Błąd: Nie można skontaktować się z usługą Webex. Zapora sieciowa może blokować systemowi połączenie. podczas aktywacji płytki Webex

 

Można skonfigurować urządzenie Cisco Webex Board, Room RoomOS lub Desk z systemem RoomOS, aby używało serwera Proxy dla ruchu HTTPS i WebSocket. Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, a użytkownik nie poda nazwy użytkownika i hasła lub poda nieprawidłową nazwę użytkownika/hasło, urządzenie nie będzie mogło połączyć się z Internetem.

Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze aktywowane, zostanie wyświetlony komunikat "Nie można skontaktować się z Webex usługą. Zapora sieciowa może blokować połączenie z systemem" pojawia się pod kodem aktywacyjnym:
Obraz dodany przez użytkownika

Jeśli urządzenie zostało już aktywowane, w menu problemów i diagnostyki pojawi się komunikat "Offline – brak połączenia z Internetem?":
Obraz dodany przez użytkownika

Komunikaty dziennika — błąd serwera proxy spowodowany 407 Wymagane uwierzytelnienie: