Jeśli jesteś administratorem klienta lub administratorem partnerskim, w agencie wirtualnym możesz włączyć eskalację czatu, dodając do niej akcję Geteksperta w agencie Dialogflow. Metoda ta zawiera opis zamierzonych klientów rozmowy sieciowej

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z funkcji, patrz Opcje w dokumentacji Google Dialogflow

Kiedy klient wpisuje zapytanie, uruchamia intencję. Jeśli cel zawiera akcję getekspercki , Agent wirtualny przetoczy czat do eksperta w Agent Desktop.

W programie Dialogflow można skonfigurować wyzwalacz akcji Getekspercki , aby kontrolować, kiedy Agent wirtualny powinien przewiązywać rozmowy z agentem ludzkim

W Dialogflow można wyzwolić intencje w następujących sytuacjach:

  • Klient wprowadza określone wyrażenia

  • W rozmowie są dostępne określone informacje o klientach.

  • Klient wpisuje frazę, której Agent Dialogflow nie rozpoznaje.

  • Istnieje możliwość wykonania dalszych działań związanych z innymi wyzwolonymi opcjami

Wstępnie skonfigurowane opcje można pobrać z programu https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . Użyj konsoli agenta Dialogflow , aby przekazać wstępnie skonfigurowane opcje. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji eksportowanie i importowanie w temacie ustawienia agentów w dokumentacji Google Dialogflow

Po utworzeniu agenta z Dialogflow w usłudze Dialogflow Google należy skonfigurować agenta wirtualnego w centrum sterowania Webex, aby zintegrować go z agentem Dialogflow. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Configure a Virtual Agent w Webex Contact Center.