Introduktion

Webex Cloud connected UC integreras med hjälp av Collaboration Solutions Analyzer (CSA) och gör att du kan felsöka Unified CM samtals signal problem.

Visas felsöknings data

Om du är en skrivskyddad administratör eller en fullständig administratör eller en support administratör kan du använda felsöknings informationen som visas i kontroll Hub för att ta reda på orsaken till Unified CM samtals signal problem som användarna möter.

Innan du börjar

 • Kontrol lera att du har loggat in antingen som fullständig administratör, skrivskyddad administratör eller support administratör. Fel sökning av logg analys fungerar bara för dessa roller.

 • För att fel söknings funktionen ska fungera måste du aktivera drift mått tjänsten för de önskade Unified CM klustren på sidan tjänste hantering. Mer information finns i aktivera eller inaktivera Webex-anslutna UC-tjänster på kontroll navet.

 • När du använder fel söknings funktionen för att samla in loggar och analysera dem, kan andra data bearbetas och lagras utanför ditt område enligt beskrivningen i Ciscos säkerhets data blad för leverans av teknisk support.

 • För att fel söknings funktionen ska fungera bör du kontrol lera att du distribuerar Webex service-anslutning. Mer information finns i drift sättnings hand boken för Webex service kontakt.

 • För att fel söknings funktionen ska fungera är alla Unified CM kluster till Webex Cloud-anslutna UC och aktivera drifts mått för dem. Se också till att du har inbyggt dessa kluster i Webex service-anslutning.

 • Se till att du har varit indelad på alla noder i varje Unified CM-kluster till Webex tjänst anslutning.

 • På alla noder i samtals bearbetningen bör du kontrol lera att du har angett fel söknings nivå i Cisco Unified Serviceability-programmet och markera kryss rutan aktivera SIP-samtal under spårning (se följande skärm bilder). Mer information finns i avsnittet konfigurera spårning i Cisco Unified Serviceability Administration Guide för din version av Unified CM utgåva.

Gå till kund-vyn i kontroll navet för att övervaka > fel sökning. Klicka på ansluten UC.

Felsöknings sidan visas med följande information:

 • Uppringande nummer – numret som samtalet gjordes från.

 • Logga analys – visar åtgärdens och status för samtals logg analysen. Kan ha följande värden:

  • Samla in loggar – samtals loggar analyseras inte ännu. Klicka på samla in loggar om du vill starta samlingen och analysen av samtals loggar.

  • Visa analys – när analysen har slutförts samlar samla in loggar in ändringar för att Visa analys. Om du klickar på Visa analys dirigeras du om till analysen.

  • Steg X av 4 – samtals loggs samlingen pågår.

  • Försök igen – Det gick inte att analysera samtals loggen. Klicka på försök igen för att starta analysen av samtals loggar igen.

 • Uppringt nummer – numret som samtalet gjordes till.

 • Slutligt uppringt nummer – numret som samtalet är anslutet till. Om ett samtal överförs är det här numret detsamma som det uppringda numret.

 • Samtals status – visar samtals status, till exempel slutförd, misslyckad eller avbruten.

  • Lyckade noteringar om signalering och medie framgång.

  • Misslyckade – om ursprungs- och avslutskoden för en CDR inte är ett av de här värdena: 0, 1, 2, 3, 16, 17, 31, 126, 127, 393216, 458752, 262144 så klassificeras det som misslyckat. Det gick inte att notera ett signalerande fel.

  • Borttagna – misslyckade samtal med varaktighet större än 0 klassificeras som avbruten. De är en delmängd av de misslyckade samtalen. Avbruten anger ett medie fel.

  Om du använder Unified CM version 12,5 eller lägre bör du läsa tabellen med orsaks koder för samtal i call Detail posts administrations hand bok för Cisco Unified Communications Manager.

  Om du använder Unified CM 12,5 SU (1) eller högre ska du läsa tabellen med orsaks koder för samtal i samtals rapporterings-och fakturerings administrations hand bok för Cisco Unified Communications Manager.

 • Orsak till misslyckande – orsak till samtals fel eller samtals avlämning.

 • Samtals kvalitet – visar samtals kvaliteten, t. ex. bra, acceptabel, dålig eller försämrad. För vissa av de senaste samtalen kan det dröja en stund innan data visas. Värdet som visas i den här kolumnen försämras tills det är tillgängligt.

  Mer information om hur samtal klassificeras finns i Unified CM samtals kvalitets grader.

 • Start tid – datum och tid då samtalet startades.

 • Varaktighet – tids åtgång för att slutföra samtalet i timmar och minuter.

 • Slut tid – datum och tid då samtalet avslutades.

 • Samtals-ID – en unik identifierare för samtalet. Den kan användas för att söka i detaljerade samtals loggar.

 • Käll enhet – den änd punkt som samtalet gjordes från.

 • Destinations enhet – den änd punkt som samtalet gjordes till.

 • kluster namn – namnet på Unified CM klustret.

 • Unified CM IP adress – IP adress till Unified CM-kluster.

 • Unified CM version – versionen av Unified CM i klustret.

 • Uppringarens användar-ID – en unik identifierare för källans slut punkt.

 • Uppringt användar-ID – en unik identifierare för destinations änd punkten.

 • käll URI – URI av källans slut punkt.

 • destinations URI – URI av destinations änd punkten.

 • källans IP adress – IP adress till källans slut punkt.

 • destinations IP adress – IP adress till destinations slut punkt.

Filtrera felsöknings data

Du kan filtrera felsöknings information som är relaterad till Webex Cloud-anslutna UC- samtal som presenteras i Control Hub.

1

Klicka på området Sök högst upp på sidan.

En nedrullningsbar lista med följande filter visas:

 • Samtals kvalitet

 • Samtals status

 • Samtals-id

 • Klusternamn

 • Slutgiltigt uppringt nummer

 • Uppringande nummer

 • Slaget nummer

 • Käll enhet

 • Destinations enhet

 • Uppringarens användar-ID

 • Uppringt användar-ID

 • Käll URI

 • Destinations URI

Välj det filter som du vill använda. Om du t. ex. vill se en lista över alla dåliga samtal, markerar du samtals kvalitets filtret och klickar på dåliga i list rutan.


 

Du kan samtidigt tillämpa flera filter samtidigt.

2

Mjuk Klicka på x för ett filter om du vill avmarkera det eller ta bort flera filter genom att klicka på Radera alla högst upp till höger på skärmen.

Cross Launch från åtgärds instrument panelen till fel söknings sida

1

Gå till tjänster > anslutna UC från kund-vyn i kontroll navet. Klicka på instrument panel på åtgärds kortet.

2

Klicka på Felsök nu i valfritt diagram.

Detta kors-öppnar sidan fel sökning med ett filter som är valt.

Samla in samtals loggar

1

Gå till kund-vyn i kontroll navet för att övervaka > fel sökning. Klicka på ansluten UC.

Fel söknings sidan visas.

2

Välj det filter eller de filter som du vill använda.

3

I kolumnen logg analys klickar du på samla in loggar för det samtal som du vill samla in loggar för.


 

Klicka på flera noder för att samla in loggarna parallellt.

4

Klicka på förlopps indikatorn som motsvarar det samtal som du vill visa förlopp för logg samling för.

Fönstret logg samlings status visas. Följande steg kommer att äga rum under logg samlingen:

 1. Använts

 2. Registrerings

 3. Laddar upp

 4. Slutförd

När du har kommit fram till steget klart klickar du på Stäng för att stänga av fönstret logg samlings status.

Klicka på Avbryt logg samling om du vill avbryta samlingen av loggar.

Visa analys

Du kan använda de insamlade loggarna för att analysera orsaken till att samtalet har misslyckats.

När samtals loggar har hämtats klickar du på Visa analys för att läsa in resultaten.

När resultaten har lästs in visas de fyra flikarna i fönstret SIP-inkommande. Använd dem när du vill analysera orsaken till att samtals fel uppstår. Flikarna i Sips inkommande fönster är följande:

 • Information om samtals gren – visar information om samtalet, förhandlad kompetens och SIP-ben.

  Följande bild visar ett exempel på fliken Info om samtals gren.

 • Signalering , flik – visar SIP-konversationer som tillhandahåller meddelandenas riktning, expanderbara SIP-meddelanden och förhandlade medie funktioner.

  I följande bild visas fliken exempel Signaling Tab.

 • steg-Diagram – ger en visuell representation av samtals signalen med att bläddra i Unified CM kluster.

  I följande bild visas fliken exempel på diagram.

 • Siffer analys – visar en lista över all siffer analys som ingår i samtals inställningarna för det analyserade samtalet.

  I följande bild visas fliken exempel på analys av siffror.