WBS Trace Grabber

WBS Trace Grabber

מהו ה-WBS Trace Grabber?

כיצד ניתן לאסוף נתונים לאחר שפגישה הסתיימה?

תיאורזהו שירות המשמש לאיסוף נתונים לאחר שהפגישה הסתיימה.


מערכת הפעלה/גרסה נתמכת
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

גרסת מוצר נתמכת של Cisco Webex
כל הגרסאות של שירותי הפגישות של Cisco Webex


הערה:  Webex Trace Grabber מוגבל ללכידת נתוני יומן רישום בנפח 100MB. אם הצטרפו לפגישות נוספות מאז שהבעיה אירעה, ייתכן שלא ניתן ללכוד אותן ביומני רישום אלה.

מומלץ לשלוח דוח על בעיה בפגישה כאשר הבעיה מתרחשת.

הורדה:


הוראות (כיצד ללכוד יומני רישום)
  1. לחץ פעמיים על wbxtraceget2.exe.
חלון MS-DOS מופיע כאשר קובצי יומן הרישום נאספים לקובץ RAR.

מיד עם השלמת הרישום, מופיעה ההנחיה הבאה:
תמונה שנוספה על-ידי המשתמש
  1. לחץ על אישור.
  2. תיקייה של סייר Windows תיפתח ותציג את המיקום של קובץ יומן הרישום ‎.RAR:
תמונה שנוספה על-ידי המשתמש

שלח את קובץ יומן הרישום שנוצר לנציג התמיכה.

ניתן למצוא את יומני המעקב של Webex עבור פגישה שאינה פועלת עוד, בתיקייה %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp

הערה: כדי ללכוד מעקב של Webex ב-Mac, ראה: https://help.webex.com/WBX000026384/How-Do-I-Capture-Webex-Trace-Crash-Logs-on-a-Mac

האם המאמר הועיל לך?