Postavljanje podrazumevanih opcija telekonferensinga za Webex lokaciju


Ova procedura se odnosi samo na Webexsastanke , Webex događaje i Webex Obuku.

Izbori određuju samo podrazumevane postavke. Korisnici mogu da izaberu druge opcije dok zakazu sesije. Neke od navedenih opcija možda neće biti dostupne za lokaciju.

Administratori lokacije mogu da navedu podrazumevane audio opcije iz dostupnih opcija za svoju lokaciju. Ove opcije se zatim pojavljuju kao podrazumevana selekcija na Stranicama za planiranje Webexa, Microsoft Outlook planeru i čarobnjaku za podešavanje jednim klikom.

Administratori lokacije takođe mogu da navedu da li korisnici mogu automatski da se pridruže telekonferencijama za pozivanje bez potrebe da pritiskaju tastere "1" na svojim telefonskim tastaturama. Ova opcija je korisna ako učesnici borave u nekim evropskim zemljama u kojima telefonski sistem ne može da šalje tonove tastature.

Pomoću opcije Webex Audio Webex Webex može da reprodukuje zvuk kada se učesnici pridruže i napuste audio konferencije.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite planer.

4

Pomerite se nadole do podrazumevanih opcijaplanera i izaberite jednu od sledećih opcija u ulaznom i izlaznom tonu telefonije:

 • Bip: Webex reprodukuje jednostavan ton kada se učesnik pridruži ili ode.
 • Objavi ime: Webex traži od svakog učesnika da kaže svoje ime dok se pridružuje sastanku, a zatim saopštava ime učesnika.
 • Bez tona: Webex ne reprodukuje nikakav zvuk kada se učesnik pridruži ili ode.
5

U odeljku Pridruživanje telekonferenciji bez pritiska na odeljak "1" izaberite opciju Dalje da biste omogućili korisnicima da seautomatski pridruže telekonferencijama koje se vraćaju pozivima bez pritiska na taster "1".

6

U odeljku Podrazumevane audio opcije lokacije izaberite neku od sledećih podrazumevanih opcija:

 • Integrisani VoIP: Proverite ovo polje za potvrdu da biste koristili Glas preko IP-a (VoIP) gde se zvuk sesije šalje preko Interneta umesto telefona.
 • Niko: Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste isključili audio konferencije sa lokacije.
 • Webex telekonferencijalno: Izaberite ovu opciju da biste koristili telefon za zvuk sesije Webex događaja. Izaberite neku od sledećih opcija:
  • Dozvoli pristup telekonferenciji putem globalnih brojevapoziva: Proverite ovo polje za potvrdu da biste obezbedili lokalni telefonski broj koji učesnici u drugim zemljama mogu da koriste prilikom pozivanja na Webex sesije. Lokalni dostupni brojevi zavise od toga kako je Vaša Webex lokacija konfigurisana.

  • Telekonferencijalni poziv: Izaberite ovu opciju da bi se korisnici pozvali da se pridruže sesijama.

  • Telekonferencijalni poziv: Izaberite ovu opciju da bi webex korisnici poziva zvali dok se pridružuju sesijama.

7

Kliknite na dugme "Ažuriraj" da biste sačuvali promene.


Ova procedura je samo za Webexsastanke , Webex događaje i Webex Obuku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite planer.

4

Pomerite se nadole do opcije podrazumevanog planera i proverite polja za potvrdu da biste omogućili sledeće opcije tehničke podrške zazvuk:

 • Trenutna pomoж.

 • Dozvolite učesnicima pristup trenutnoj pomoći.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .


Ova procedura se primenjuje samo na Webex sastanke i Webex obuku.

Administratori lokacije mogu da omoguće opciju dodeljivanja podrazumevanih brojeva poziva svim korisnicima na njihovoj lokaciji. Odaberite dva podrazumevana broja iz brojeva koji su obezbeđeni za lokaciju.

Administratori lokacije takođe mogu da dozvole domaćinima sastanka i sesije da postave podrazumevane brojeve poziva za svoje učesnike.

Omogućavanje ovih opcija podrazumevano omogućava pristup telekonferenciji korišćenjem globalnih brojeva poziva.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Postavke zvuka.

4

Proverite izbor u polju za potvrdu Dodeli podrazumevane brojeve poziva.

5

Izaberite opciju za pozivanje sa liste sa leve strane i kliknite na dugme > dodaj.

6

Da biste podesili redosled pojavljivanja opcija na vašoj lokaciji, izaberite jednu od opcija i kliknite na dugme Premesti na gore ili na dugme"Premesti nadole".

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Da biste domaćinima dozvolili da sami odaberu podrazumevane brojeve, u okviru za potvrdu "Opcije lokacije" izaberite stavku "Dozvoli korisniku" da postavi podrazumevane brojeve poziva.

Kada je obezbeđena vaša lokacija, možete da uključite opciju da dozvolite učesnicima sastanka da primaju pozive na interni telefonski broj unutar iste korporativne lokacije. Takođe možete da uredite oznaku koja se pojavljuje u dijalogu Audio konferencije kada se učesnici pridruže audio konferenciji.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru"Uobičajene postavke" proverite polje za potvrdu Omogući interno telekonferencioniranje poziva.

4

U polje Oznaka opcije internog poziva unesite opisno ime ili frazu da biste identifikovali opciju internog poziva.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .


Administratori lokacije mogu da postave privilegije korisnika samo ako korisnik ima Webex Enterprise Edition.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite naopciju "Korisnici" i uokviru "Sastanak" izaberite korisnika za kojeg ćete promeniti privilegije.

2

U okviruUsluge izaberite sastanak.

3

U okviru Webex lokacijeza sastanke izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite privilegije.

4

Izaberite privilegije korisnika da biste prikazali i podesili privilegije telefonije korisnika.

5

Privilegije telekonferencionalnog poziva korisnika su uvek omogućene. Proverite izbor u polju za potvrdu Pristup globalnim brojevima poziva da biste dozvolili korisniku pristup podrazumevanim brojevima poziva.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.