Plánování migrace – přehled

Poznatky o migraci usnadňují plánování migrace Jabber z místního nasazení do nasazení v cloudu. Umožňuje shromáždit požadované informace o stávajících místních službách nasazení uživatele, například integrace třetí strany, typy a konfigurace koncových bodů a typ služeb používaných koncovými uživateli. Můžete také zobrazit seznam funkcí systémů Instant Messaging, Presence a Jabber, které nemusí být k dispozici nebo mohou být částečně k dispozici po migraci. Tyto poznatky vám pomohou naplánovat a vytvořit harmonogram pro efektivní přesun do cloudu.

Předpoklady

Před naplánováním migrace zajistěte splnění následujících požadavků:

  • Přístup k řídicímu centru s úplnými oprávněními správce – aplikace Webex je primárně spravována z řídicího centra, což je rozhraní správy pro platformu Webex. Další informace naleznete v části Přiřazení rolí k účtu organizace v řídicím centru.

  • Začlenění organizace do systému Cloud-Connected UC – zapojte svou organizaci do systému Cloud-Connected UC a získávejte požadované informace o uživatelích a clusterech, které chcete přesunout. Další informace naleznete v části Nastavení aplikace Cisco Webex Cloud-Connected UC pro místní zařízení.

  • Povolte poznatky o nasazení – povolte službu Deployment Insights na všech clusterech Unified CM, Instant Messaging a Presence. Tato možnost umožňuje odeslat podrobnosti o konfiguraci do cloudu, což je nutné pro migraci. Další informace naleznete v tématu Povolení služeb Cloud-Connected UC.

Plánování migrace

1

V zobrazení zákazníka v řídicím centru přejděte do části Služby > Aktualizace.


 
Karta Migration Insights se povolí až poté, co zapojíte svou organizaci do služby Cloud-Connected UC.
2

Na kartě Migration Insights klikněte na tlačítko Zobrazit.

Zobrazí se dialogové okno Potvrzení shromažďování dat.
3

Přečtěte si zprávu na obrazovce, zaškrtněte pole Ano, souhlasím a pak klikněte na tlačítko Odeslat.

4

Zobrazí se stránka Analytické informace s následujícími údaji:

  • Název klastru Unified CM – název klastru Unified CM. Pomocí pole Vyhledávání vyhledávat a filtrovat názvy clusterů. Zde jsou uvedeny pouze clustery s povolenou funkcí Deployment Insights.

  • Profily služby – seznam profilů služby Unified CM.

  • Celkem uživatelů – počet uživatelů v clusteru aplikace Unified CM.

  • Poznatky z plánování – obsahuje funkce dostupné v clusteru nebo funkce, které mohou vyžadovat plánování.

5

Klikněte na tlačítko Podrobnosti ve sloupci Poznatky z plánování.

Stránka Poznatky z migrace zobrazuje seznam funkcí systémů Instant Messaging, Presence a Jabber. Další informace o seznamu funkcí naleznete v seznamu funkcí.

 
Funkcionalita těchto funkcí se při přechodu do aplikace Webex může nebo nemusí přímo namapovat.
6

Chcete-li zobrazit podrobnosti o funkcích, klikněte na tlačítko Stáhnout sestavu.

7

Chcete-li zobrazit podrobnosti plánování, klikněte na odkaz Průvodce migrací, který se zobrazí v horní části stránky.

Seznam funkcí

Následující tabulka uvádí funkce, které aplikace Cloud-Connected UC zjistí, pokud jsou nakonfigurovány během nasazení. Tyto funkce jsou označeny pro další plánování, protože mohou nebo nemusí být přímo namapovány při přechodu na aplikaci Webex.

Tabulka 1. Seznam funkcí

Funkce

Popis

Funkce systémů Instant Messaging a Presence

Server kompatibility třetí strany

Služba Instant Messaging a Presence se integruje s jedním nebo několika servery kompatibility třetí strany pro zápis kompatibility do protokolu nebo funkce etické zdi. Můžete zvolit, které události Instant Messaging, Presence nebo skupinového chatu se předávají do serveru kompatibility a které události se blokují. Server kompatibility třetí strany nasadí na událost všechny relevantní zásady nebo filtrování a pak dá službám Instant Messaginga Presence pokyn, zda má být událost dále zpracována.

Federace B2B

Federovaná síť Instant Messaging umožňuje komunikaci mezi různými klienty Instant Messaging a platformami, kvůli výměně informací o dostupnosti a systému Instant Messaging s uživateli v externích doménách.

Federace B2B (SIP)

Uživatelé služeb Instant Messaging a Presence mohou komunikovat s uživateli v externích doménách, například ve federovaných doménách protokolu SIP (Session Iniciing Protocol ).

Federace B2B (XMPP)

Uživatelé služeb Instant Messaging a Presence mohou komunikovat s uživateli v externích doménách pomocí aplikací pro zasílání zpráv, které podporují protokol XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol).

Federace B2B (E-mail)

Když nakonfigurujete službu Instant Messaging a Presence tak, aby používala e-mailovou adresu pro federaci SIP nebo XMPP, služba Instant Messaging a Presence zamění ve všech komunikacích s federovanými seznamy kontaktů adresu IM místního uživatele za e-mailovou adresu uživatele.

Seznam kontaktů na základě firemní skupiny (firemní AD)

Když je firemní skupina nakonfigurována, aplikace Unified CM zahrne skupiny uživatelů v průběhu synchronizace databáze s externím adresářem LDAP. Můžete zadat uživatele s podobnými charakteristikami, nasměrovat zprávy na všechny uživatele v určité skupině a nakonfigurovat jednotný přístup pro všechny členy určité skupiny. Uživatelé Cisco Jabber mohou také vyhledávat skupiny firem nebo zobrazovat skupiny, které již přidali do svých seznamů kontaktů.

Režim FIPS pro nasazení

Službu Instant Messaging a Presence lze nakonfigurovat tak, aby pracovala v režimu FIPS, což umožňuje systému dodržovat standardy FIPS (Federal Information Processing Standards), což je americká a kanadská státní norma pro kryptografické moduly. Standard FIPS stanovuje osvědčené postupy pro implementaci kryptografických algoritmů, zpracování klíčových materiálů a vyrovnávacích pamětí a práci s operačním systémem.

Archivování zpráv

Zajišťuje podporu pro kompatibilitu systému Instant Messaging, pomocí shromažďování dat Instant Messaging v jediném clusteru, meziclusteru nebo federovaných konfiguracích sítí. Patří sem rovněž zacílené zprávy a různé formy skupinové konverzace.

Trvalá konverzace

Stálé konverzační skupiny jsou relace skupinové konverzace, které zůstávají v činnosti i poté, co všichni uživatelé místnost opustí. Uživatelé se mohou vracet do stejné místnosti, aby mohli spolupracovat a sdílet znalosti, vyhledávat v archivech (pokud je tato funkce ve službě Instant Messaging a Presence povolena) a pak se účastnit diskuse o tomto tématu v reálném čase. Pokud konfigurujete stálé konverzační skupiny, musíte nastavit samostatnou instanci externí databáze pro každý uzel, který je hostitelem trvalých konverzačních místností.

Různé funkce systému Jabber

Řízení vzdálené plochy

Při sdílení obrazovky ze služby Instant Messaging může uživatel požadovat oprávnění ke vzdálenému řízení plochy uživatele, který obrazovku sdílí. Uživatel může kdykoliv řízení vzdálené plochy odvolat. Funkce vzdáleného řízení není aktuálně podporována při práci v Expressway pro mobilní a vzdálený přístup.

FECC – ovládání vzdálené kamery

Ovládání

U hovorů, které podporují ovládání vzdálené kamery (FECC), můžete nastavit vzdálenou kameru tak, aby poskytovala lepší zobrazení během videohovorů. Ovládání FECC je dostupné uživatelům, pokud je podporuje volaný koncový bod. Pokud například voláte Cisco Bridge, můžete si vybrat rozložení zobrazení videa v rámci konferenčního hovoru.

Řešení ActiveControl

Server Cisco Meeting Server ActiveControl nabízí účastníkům schůzky možnost řídit průběh schůzky přímo z konferenčního koncového bodu prostřednictvím řešení ActiveControl, aniž by potřebovali externí aplikace nebo operátory.

Použití zabezpečeného média s CAPF nebo OAuth

Zabezpečené registrace pro Unified CM zahrnují proces aktualizace souborů CTL, nastavení vzájemného důvěryhodného úložiště certifikátů a podobně. Pokud zařízení Cisco Jabber přepíná mezi místními a vzdálenými zařízeními, je obtížné aktualizovat lokálně podepsané certifikáty a obnovit registraci CAPF (Certificate Authority Proxy Function) pokaždé, když je dokončena zabezpečená registrace. Režim SIP OAuth pro umožňuje používat obnovovací tokeny OAuth pro ověřování Cisco Jabber v zabezpečených prostředích. Podpora OAuth v lince Unified Communications Manager SIP umožňuje bezpečnou signalizaci a média bez CAPF. Ověření tokenu OAuth během registrace SIP je dokončeno, když je v clusteru Unified Communications Manager a v koncových bodech Cisco Jabber povolena autorizace založená na protokolu OAuth.

Řešení potíží s migrací

Tato část poskytuje potřebné informace a řešení pro vyřešení některých běžných problémů, kterým můžete čelit předtím , než plánujete migraci nebo během migrace do aplikace Webex.

Povolení služby

Jakmile povolíte funkci Deployment Insights, může trvat 4 až 5 hodin, než se aktualizovaná data projeví na stránce Migration Insights.

Hromadné aktualizace v centru řízení nebo lokálně

Po provedení hromadných aktualizací v centru řízení nebo v místních uzlech může trvat 4 až 5 hodin, než se aktualizovaná data projeví na stránce Migration Insights.