Ustawianie domyślnych opcji telekonferencji dla witryny webex


Ta procedura dotyczy tylko spotkańWebex, zdarzeń Webex i szkolenia Webex.

Selekcje określają tylko ustawienia domyślne. Użytkownicy mogą wybierać inne opcje podczas planowania sesji. Niektóre z wymienionych opcji mogą nie być dostępne dla witryny.

Administratorzy lokacji mogą określić domyślne opcje dźwięku z dostępnych opcji witryny. Te opcje są następnie wyświetlane jako domyślne zaznaczenie na stronach planowania webex, harmonogramie programu Microsoft Outlook i kreatorze konfiguracji jednym kliknięciem.

Administratorzy witryny mogą również określić, czy użytkownicy mogą automatycznie dołączać telekonferencje oddzwaniania bez konieczności naciskania "1" na klawiaturze telefonu. Ta opcja jest przydatna, jeśli uczestnicy mieszkają w niektórych krajach europejskich, w których system telefoniczny nie może wysyłać dźwięków klawiatury.

Dzięki opcji Webex Audio Webex może odtwarzać dźwięk, gdy uczestnicy dołączają do konferencji audio i opuszczają je.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia wspólne wybierz pozycję Harmonogram.

4

Przewiń w dół do pozycji Domyślne opcjeharmonogramu i wybierz jedną z następujących opcji w tonie wejścia i wyjściatelefonii:

 • Sygnał dźwiękowy: Webex odtwarza prosty ton, gdy uczestnik dołącza lub odchodzi.
 • Ogłosić nazwę: Webex prosi każdego uczestnika o podaniem swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania, a następnie ogłasza nazwę uczestnika.
 • Brak tonu: Webex nie odtwarza żadnego dźwięku, gdy uczestnik dołącza lub odchodzi.
5

W sekcji Dołącz do telekonferencji bez naciskania sekcji "1", wybierz włącz, aby umożliwić użytkownikom automatyczne dołączanie telekonferencji oddzwaniania bez naciskania "1".

6

W sekcji Domyślne opcje audio witryny wybierz jedną z następujących opcji domyślnych:

 • Zintegrowany VoIP: Zaznacz to pole wyboru, aby używać funkcji Voice over IP (VoIP), gdzie dźwięk sesji jest wysyłany przez Internet zamiast telefonu.
 • Brak: Wybierz tę opcję, aby wykluczyć konferencje audio z witryny.
 • Telekonferencje Webex: Wybierz tę opcję, aby używać telefonu do sesji audio sesji Webex Events. Wybierz dowolną z następujących opcji:
  • Zezwalaj na dostęp do telekonferencji za pośrednictwem globalnych numerówpołączeń: Zaznacz to pole wyboru, aby podać lokalny numer telefonu dla uczestników w innych krajach, których mogą używać podczas wywoływania sesji Webex. Dostępne numery lokalne zależą od konfiguracji witryny Webex.

  • Telekonferencjetelefoniczne: Wybierz tę opcję, aby użytkownicy dzwonili do sesji dołączania.

  • Telekonferencje oddzwaniania: Wybierz tę opcję, aby użytkownicy webex owiali się z użytkownikami podczas dołączania do sesji.

7

Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zapisać wszelkie zmiany.


Ta procedura dotyczy tylko spotkańwebex, zdarzeń Webex i szkolenia webex.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia wspólne wybierz pozycję Harmonogram.

4

Przewiń w dół do opcji domyślnego harmonogramu i zaznacz pola wyboru, aby włączyć następujące opcje pomocy technicznejaudio:

 • Natychmiastowa pomoc.

 • Zezwalaj uczestnikom na dostęp do natychmiastowej pomocy.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.


Ta procedura dotyczy tylko spotkań webex iszkoleń Webex.

Administratorzy witryny mogą włączyć opcję przypisywania domyślnych numerów połączeń dla wszystkich użytkowników w ich witrynie. Wybierz dwie liczby domyślne z liczb, które są aprowidzone dla witryny.

Administratorzy lokacji mogą również zezwolić gospodarzom spotkań i sesji na ustawianie domyślnych numerów połączeń dla uczestników.

Włączenie tych opcji zapewnia dostęp do telekonferencji przy użyciu globalnych numerów wywoławek domyślnie.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Typowe ustawienia wybierz pozycję Ustawienia dźwięku.

4

Zaznacz pole wyboru Przypisz domyślne numery połączeń.

5

Wybierz opcję call-in z listy po lewej stronie i kliknij przycisk Dodaj >.

6

Aby ustawić kolejność, w jakiej opcje są wyświetlane w witrynie, wybierz jedną z opcji i kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

7

Kliknij opcję Zapisz.


 

Aby zezwolić hostom na wybieranie własnych numerów domyślnych, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikowi na ustawianie domyślnych numerów połączeń w obszarze Opcje witryny.

Po zainicjowaniu obsługi administracyjnej witryny można włączyć opcję zezwalania uczestnikom spotkania na odbieranie połączeń pod wewnętrznym numerem telefonu w tej samej witrynie firmowej. Można również edytować etykietę wyświetlaną w oknie dialogowym Konferencji audio, gdy uczestnicy dołączą do konferencji audio.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia wspólne zaznacz pole wyboru Włącztelekonferencje połączeń wewnętrznych.

4

W polu Etykieta opcji Wewnętrzne oddzwanianie wprowadź opisową nazwę lub frazę, aby zidentyfikować opcję oddzwaniania wewnętrznego.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.


Administratorzy witryny mogą ustawić uprawnienia użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik ma cisco Webex Enterprise Edition.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do użytkowników , i w obszarze Spotkanie wybierzużytkownika, dla niego, aby zmienić uprawnienia.

2

W obszarze Usługi wybierz pozycję Spotkanie.

3

W obszarze Witryny spotkań webexwybierz witrynę webex, aby zmienić uprawnienia.

4

Wybierz pozycję Uprawnienia użytkownika, aby wyświetlić i dostosować uprawnienia telefonii użytkownika.

5

Uprawnienia telekonferencji połączeń użytkownika są zawsze włączone. Zaznacz pole wyboru Dostęp do globalnych numerów połączeń, aby zezwolić użytkownikowi na dostęp do domyślnych numerów połączeń.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Gdy funkcja hybrydowa w salach konferencyjnych współpracy (CMR) jest aprowizowana i skonfigurowana dla twojej witryny, uczestnicy mogą zaplanować i rozpocząć wspólne spotkania z webex i telepresence. Uczestnicy Webex mogą współpracować z uczestnikami TelePresence w połączonym spotkaniu, jeśli ich lokalny sprzęt TelePresence zostanie uaktualniony do najnowszych wersji. Uczestnicy Webex mogą przeglądać i udostępniać treści uczestnikom TelePresence.

Funkcja Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid była wcześniej znana jako Webex Enabled TelePresence lub Cisco Webex OneTouch.

Przed rozpoczęciem

 • Upewnij się, że integracja narzędzi Webex Productivity Tools z programem Microsoft Outlook jest włączona. W przypadku CMR Hybrid jest to proces dwuetapowy:

  • Skonfiguruj ustawienia witryny dla narzędzi zwiększających produktywność.

  • Wdrażanie rozszerzenia pakietu Cisco TelePresence Management Suite dla programu Microsoft Exchange (TMSXE). Informacje na temat konfigurowania programu TMSXE można znaleźć w przewodniku konfiguracji hybrydowych sal konferencyjnych (CMR) firmy Cisco.

   Dzięki TMSXE hosty CMR Hybrid mogą korzystać z narzędzi Webex Productivity Tools do planowania spotkań tylko webex z programem Microsoft Outlook.


  Integracja z programem Microsoft Outlook dla systemu Windows jest jedyną integracją narzędzi zwiększających produktywność obsługiwana dla cmr hybrid.

  Funkcjonalność i wygląd integracji programu Microsoft Outlook zmienia się, gdy cmr hybrid jest włączona. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika Webex i TelePresence Integration to Outlookdostępnym na stronie Podręczniki użytkownika spotkań webex.

 • Upewnij się, że typ sesji Telepresence spotkania Webex jest włączony dla:

  • Strona.

  • Nowi użytkownicy na stronie.

   Ta opcja jest domyślnie włączona dla wszystkich nowych kont użytkowników, administratorzy witryny mogą ją wyłączyć.

  • Każdy użytkownik, który obsługuje spotkania CMR Hybrid.

 • Podejmij środki ostrożności, aby zmniejszyć problemy z niską przepustowością podczas spotkań w witrynie:

 • Dowiedz się, które szablony spotkań są używane dla CMR Hybrid.


Więcej informacji na temat znajdowania bieżącej wersji webex w witrynie można znaleźć w artykule Znajdowanie numeru wersji webex.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Typowe ustawienia wybierz pozycjęOneTouch.

4

W sekcji Opcje teleobecności zaznacz pole wyboru Zezwalaj na spotkania Cisco Webex OneTouch (tylko MC).

Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, pozostałe opcje CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) są wyszarzone.

5

W polu Adres URL usługi rezerwacji Cisco TMS wprowadź adres hosta, który autoryzuje połączenie między pakietem Cisco TelePresence Management Suite (TMS) a centrum danych Cisco Webex.

Ta opcja TMS jest wskazanie, że CMR Hybrid (znany również jako OneTouch 2.0) jest aprowizowana dla witryny. Jeśli ta opcja odnosi się do CTSMAN, witryna jest nadal aprowizacji dla OneTouch 1.0. Zobacz informacje o wersji Centrum sterowania dostępne w witrynie Webex Meetings, aby uzyskać różnice między onetouch 1.0 i OneTouch 2.0. Informacje na temat konfigurowania usługi TMS można znaleźć w przewodniku konfiguracji hybrydowych sal konferencyjnych współpracy (CMR).

Cisco TMS jest odpowiedzialny za planowanie spotkań Cisco TelePresence. Wprowadź poprawny adres hosta, aby pomyślnie połączyć się z systemem TelePresence.

6

Wybierz, czy chcesz wysłać kopię wiadomości e-mail z zaproszeniem do gospodarza spotkania.

Po zaznaczeniu tej opcji host otrzymuje dwie wiadomości e-mail, jedną dla hosta, która zawiera kod dostępu do hosta, i jedną do przekazania uczestnikom spotkania.

7

Wybierz, czy mają być wyświetlane uczestnikom bezpłatne numery telefonów.

8

Sprawdź włącz kontrolę przepustowości TelePresence, aby zapewnić najlepsze wrażenia dla wszystkich użytkowników podczas udostępniania lub gdy wideo jest wyświetlane na spotkaniu CMR Hybrid. Nie należy wyznawiać tej opcji, chyba że zaleca się to przez dział obsługi klienta Webex.

9

Upewnij się, że ekran powitalny Display TelePresence jest niezaznaczony. Po zaznaczeniu tej kontroli ekran powitalny może zminimalizować ilość miejsca na ekranie na potrzeby wyświetlania wideo na żywo (w porównaniu z udostępnianiem ekranu) na urządzeniach TelePresence. Włącz tę opcję tylko wtedy, gdy ważne jest wyświetlanie pewnych szczegółów, takich jak informacje o spotkaniu, numery połączeń i klucz hosta spotkania.

10

W obszarze Webex VoIP i połączenie wideowybierz opcję Automatycznie szyfrowane SSL UDP/TCP.

Szyfrowanie umożliwia cisco TMS łączenie się za pomocą protokołu UDP z bramą TelePresence. Jeśli połączenie UDP nie jest dozwolone, cisco TMS powróci do protokołu TCP/SSL. Nie należy wybierać protokołu TCP SSL, chyba że zaleca się to przez dział obsługi klienta Webex.

11

Zaznacz opcję Wyłącz hybrydowy program VoIP, aby uniemożliwić użytkownikom łączenie się z dźwiękiem za pośrednictwem swoich komputerów.

12

Kliknij opcję Aktualizuj.