Общ преглед

За всяко инициирано повикване с webex ще ви бъде предоставен бизнес CLID. Този бизнес CLID може да бъде или телефонен номер в опашката на повикванията, или конфигуриран телефонен номер на агентите. Агентът може да реши да предостави тази информация по време на разговор чрез постоянна или временна конфигурация.

Преди да започнете

 • Администраторът на Control Hub трябва да разреши телефонният номер на опашката да се използва като изходящ телефонен номер от агентите. За повече информация вижте активиране на телефонни номера в опашката за повиквания.

 • След активиране на телефонния номер администраторът може да зададе изходящия телефонен номер на агентите с конкретния CLID на опашката в съответствие с постоянната конфигурация.

 • Агентите могат също да изберат временна конфигурация, за да използват FAC код #80 за изходящ контактен център като телефонен номер, показан като CLID и #81 за изходящо повикване, за да се покаже като личен конфигуриран външен идентификатор на повикващия като CLID.

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com отидете на Потребители и изберете потребител, за когото искате да конфигурирате настройката на агента.

2

Изберете Calling и Настройки за агент.

3

Изберете ИД на опашката за повиквания на агент.

Можете да го зададете на конфигуриран ИД на повикващия или да посочите номер/опашка на повикванията.
4

Конфигуриране на ИД на опашката за повиквания на агент от следните опции:

 • Конфигуриран ИД на повикващия – ИД на повикващия, който вече е конфигуриран за агента.

 • ИД на повикващия в опашката на повикванията – Потърсете по номер или име на опашка и изберете ИД на повикващия в опашката на повикванията от падащия списък.


   
  Когато избраният агент не е част от опашката на повикванията, тази опция по подразбиране е забранена.

Потребителите, които приемат повиквания от опашката, са известни като агенти. Можете да добавяте или изтривате потребители, работни пространства и виртуални линии от опашка за обаждания. Потребителите, работните пространства и виртуалните линии могат да бъдат присвоени на множество опашки за повиквания.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Агенти, щракнете върху Управление.

4

(По избор) Изберете стойност по подразбиране на нивото на уменията за агентите, ако ги добавяте въз основа на техните умения от падащия списък Зададено ниво на умения.


 
Маршрутизирането на повиквания се основава на нивото на умения и компетентност на агентите. Най-високото ниво на умения е 1, а най-ниското е 20
5

От Добавете потребител, работно пространство или виртуална линия падащо меню, потърсете или изберете потребителите, работните пространства или виртуалните линии, които да добавите към опашката за повиквания.

6

(По избор) Поставете отметка в квадратчето, ако искате да позволите на агентите в активни повиквания да приемат допълнителни обаждания.

7

(По избор) Поставете отметка в квадратчето, ако искате да позволите на агентите да се присъединяват към опашката и да я напускат.

8

(По избор) Редактирайте ниво на умения и на Присъединих се превключете за всеки потребител, работно пространство или виртуален ред в опашката.

9

(По избор) За да премахнете потребител, работно пространство или виртуална линия, щракнете върху икона до потребителя, работното пространство или виртуалната линия.

10

(По избор) Щракнете Премахване на всички за да премахнете всички потребители, работни пространства или виртуални линии от опашката.

11

Щракнете върху Запиши.


 
 • Всички агенти се добавят със статус на присъединяване ВЯРНО при създаването на опашката.

 • Повикванията не се насочват към агента, дори ако агентът е наличен, когато статусът на присъединяване на агента е зададено на НЕВЯРНО.

Таблото за управление на агента позволява на администратора да има консолидиран изглед на всички агенти в опашките за обаждания. Таблото за управление показва информацията за агентите и тяхното участие в опашката за обаждания. Това позволява на администратора да взема подходящи решения за персонала в опашката за обаждания и също така лесно да променя статуса на присъединяване на агент.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията.

3

Изберете Агенти раздел.

4

Изберете агент от списъка по подразбиране с показани агенти или потърсете име на агента или основния номер или разширение, свързани с агента.


 

Можете да филтрирате списъка с агенти въз основа на опашки за обаждания, местоположения на опашките и статус на присъединяване/отпадане.

Таблото за управление на агента в свития изглед по подразбиране показва:

 • Име на агента

 • Брой опашки за повиквания, свързани с агента - Показва броя на опашките за повиквания, с които е свързан агентът

 • Местоположения на опашката за повиквания – Показва броя на местата, където са създадени опашките за повиквания

 • Основен номер - Основен номер за контакт, присвоен на агента

 • Удължаване, ако е налично

 • Състояние на присъединяване/отпадане - Показва броя на опашките, които агентът е присъединил или отменил, когато е свит.

5

Щракнете върху > за да разширите подробностите за агента.

Таблото за управление на агента показва:
 • Име на агента

 • Брой опашки за повиквания, свързани с агента – изброява имената на опашките за повиквания, с които агентът е свързан

 • Местоположения на опашката за обаждания – Изброява всяко местоположение на опашката за обаждания

 • Основен номер - Основен номер за контакт, назначен към опашката за повиквания

 • Удължаване, ако е налично

 • Състояние на присъединяване/отпадане - Показва състоянието на присъединяване или отпадане.

6

Превключете към присъединяване или отпадане агент към конкретната опашка за повиквания.

7

(По избор) Щракнете Експортиране на CSV за да експортирате електронна таблица с изчерпателни подробности за агента.

Използвайте тази таблица, за да намерите подробностите в експортирания CSV.

Колона

Описание

Собствено име на агент

Показва първото име на агентите, което да се покаже за ИД на линията на повикването .

Фамилия на агента

Показва фамилното име на агентите, което да се покаже за ИД на линията на повикването .

Телефонен номер на агент

Показва телефон на агент .

Разширение на агента

Показва разширението на агента.

Име на опашката

Показва името на опашката за повиквания.

Телефонен номер на опашката

Показва телефонен номер на опашката за повиквания.

Разширение на опашката

Показва разширението на опашката за обаждания.

Име на местоположението на опашката

Показва местоположението на опашката за повиквания.

Състояние на присъединяване към опашката

Показва присъединяването или отпадането от опашката за повиквания.