Prilagođavanje e-poruke

Određeni događaj

Kada zatujete ili uređujete događaj, predložak e-poruke za određeni događaj možete da prilagodite uređivanjem, preraspoređivanjem ili brisanjem sadržaja i promenljivih – kodnim tekstom koji Webex Events (klasični) koristi za zamenu za određenog korisnika ili informacije o događaju.

Budući događaj

Predloške e-poruka možete da prilagodite za sve buduće događaje koje planirate na webex događajima (klasičnim) događajima. Promene koje izvršite na ovom nivou automatski se primenjuju na svaki budući događaj koji planirate.


Promenljive možete da izbrišete ili prerasporedite, ali da nikada ne menjate tekst u promenljivoj. Na primer, u ovoj promenljivoj, %ParticipantName%, nemojte menjati tekstualno ime učesnika u okviru znakova procenta. Ako ga promenite, Webex Događaji (klasični) ne mogu da zamene ispravan tekst od vaših korisničkih ili informacija o događaju.

Nije moguće urediti predloške e-pošte na novim Webex lokacijama.

Prilagođavanje e-poruke za određeni događaj

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite stavku Webex Događaji (klasični).

2

Na stranici "Planiranje događaja" ili stranici "Uređivanje događaja", u odeljku E-poruke izaberite e-poruku koju želite da prilagodite.

3

Izaberite predložak sa padajuće liste Izbor e-poruke, a zatim kliknite na dugme Uredi .

4

Izvršite promene u e-poruci "Uređivanje događaja": [ime predloška] stranica.

Preporučujemo da podesite nalog e-pošte koji možete koristiti isključivo za proizvodnju događaja. Tu adresu možete da navedete u polju "Odgovori na e-poštu". Na primer, možete podesiti konto sa adresom events@your_company.com.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj > redu.

Prilagođavanje e-poruke za buduće događaje

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite stavku Webex Događaji (klasični).

2

Izaberite Host an Event > Email Templates.

3

Odaberite tip e-poruke koju želite da uredite u polju Za: padajuću listu, a zatim izaberite jedan od predložaka u HTML ili odeljku čistog teksta, u zavisnosti od vaše potrebe.

4

Izaberite Uredi.

5

Izvršite promene na imenu predloška: [ime predloška] stranica.

6

Izaberite sačuvaj.


 

Da biste vratili e-poruku na prvobitno, podrazumevano stanje, izaberite opciju Vrati na podrazumevano.

Promenljive u predlošku e-pošte

Promenljiva se sastoji od teksta okruženog sa dva procentna znaka. Svaka promenljiva koja se koristi u Webex Events (klasičnim) predlošcima e-pošte zamenjuje se u stvarnim porukama odgovarajućim informacijama navedenim u podacima o registraciji učesnika, u vašem korisničkom profilu, na stranici "Informacije o događaju" i tako dalje.

Sledeća tabela opisuje promenljive koje mogu zahtevati dodatno objašnjenje.

 

Ova promenljiva

Zamenjuje se...

%Odricanje odgovornosti%

Sledeći tekst:


 

Ova Webex usluga uključuje funkciju koja omogućava snimanje audio i bilo kog dokumenta i drugih materijala koji se razmenjuju ili prikazuju tokom sesije. Pridruživanjem ovoj sesiji automatski pristajete na takve snimke. Ako ne pristajete na snimanje, nemojte se pridružiti sesiji.

%DownloadInstrukcija%

Sledeća uputstva za preuzimanje Webex Events (klasične) aplikacije:

Da biste se brže pridružili događaju, možete podesiti softver potreban za pridruživanje događaju pre nego što se pokrene. Idite na gorenavedene URL adrese, a zatim izaberite stavku Podešavanje.

%EmailFooter%

Sledeći format:

http://www.webex.com

%ID upisa%

ID registracije za učesnika

Webex Događaji (klasični) događaji automatski kreiraju ovaj ID za učesnika nakon što odobrite zahtev za registraciju. Ako ovaj događaj ne zahteva registraciju, ova promenljiva se zamenjuje sledećim tekstom:

Ovaj događaj ne zahteva ID registracije.

%EventAddressURL%

Hiperveza

Ovo možete koristiti u opisima događaja.

%EventPassword%

Lozinka događaja koju ste naveli prilikom planiranje događaja. Ako ne zahtevate lozinku, ova promenljiva se zamenjuje sledećim tekstom:

Ovaj događaj ne zahteva lozinku.

%JoinURL%

Hiperveza

Ovo možete da koristite u uputstvima za pridruživanje događaju.

%JoinURLStr%

URL adresa koja ne sadrži hipervezu

Ovo možete da koristite u uputstvima za pridruživanje događaju.

Primer. Promenljivu možete koristiti na ovaj način: Da biste se pridružili događaju, <a href="%JoinURLStr%">idite ovde.</a>

%MeetingInfoURL%

URL adresa stranice "Informacije o događaju" za događaj.

Webex Događaji (klasični) automatski kreiraju URL adresu kada zakažete događaj.

%RegistrationPassword%

Lozinka koju ste naveli za učesnike da se registruju za događaj

%SenderEmailAddress%

E-adresa navedena na serveru e-pošte za vašu Webex Events (klasičnu) lokaciju.

Podrazumevana adresa je: messenger@webex.com

%TeleconferenceInfo%

Sledeći tekst:

Da biste se pridružili telekonferenciji, pozovite %CallInNumber% i unesite broj sastanka.

Promenljiva %CallInNumber% zamenjuje se brojevima koje ste naveli prilikom planiranje događaja.

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Ako je UCF uključen za ovaj događaj, a prilikom zakazivanja događaja izaberete stavku "Zahtevaj učesnike" da biste verifikovali obogaćene plejere medija, prikazaće se sledeće:

Reprodukcija UCF (Universal Communications Format) datoteka bogatih medija zahteva odgovarajuće igrače. Da biste prikazali ovaj tip datoteka bogatih medija u događaju, proverite da li su plejeri instalirani na računaru tako što ćete preći na [URL].

%CmrTitle%

Tekst koji dolazi pre video adrese u pozivu panelista. Na primer, "Video adresa:"

%Video adresa%

Video adresa koju panelista koristi da bi se pridružio događaju sa video uređaja. Takođe mogu da sadrže IP adresu i uputstva za pozivanje događaja.

%Tasterski ključ%

Tekst koji se pojavio ispred lozinke paneliste za pridruživanje sa video uređaja. Na primer, "Panelistička numerička lozinka:"

%PanelistkeyValue%

Lozinka koju panelista koristi da bi se pridružio događaju sa video uređaja.