Anpassa e-postmeddelanden

Specifika händelser

När du schemalägger eller redigerar en händelse kan du anpassa en e-postmeddelande-mall för händelsen genom att redigera, ordna om och ta bort innehåll och variabler – kodtext som Webex Events (klassisk) använder för ersättning av din specifika användar- och händelseinformation.

Kommande händelser

Du kan anpassa e-postmeddelande för alla kommande händelser som du schemalägger på din Webex Events -webbplats (klassisk) Events. Ändringarna du gör på denna nivå tillämpas automatiskt på eventuella kommande händelser som du schemalägger.


Du kan ta bort eller sortera om variabler, men du ska aldrig ändra texten i en variabel. Du ska exempelvis i denna variabel, %ParticipantName%, inte ändra texten ParticipantName inom procenttecknen. Om du ändrar texten går det Webex Events (klassisk) inte att ersätta med rätt text från din användarinformation eller händelseinformation.

E-postmallar kan inte redigeras på nya Webex-webbplatser.

Anpassa ett e-postmeddelande för en särskild händelse

1

Logga in på din Webex-webbplats och klicka Webex Events (klassisk).

2

Välj det e-postmeddelande du vill anpassa under avsnittet E-postmeddelanden på sidan Schemalägg händelse eller Redigera händelse.

3

Välj en mall i den nedrullningsbara listan Välj e-postmeddelande och klicka på Redigera.

4

Gör ändringarna på sidan Redigera händelse-e-post: sidan [mallnamn].

Vi rekommenderar att du konfigurerar ett e-postkonto som du endast använder för att hantera händelser. Du kan ange denna adress i rutan Svarsadress. Du kan till exempel konfigurera ett konto med adressen händelser@ditt_företag.se.

5

Välj Spara > OK.

Anpassa ett e-postmeddelande för kommande händelser

1

Logga in på din Webex-webbplats och klicka Webex Events (klassisk).

2

Välj Hålla en händelse för > e-postmallar.

3

Välj vilken typ av e-postmeddelande du vill redigera i den nedrullningsbara listan Till: och välj sedan en av mallarna i sektionerna HTML eller klartext, efter behov.

4

Välj Redigera.

5

Ändra mallens namn: sidan [mallnamn].

6

Välj Spara.


 

Om du vill återställa e-postmeddelandet till ursprungsläget väljer du Återställ till standard.

Om variabler i e-postmallar

En variabel består av text som omges av två procenttecken. Alla variabler som används i e-postmallar Webex Events (klassiska) ersätts i verkliga meddelanden av motsvarande information som anges i deltagarens registreringsdata, på användarprofil-sidan, på sidan Event Information (Händelseinformation) o.s.v.

Följande tabell beskriver de variabler som kan behöva ytterligare förklaring.

 

Den här variabeln …

Ersätts med ...

%Disclaimer%

Följande text:


 

Den här Webex-tjänsten innehåller en funktion som gör att ljud, dokument och övrigt material som delas eller visas under sessionen kan spelas in. Genom att delta i sessionen godkänner du automatiskt sådana inspelningar. Delta inte i sessionen om du inte ger ditt medgivande till inspelningen.

%DownloadInstruction%

Följande anvisningar för hämtning av Webex Events (klassiskt):

För att du snabbare ska kunna delta i en händelse kan du installera det program som krävs för att delta i händelsen innan den startar. Gå till URL-adressen ovan och välj sedan Installera.

%EmailFooter%

Följande format:

http://www.webex.com

%EnrollmentID%

Deltagarens registrerings-ID

Webex Events (klassisk) Events skapar automatiskt detta ID för en deltagare när du har godkänt registreringsansökning. Om registrering inte krävs för händelsen ersätts denna variabel med följande text:

Det krävs inget registrerings-ID för den här händelsen.

%EventAddressURL%

En hyperlänk

Du kan använda denna i händelsebeskrivningar.

%EventPassword%

Lösenordet till händelsen som du angav när den schemalades. Om du inte kräver ett lösenord ersätts denna variabel med följande text:

Det krävs inget lösenord för den här händelsen.

%JoinURL%

En hyperlänk

Du kan använda den i anvisningar för hur deltagare deltar i händelsen.

%JoinURLStr%

En URL-adress som inte innehåller en hyperlänk

Du kan använda den i anvisningar för hur deltagare deltar i händelsen.

Exempel: Du kan använda variabeln på följande sätt: För att delta i händelsen <a href="%JoinURLStr%">gå hit.</a>

%MeetingInfoURL%

URL-adressen till händelsens informationssida.

Webex Events (klassisk) skapar automatiskt URL:en när du schemalägger en händelse.

%RegistrationPassword%

Lösenordet du har angett som deltagarna ska använda för att registrera sig till händelsen.

%SenderEmailAddress%

Den e-postadress som har angetts på e-postservern för Webex Events (klassisk) webbplats.

Standardadress är: messenger@webex.com

%TeleconferenceInfo%

Följande text:

Delta i telekonferensen genom att ringa %CallInNumber% och ange mötesnumret.

Variabeln %CallInNumber% ersätts av de siffror som du angav när du schemalade händelsen.

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Om UCF är aktiverat för händelsen och du väljer Uppmana deltagarna att kontrollera sina multimediaspelare vid schemaläggning av händelsen, visas följande:

Det krävs särskilda uppspelningsprogram för uppspelning av UCF-multimediefiler (Universal Communications Format). För att se multimediefiler av den här typen i händelsen bör du kontrollera att du har spelarna installerade på datorn genom att besöka [URL].

%CmrTitle%

Texten som kommer före videoadressen i inbjudan till panelist. Till exempel "Videoadress:"

%VideoAddress%

Videoadressen som används av panelören för att delta i händelsen från en videoenhet. Kan även innehålla en IP-adress och instruktioner för att ringa in till händelsen.

%Panelistkey%

Texten som visas före lösenordet för panelspelare för att delta via en videoenhet. Till exempel "Numeriskt lösenord för panelist:"

%PanelistkeyValue%

Lösenordet som används av panelspelaren för att delta i händelsen från en videoenhet.