primær og en sekundær tjenesteplassering på tvers av ulike datasentre.

 • Webex-lydbro – I Webex CCA Portal er en primærbro og en reservebro knyttet sammen som et sett. En Webex-lydbro kan være vert for et bestemt antall samtaler samtidig og er tilordnet et bestemt telefonidomene. Det bestemte telefonidomenet er tilordnet et Webex-nettsted. Broer kan ha unike konfigurasjoner, inkludert flere leiere og innringings- og tilbakeringingsparametere.

 • Tilbakeringingsgruppe – En tilbakeringingsgruppe definerer hvilke land eller regioner som kan motta en tilbakeringing fra systemet under et møte.

Vise detaljer om telefonidomene

1

Logg på Webex CCA Portal, og gå til Konfigurasjon.

2

Velg organisasjon og velg Telefonidomene.

3

Velg et domene på siden Telefonidomener for å vise en liste over tilknyttede nettsteder.

Be om et nytt telefonidomene

1

Logg på Webex CCA Portal, og gå til Konfigurasjon.

2

Velg organisasjon og velg Telefonidomene.

3

Velg Be om telefonidomene.


 

Hvis du ikke er CME-sertifisert for regionen du valgte, må du angi et bronavn. Hvis du er CME-sertifisert i regionen du valgte, trenger du ikke å skrive inn et bronavn.

4

Velg deretter en av følgende måter å legge til telefonnumre på:

 • Hvis du vil skrive inn hvert nummer manuelt, velger du Legg til telefon og skriver inn alle nødvendige detaljer.


   

  • Telefonetiketten er en beskrivelse av dette telefonnummeret som alle brukere ser i Cisco Webex.

  • Et telefonidomene kan bare ha ett standard betalingsnummer. Det kan eventuelt ha ett standard gratisnummer. Disse to numrene vises i møteklientens innringingspanel som standardnumre.

  • For Global visning velger du «Vis» så brukere som ringer til Webex-møter fra et annet land, vet hvilket nummer de skal ringe. Dette alternativet er bare tilgjengelig for det standard betalingsnummeret og det standard gratisnummeret. Hvis du velger NO, er disse to tallene ikke tilgjengelige for valg fra Alle globale innringingsnumre liste når du kobler til lyd i et møte. Vi anbefaler at du velger Vis for dette alternativet.

  • Hvis du velger Hidden fra Skjult på klient rullegardinlisten er dette telefonnummer usynlig for alle brukere i Cisco Webex.

   Dette alternativet bør bare velges når et telefonnummer er tilordnet mer enn én DNIS, slik at nummeret bare vises én gang i listen Alle globale innringingsnumre. Hvis et telefonnummer bare er tilordnet én DNIS og er angitt som Skjult, kan ikke dette telefonnummeret motta anrop.

 • Hvis du vil importere innringingsnumre fra et annet telefonidomene, velger du Importer fra annet TD. Velg fra en liste over eksisterende telefonidomener, og kopier noen av eller alle innringingsnumrene.

   

  Du kan bare importere numre fra et annet telefonidomene i samme region.

 • Hvis du vil importere nye innringingsnumre, velger du Importer fra CSV.

   

  Hvis du vil ha hjelp til å generere CSV-filen, kan du laste ned malen ved å velge Last ned telefonnummermal. Du må lagre den som en .CSV-fil for import til Webex CCA Portal.


 

Nye forespørsler om telefonidomene avvises hvis:

 • Samme DNIS er tilordnet to forskjellige visningsnumre.

 • Det samme visningsnummeret opprettes i to forskjellige land.

 • Telefonidomenet inneholder et nummer som allerede er i bruk på en annen bro.

 • Telefonidomenet inneholder mer enn 300 visningsnumre.

 • Telefonidomenet inneholder en DNIS med færre enn 7 tegn eller mer enn 15 tegn.

 • Inneholder minst ett av disse tegnene som ikke støttes: !, @, #, $, %, ^, &, *, eller ~

5

Velg Send forespørsel for å sende inn den nye forespørselen om telefonidomene. Det tar fem virkedager før nye telefondomener godkjennes og vises i Webex CCA Portal.

Avbryte eller redigere en innsendt forespørsel om telefonidomene

Etter å ha sendt inn en innsending til Cisco AVOPS-teamet, kan du avbryte eller redigere den innsendte forespørselen. Ved ny innsending starter godkjenningsprosessen på fem dager på nytt.


 

Hvis du avbryter en sendt telefoniforespørsel, avbrytes bare innsendingen til Cisco. Det sletter ikke telefoniforespørselen fra Webex CCA Portal.

1

Logg på Webex CCA Portal, og gå til Konfigurasjon.

2

Velg organisasjon og velg Telefonidomene.

3

Velg rediger ved siden av den innsendte telefonidomene-innsendingen du vil redigere.

4

Velg Avbryt innsending ved siden av telefonidomene-innsendingen.

Du kan redigere og sende inn forespørsler om telefonidomene på nytt etter at du har avbrutt dem. Du kan ikke avbryte innsendinger som allerede er godkjent.

Redigere et eksisterende telefonidomene

1

Logg på Webex CCA Portal, og gå til Konfigurasjon.

2

Velg organisasjon og velg Telefonidomener.

3

Velg rediger ved siden av telefonidomenet du vil redigere.

4

Gjør de nødvendige endringene, velg Send inn forespørsel, og velg deretter Send inn.

5

Velg Automatisk synkronisering, og velg deretter Fullfør.

Flytte et nettsted til et annet telefonidomene

1

Logg på Webex CCA Portal, og gå til Konfigurasjon.

2

Velg organisasjon og velg Telefonidomene.

3

Velg telefonidomenet som har nettstedet du vil flytte.

4

Klikk på rullegardinlisten Flytt nettsted, og velg deretter telefonidomenet du vil flytte nettstedet til. Nettsteder kan bare flyttes til telefonidomener i samme klynge. Nettsteder kan ikke flyttes til forskjellige regioner.

5

Velg Ja. Flyttingen skjer umiddelbart etter bekreftelse.


 

Hvis du vil flytte nettstedet til et telefonidomene innenfor en annen telefonibro, kontakter du Cisco-støtte eller din kontorepresentant.