Konfigurowanie ustawień organizacyjnych poczty głosowej

Przed rozpoczęciem zarządzania ustawieniami poczty głosowej użytkowników należy najpierw skonfigurować ustawienia organizacyjne. Określają one ustawienia poczty głosowej użytkowników, które można skonfigurować.

 1. Z widoku odbiorcy w programie wybierz pozycję Połączeniahttps://admin.webex.com w obszarze Usługi.

 2. Wybierz opcję Ustawienia usługi i znajdź panel poczty głosowej.

Można skonfigurować następujące elementy:

Przekazywanie poczty głosowej

Gdy ta opcja jest włączona, ustawienia umożliwiają użytkownikom przekazywanie wiadomości poczty głosowej na numer lub numer wewnętrzny innego użytkownika. Jeśli ta opcja jest wyłączona, uniemożliwia użytkownikowi przesyłanie dalej wiadomości poczty głosowej, korzystanie z zewnętrznej skrzynki pocztowej lub wysyłanie kopii wiadomości poczty głosowej na określony adres e-mail.

 • Aby włączyć to ustawienie, kliknij przełącznik.

Usuwanie poczty głosowej

Gdy ta opcja jest włączona, umożliwia ustawianie warunków dla wygasłych wiadomości.

Można włączyć następujące opcje:

 • Usuwaniepermisywne — powoduje zachowanie wszystkich nieprzeczytanych wiadomości poczty głosowej i usunięcie tych wiadomości poczty głosowej, które wygasły, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do swojej skrzynki pocztowej.

 • Ścisłe usuwanie— powoduje usunięcie wszystkich przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości poczty głosowej na podstawie ustawionego przedziału czasowego. Możesz wpisać dzień (y) (1-180) w podanym polu.

 • Aby włączyć to ustawienie, kliknij przełącznik i wybierz odpowiednią konfigurację.

Hasło poczty głosowej

Gdy ta opcja jest włączona, ustawienia umożliwiają utworzenie przedziału czasowego, w którym dana osoba musi zmienić swój kod dostępu i jak często może ponownie zmienić kod dostępu (po jego zmianie):

 • Możesz ustawić minimalną liczbę dni (od 1 do 7), w których hasło może zostać zmienione przez użytkownika po włączeniu. Gdy przełącznik jest wyłączony, mogą zmienić kod dostępu wiele razy tego samego dnia.


  Webex Calling uniemożliwia użytkownikowi ustawienie jednego ze starszych haseł, dzięki czemu hasło użytkownika jest bezpieczniejsze

 • Możesz ustawić liczbę dni, w których kod dostępu wygasa (od 15 do 180), gdy jest włączony. Gdy przełącznik jest wyłączony, kod dostępu nigdy nie wygasa.


  Ta funkcja rozszerza również historię haseł z 10 do 24. Oznacza to, że może przechowywać ostatnie 24 hasła każdego użytkownika i uniemożliwić użytkownikowi ponowne użycie jednego z tych przechowywanych haseł.

 • Aby włączyć to ustawienie, kliknij przełącznik i ustaw odpowiednie konfiguracje.

Włączanie poczty głosowej dla użytkownika

Jeśli masz włączone przekazywanie połączeń, te ustawienia przekazywania połączeń zastępują skonfigurowane ustawienia poczty głosowej.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć pocztę głosową.

2

Wybierz pozycję Połączenia , a następnie wybierz pozycję Poczta głosowa.

3

Włącz przełącznik Usługa poczty głosowej i wybierz jedno z ustawień, które chcesz włączyć.


 

Niektóre funkcje poczty głosowej mogą być niedostępne z powodu ustawionych ustawień organizacyjnych.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj ten film demonstracyjny dotyczący zarządzania ustawieniami poczty głosowej dla użytkownika w centrum Control Hub.

Wysyłanie połączeń użytkownika do poczty głosowej

Te ustawienia poczty głosowej można skonfigurować tak, aby użytkownicy przekierowywali połączenia przychodzące do poczty głosowej użytkowników.
 • Wszystkie połączenia —ta opcja powoduje przekierowanie wszystkich połączeń do poczty głosowej.

 • Gdy jesteś zajęty —ta opcja umożliwia przekazywanie połączeń do poczty głosowej, gdy użytkownik jest już w trakcie połączenia.

 • Gdy nie ma odpowiedzi —ta opcja przekazuje połączenia przychodzące do poczty głosowej po określonej liczbie dzwonków.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć pocztę głosową.

2

Wybierz pozycję Połączenia , a następnie wybierz pozycję Poczta głosowa.

3

Włącz przełącznik Usługa poczty głosowej i wybierz następujące opcje:

 • Wszystkie połączenia —zaznacz pole wyboru i wybierz powitanie domyślne lub przekaż powitanie, klikając przycisk Przekaż plik i wybierając plik .wav .
 • Gdy jesteś zajęty —zaznacz pole wyboru i wybierz powitanie domyślne lub przekaż powitanie, klikając przycisk Przekaż plik i wybierz plik .wav .
 • Gdy nie ma odpowiedzi —zaznacz pole wyboru, zaznacz liczbę dzwonków przed wysłaniem do poczty głosowej z menu rozwijanego, a następnie wybierz domyślne powitanie lub przekaż powitanie, klikając pozycję Przekaż plik i wybierając plik .wav .

 

Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie połączenia, nie będzie można wybrać pozostałych dwóch opcji. Możesz wybrać opcję przekierowywania do poczty głosowej za pomocą opcji Gdy jesteś zajęty i Gdy nie ma odpowiedzi razem.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Resetowanie numeru PIN poczty głosowej użytkownika

Jeśli w organizacji jest włączony domyślny numer PIN poczty głosowej, można zresetować numer PIN poczty głosowej użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania domyślnego numeru PIN poczty głosowej dla organizacji, zobacz Konfigurowanie domyślnego numeru PIN poczty głosowej dla wszystkich nowych użytkowników.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz zresetować numer PIN poczty głosowej.

2

Wybierz pozycję Połączenia , a następnie wybierz pozycję Poczta głosowa.

3

Kliknij resetuj kod PIN poczty głosowej.

Teraz użytkownik może zalogować się do portalu poczty głosowej i wprowadzić domyślny numer PIN skonfigurowany dla organizacji.


 

Użytkownicy mogą również zresetować swój numer PIN https://settings.webex.com poczty głosowej zgodnie z określonymi kryteriami określonymi na poziomie organizacji. Aby uzyskać te instrukcje, zobacz Ustawianie numeru PIN poczty głosowej (Webex Calling).

Włączanie powiadomień poczty głosowej dla użytkownika

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć powiadomienia poczty głosowej.

2

Wybierz pozycję Połączenia , a następnie wybierz pozycję Poczta głosowa.

3

Włącz przełącznik Nowe powiadomienie o poczcie głosowej i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Za pośrednictwem poczty e-mail— zaznacz pole wyboru i wprowadź adres e-mail, aby wysłać powiadomienie.

 • Za pomocą tekstu —zaznacz pole wyboru, wprowadź numer telefonu, pod którym ma zostać wysłane powiadomienie, a następnie z menu rozwijanego wybierz dostawcę sieci.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie magazynem wiadomości poczty głosowej użytkownika

Możesz określić, gdzie użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do poczty głosowej w telefonie — w portalu użytkowników połączeń lub na określony adres e-mail jako plik .tiff .


Jeśli lokalizacja przypisana do użytkownika ma włączoną transkrypcję poczty głosowej i chcesz, aby ten użytkownik otrzymywał transkrypcje poczty głosowej, należy wybrać opcję Wyślij kopię wiadomości pocztą e-mail i Użyj wewnętrznej skrzynki pocztowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania i wyłączania transkrypcji poczty głosowej w danej lokalizacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie transkrypcji poczty głosowej dla lokalizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do pozycji Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz skonfigurować magazyn wiadomości poczty głosowej.

2

Wybierz pozycję Połączenia , a następnie wybierz pozycję Poczta głosowa.

3

W obszarze Magazynwiadomości wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj wewnętrznej skrzynki pocztowej— użytkownicy uzyskują dostęp do swoich wiadomości z telefonu lub z portalu użytkowników wywołujących. Wybierz opcję Użyj wskaźnika nowej wiadomości w telefonie , aby włączyć wskaźnik.


   

  Jeśli lokalizacja przypisana do użytkownika ma włączoną transkrypcję poczty głosowej, należy wybrać opcję Użyj wewnętrznej skrzynki pocztowej, aby ten użytkownik mógł odbierać transkrypcje poczty głosowej.


   
  Wewnętrzna skrzynka pocztowa ma następujące ograniczenia dotyczące magazynowania:
  • Limit pojedynczej wiadomości wynoszący 10 minut

  • Całkowity limit skrzynek pocztowych wynoszący 100 minut

 • Użyj zewnętrznej skrzynki pocztowej— wszystkie wiadomości głosowe są wysyłane na określony adres e-mail. Spowoduje to wyłączenie dostępu do wiadomości poczty głosowej z telefonu użytkownika, aplikacji komputerowej lub portalu użytkowników dzwoniących.

 • Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wiadomości głosowe nie są transkrybowane.


 

Ta opcja może być niedostępna, jeśli przekazywanie poczty głosowej jest wyłączone.

4

Kliknij opcję Zapisz.


 

Użytkownicy mogą zmienić te ustawienia w portalu użytkowników wywołujących. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych ustawieniach przez użytkownika zostaną odzwierciedlone zarówno w portalu użytkowników wywołujących, jak i w centrum sterowania.

Konfigurowanie dodatkowych ustawień poczty głosowej dla użytkownika

Te dodatkowe ustawienia można skonfigurować z innymi ustawieniami poczty głosowej dla użytkowników w centrum Control Hub.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć dodatkowe ustawienia poczty głosowej.

2

Wybierz pozycję Połączenia , a następnie wybierz pozycję Poczta głosowa.

3

W obszarze Ustawieniadodatkowe wybierz jedną lub obie z następujących opcji:

 • Zaznacz pole wyboru Przenieś na "0" na numer telefonu i wprowadź numer telefonu, na który będą przekierowywani dzwoniący.

   

  Jeśli wybierzesz tę opcję, upewnij się, że powitanie poczty głosowej informuje dzwoniących, że naciśnięcie "0" spowoduje ich przeniesienie.

 • Zaznacz pole wyboru Wyślij kopię wiadomości pocztą e-mail i wprowadź adres e-mail, na który będzie wysyłane nagranie wszystkich wiadomości głosowych.

 

Ta opcja może być niedostępna, jeśli przekazywanie poczty głosowej jest wyłączone.

Jeśli lokalizacja przypisana do użytkownika ma włączoną transkrypcję poczty głosowej, należy wybrać opcję Wyślij kopię wiadomości pocztą e-mail, aby użytkownik mógł otrzymywać transkrypcje poczty głosowej.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Konfigurowanie ustawień wiadomości faksowych dla użytkownika

Wiadomości faksowe umożliwiają użytkownikowi odbieranie bezpośrednich faksów przychodzących z usługi poczty głosowej.

Przed rozpoczęciem

Przed skonfigurowaniem tej funkcji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
 • Faksy są zbierane przez platformę Webex Calling i przechowywane we współdzielonym obszarze przechowywania wraz z wiadomościami poczty głosowej. Pojemność pamięci masowej to 100 minut poczty głosowej lub 1000 stron wiadomości faksowych. Upewnij się, że użytkownicy są świadomi dostępnego miejsca i potrzeby posiadania miejsca na nowe wiadomości faksowe i mądrze archiwizować.

 • Wiadomości faksowe są przechowywane przez nieograniczony czas.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do pozycji Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć faksowanie wiadomości.

2

Wybierz pozycję Połączenia , a następnie wybierz pozycję Poczta głosowa.

3

Włącz funkcję Wiadomości faksowe , aby włączyć tę funkcję.

4

Z listy rozwijanej wybierz numer telefonu przypisany do wiadomości faksowych.

5

W razie potrzeby wprowadź rozszerzenie.

6

Kliknij opcję Zapisz.


 

Użytkownicy mogą zmienić te ustawienia w portalu użytkowników wywołujących. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych ustawieniach przez użytkownika zostaną odzwierciedlone zarówno w portalu użytkowników wywołujących, jak i w centrum sterowania.

Włączanie transkrypcji poczty głosowej dla użytkownika

W przypadku transkrypcji poczty głosowej użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z transkrypcją poczty głosowej w treści wiadomości e-mail i . WAV jako załącznik poczty głosowej.

Aby użytkownik mógł mieć transkrypcję poczty głosowej, obowiązują następujące warunki:

 • Włącz transkrypcję poczty głosowej dla lokalizacji użytkownika. Aby uzyskać pomoc, zobacz Transkrypcja poczty głosowej dla Webex Calling.

 • Wybierz Wyślij kopię wiadomości pocztą e-mail i Użyj wewnętrznej skrzynki pocztowej w obszarze ustawień poczty głosowej użytkownika w profilu Połączenia :