Zdieľať súbor

Môžete zdieľať súbor, ako je dokument, prezentácia alebo video, ktoré sa nachádza vo vašom počítači. Účastníci vidia zdieľaný súbor vo svojich prehliadačoch obsahu.

Predtým ako začneš

Ak prebieha oddelená relácia, súbor nemôžete zdieľať.

1

Vyberte zdieľam > Súbor (Vrátane videa).

2

Vyberte jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete zdieľať, a potom vyberte OTVORENÉ.

Súbory sa načítavajú po jednom a v oblasti obsahu a na kartách dokumentov sa zobrazí indikátor stavu. Zdieľaný súbor sa zobrazí v prehliadači obsahu.

Vyberte režim importu pre zdieľanie prezentácie (používatelia okien)

Zmena režimu importu neovplyvní žiadne prezentácie, ktoré práve zdieľate. Ak chcete na zdieľanú prezentáciu použiť nový režim importu, najskôr ju zatvorte a potom znova zdieľajte.

1

V okne Training Session vyberte Školenie > Možnosti.

Zobrazí sa dialógové okno Možnosti tréningu so štandardne vybratou kartou Možnosti.

2

Vyberte Režim importu.

3

Vyberte buď Univerzálny komunikačný formát alebo Ovládač tlačiarne.

 • Univerzálny komunikačný formát (UCF): Predvolený režim. Umožňuje zobraziť animácie a prechody snímok v prezentáciách programu Microsoft PowerPoint. V režime UCF aplikácia Training Manager importuje prezentácie rýchlejšie ako v režime ovládača tlačiarne. Stránky alebo snímky sa však nemusia zobrazovať konzistentne v aplikácii Training Manager naprieč platformami.


   

  Režim UCF nie je podporovaný pre Office 2013 a novší, vrátane používateľov Office 365, ktorí zdieľajú snímky PowerPoint.

 • Ovládač tlačiarne: Zobrazuje zdieľané prezentácie tak, ako sa zobrazujú pri ich tlači, čím poskytuje konzistentný vzhľad strán a snímok v aplikácii Training Manager naprieč platformami. Tento režim však nepodporuje animácie ani prechody medzi snímkami. V tomto režime sa prvá strana alebo snímka môže zobraziť rýchlo, ale celkový čas importu pre všetky strany alebo snímky je dlhší ako v režime UCF.

4

Vyberte OK.

Prechádzajte snímkami, stránkami alebo tabuľami pomocou panela s nástrojmi

V prehliadači obsahu môžete prejsť na rôzne stránky, snímky alebo stránky tabule. Každý zdieľaný dokument, prezentácia alebo tabuľa sa zobrazí na karte v hornej časti prehliadača obsahu.

1

V okne Training Session vyberte kartu dokumentu, prezentácie alebo tabule, ktorú chcete zobraziť.

Ak existuje viac kariet, ako sa môže zobraziť naraz, výberom tlačidla so šípkou nadol zobrazíte zoznam zostávajúcich kariet.

2

Ak chcete zmeniť stránku alebo snímku, ktorú si prezeráte, vyberte možnosti šípok na paneli s nástrojmi. 


 
 • Prípadne môžete prejsť na rôzne strany alebo snímky v zdieľanom dokumente, prezentácii alebo bielej tabuli otvorením prehliadača miniatúr.

 • Stránky alebo snímky môžete posúvať automaticky vo vami určenom časovom intervale.

 • Ak vaša prezentácia obsahuje animácie alebo prechody snímok, môžete ich vykonať pomocou panela s nástrojmi alebo klávesových skratiek.

Automaticky posúvať stránky alebo snímky dopredu

Pri zdieľaní dokumentu alebo prezentácie v prehliadači obsahu môžete automaticky posúvať strany alebo snímky v zadanom intervale. Po spustení automatického posúvania strán alebo snímok ho môžete kedykoľvek zastaviť.

1

V okne Training Session vyberte kartu dokumentu alebo prezentácie, pre ktorú chcete automaticky posúvať stránky alebo snímky.

2

Vyberte Zobraziť > Automaticky posúvať stránky dopredu.

3

Ak chcete zmeniť časový interval posúvania stránok, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Pomocou tlačidiel nahor alebo nadol zvýšite alebo znížite interval

 • Zadajte konkrétny časový interval

Ak chcete reštartovať posúvanie strán alebo snímok po zobrazení všetkých strán alebo snímok, začiarknite políčko Vráťte sa na začiatok a pokračujte po stranách.

4

Vyberte Štart.

5

(Voliteľné) Zatvorte dialógové okno Automaticky posúvať strany výberom možnosti Zavrieť tlačidlo v pravom hornom rohu dialógového okna.

Stránky alebo snímky sa ďalej posúvajú v určenom intervale.

6

Ak chcete zastaviť automatické posúvanie strán alebo snímok, znova otvorte dialógové okno Automaticky posúvať strany a vyberte Stop.

Zobraziť animácie a prechody snímok v zdieľanej prezentácii

Pri zdieľaní prezentácie Microsoft PowerPoint v zobrazovači obsahu môžete animovať prechody textu a snímok, rovnako ako pri použití možnosti Prezentácia v PowerPointe.

 • Animácie a prechody nie sú podporované pre používateľov balíka Office 2013, ktorí zdieľajú snímky programu PowerPoint. Namiesto toho použite zdieľanie aplikácie alebo pracovnej plochy.

 • Ak chcete zobraziť animácie a prechody snímok, musíte prezentáciu zdieľať ako súbor formátu UCF (Universal Communications Format). Režim importu UCF automaticky skonvertuje súbor PowerPoint na súbor UCF, keď ho zdieľate.

 • Ak aspoň jeden účastník školenia používa Java Training Manager, animácie a prechody medzi snímkami sa počas školenia nezobrazia. Hostiteľ školenia môže zabrániť účastníkom pripojiť sa k školeniu pomocou aplikácie Java Training Manager pri plánovaní školenia.

1

Kliknutím do prehliadača sa uistite, že má prehliadač obsahu zameranie vstupu.

Ak sa okolo vonkajšej strany snímky v zobrazovači zobrazí modrý okraj, prehliadač obsahu má vstupné zameranie.

2

Na paneli s nástrojmi vyberte príslušné šípky na pohyb v prezentácii.

Pridajte nové stránky do zdieľaných súborov alebo tabúľ

Pri zdieľaní súboru alebo tabule v prehliadači obsahu môžete pridať novú, prázdnu stranu na anotáciu.

1

V prehliadači obsahu vyberte kartu dokumentu, prezentácie alebo tabule, do ktorej chcete pridať stranu alebo snímku.

2

Vyberte Upraviť > Pridať stránku.

V prehliadači obsahu sa na konci aktuálne vybratého dokumentu, prezentácie alebo tabule zobrazí nová strana.


 

Ak ste do zdieľaného súboru alebo karty tabule pridali viacero strán, môžete si prezerať miniatúry, ktoré vám uľahčia prezeranie a navigáciu po pridaných stránkach.

Prilepte obrázky do snímok, stránok alebo tabúľ

Ak skopírujete akýkoľvek bitmapový obrázok do schránky počítača, môžete ho prilepiť na novú stranu, snímku alebo tabuľu v prehliadači obsahu.

Môžete napríklad skopírovať obrázok na webovú stránku alebo v aplikácii a potom ho rýchlo zdieľať vložením do prehliadača obsahu.

1

V prehliadači obsahu vyberte kartu dokumentu, prezentácie alebo tabule, do ktorej chcete prilepiť obrázok.

2

Vyberte Upraviť > Prilepiť ako novú stránku.

Obrázok sa zobrazí na novej strane v prehliadači obsahu na konci aktuálne vybratého dokumentu, prezentácie alebo tabule.


 

Do prehliadača obsahu môžete prilepiť akýkoľvek typ bitmapového obrázka, napríklad obrázok GIF, JPEG, BMP alebo TIF. Do prehliadača obsahu však nemôžete prilepiť iné typy obrázkov, napríklad obrázky EPS alebo Photoshop (PSD).

Uložte prezentáciu, dokument alebo tabuľu

Môžete uložiť akýkoľvek zdieľaný dokument, prezentáciu alebo tabuľu, ktorá sa zobrazí v zobrazovači obsahu. Uložený súbor obsahuje všetky strany alebo snímky v dokumente, prezentácii alebo bielej tabuli, ktoré sú aktuálne zobrazené v zobrazovači obsahu, vrátane všetkých anotácií a ukazovateľov, ktoré ste k nim pridali vy alebo iní účastníci.

Súbory, ktoré uložíte, sú vo formáte Universal Communications Format (UCF). Súbor .ucf môžete otvoriť buď na inom tréningu alebo kedykoľvek mimo tréningu.

Keď uložíte nový dokument, prezentáciu alebo tabuľu do súboru, môžete ho znova uložiť a súbor prepísať alebo uložiť kópiu do iného súboru.

1

Ak chcete uložiť nový dokument, vyberte Súbor > Uložiť > Dokument.

2

Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť.

3

Do poľa s názvom súboru zadajte názov súboru.


 

Ak chcete uložiť kópiu, vyberte Uložiť ako > Dokument potom buď zadajte nový názov súboru alebo vyberte nové umiestnenie, do ktorého sa súbor uloží.

Otvorte uložený dokument, prezentáciu alebo tabuľu

Ak ste uložili dokument, prezentáciu alebo tabuľu, ktorá sa zobrazila v zobrazovači obsahu, môžete vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

 • Počas inej schôdze otvorte súbor v prehliadači obsahu. Uložený súbor môže počas schôdze otvoriť iba prednášajúci alebo účastníci, ktorí majú privilégium Zdieľať dokumenty.

 • Otvorte súbor kedykoľvek na pracovnej ploche počítača.

Uložený dokument, prezentácia alebo tabuľa je v uloženom formáte Universal Communications (UCF) a má príponu .ucf.

 • UCF nie je podporovaný pre Office 2013 a novší, vrátane používateľov Office 365, ktorí zdieľajú snímky PowerPoint.

 • Ak sa súbor, ktorý chcete otvoriť, nachádza na pracovnej ploche počítača, jednoducho naň dvakrát kliknite, aby sa otvoril v Webex Prehliadač dokumentov.

1

Vyberte Súbor > Otvoriť a zdieľať.

2

Vyberte súbor dokumentu, prezentácie alebo tabule, ktorý chcete otvoriť.

3

Vyberte OTVORENÉ.

Tlač prezentácií, dokumentov alebo tabúľ

Môžete vytlačiť ľubovoľné zdieľané prezentácie, dokumenty alebo tabule, ktoré sa zobrazia vo vašom prehliadači obsahu. Vytlačená kópia zdieľaného obsahu obsahuje všetky pridané anotácie a ukazovatele.

1

V prehliadači obsahu vyberte kartu dokumentu, prezentácie alebo tabule, ktorú chcete vytlačiť.

2

Vyberte Súbor > Tlačiť > > Dokument.

3

Vyberte možnosti tlače, ktoré chcete použiť, a potom vytlačte dokument.

Pri tlači zdieľaného obsahu v prehliadači obsahu sa veľkosť obsahu upraví tak, aby sa zmestil na vytlačenú stranu. V prípade tabúľ sa však vytlačí iba obsah, ktorý leží v prerušovaných čiarach na tabuli.