Skapa en samtalskö

Du kan skapa flera samtalsköer för din organisation så att kunders samtal inte kan besvaras så att de får ett automatiskt svar, lugnande meddelanden och/eller musik tills någon kan besvara deras samtal.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö > Skapa samtalskö.

3

Ange följande information på sidan Grundläggande och klicka sedan på Nästa.

 • Plats– Välj en plats från rullgardingsmenyn.


   
  En plats är en container med platsspecifik samtalskonfiguration. Se Konfigurera Cisco Webex Calling för din organisation för merinformation.
 • Namn påsamtalskö – ange ett namn för samtalskö.

 • Telefonnummer– tilldela det primära telefonnumret och/eller en anknytning till samtalskö.

 • Antal samtal i kön (max 50)– Tilldela maximalt antal samtal för den här samtalskö. När detta nummer är uppnått utlöses överspillsinställningarna.

 • inringar-id –Tilldela inringar-ID för samtalskö. Det inringande ID som har tilldelats här, tillsammans med det nummer som ringer upp och numret, kommer att visas när samtalskö agenter får ett inkommande samtal från kön. Inringar-ID:t används även för samtal som vidarebefordras utanför detta samtalskö.

 • Språk– välj samtalskö språk i rullgardin.

4

samtalsomkoppling, välj ett av följande alternativ och klicka på Nästa.

 • Cirkulär (högst 1 000 agenter)– Cykler genom alla agenter efter den sista agenten som tog ett samtal. Den skickar samtal till nästa tillgängliga samtalskö agent.

 • Uppifrån och ner (högst 1 000 agenter) – Skickar samtal genom kön med agenter i ordning med början frånbörjan varje gång.

 • längsta inaktivitet (högst 1 000 agenter) – Skickar samtal till den agent somhar varit inaktiv längst. Om den inte svarar fortsätter du till nästa agent som har varit inaktiv andra längst och så vidare tills samtalet har besvarats.

 • Vägt (max 100 agenter) – Skickar samtal till agenter baserat på procenttalet du tilldelar varjeagent i samtalskö-profilen (upp till 100 %).

 • Samtidig (max 50 agenter)– Skickar samtal till alla agenter i ett samtalskö samtidigt.

5

inställningssidan för överspill avgör hur överspill av samtal hanteras. Välj ett av följande alternativ från rullningsmenyn:

 • Utför upptagenbehandling –Inringaren hör en snabb upptagetton.

 • Spela upp samtal tills inringare läggerpå – Uppringaren hör samtal tills han/hon kopplar från.

 • Överför till telefonnummer– Ange det nummer som du vill överföra samtal som spillt över.

6

Du kan även aktivera följande överspillsinställningar:

 • Aktivera överspill efter samtals väntetid x sekunder – Med det häralternativet kan du ange en väntetid (i sekunder) för inringare. När uppringaren har uppnått denna väntetid utlöses överspillsbehandlingen.

 • Spela upp meddelandet innan överspillsbearbetning – Om detta alternativ är inaktiverat kommer inringare att höra musik tillssamtalet besvaras av en användare.

7

Klicka på Nästa.

8

På sidan Meddelanden kan du bestämma vilka meddelanden och musik som inringare hör under kötiden. Du kan aktivera något av följande alternativ:

 • Välkomstmeddelande– Spela upp ett meddelande när inringare når kön först. Till exempel "Tack för att du ringer. En agent kommer att vara med dig inom kort." Den kan ställas in som obligatorisk. Om det obligatoriska alternativet inte har valts och en uppringare når samtalskö när det finns en tillgänglig agent kommer den som ringer inte att höra det här meddelandet och överförs till en agent.

 • Beräknat väntemeddelande för köadesamtal – Meddela uppringaren med antingen sin beräknade väntetid eller plats i kön. Om detta alternativ är aktiverat spelas det upp efter välkomstmeddelandet och innan det lugnande meddelandet.

 • Lugnande meddelande– spela upp ett meddelande efter välkomstmeddelandet och innan du av musik. Detta är vanligtvis ett anpassat meddelande som spelar upp information, såsom aktuella erbjudanden eller information om produkter och tjänster.

 • Håll musik– spela upp musik efter det lugnande meddelandet i en upprepande slinga.

9

Klicka på Nästa.

10

På sidan Välj agenter använder du sökverktyget för att lägga till användare eller arbetsytor i samtalskö och klickar på Nästa.


 

Beroende på vilket samtalsdirigeringsalternativ du valde tidigare kan du behöva lägga till extra information, t.ex. lägga till procentuellt vägande för användare eller arbetsytor, eller, om det rör sig om cirkulär eller uppifrån och ner,samtalsdirigering, dra och släppa användare och arbetsytor i samma ordning som deras köposition.

11

Kontrollera inställningarna på sidan Granska samtalskö för att vara säker på att du har angett rätt information.

12

Klicka på Skapa och klar för att bekräfta dina samtalskö inställningar.

Inaktivera en samtalskö

Du kan inaktivera en tidigare skapad samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och välj sedan samtalskö inaktivera i listan.

3

På sidopanelen stänger du av Aktivera samtalskö för att inaktivera samtalskö.

4

Klicka på Spara.

Redigera samtalskö allmänna inställningar

Du kan ändra språk, antal samtal för kön och ditt inringar-ID för samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och välj sedan samtalskö ändra i listan.

3

På sidopanelen, bredvid Inställningar,klickar du på Hantera.

4

Redigera något av följande fält:

 • Antal samtal i kön (max 50)– Detta är det maximala antalet samtal för den här samtalskö. När detta nummer är uppnått utlöses överspillsinställningarna.

 • Språk– Detta språk gäller för ljudmeddelanden för den här samtalskö.

 • tidszon– Denna tidszon gäller för de scheman som tillämpas på den samtalskö.

 • inringar-id– Inringar-ID används när samtals vidarebefordras och samtal vidarebefordras.

5

Klicka på Spara.

Redigera samtalskö telefonnummer

Du kan ändra ditt samtalskö och lägga till upp till 10 alternativa nummer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och välj sedan samtalskö ändra i listan.

3

På sidopanelen, bredvid Telefonnummer,klickar du på det tilldelade numret.

4

Redigera telefonnumret och/eller anknytningen.

5

Lägg till alternativa nummer med hjälp av sökfunktionen.

6

Aktivera eller inaktivera Uppringning för de alternativa nummer som tilldelats samtalskö genom att klicka på växlingen.

7

I tabellen väljer du ringmönstret att tilldela till varje alternativt nummer med hjälp av den nedrullningade menyn i kolumnen Ringmönster.

8

Klicka på Spara.

Konfigurera samtals vidarebefordran för en samtalskö

Du kan vidarebefordra alla inkommande samtal beroende på en uppsättning kriterier som du har definierat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och välj sedan samtalskö ändra i listan.

3

Klicka på Samtals vidarebefordran isidopanelen.

4

Växla funktionen vidarekoppla samtal på.

5

Välj från något av följande alternativ:

 • Vidarebefordra alltid samtal– Vidarebefordra alltid samtal till ett anvisat nummer.

 • Selektiv vidare vidarebefordradesamtal – Vidare vidarebefordra samtal till ett anvisat nummer beroende på kriterierna.


 

Om du väljer Selektiv vidare vidarebefordrade samtal måste du ha minst en regel för att vidarebefordran tillämpas för att samtals vidarebefordran ska vara aktiv.

6

Tilldela numret som du vill vidarebefordra samtal till. Om du har valt Vidarebefordra alltid samtal klickar du på Spara.


 

När du väljer Alltid vidarebefordra eller Selektivt vidarebefordra markerar du kryssrutan Skicka till röstbrevlåda för att vidarebefordra alla samtal till en intern röstbrevlåda. Kryssrutan Skicka till röstbrevlåda inaktiveras när ett externt nummer anges.

7

Om du väljer Selektivt vidareriktade samtalskapar du en regel genom att klicka på Lägg till när du vill vidarebefordra eller Lägg till när du inte vill vidarebefordra.

8

Skapa ett regelnamn.

9

Om du vill vidarebefordra eller när du inte ska vidarebefordra väljer du Ett schema för företag och ett semesterschema i den nedrullningade menyn.

10

Vid Vidarebefordra till väljer du minst ett alternativ frånStandardtelefonnummer eller lägger till ett annat telefonnummer .

11

För Samtal från väljer du Ett nummer eller Valda nummer med minst ett alternativ från följande:

 • Val annatnummer – vidarebefordrar alla samtal i den angivna regeln.

 • Alla privata nummer– vidarebefordrar samtal från privata nummer.

 • Alla ej tillgängliganummer – vidarebefordrar samtal från ej tillgängliga nummer.

 • Lägg till specifikanummer – vidarebefordrar samtal från upp till 12 nummer som du definierar.

12

Välj ett nummer eller ett alternativt nummer i rullgardingsmenyn för Samtal till så att samtal vidarebefordras när ett samtal tas emot till det här numret inom din organisation som du definierar.

13

Klicka på Spara.

Nästa steg

När en regel väl har skapats kan du aktivera eller inaktivera en regel genom att använda växla bredvid regeln i tabellen. Du kan även när som helst ändra eller ta bort en regel genom att klicka på Redigera eller .

Lägga till eller ta bort agenter i ett samtalskö

Användare som tar emot samtal från kön kallas agenter. Du kan lägga till eller ta bort användare och arbetsytor från en samtalskö. Användare och arbetsytor kan tilldelas till flera samtalsköer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och välj sedan samtalskö ändra i listan.

3

Klicka på Hantera bredvid Agenteri sidopanelen.

4

Använd sökverktyget för att lägga till användare eller arbetsytor.

5

För att ta bort en användare eller arbetsyta klickar du på bredvid användaren eller arbetsytan.

6

Klicka på Spara.

Redigera samtalskö dirigeringsmönster

Du kan ändra samtalsdirigeringsmönstret för din befintliga samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och välj sedan samtalskö ändra i listan.

3

Klicka på det tilldelade samtalsdirigeringsmönstretbredvid samtalsomkoppling på sidopanelen.

4

Redigera följande alternativ:

 • Cirkulär (högst 1 000 agenter)– Cykler genom alla agenter efter den sista agenten som tog ett samtal. Den skickar samtal till nästa tillgängliga samtalskö agent.

 • Uppifrån och ner (högst 1 000 agenter) – Skickar samtal genom kön med agenter i ordning med början frånbörjan varje gång.

 • längsta inaktivitet (högst 1 000 agenter) – Skickar samtal till den agent somhar varit inaktiv längst. Om den inte svarar fortsätter du till nästa agent som har varit inaktiv andra längst och så vidare tills samtalet har besvarats.

 • Vägt (max 100 agenter) – Skickar samtal till agenter baserat på procenttalet du tilldelar varjeagent i samtalskö-profilen (upp till 100 %).

 • Samtidig (max 50 agenter)– Skickar samtal till alla agenter i ett samtalskö samtidigt.

5

Klicka på Lägg till användare för att redigera listan med agenter.

6

Klicka på Spara.

Redigera samtalskö överspillsinställningar

Överspillsinställningarna bestämmer hur dina överspillssamtal hanteras när samtalskö blir fullt.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och välj sedan samtalskö ändra i listan.

3

På sidopanelen, bredvid Spill överinställningar, klickar du på Hantera .

4

Markera eller avmarkera rutorna bredvid följande inställningar för att aktivera eller inaktivera:

 • Spela upp ringsignal för uppringare när deras samtal är satt till en tillgänglig agent
 • Återställ uppringarens statistik vid plats i kön
5

Välj hur nya samtal ska hanteras när kön är full:

 • Utför upptagenbehandling –Inringaren hör en snabb upptagetton.

 • Spela upp samtal tills inringare läggerpå – Uppringaren hör samtal tills han/hon kopplar från.

 • Överför till telefonnummer– Ange det nummer som du vill överföra samtal som spillt över.

6

Markera eller avmarkera rutorna bredvid följande inställningar för att aktivera eller inaktivera:

 • Aktivera överspill efter samtals väntetid x sekunder – Med detta alternativ kan du angeen väntetid (i sekunder) för uppringare. När uppringaren har uppnått denna väntetid utlöses överspillsbehandlingen.

 • Spela upp meddelandet innan överspillsbearbetning – Om detta alternativ är inaktiverat kommer inringare att höra avstängningsmusiken tillssamtalet besvaras av en användare.

7

Klicka på Spara.

Redigera samtalskö tillbakast?llda samtalsinställningar

Studsade samtal är de som skickades till en tillgänglig agent, men agenten svarar inte. Dessa samtal placeras sedan i kön längst upp bland alla köade samtal. Du kan redigera hur tillbakast?ende samtal hanteras.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och välj sedan samtalskö ändra i listan.

3

I sidopanelen, bredvid Studsadesamtal, klickar du på Hantera.

4

För att aktivera eller inaktivera inställningen väljer du växlingsknappen intill någon av följande alternativ:

 • Tillbakavisningssamtal efter anställtantal samtal – Om detta alternativ är valt anger du antalet samtal.

 • Returnera om agenten inte är tillgänglig

 • Aviseringsagent om samtalet är kvar för en inställd väntetid – Om detta alternativ är valt anger duväntetiden i sekunder.

 • Studsa om samtalet är kvar för den inställdaväntetiden – Om detta alternativ är valt anger du väntetiden i sekunder.

5

Aktivera eller inaktivera Visegrerande ringsignal för tillbakast?ende samtal.

Om aktiverad väljer du ringmönstret i den nedrullningade menyn.
6

Klicka på Spara.

Redigera samtalskö inställningar för meddelande

Samtalskömeddelanden är meddelanden och musik som inringare hör under väntan i kön. Du kan hantera dina avisinställningar för en befintlig samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och välj sedan samtalskö ändra i listan.

3

Klicka på Hantera bredvid Meddelandeni sidopanelen.

4

Klicka på växlingsknappen bredvid någon av följande tjänster för att redigera meddelandeinställningen:

 • Välkomstmeddelande– Spela upp ett meddelande när inringare når kön först. Till exempel "Tack för att du ringer. En agent kommer att vara med dig inom kort." Den kan ställas in som obligatorisk. Om det obligatoriska alternativet inte har valts och en uppringare når samtalskö när det finns en tillgänglig agent kommer den som ringer inte att höra det här meddelandet och överförs till en agent.

 • Beräknat väntemeddelande för köadesamtal – Meddela uppringaren med antingen sin beräknade väntetid eller plats i kön. Om detta alternativ är aktiverat spelas det upp efter välkomstmeddelandet och innan det lugnande meddelandet.

 • Lugnande meddelande– spela upp ett meddelande efter välkomstmeddelandet och innan du av musik. Detta är vanligtvis ett anpassat meddelande som spelar upp information, såsom aktuella erbjudanden eller information om produkter och tjänster.

 • Håll musik– spela upp musik efter det lugnande meddelandet i en upprepande slinga.

5

Klicka på Spara.

Visa samtalskö och agentstatistik

Du kan visa statistik för kö och agent.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö och leta sedan samtalskö i listan.

3

Klicka på ikonen i kolumnen Åtgärder intill samtalskö.

4

Välj Statistik för samtalskö.

Du startar samtalsadministrationsportalen där du kan generera en statistikrapport för kö eller agent. För mer information, klicka här.

Skapa samtalskö rapporter

Du kan skapa samtalskö med information om alla inkommande samtal som nått samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Klicka Samtalskö > visa rapporter .

Du kör samtalsadministrationsportalen där du kan skapa en samtalskö rapport. För mer information, klicka här.