Översikt över automatisk etablering av Webex-appen

Med funktionen för automatisk etablering i Control Hub kan användarna själv etablera enheterna för samtal i Webex (Unified CM) med noll eller minimal intervention. Den här funktionen undviker överetablering av flera enheter i Unified CM som hjälper till att minimera påverkan på klusterskalning och licensanvändning. Enheter skapas automatiskt i Unified CM när en användare som tillhandahåller samtal i Webex (Unified CM) loggar in med sin registrerade e-postadress eller användar-ID i Webex-appen.

Administratörer behöver inte gå till Unified CM för att förkonfigurera någon av Webex-appens enheter för användare i sin organisation. När användaren loggar in på Webex-appen med någon enhet för första gången och om enheten inte redan är tillgänglig på Unified CM-servern skapas den nya enhetstypen automatiskt för användaren.

Den här funktionen möjliggör automatisk etablering av följande enhetstyper i Unified CM för användarna när de loggar in i Webex-appen från olika enhetsplattformar:

 • Android-enhet (BOT)

 • Chromebook/iPad-enheter (TAB)

 • Windows-/MAC-enheter (CSF)

 • iTelefonenhet (TCT)


 
När du har tagit bort en enhet rekommenderas det att du väntar i 5–10 minuter innan du automatiskt tillhandahåller en enhet av samma typ. Du kan också återställa enheten från Webex-appen innan du automatiskt tillhandahåller den igen (gå till Hjälp > Hälsokontrollen och klicka på Återställ-knappen.)

Förutsättningar

Innan du planerar att tillåta automatisk etablering av Webex-appen för användarna ska du se till att du uppfyller följande krav:

 • Aktivera Cloud-Connected UC och konfigurera lokala enheter i din organisation för att kommunicera med Control Hub. Mer information finns i Konfigurera molnanslutet UC för lokala enheter.

 • För användarkontot i Control Hub lägger du till antingen en grundläggande eller professionell Webex Calling-licens.

 • Cisco Unified Communications Manager-kluster ska vara version 11.5 eller senare. Se den version av Unified CM som stöds för samtal i Webex (Unified CM) i distributionsguiden för samtal i Webex (Unified CM).

 • Den lägsta versionen av Webex-appen som stöds är 41,12 och senare.

 • Den lägsta versionen av Cisco Expressway som stöds är X14.0.2. Om Expressway-versionen är lägre än den rekommenderade versionen bör Expressway lägga till följande URL:er manuellt i Tillåt listan så att externa klienter (Cisco Jabber eller Webex-appen) kan komma åt de Unified Communications-noder som upptäckts ha MRA-konfiguration:

  • POST: https://{{cucmip}}:8443/devicemanagement/v1/clientAutoProv/createDevice

  • : https://{{cucmip}}:8443/ucmservices/v1/supportedServices

 • Se till att användar-ID eller e-post-ID för Unified CM-användare matchar användar-ID för användarregistreringsenheten i Webex Identity Service. Dessutom bör de användare som konfigurerats på Unified CM-servern vara tillgängliga i organisationernas Webex-identitetstjänst.

Du måste aktivera Webex-appetablering för Unified CM-samtal i Webex Cloud-Connected UC för att tillåta automatisk etablering av Webex-appen för Unified CM-samtal. Den här tjänsten ska aktiveras för minst ett av Unified CM-klustren så att inställningarna för automatisk etablering visas i Webex Control Hub under Samtal > Klientinställningar > Unified CM-inställningar > Tillåt automatisk etablering för Webex).

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Listan över klustergrupper med beskrivning, status, kluster och noder visas.
2

Klicka på Information bredvid den klustergrupp som noden tillhör.

Sidan Inventering visas med listan över kluster som tillhör den valda klustergruppen.
3

Klicka på Detaljer bredvid det kluster som Unified CM-noden tillhör.

Nodnamnet med version, produkt och status visas.
4

Klicka på ikonen med tre punkter bredvid Händelsehistorik och välj Tjänsthantering.

Sidan Tjänsthantering visas med listan över tjänster.
5

Använd växlingsknappen för att aktivera Webex-appens etablering för Unified CM-samtalstjänsten.

6

Klicka på Skicka.

7

Godkänn policyn för bekräftelse av datainsamling och klicka på Skicka för att aktivera tjänsten.


 
Om du redan har samtyckt till policyn som en del av någon annan aktivering av Webex Cloud-Connected UC-funktionen visas inte den här banderollen.

Med den här funktionen kan du aktivera eller inaktivera automatisk etablering av Webex-appenheter för samtal i Webex (Unified CM) på organisationsnivå. Som standard är det här alternativet inaktiverat även om Cisco Webex-appens etablering för Unified CM-samtalstjänst är aktiverat för etablering.

1

Från kundvyn i Control Hub (https://admin.webex.com), gå till Tjänster > Samtal > Klientinställningar.

2

Under Unified CM-inställningar använder du växlingsknappen för att aktivera Tillåt automatisk etablering för Webex-funktionen.

Här aktiveras funktionen för automatisk etablering av enheten när en Unified Communications Manager-användare loggar in med sitt registrerade användar-ID eller e-postadress.

3

Definiera policyn för att avgöra vilka enheter som tillåts för automatisk etablering. Välj mellan ett alternativ:

 • Skrivbord och mobil

 • Endast skrivbord

 • Endast mobil

Du kan konfigurera automatisk etablering av Webex-appen för användare på skrivbord, mobil eller båda.


 

Du kan också ändra den här inställningen på användarnivå för specifika användare i Control Hub. För inställningar på användarnivå, se Ändra inställningar för automatisk etablering av Webex-appen för en enskild användare.

Inställningarna för användarnivå prioriteras framför organisationens standardinställningar för automatisk etablering av Webex-appfunktionen.

Ändra inställningar för automatisk etablering av Webex-appen för en enskild användare

Ändra inställningar för automatisk etablering av Webex-appen för en enskild användare

Du kan anpassa inställningarna för automatisk etablering av Webex-appenheter för en enskild användare i ett kluster.

 

För användarkontot i Control Hub lägger du till antingen en grundläggande eller professionell Webex Calling-licens.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Hantering > Användare.

2

Välj användaren som ska ändras och klicka på Samtal.

3

Under inställningar för Unified Communications Manager använder du växlingsknappen för att avgöra om du vill aktivera eller inaktivera Tillåt automatisk etablering av Webex-funktionen för den här användaren.

4

Välj det tillåtna enhetsalternativet i listrutan.

Du kan välja något av följande: Endast skrivbord eller endast mobil eller båda.
5

På Unified CM-administrationssidan kontrollerar du om användaren har en primär anknytning associerad. Om användaren inte har en primär anknytning och någon enhet associerad lägger du till en primär anknytning till användaren.

 1. Gå till Användarhantering > Lägg till användare/telefon > Snabbanvändare/telefon.

 2. Hitta användaren och lägg till en anknytning i inställningarna för Anknytningar.

Du kan ange tiden för att ta bort de inaktiva automatiskt etablerade enheterna i dina Unified CM-kluster. Det här alternativet minskar administrationen för att ta bort automatiskt skapade enheter.

 
Automatisk rensning och borttagning av automatiskt tillhandahållna enheter stöds i version 12.5 eller senare av Unified CM.

 
Endast enheter som skapas automatiskt tas bort.
1

Från kundvyn i Control Hub (https://admin.webex.com), gå till Tjänster > Samtal > Klientinställningar.


 
Under Unified CM-inställningar använder du växlingsknappen för att aktivera Tillåt automatisk etablering för Webex-funktionen.
2

Om du vill ange en borttagningsperiod väljer du Ta bort efter och anger antalet dagar efter vilka den inaktiva enheten (enheter som inte är registrerade) kan tas bort från Unified CM-klustret.

3

Om du inte vill ta bort några inaktiva enheter väljer du Ta inte bort inaktiva enheter.

Du kan konfigurera den nya förfallotimern för OAuth-uppdateringstoken i dagar för klientprogram. Uppdateringstoken som utfärdats efter ändringen använder den nya utgångstimern och tidigare utfärdade uppdateringstoken upphör att vara giltiga, vilket kommer att tvinga alla klientprogram som använder gamla uppdateringstoken att autentiseras igen. Annars måste du autentisera om för en ny token när timern löper ut för alla användare.

1

Om du vill ställa in utgångsdatumet loggar du in på Control Hub, klickar på Tjänster > Samtal > Klientinställningar och går sedan till Unified CM-inställningar.

2

Ange antalet dagar i utgångstimern för OAuth-uppdateringstoken för att ställa in utgångstimern. Tillåtna intervall är från 1-1825 dagar. Standardvärdet är 60.

Uppdateringar av det här fältet träder i kraft omedelbart.

När du har ändrat inställningen för utgångstimer från Control Hub kan du ändra den här inställningen igen på den enskilda klusternivån. Inställningarna på klusternivå prioriteras alltid.

I följande tabell visas de scenarier och mallinställningar som används när en ny enhet skapas.

Scenarier

Befintliga enheter

Inställningar som används för ny enhet

Användaren loggar in för första gången från en ny mobil- eller skrivbordsenhet

Ingen enhet tillgänglig

Enhetsinställningar – Enhetsmallen för användarprofil används i följande ordning.

 1. Universal Device Template för mobil och skrivbord (UDT)

 2. Cisco IP-telefon (skrivbordstelefon) UDT

 3. Mallen för automatisk registrering (systemdefinierat) för klustret används om UDT inte är tillgängligt.


 
Skapande av enhet misslyckas om inget av ovanstående 3 alternativ är tillgängligt.

Telefonknappmall – specifik mall för standardmodell

Användaren loggar in för första gången från en ny mobil- eller skrivbordsenhet

Alla enheter

Enhetsinställningar – Användarens befintliga enhetsinställningar används för den nya enheten i följande ordning: Mobil, skrivbord eller Cisco IP-telefon.

Telefonknappmall – Specifik telefonknappmall för standardmodell

Telefonsäkerhetsdata för nya enheter som tillhandahålls

Baserat på den gamla telefonens säkerhetsprofil väljer den nya telefonen en av dessa nya profiler för en nyskapad enhet.

Inställningar för gammal säkerhetsprofil

Nytt mappat profilnamn

Universell säkerhetsprofil (oberoende modell)

Universell säkerhetsprofil (oberoende modell)

Säkerhetsprofil för standardmodell

Säkerhetsprofil specifik för ny modell som standard

Säkerhetsprofil för anpassad modell

Säkerhetsprofil specifik för ny modell som standard

Anpassad universell säkerhetsprofil (oberoende modell)

Anpassad universell säkerhetsprofil (oberoende modell)