Använd informationen i följande artiklar för att felsöka enheten.

Starta om enheten för att använda en ny konfiguration eller inställning. Om du vill återställa de ursprungliga fabriksinställningarna ska du göra en återställning i stället.

1

Knacka högst upp till vänster på telefonskärmen.

2

Knacka på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Bläddra bland menyalternativen på skärmen och tryck på Starta om.

4

Knacka på Starta om för att bekräfta ditt val.

Du kan starta om din enhet om du har tekniska problem. Att starta om enheten från Control Hub påverkar inte dina inställningar och loggfilerna behålls.


 

Om du använder strömcykel förlorar du den senaste versionen av loggfilerna. Det gör det svårt att felsöka, ladda ner loggarna innan du stänger av enheten.

1

Från kundvyn på https://admin.Webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Underhåll > Starta om.

4

Välj Starta om i listrutan.

5

Klicka på Använd.

Du kan skapa och överföra telefonloggar till en server. Ciscos tekniska tjänster (TAC) använder loggarna när de felsöker ditt problem.

Du måste registrera din telefon innan du kan skapa dina loggfiler.

1

Knacka högst upp till vänster på telefonskärmen.

2

Knacka på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Välj Problem och diagnostik > Skicka loggar.

Telefonens loggar genereras och överförs till en server. Om det lyckas visas ett meddelande på telefonen med tid och logg-ID.

Du kan återställa telefonen till fabriksstandard. Telefonen återställer användar- och nätverksinställningar till standardvärden och startar sedan om.

1

Knacka högst upp till vänster på telefonskärmen.

2

Knacka på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Bläddra bland menyalternativen på skärmen och tryck på Återställ.

4

Knacka på Återställ eller Avbryt.

Om du inte kan göra en fabriksåterställning från menyn inställningar kan du göra det på själva telefonen.

1

Koppla från strömmen till telefonen på ett av följande sätt:

 • Koppla ur nätverkskabeln.
 • Koppla ur strömadaptern.
2

Vänta 5 sekunder och återanslut till strömmen.

3

Vänta på att Viloläget ska lysa upp.

4

Tryck och håll Volym-upp i cirka 5 sekunder.

LED-lampan blir röd.
5

Tryck på Tyst. Om du inte trycker på Tyst inom 10 sekunder efter det att LED-lampan har blivit röd startas enheten om på vanligt sätt.

LED-stapeln blinkar tre gånger som bekräftelse på att fabriksåterställning pågår.

En problemrapport innehåller enhetsloggar som används av Ciscos tekniska support vid felsökning av problem. Skicka en rapport om du har problem med den fasta programvaran eller maskinvaran att rapportera.

1

Från kundvyn på https://admin.Webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i inventeringen.

3

Klicka på Rapportera problem.

Ett Webex hjälpcenterfönster öppnas i din webbläsare.

4

Beskriv problemet i fältet Beskrivning i hjälpfönstret. Du har högst 249 tecken.

5

Klicka på Skicka.

Nätverksstatusen visas högst upp på nätverksanslutningsskärmen på telefonen och visar om din enhet kan ansluta till nätverket. Använd följande tabell för att felsöka din nätverksanslutning.

Tabell 1. Nätverksstatus

Status

Betydelse

Anteckningar

Ansluten till nätverket.

Telefonen har en IP-adress.

Din telefon är ansluten till nätverket.

Nätverket har kopplats från.

Telefonen har ingen IP-adress.

Nätverks- eller anslutnings problem visas inte i loggen med statusmeddelanden.

Återansluten till nätverket.

Telefonen hämtar IP-adressen.

DNS ej konfigurerad.

Telefonen saknar en DNS-adress (Domain Name System). Om det är tillgängligt använder telefonen det första tillgängliga DNS- och domännamnet.

Om du har ett DNS fel visas en röd punkt På hemskärmen.

DNS-fel visas inte i loggen med statusmeddelanden.

802.1x-autentiseringsfel.

Telefonen kan inte autentiseras mot 802.1x.

Loggen med statusmeddelanden visar 802.1x som aktiverat eller inaktiverat.

Duplicerad IPv4-adress.

Den konfigurerade IPv4-adressen är inte unik eller så är IPv4-adressen från DHCP-servern inte unik.

Du kan läsa informationen om följande Webex anslutningsobjekt. Använd den här informationen när du felsöker ett problem:

 • Kalender

 • Konfiguration

 • Inloggningsuppgifter

 • Kryptering

 • Geoplats

 • Mått

 • Meddelanden

 • Telefonbok

 • Registrering

 • Programvaruuppgraderingar

1

Knacka högst upp till vänster på telefonskärmen.

2

Knacka på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Navigera till Problem och diagnostik > Webex-anslutningsdetaljer.

Om din enhet förlorar IP-adressen eller inte kan ansluta till nätverket kommer den att övergå till AP-läge (Hosted Access Point). I det här läget kan du hämta enhetsloggar från enhetens webbsida. Använd loggarna för att felsöka ditt nätverksproblem.

1

Knacka högst upp till vänster på telefonskärmen.

2

Knacka på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Navigera till Problem och diagnostik. Anteckna URL-adressen och inloggningsinformationen.

4

Öppna en webbläsare och ange din URL-adress och inloggningsinformation.