Översikt över automatisk etablering av Webex-appen

Funktionen för automatisk etablering i Control Hub gör det möjligt för användare att själv tillhandahålla enheterna för samtal i Webex (Unified CM) med noll eller minimal åtgärd. Den här funktionen undviker överetablering av flera enheter i Unified CM, vilket hjälper till att minimera påverkan på klusterskalning och licensanvändning. Enheter skapas automatiskt i Unified CM när en användare som är provisionerad för samtal i Webex (Unified CM) loggar in med sin registrerade e-postadress eller sitt användar-ID på Webex-appen.

Administratörer behöver inte gå till Unified CM för att tillhandahålla någon av Webex-appenheterna för användare i organisationen. När användaren loggar in på Webex-appen med valfri enhet för första gången och om enheten inte redan är tillgänglig i Unified CM-servern skapas den nya enhetstypen automatiskt för användaren.

Den här funktionen gör det möjligt att automatiskt tillhandahålla följande enhetstyper i Unified CM för användarna när de loggar in på Webex-appen från olika enhetsplattformar:

 • Android-enhet (BOT)

 • Chromebook/iPad-enheter (FLIK)

 • Windows/MAC-enheter (CSF)

 • iPhone-enhet (TCT)


Efter att du har tat bort en enhet rekommenderar vi att du väntar i 5–10 minuter innan du automatiskt etablerar en enhet av samma typ. Du kan även återställa enheten från Webex-appen innan du gör den automatisk igen (Gå till Hjälp i > hälsokontroll och klicka på knappen Återställ).)

Förutsättningar

Innan du planerar att tillåta automatisk tillhandahållande av Webex-appen för användarna ska du säkerställa att du uppfyller följande krav:

 • Aktivera molnanslutet UC och konfigurera lokala enheter i din organisation för att kommunicera med Control Hub. Mer information finns i Konfigurera molnansluten UC för lokala enheter.

 • För användarkonto i Control Hub lägger du till antingen en Basic- eller Webex Calling licens.

 • Cisco Unified Communications Manager ska vara version 11.5 eller högre. Se den version av Unified CM som stöds för samtal i Webex (Unified CM) i Distributionsguide för samtal i Webex (Unified CM).

 • Den lägsta versionen av Webex-app som stöds är 41.12 och senare.

 • Den lägsta versionen Cisco Expressway är X14.0.2. Om Expressway-versionen ligger under den rekommenderade versionen bör Expressway lägga till följande URL:er manuellt i listan tillåt för att tillåta externa klienter (Cisco Jabber eller Webex-appen) att få åtkomst till de Unified Communications-noder som upptäckts med MRA-konfiguration:

  • POST: https://{{cucmip}}:8443/devicemanagement/v1/clientAutoProv/createDevice

  • HÄMTA: https://{{cucmip}}:8443/ucmservices/v1/supportedServices

 • Kontrollera att användar-ID eller e-post-ID för Unified CM-användare matchar med användar-ID:t för användarposterna i Webex identitetstjänst. Dessutom bör användare som konfigurerats i Unified CM-servern vara tillgängliga i organisationernas Webex identitetstjänst.

Du måste aktivera Webex-appen provisionering för tjänsten Unified CM-samtal i Webex Cloud-Connected UC för att tillåta automatisk etablering av Webex-appen för Unified CM-samtal. Den här tjänsten bör aktiveras för minst ett av Unified CM-kluster så att inställningarna för automatisk etablering är synliga i Webex Control Hub under Samtal >-klientinställningar > Unified CM-inställningar > Tillåt automatisk etablering för Webex).

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC Management klickar du på Inventering.

Listan över klustergrupper med beskrivning, status, kluster och noder visas.
2

Klicka Information bredvid den klustergrupp som noden tillhör.

Inventeringssidan visas med en lista över kluster som tillhör den valda klustergruppen.
3

Klicka Information bredvid klustret som Unified CM-noden tillhör.

Nodens namn med version, produkt och status visas.
4

Klicka på ellipsikonen händelsehistorik och välj Servicehantering.

Sidan Tjänsthantering visas med en lista över tjänster.
5

Använd växlingsknappen för att aktivera Tillhandahållande av Webex-appen för tjänsten Unified CM-samtal .

6

Klicka på Skicka in.

7

Godkänn policyn för bekräftelse av datainsamling och klicka på Skicka för att aktivera tjänsten.


 
Om du redan har godkänt policyn som en del av aktiveringen av en annan Webex Cloud-Connected UC-funktion kommer den här banderollen inte att visas.

Med den här funktionen kan du aktivera eller inaktivera automatisk etablering av Webex-appenheter för samtal i Webex (Unified CM) på organisationsnivå. Som standard är detta alternativ inaktiverat även Cisco Webex tjänsteleverantören av en Unified CM-samtalstjänst är aktiverad för etablering.

1

Från kundvyn i Control Hub (gåhttps://admin.webex.com), till Tjänster och > > klientinställningar.

2

Under Unified CM-inställningar använder du växlingsknappen för att aktivera Funktionen Tillåt automatisk etablering för Webex .

Här aktiveras funktionen för automatisk enhetsetablering när en Unified Communications Manager-användare loggar in med sitt registrerade användar-ID eller sin e-postadress.

3

Definiera principen för att avgöra vilka enheter som är tillåtna för automatisk etablering. Välj bland alternativ:

 • Skrivbord och mobil

 • Endast skrivbord

 • Endast mobil

Du kan konfigurera automatisk etablering av Webex-appen för användare på skrivbordet, mobilen eller både och.


 

Du kan även ändra den här inställningen på användarnivå för specifika användare i Control Hub. För inställningar på användarnivå, se Ändra inställningar för automatisk etablering för Webex-appen för en enskild användare.

Inställningarna på användarnivå prioriteras över organisationens standardinställningar för automatisk etablering av Webex-appfunktionen.

Ändra inställningarna för automatisk etablering för Webex-appen för en enskild användare

Du kan anpassa inställningarna för automatisk etablering på Webex-appenheter för en enskild användare i ett kluster.

För användarkonto i Control Hub lägger du till antingen en Basic- eller Webex Calling licens.

1

Från kundvyn i gå https://admin.webex.com, till Hantera > användare.

2

Markera användaren som ska ändras och klicka på Samtal.

3

Under Inställningarna för Unified Communications Manager använder du växlingsknappen för att bestämma om du vill aktivera eller inaktivera Tillåt automatisk etablering för Webex-funktionen för den här användaren.

4

Välj alternativet tillåten enhet i listruta.

Du kan välja något av följande: Endast stationära eller mobila enheter eller både och.
5

På administrationssidan för Unified CM kontrollerar du om användaren har en associerad primär anknytning. Om användaren inte har ett primärt tillägg och alla associerade enheter lägger du till ett primärt tillägg till användaren.

 1. Gå till Användarhantering för > lägga till användare/telefon > Lägg till användare/telefon.

 2. Hitta användaren och lägg till ett tillägg i tilläggsinställningarna.

Du kan ställa in perioden för att ta bort inaktiva autoetablererade enheter i dina Unified CM-kluster. Detta alternativ minskar administrationskostnader för att ta bort automatiskt skapade enheter.

Automatisk rensning och borttagning av enheter som tillhandahålls automatiskt stöds från Unified CM-version 12.5 eller senare.

Endast enheter som har skapats automatiskt tas bort.

1

Från kundvyn i Control Hub (gåhttps://admin.webex.com), till Tjänster och > > klientinställningar.


 
Under Unified CM-inställningar använder du växlingsknappen för att aktivera Funktionen Tillåt automatisk etablering för Webex .
2

För att ställa in en borttagningsperiod väljer du Ta bort efter och anger antalet dagar efter vilka den inaktiva enheten (enheter som inte är registrerade) kan tas bort från Unified CM-klustret.

3

Om du inte vill ta bort inaktiva enheter väljer du Ta inte bort inaktiva enheter.

Du kan konfigurera den nya OAuth uppdatera tokens utgångstimer om dagar för klientprogram. Uppdatera tokens som utfärdats efter ändringen använder den nya utgångstimer och tidigare utgående tokens upphör att vara giltiga, vilket innebär att alla klienters program använder en gammal uppdaterings-token för att autentisera på nytt. Annars måste du autentisera på nytt för en ny token när den här timern upphör för alla användare.

1

För att ställa in utgångstimer loggar du in på Control Hub, klickar på Tjänster > ringer > och går sedan till Unified CM-inställningar.

2

Ange antalet dagar i utgångstimer för uppdateringstoken för OAuth för att ställa in utgångstimer. Tillåten intervall är från 1-1825 dagar. Standardvärdet är 60.

Uppdateringar av detta fält börjar gälla omedelbart.

Efter att du har ändrat inställningen för utgångstimer från Control Hub kan du ändra denna inställning igen på individuell klusternivå. Inställningarna på klusternivå prioriteras alltid.

Följande tabell listar scenarierna och mallinställningarna som används när en ny enhet skapas.

Scenarier

Befintliga enheter

Inställningar som används för ny enhet

Användare loggar in för första gången från en ny mobil eller skrivbordsenhet

Ingen enhet tillgänglig

Enhetsinställningar – användarprofilens enhetsmall används i följande inställningsordning.

 1. Universell enhetsmall för mobil och dator (UDT)

 2. Cisco IP-telefon (skrivbordstelefon) UDT

 3. Mall för automatisk registrering (systemdefinierad) för klustret används om UDT inte är tillgängligt.


 
Det går inte att skapa enhet om inget av de ovanstående 3 alternativen är tillgängliga.

Telefonknappsmall – Standardmodellspecifik mall

Användare loggar in för första gången från en ny mobil eller skrivbordsenhet

Alla enheter

Enhetsinställningar – användares befintliga enhetsinställningar används för den nya enheten i följande ordning: Mobil, skrivbord eller Cisco IP-telefon.

Telefonknappsmall – Standardmodellspecifik telefonknappsmall

Säkerhetsdata för telefon för nya enheter som tillhandahålls

Baserat på den gamla telefonsäkerhetsprofilen väljer den nya telefonen en av dessa nya profiler för en nyskapad enhet.

Gamla inställningar för säkerhetsprofilen

Nytt mappat profilnamn

Universal Security Profile (modell oberoende)

Universal Security Profile (modell oberoende)

Standardmodellspecifik säkerhetsprofil

Standard ny modellspecifik säkerhetsprofil

Anpassad modellspecifik säkerhetsprofil

Standard ny modellspecifik säkerhetsprofil

Anpassad Universal Security Profile (modell oberoende)

Anpassad Universal Security Profile (modell oberoende)