Hantera fält för kontexttjänsten

Fält för kontexttjänsten

På Hybrid Context-sidan Fält visas en lista över alla Ciscos basfält och alla anpassade fält konfigurerade för kontexttjänsten i din organisation. För att använda ett fält i ditt program lägger du till det i en fältuppsättning och kopplar den till en kund, en begäran eller aktivitet. Mer information finns i SDK-guiden för kontexttjänsten.

Kom åt fält för kontexttjänsten

 1. Logga in på Cisco Webex Control Hub.

 2. Klicka på Tjänster för att visa alla tjänster som är aktiverade för ditt konto.

 3. På kortet Hybrid Context klickar du på Fält.

På sidan Fält visas en tabell med alla fält, med dessa attribut:

 • Fält-ID – Unik fältidentifierare.

 • Beskrivning – Fältbeskrivning.

 • Typ – Fälttyp.

 • Datasekretess – Nivå av fältkryptering. Giltiga värden är PII-krypterad, Ej PII-krypterad och Okrypterad.

 • Sökbara – Anger om fältet kan sökas. Visar Ja om användarna kan söka poster med hjälp av värden från det här fältet. Visar Nej om användarna inte kan söka poster med hjälp av värden från det här fältet.

 • Källa – Anger om fältet är ett Cisco-basfält eller ett anpassat fält skapat för din organisation.

 • Uppdaterat den – Datum då det här fältet senast uppdaterades.

Om du vill sortera fält enligt ett attribut klickar du på kolumnrubrikerna i fälttabellen. För att visa fältinformation klickar du på fältraden i listan.

Klicka på sökikonen ovanför fältlistan för att söka efter ett fält. Du kan söka efter alla fältattribut. Sökningen är skiftlägesokänslig och stöder partiell matchning.

Visa fältinformation

Klicka på ett fältnamn på sidan Fält för att visa information, med dessa attribut:

 • Status – Anger om fältet är i bruk. Ett fält används när det är kopplat till en fältuppsättning.

 • Etikett – Visar det fältnamn som visas i programmet.

 • Beskrivning – Visar en beskrivning av fältet.

 • Typ – Anger fältets typ.

 • Alternativ – Visar hur många alternativ som är tillgängliga för fält av typen Enkelt val. Klicka på Alternativ för att visa en lista över alternativ samt standardalternativet för det här fältet.

 • Datasekretess – Visar krypteringsnivån för det här fältet. Giltiga värden är PII-krypterad, Ej PII-krypterad och Okrypterad.

 • Sökbara – Anger om användare kan söka det här fältet.

 • Uppdaterat den – Visar datumet då det här fältet senast uppdaterades.

 • Kopplade fältuppsättningar – Visar en lista över fältuppsättningar som innehåller det valda fältet.

 • Ta bort fält – Klicka här för att ta bort det här fältet.

    

  Länken för att ta bort är inte tillgänglig om fältet är ett Cisco-basfält eller om det används.

Klicka på Redigera om du vill ändra fältattribut.

  

Länken för att redigera är inte tillgänglig om fältet är ett Cisco-basfält.

Skapa nya fält

Cisco Kontexttjänst innehåller en uppsättning basfält, som är förknippade med basfältuppsättningar. Du kan använda dessa fält och fältuppsättningar för att lagra dina kunddata. Lagra till exempel kundens namn i basfältet Context_First_Name. Du kan även skapa nya specifika fält för din organisation på sidan Fält.

Mer information om att lagra kunddata finns i Kontexttjänst-objekt.

Så här lägger du till ett nytt fält för din organisation:

 1. Klicka på Nytt för att öppna dialogrutan Skapa nytt fält.

    

  Du kan skapa upp till 100 fält för din organisation.

 2. Ange uppgifterna för det nya fältet:

  • Fält-ID – Ange ett unikt ID för det här fältet.

  • Etikett – Ange ett namn som visas i det program som du lägger till i fältet i.

  • Beskrivning – Ange en beskrivning för det här fältet.

  • Typ – Välj vilken typ av fält det är. Välj från:

   
   
                 
                 
   

   Typ

   Beskrivning

   Decimal

   Ange flyttal med dubbel precision.

   Nummer

   Ange heltal.

   Kort text

   Ange en enstaka rad med alfanumeriska tecken.

   Enkelt val

   Skapa en anpassad meny som användare kan välja från.

   Växling

   Ange booleska alternativ som representerar sanna och falska värden.

  • Datasekretess – Välj vilken typ av sekretess som är aktiverad för det här fältet. De tillgängliga sekretesstyperna är:

   • Ej PII-krypterad – Data är krypterade men innehåller inte någon personligt identifierbar information.

   • PII-krypterad – Data är krypterade och innehåller personligt identifierbar information.

   • Ej PII, okrypterad – Data är inte krypterade och innehåller inte personligt identifierbar information.

   Som standard är alla fält Ej PII-krypterade.

  • Sökbara – Välj det här alternativet om du vill låta användare söka en kundpost enligt värden i det här fältet.

 3. Klicka på Skapa. Det nya fältet läggs till i listan över fält för din organisation.

Om du vill använda det här fältet behöver du först lägga till det i en fältuppsättning. Du hittar mer information i Skapa ny fältuppsättning.

Definiera menyer med enkelt val

Använd Enkelt val för att skapa en meny där användare väljer alternativ (kallas även Markera enstaka). Menyn måste innehålla minst två alternativ, och varje användare kan endast välja ett alternativ på menyn. Så här skapar du en meny:

 1. Välj Enkelt val som Typ i dialogrutan Nytt fält.

 2. Klicka på Lägg till och ange alternativet.

 3. Klicka på bocken för att godkänna det nya alternativet.

 4. Upprepa dessa steg för att lägga till fler alternativ.

 5. När du har skapat din meny kan du:

  • Klicka på pennikonen bredvid för att redigera alternativets namn.

  • Klicka på ikonen Ta bort för att radera alternativet.

  • Klicka på elipsen för att ordna om listan med alternativ, ange ett standardalternativ eller ta bort ett angivet standardalternativ.

Redigera fält

Du kan redigera anpassade fält som är skapade för din organisation. Du kan inte redigera Cisco-basfält.

Så här redigerar du ett fält:

 1. Klicka på ett fältnamn på sidan Fält. Fältinformationen öppnas.

 2. Klicka på Redigera.

 3. Redigera de attribut som du vill uppdatera och klicka sedan på Spara.

Du kan inte ändra attributet Fält-ID. Om ditt fält används kan du inte ändra:

 • Sekretess

 • Sökbara

 • Typ

Ett fält används när det är kopplat till en fältuppsättning.

Var den här artikeln användbar?