Noen av disse samtaleinnstillingene er bare tilgjengelige i Avanserte samtaleinnstillinger hvis de har blitt aktivert av administrator. Hvis du ikke er sikker på hvilke alternativer som er aktivert for deg, kontakter du tjenesteleverandøren.

Avvise anonyme anrop

Funksjonen Anonym samtaleavvisning avviser automatisk anrop med blokkerte ID-er eller uidentifiserte numre.

1

Åpne Avanserte samtaleinnstillinger i Webex-appen.

2

Velg Innkommende anrop .

3

Hvis du vil automatisk avvise uidentifiserte numre, slår du på Anonym samtaleavvisning veksle.

Konfigurere viderekobling av anrop

Ved å tillate deg å viderekoble anrop til et annet telefonnummer enn taleposten din, holder viderekobling av anrop deg tilkoblet uansett hvor du er. Du kan bestemme når anrop skal viderekobles og til hvilke telefonnumre.

1

Åpne Avanserte samtaleinnstillinger i Webex-appen.

2

Velg Innkommende anrop > Viderekobling av anrop .

3

Slå på bryteren og angi et telefonnummer for samtaletypene du vil viderekoble:

 • Når ikke svar – Anrop som ikke blir besvart etter et angitt antall ring, viderekobles.

  Bruk Antall ring for å angi hvor mange ganger du vil at anropet skal ringe før det viderekobles.

 • Når opptatt – Når du allerede er i en samtale, viderekobles alle andre anrop.

 • Når ikke kan nås – Alle ubesvarte og opptatte anrop viderekobles.


 

Hvis du vil viderekoble alle anropene dine til et annet nummer, kan du gjøre det rett i Webex-appen.

Sett opp sekvensiell ringetone

Når sekvensiell ringetone er slått på, ringer innkommende anrop på et sett med telefonnumre ett om gangen til anropet blir besvart. Hvis anropet fortsatt ikke blir besvart når sekvensen er fullført, overføres den til et annet telefonnummer eller til talepost, avhengig av innstillingene for ubesvarte anrop.

Den som ringer hører en trøst under prosessen, slik at de vet at systemet prøver å finne deg.

Du kan velge følgende innstillinger når du oppretter en sekvensiell ringeliste:

 • Angi at opptil fem telefonnumre skal ringe i angitt rekkefølge.

 • Velg antall ring før anropet overføres til neste telefonnummer i rekkefølgen.

 • Slå på Svarbekreftelse, som krever at personen som svarer på anropet, bekrefter at de har godtatt anropet.

 • Velg om listen over sekvensielle ringetoner skal ringe hvis du allerede er i en samtale.

 • Angi en tidsplan for sekvensiell ringing (slå den for eksempel på i helgene).

 • La anropere når som helst avbryte samtalesekvensen og bli overført til prosessen for ubesvarte anrop (for eksempel talepost). Dette alternativet varsles før anropere overføres til ringelisten.

1

Åpne Avanserte samtaleinnstillinger i Webex-appen.

2

Velg Innkommende anrop > Sekvensiell ring .

3

Hvis du vil konfigurere den sekvensielle listen, velger du Ringe numre og angi telefonnumrene i den rekkefølgen du vil at de skal ringes opp.

For hvert nummer kan du velge hvor mange ganger anropet skal ringe før det overføres til neste telefonnummer i rekkefølgen.

4

Sjekk Svarbekreftelse kreves for hvert nummer etter behov.

5

Du kan velge følgende tilleggsinnstillinger:

Innstilling Beskrivelse
Ring standardplassering først

Slå på dette alternativet hvis du vil at baseplasseringen (primærtelefon) alltid skal ringe først.

Du kan velge hvor mange ganger anropet skal ringe før det overføres til neste telefonnummer i rekkefølgen.

Fortsett hvis opptatt

Sjekk Fortsett hvis det er opptatt hvis du vil at anrop skal overføres til listen over sekvensielle ringetoner når du allerede er i en samtale på basestasjonen.

Oppringer kan avbryte

Slå på Anroper kan avbryte hvis du vil at anropere skal kunne hoppe over samtalesekvensen og gå direkte til talepost.

6

Velg Når du skal ringe for å velge en forhåndsdefinert kalender som definerer når sekvensiell ringetone skal brukes. Kalendere er definert i Kundebrukerportal (CUP) .

Slå på Samtale venter

Når Samtale venter er slått på, hører du en varseltone hvis et annet anrop er innkommende mens du allerede er i en aktiv samtale. Du kan velge å sette den aktiv samtale på vent og svare på det innkommende anropet, eller du kan ignorere det innkommende anropet.

1

Åpne Avanserte samtaleinnstillinger i Webex-appen.

2

Velg Innkommende anrop .

3

Slå på Samtale venter veksle.

Blokker anrops-ID

Hvis du vil skjule telefonnummer ditt slik at det ikke vises til personer du ringer til, kan du blokkere anrops-ID-en din.

1

Åpne Avanserte samtaleinnstillinger i Webex-appen.

2

Velg Utgående anrop .

3

Slå på Blokker min anrops-ID veksle.

Angi innstillinger for talepost

Du kan velge følgende innstillinger for taleposten:

 • Velg når anrop skal overføres til talepost (alltid, når du ikke svarer, når opptatt).

 • Velg hvordan du vil motta talemeldinger.

 • Velg hvordan du vil bli varslet om nye talemeldinger.

 • Angi antall ring før en anroper overføres til talepost.

 • La anropere trykke 0 for å avbryte taleposthilsenen og overføres til et alternativt nummer (for eksempel en resepsjonist).

1

Åpne Avanserte samtaleinnstillinger i Webex-appen.

2

Slå på taleposten ved å velge Talepost og slå på Taleposttjeneste veksle.

3

Velg når anropene dine skal overføres til talepost ved å velge Sende anrop til talepost > Angi innstillinger .

I Antall ring , velger du hvor mange ring anroperen skal høre før anropet skal overføres til talepost.

4

Velg hvordan du vil motta nye talemeldinger ved å velge Når en melding mottas og ett av følgende:

 • I Webex-appen – hvis du vil motta nye talemeldinger i Webex-appen, slår du på Bruk enhetlig meldingstjeneste veksle. Sjekk Indikator for melding som venter hvis du vil se et varselmerke når du har en ny talemelding.

 • Via e-post – hvis du vil motta nye talemeldinger via e-post, slår du på Videresend til e-postadresse veksle, og angi en e-postadresse.

5

Hvis du vil motta e-postvarsler om nye talemeldinger, slår du på E-postvarsel veksle mellom og angi en e-postadresse.

Slå på Send e-post til Carbon Copy bryterknappen hvis du vil at en kopi av varselet skal sendes til en annen e-postadresse.

6

Hvis du vil la innringere hoppe over taleposthilsenen din, slår du på Trykk på «0» for å overføre veksle mellom og angi et alternativt telefonnummer.