Nastavte predvolené možnosti telekonferencie pre webovú stránku Webex


 

Tento postup platí pre Webex stretnutia, Webex Udalosti a Webex Iba školenie.

Výber určuje iba predvolené nastavenia. Používatelia si môžu vybrať iné možnosti pri plánovaní relácií. Niektoré z uvedených možností nemusia byť pre danú lokalitu dostupné.

Správcovia lokality môžu určiť predvolené možnosti zvuku z dostupných možností pre ich lokalitu. Tieto možnosti sa potom zobrazia ako predvolený výber na Webex stránky plánovania, plánovač Microsoft Outlook a sprievodca nastavením jedným kliknutím.

Správcovia stránok môžu tiež určiť, či sa používatelia môžu automaticky pripojiť k telekonferenciám so spätným volaním bez toho, aby museli stlačiť „1“ na klávesnici telefónu. Táto možnosť je užitočná, ak sa účastníci zdržiavajú v niektorých európskych krajinách, kde telefónny systém nedokáže odosielať tóny tlačidiel.

S Webex Možnosť zvuku, Webex môže prehrať zvuk, keď sa účastníci pripájajú a opúšťajú audiokonferencie.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Plánovač.

4

Prejdite nadol na Predvolené možnosti plánovačaa vyberte jednu z nasledujúcich možností v Vstupný a výstupný tón telefonovania:

 • Pípni: Webex zahrá jednoduchý tón, keď sa účastník pripojí alebo odíde.
 • Oznámte meno: Webex požiada každého účastníka, aby uviedol svoje meno, keď sa pripojí k schôdzi, a potom oznámi meno účastníka.
 • Nie jeden: Webex neprehrá žiadny zvuk, keď sa účastník pripojí alebo odíde.
5

V Pripojte sa k telekonferencii bez stlačenia "1" sekciu, vyberte Zapnuté aby sa používatelia mohli automaticky pripojiť k telekonferenciám so spätným volaním bez stlačenia "1."

6

V Predvolené možnosti zvuku stránky vyberte niektorú z nasledujúcich predvolených možností:

 • Integrované VoIP: Začiarknutím tohto políčka použijete Voice over IP (VoIP), kde sa zvuk relácie odosiela cez internet namiesto použitia telefónu.
 • žiadne: Túto možnosť vyberte, ak chcete z lokality vylúčiť zvukové konferencie.
 • Webex telekonferencie: Túto možnosť vyberte, ak chcete telefón použiť na Webex Zvuk relácie udalostí. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Povoľte prístup k telekonferencii prostredníctvom globálnych telefónnych čísel: Začiarknutím tohto políčka poskytnete miestne telefónne číslo pre účastníkov v iných krajinách, ktoré môžu použiť pri volaní Webex relácií. Miestne čísla, ktoré sú k dispozícii, závisia od vášho Webex stránka je nakonfigurovaná.

  • Telekonferencia na zavolanie: Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa používatelia pripojili k reláciám.

  • Spätné volanie telekonferencie: Ak chcete mať, vyberte túto možnosť Webex volajte používateľom, keď sa pripájajú k reláciám.

7

Kliknite Aktualizovať pre uloženie akýchkoľvek zmien.


 

Tento postup je pre Webex stretnutia, Webex Udalosti a Webex Iba školenie.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Plánovač.

4

Prejdite nadol na Predvolené možnosti plánovača a začiarknutím políčok povoľte nasledujúce Možnosti zvukovej technickej podpory:

 • Okamžitá pomoc.

 • Umožnite účastníkovi prístup k okamžitej pomoci.

5

Kliknite Aktualizovať.


 

Tento postup platí pre Webex stretnutia a Webex Iba školenie.

Správcovia lokality môžu povoliť možnosť priradiť predvolené telefónne čísla pre všetkých používateľov na ich lokalite. Vyberte dve predvolené čísla z čísiel, ktoré sú poskytnuté pre lokalitu.

Správcovia lokality môžu tiež povoliť hostiteľom schôdzí a relácií nastaviť predvolené čísla na volanie pre svojich účastníkov.

Povolenie týchto možností poskytuje štandardne prístup k telekonferencii pomocou globálnych telefónnych čísel.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Nastavenia zvuku.

4

Skontrolovať Priraďte predvolené telefónne čísla zaškrtávacie políčko.

5

Vyberte možnosť volania zo zoznamu vľavo a kliknite na Pridať > tlačidlo.

6

Ak chcete nastaviť poradie, v akom sa možnosti zobrazia na vašej lokalite, vyberte jednu z možností a kliknite na Move Up alebo Posunúť nadol tlačidlo.

7

Kliknite Uložiť.


 

Ak chcete hostiteľom umožniť vybrať si svoje vlastné predvolené čísla, začiarknite políčko Povoliť používateľovi nastaviť predvolené čísla na volanie začiarknite políčko Možnosti lokality.


 

Toto nastavenie je dostupné len pre zákazníkov CCA-SP, CCA Enterprise a Edge Audio a vzťahuje sa len na Webex Meetings.

Pri poskytovaní pre vašu lokalitu môžete zapnúť možnosť povoliť účastníkom schôdze prijímať hovory na internom telefónnom čísle v rámci tej istej podnikovej lokality. Môžete tiež upraviť štítok, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne Zvuková konferencia, keď sa účastníci pripoja k zvukovej konferencii.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, skontrolovať Povoliť interné telekonferencie so spätným volaním zaškrtávacie políčko.

4

V Štítok s možnosťou interného spätného volania zadajte popisný názov alebo frázu na identifikáciu možnosti interného spätného volania.

5

Kliknite Aktualizovať.


 

Správcovia lokality môžu nastaviť privilégiá používateľa, iba ak ich má Webex Enterprise Edition.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Používateliaa pod Stretnutie, vyberte používateľa, pre ktorého chcete zmeniť privilégiá.

2

Pod Služby, vyberte Stretnutie.

3

Pod Webexové stránky stretnutí, vyberte Webex stránky, pre ktorú chcete zmeniť privilégiá.

4

Vyberte Používateľské oprávnenia na zobrazenie a úpravu užívateľského telefonovanie privilégiá.

5

Používateľa Telekonferencia na zavolanie privilégiá sú vždy povolené. Skontrolovať Prístup ku globálnym číslam volania začiarkavacie políčko povolíte používateľovi prístup k predvoleným číslam volania.

6

Kliknite Uložiť.