Možete da kreirate više redova čekanja na pozive za svoju organizaciju, tako da kada ne možete da odgovorite na pozive klijenata, oni dobijaju automatski odgovor, poruke utehe i/ili zadržavaju muziku dok neko ne odgovori na njihov poziv.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive > Napravi Red za pozive.

3

Na stranici Osnove unesite sledeće informacije, a zatim kliknite na Sledeće.

 • Lokacija- izaberite lokaciju iz padajućeg menija.


   
  Lokacija je kontejner sa konfiguracijom poziva specifičnom za lokaciju. Za više informacija pogledajte Podešavanje Cisco Webex Calling for Your Organization.
 • Ime reda poziva - unesite ime za red poziva.

 • Broj telefona - dodelite primarni broj telefona i/ili dodatak redu za poziv.

 • Broj poziva u redu čekanja (maks. 50) - Dodeljivanje maksimalnog broja poziva za ovaj red čekanja. Kada se dostigne ovaj broj, aktiviraju se podešavanja prelivanja.

 • ID pozivatelja - Dodijelite ID pozivatelja za red za poziv. ID pozivatelja koji je ovde dodeljen, zajedno sa imenom i brojem pozivatelja pozivatelja, pokazaće kada agenti u redu za pozive primaju dolazni poziv iz reda. ID pozivaoca se takođe koristi za pozive koji se prosleđuju van reda za ovaj poziv.


   

  Ovo polje je obavezno za kretanje do sledećeg ekrana.

  • Direktna linija- primarni broj telefona i dodatak iz ovog reda.


    

   Opcija direktne linije se ne pojavljuje ako ne navedete broj telefona.

  • Broj lokacije - Broj dodeljen lokaciji.

  • Dodeljeni broj sa lokacije reda čekanja na poziv Izaberite broj sa lokacije.

 • Jezik- Izaberite jezik reda čekanja poziva iz padajućeg menija.

4

Na stranici „Obrada poziva“ izaberite jednu od sledećih opcija i kliknite na „Sledeće“.

 • Circular (Max 1.000 agenata)- Ciklus kroz sve agente nakon poslednjeg agenta koji je primio poziv. Šalje pozive sledećem dostupnom agentu u redu za pozive.

 • Top Down (Maks 1.000 agenata)- Šalje pozive kroz red agenata u redu, počevši od vrha svaki put.

 • Najduži prazan hod (najviše 1.000 agenata)- Šalje pozive agentu koji je najduže bio prazan. Ako se ne jave, prelazi na sledećeg agenta koji je bio drugi najduže besposlen, i tako dok se ne javi na poziv.

 • Ponderisani (maksimalno 100 agenata)- Šalje pozive agentima na osnovu procenata koje dodelite svakom agentu u profilu kol reda (do 100%).

 • Istovremeni (maks. 50 agenata)- Šalje pozive svim agentima u kol redu odjednom.

5

Na stranici Podešavanja prelivanja odredite kako se postupa sa pozivima za prelivanje. Izaberite jednu od sledećih opcija iz padajućeg menija:

 • Izvršite tretman zauzetosti - Pozivalac čuje brzi ton.

 • Svirajte dok pozivalac ne prekine vezu.

 • Prebacite na broj telefona - unesite broj na koji želite da prebacite pozive za prelivanje.

6

Takođe možete da omogućite sledeća podešavanja prelivanja:

 • Omogućite prelivanje nakon poziva na čekanje x sekundi- ovom opcijom možete uneti vreme čekanja (u sekundama) za pozivaoce. Kada pozivalac dostigne ovo vreme čekanja, pokreće se tretman prelivanja.

 • Pusti najavu pre obrade prelivanja - Ako je ova opcija onemogućena, pozivaoci će čuti zadržavanje muzike dok korisnik ne odgovori na poziv.

7

Kliknite na Sledeće.

8

Na stranici sa obaveštenjima možete da odredite poruke i muziku koje pozivaoci čuju dok čekaju u redu. Možete da omogućite bilo koju od sledećih opcija:

 • Poruka dobrodošlice - pustite poruku kada pozivaoci prvi put stignu u red. Na primer, „Hvala vam što ste zvali. Uskoro će vam se pridružiti agent.” Može se postaviti kao obavezno. Ako obavezna opcija nije izabrana i pozivalac dođe do kol reda dok je dostupan agent, pozivalac neće čuti ovu najavu i prelazi na agenta.

 • Procenjena poruka čekanja za poziveu redu - obavestite pozivaoca o procenjenom vremenu čekanja ili poziciji u redu. Ako je ova opcija omogućena, reprodukuje se nakon poruke dobrodošlice i pre poruke utehe.

 • Utešna poruka- pustite poruku nakon poruke dobrodošlice i pre zadržavanja muzike. Ovo je obično prilagođena najava koja prikazuje informacije, kao što su aktuelne promocije ili informacije o proizvodima i uslugama.

 • Držite Music (Muzika)- reprodukujte muziku nakon poruke o udobnosti u petlji koja se ponavlja.

9

Kliknite na Sledeće.

10

Na stranici Izaberi agente, pomoću alatke za pretragu dodajte korisnike ili radne prostore u red čekanja poziva i kliknite na Sledeće.


 

U zavisnosti od toga koju opciju preusmeravanja poziva ste prethodno izabrali, možda ćete morati da dodate dodatne informacije, kao što je dodavanje procentualnih pondera korisnicima ili radnim prostorima, ili u slučaju kružnog usmerenja poziva odozgo nadole, povlačenje i ispuštanje korisnika i radnih prostora po redosledu njihovog položaja u redu.

11

Na stranici Recenzija pregledajte podešavanja reda čekanja poziva da biste bili sigurni da ste uneli tačne detalje.

12

Kliknite na Napravi i gotovo da biste potvrdili podešavanja reda čekanja za poziv.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da napravite novi red čekanja poziva u kontrolnom centru.

Možete da onemogućite prethodno kreirani red čekanja poziva.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim izaberite red za pozive koji želite da onemogućite sa liste.

3

U bočnom panelu, uključite i isključite red za poziv da biste onemogućili red za poziv.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Možete da promenite jezik, broj poziva za red čekanja i ID poziva za red čekanja.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim izaberite red za pozive koji želite da izmenite sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored Podešavanja, kliknite na Upravljanje.

4

Izmenite bilo koje od sledećih polja:

 • Broj poziva u redu čekanja (maks. 50)- Ovo je maksimalan broj poziva za ovaj red čekanja. Kada se dostigne ovaj broj, aktiviraju se podešavanja prelivanja.

 • Jezik- Ovaj jezik se odnosi na audio najave za ovaj red čekanja poziva.

 • Vremenska zona- Ova vremenska zona se primenjuje na rasporede koji se primenjuju na ovaj red čekanja poziva.

 • ID pozivaoca - Izaberite ime i broj koji ćete koristiti kada je omogućeno prosleđivanje poziva, pozivi se prosleđuju i pozivaoci mogu ponovo da pozovu.

 • Prepoznatljivo zvonjenje - ovo je poseban obrazac zvonjenja za razlikovanje dolaznih poziva od ovog reda poziva.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Možete da promenite broj telefona u redu za poziv i dodate do 10 alternativnih brojeva.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim izaberite red za pozive koji želite da izmenite sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored broja telefona, kliknite na dodeljeni broj.

4

Izmenite broj telefona i/ili dodatak.

5

Dodajte alternativne brojeve pomoću funkcije pretrage.

6

Omogućite ili onemogućite distinktivno zvonjenje za alternativne brojeve dodeljene redu poziva klikom na prekidač.

7

U tabeli izaberite obrazac prstena koji želite da dodelite svakom alternativnom broju pomoću padajućeg menija u koloni Obrazac prstena.

8

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Sve dolazne pozive možete proslediti zavisno od skupa kriterijuma koje definišete.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim izaberite red za pozive koji želite da izmenite sa liste.

3

Na bočnom panelu kliknite na Prosleđivanje poziva.

4

Uključite funkciju prosleđivanja poziva.

5

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Uvek prosledi pozive- uvek prosledi pozive na određeni broj.

 • Selektivno prosleđuj pozive- Prosleđuj pozive na određeni broj u zavisnosti od kriterijuma.


 

Ako izaberete Selektivno prosleđivanje poziva, moraćete da imate najmanje jedno pravilo za prosleđivanje primenjeno za prosleđivanje poziva da biste bili aktivni.

6

Dodelite broj na koji želite da prosledite pozive. Ako ste izabrali Uvek prosledi pozive, kliknite na Sačuvaj.


 

Kada birate Uvek napred ili Selektivno napred, označite polje Pošalji na govornu poštu da biste prosledili sve pozive na internu govornu poštu. Potvrdni okvir Pošalji na govornu poštu je onemogućen kada je unet spoljni broj.

7

Ako izaberete Selektivno prosleđivanje poziva, napravite pravilo klikom na Dodaj kada da prosledi ili Dodaj kada da ne prosledi.

8

Kreirajte naziv pravila.

9

U padajućem meniju izaberite Poslovni raspored i Raspored praznika da biste znali kada da ga prosledite ili kada da ga ne prosledite.

10

Za prosleđivanje izaberite najmanje jednu opciju iz podrazumevanog broja telefona ili dodajte drugi broj telefona.

11

Za pozive iz, izaberite bilo koji broj ili izabrane brojeve sa najmanje jednom opcijom iz sledećeg:

 • Bilo koji broj - prosleđuje sve pozive u navedenom pravilu.

 • Sve privatne brojeve- Prosledi pozive sa privatnih brojeva.

 • Svi nedostupni brojevi- Prosledi pozive sa nedostupnih brojeva.

 • Dodajte specifične brojeve- prosledite pozive sa najviše 12 brojeva koje definišete.

12

Za Pozive za, izaberite broj ili alternativni broj iz padajućeg menija, tako da se pozivi prosleđuju kada se primi poziv na ovaj broj u vašoj organizaciji koji definišete.

13

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Šta dalje

Kada se stvori pravilo, možete da omogućite ili onemogućite pravilo pomoću prekidača pored pravila u tabeli. U svakom trenutku možete da promenite ili izbrišete neko pravilo klikom na Izmeni ili.

Korisnici koji primaju pozive iz reda poznati su kao agenti. Korisnike i radne prostore možete da dodate ili izbrišete iz reda za pozive. Korisnici i radni prostori mogu biti dodeljeni višestrukim redovima za pozive.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim izaberite red za pozive koji želite da izmenite sa liste.

3

Na bočnom panelu, pored Agenta, kliknite na Upravljanje.

4

Pomoću alatke za pretragu dodajte korisnike ili radne prostore.

5

Da biste uklonili korisnika ili radni prostor, kliknite pored korisnika ili radnog prostora.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Možete da promenite obrazac preusmeravanja poziva u postojećem redu čekanja.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim izaberite red za pozive koji želite da izmenite sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored Procesa preusmeravanja poziva, kliknite na dodeljeni obrazac preusmeravanja poziva.

4

Izmenite sledeće opcije:

 • Circular (Max 1.000 agenata)- Ciklus kroz sve agente nakon poslednjeg agenta koji je primio poziv. Šalje pozive sledećem dostupnom agentu u redu za pozive.

 • Top Down (Maks 1.000 agenata)- Šalje pozive kroz red agenata u redu, počevši od vrha svaki put.

 • Najduži prazan hod (najviše 1.000 agenata)- Šalje pozive agentu koji je najduže bio prazan. Ako se ne jave, prelazi na sledećeg agenta koji je bio drugi najduže besposlen, i tako dok se ne javi na poziv.

 • Ponderisani (maksimalno 100 agenata)- Šalje pozive agentima na osnovu procenata koje dodelite svakom agentu u profilu kol reda (do 100%).

 • Istovremeni (maks. 50 agenata)- Šalje pozive svim agentima u kol redu odjednom.

5

Kliknite na Dodaj korisnika da biste izmenili listu agenata.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Podešavanja prelivanja određuju način na koji se pozivi prelivanja obrađuju kada red za pozivanje postane pun.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim izaberite red za pozive koji želite da izmenite sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored Podešavanja prelivanja, kliknite na Upravljanje.

4

Označite ili odznačite polja pored sledećih podešavanja da biste omogućili ili onemogućili:

 • Pusti zvučni signal pozivaocima kada je njihov poziv podešen na dostupnog agenta
 • Resetuj statistiku pozivaoca pri ulasku u red
5

Izaberite kako da obavljate nove pozive kada je red pun:

 • Izvršite tretman zauzetosti - Pozivalac čuje brzi ton.

 • Svirajte dok pozivalac ne prekine vezu.

 • Prebacite na broj telefona - unesite broj na koji želite da prebacite pozive za prelivanje.

6

Označite ili odznačite polja pored sledećih podešavanja da biste omogućili ili onemogućili:

 • Omogućite prelivanje nakon poziva na čekanje x sekundi- ovom opcijom možete uneti vreme čekanja (u sekundama) za pozivaoce. Kada pozivalac dostigne ovo vreme čekanja, pokreće se tretman prelivanja.

 • Reprodukujte najavu pre obrade prelivanja - Ako je ova opcija onemogućena, pozivaoci će čuti muziku zadržavanja dok korisnik ne odgovori na poziv.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Odskočni pozivi su oni koji su poslati dostupnom agentu, ali agent se ne javlja. Ovi pozivi se zatim vraćaju u red na vrhu svih poziva u redu. Možete da izmenite način na koji se obrađuju odbijeni pozivi.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim izaberite red za pozive koji želite da izmenite sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored odbijenih poziva, kliknite na Upravljanje.

4

Izaberite prekidač pored bilo koje od sledećih opcija da biste omogućili ili onemogućili podešavanje:

 • Odbijanje poziva nakon podešavanja broja prstenova- Ako je ova opcija izabrana, unesite broj prstenova.

 • Odbij ako agent postane nedostupan

 • Obavestite agenta ako je poziv na čekanju na određeno vreme čekanja - Ako je ova opcija izabrana, unesite vreme čekanja u sekundama.

 • Odskoči ako je poziv na čekanju za podešeno vreme čekanja - Ako je ova opcija izabrana, unesite vreme čekanja u sekundama.

5

Omogućite ili onemogućite distinktivno zvonjenje za odbijene pozive.

Ako je omogućeno, izaberite obrazac prstena iz padajućeg menija.
6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Najave poziva u redu su poruke i muzika koju pozivaoci čuju dok čekaju u redu. Možete da upravljate podešavanjima najave za postojeći red čekanja na poziv.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i kliknite na https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim izaberite red za pozive koji želite da izmenite sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored Obavještenja, kliknite na Upravljanje.

4

Izmenite bilo koju od sledećih usluga podešavanja najave:

Pusti poruku kada pozivaoci prvi put stignu u red.

1

Omogućite poruku dobrodošlice.


 
Poruka dobrodošlice se reprodukuje svakom pozivaocu osim ako agent nije dostupan za servisiranje poziva.
2

Izaberite poruku dobrodošlice je obavezno polje za potvrdu.


 
Klikom na obaveznu poruku dobrodošlice, poruka se reprodukuje pozivaocu pre predstavljanja agentu, čak i ako je agent dostupan.
3

Izaberite vrstu poruke sa jednim od sledećih:

 • Pusti podrazumevanu najavu.

 • Reprodukujte prilagođenu najavu - možete da otpremite prilagođenu poruku ili poruku sa najavom ulaska.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Obavestite pozivaoca o procenjenom vremenu čekanja ili poziciji u redu.

1

Omogućite procenjenu poruku čekanja za pozive u redu.


 
Ako je ova opcija omogućena, poruka čekanja se reprodukuje nakon poruke dobrodošlice i pre poruke utehe.
2

Podesite podrazumevano vreme rukovanja u minutima.

3

Izaberite način na koji želite da objavite poziciju u redu ili vreme čekanja.

 • Objavite poziciju u redu - reprodukuje poruku za pozivaoce u poziciji u redu.

  1. Unesite broj poziva u kojima pozivaoci čuju svoj položaj u redu. Na primer, ako podesite na 25 pozivaoca, pozivaoci 1–25 čuju ovu poruku.

 • Najaviti vreme čekanja - reprodukuje poruku Obaveštavanje kupca o procenjenom vremenu čekanja.

  1. Unesite vreme, u minutima, za puštanje poruke za pozivaoce čije je vreme čekanja kraće od navedenog.

4

Izaberite Reprodukuj poruku velikog obima da biste reprodukovali najavu kada su svi obimi veći od definisanog maksimalnog položaja reda.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Omogućava pozivaocima da prime poziv nazad na navedeni broj telefona kada njihova prvobitna pozicija u kodu dostigne. Broj telefona se potvrđuje u skladu sa pravilima odlaznih poziva na lokaciji.

1

Unesite minimalno procenjeno vreme za opcije povratnog poziva u minutima. Određuje u kom procenjenom vremenu čekanja, pozivalac dobija opciju povratnog poziva.

2

Omogućite iternational call-back number prompt. Dozvolite internacionalnim korisnicima koji žele da se jave da unesu kôd svoje zemlje. Brojevi za uzvraćanje poziva potvrđuju protiv smernica lokacije za odlazne pozive.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Pustite poruku nakon poruke dobrodošlice i pre zadržavanja muzike. To je obično prilagođena najava koja prikazuje informacije, kao što su aktuelne promocije ili informacije o proizvodima i uslugama.

1

Omogućite komfornu poruku.

2

Podesite vreme u sekundama da bi pozivalac čuo poruku o udobnosti.

3

Izaberite jednu od sledećih vrsta poruka:

 • Pusti podrazumevanu najavu.

 • Reprodukcija prilagođene najave - možete da otpremite prilagođenu poruku ili poruku sa najavom.


 
Možete da podesite najviše četiri poruke najave.
4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Pusti muziku nakon poruke o udobnosti u petlji koja se ponavlja.

1

Omogućite zadržavanje muzike.


 
Možete dodati do 4 vrste muzike u podešavanjima nakon podešavanja.
2

Izaberite alternativni izvor muzike za interne pozive.

3

Izaberite jednu od sledećih vrsta poruka:

 • Pusti podrazumevanu muziku.

 • Pusti prilagođenu muziku: možete da otpremite prilagođenu muziku da bi je slušalac čuo.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Možete da vidite statistiku reda čekanja i agenta.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive, a zatim pronađite red za pozive sa liste.

3

Kliknite na ikonu u koloni Radnje pored reda za poziv.

4

Izaberite Statistika reda čekanja na poziv.

Unakrsno ste pokrenuti na portalu za administratore poziva gde možete da generišete izveštaj o statistici reda čekanja ili agenta. Za više informacija kliknite ovde.

Možete generisati izveštaje o redu čekanja poziva sa detaljima o svim dolaznim pozivima koji su došli do reda čekanja poziva.

1

U korisničkom prikazu idite na Usluge i izaberite https://admin.webex.comPozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red za pozive > Prikaži izveštaje.

Unakrsno ste pokrenuti na portalu za administratore poziva gde možete da generišete izveštaj o redu za poziv. Za više informacija kliknite ovde.