Vissa av dessa samtalsinställningar är endast tillgängliga i Avancerade samtalsinställningar om de har aktiverats av administratören. Kontakta din tjänstleverantör om du är osäker på vilka alternativ som är aktiverade för dig.

Avvisa anonyma samtal

Funktionen Anonym samtalsavvisning avvisar automatiskt samtal med blockerade ID:n eller oidentifierade nummer.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Inkommande samtal.

3

Aktivera reglaget Anonym samtalsavvisning om du vill avvisa oidentifierade nummer automatiskt.

Konfigurera Vidarebefordra samtal

Med Vidarebefordra samtal kan du vidarebefordra samtal till ett annat telefonnummer än din röstbrevlåda, så att du kan hålla kontakten var du än är. Du kan bestämma när samtal vidarebefordras och till vilka telefonnummer.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Inkommande samtal > Vidarebefordra samtal.

3

Aktivera reglaget och ange ett telefonnummer för de typer av samtal som du vill ska vidarebefordras:

 • När du inte svarar – Samtal som inte besvaras efter ett inställt antal ringsignaler vidarebefordras.

  Använd Antal ringsignaler för att ställa in hur många gånger du vill att det ska ringa innan samtalet vidarebefordras.

 • När du är upptagen – När du redan har ett samtal vidarebefordras alla andra samtal.

 • När du inte kan nås – Alla obesvarade samtal och samtal där du är upptagen vidarebefordras.


 

Om du vill vidarebefordra alla dina samtal till ett annat nummer kan du göra det direkt i Webex-appen.

Konfigurera Ringning i följd

När Ringning i följd är aktiverad ringer inkommande samtal en uppsättning telefonnummer ett i taget tills samtalet besvaras. Om samtalet fortfarande inte har besvarats när sekvensen är slutförd överförs det till ett annat telefonnummer eller till röstbrevlådan, beroende på dina inställningar för obesvarade samtal.

Uppringaren hör ett lugnande meddelande under tiden så att hen vet att systemet försöker hitta dig.

Du kan välja följande inställningar när du skapar en lista för Ringning i följd:

 • Konfigurera upp till fem telefonnummer som ska ringas i en viss ordning.

 • Välj antalet ringsignaler innan samtalet överförs till nästa telefonnummer i sekvensen.

 • Aktivera svarsbekräftelse, som kräver att personen som besvarar samtalet bekräftar att hen har tagit emot samtalet.

 • Välj om listan för Ringning i följd ska ringa om du redan har ett samtal.

 • Konfigurera ett schema för Ringning i följd (till exempel aktivera den på helger).

 • Tillåt att uppringare avbryter samtalssekvensen när som helst och överförs till din process för obesvarade samtal (till exempel röstbrevlåda). Uppringare meddelas om det här alternativet innan de överförs till ringlistan.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Inkommande samtal > Ringning i följd.

3

Konfigurera din sekvenslista genom att välja Ring nummer och ange telefonnumren i den ordning som du vill att de ska ringas.

För varje nummer kan du välja hur många gånger det ska ringa innan samtalet överförs till nästa telefonnummer i sekvensen.

4

Markera Svarsbekräftelse krävs för varje nummer efter behov.

5

Du kan välja följande ytterligare inställningar:

Inställning Beskrivning
Ring standardplats först

Aktivera det här alternativet om du vill att standardplatsen (primär telefon) alltid ska ringa först.

Du kan välja hur många gånger det ska ringa innan samtalet överförs till nästa telefonnummer i sekvensen.

Fortsätt om upptagen

Markera Fortsätt om upptagen om du vill att samtal ska överföras till listan för Ringning i följd när du redan har ett samtal på din standardplats.

Uppringaren kan avbryta

Aktivera Uppringaren kan avbryta om du vill att uppringaren ska kunna hoppa över samtalssekvensen och gå direkt till röstbrevlådan.

6

Välj Ringtidpunkt för att välja en fördefinierad kalender som definierar när ringning i följd ska tillämpas. Kalendrar definieras i kundanvändarportalen (CUP).

Aktivera samtal väntar

När Samtal väntar är aktiverat hör du en aviseringston om du får ett annat samtal när du redan har ett aktivt samtal. Du kan välja att placera det aktiva samtalet i vänteläge och besvara det inkommande samtalet eller ignorera det inkommande samtalet.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Inkommande samtal.

3

Aktivera reglaget Samtal väntar.

Blockera ditt inringar-ID

Du kan blockera ditt inringar-ID om du vill dölja ditt telefonnummer så att de du ringer inte ser det.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Utgående samtal.

3

Aktivera reglaget Blockera mitt inringar-ID.

Ange inställningarna för din röstbrevlåda

Du kan välja följande inställningar för din röstbrevlåda:

 • Välj när samtal ska överföras till röstbrevlådan (alltid, när ingen svarar, när du är upptagen).

 • Välj hur du ska ta emot dina röstmeddelanden.

 • Välj hur du vill bli aviserad om nya röstmeddelanden.

 • Ange antalet ringsignaler innan en uppringare överförs till röstbrevlådan.

 • Tillåt att uppringare trycker på 0 för att avbryta hälsningen för röstbrevlådan och överföras till ett alternativt nummer (till exempel en receptionist).

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Aktivera röstbrevlådan genom att välja Röstbrevlåda och aktivera reglaget Röstmeddelandetjänst.

3

Välj när dina samtal ska överföras till röstbrevlådan genom att välja Skicka samtal till röstbrevlåda > Ange inställningar.

I Antal ringsignaler väljer du hur många ringsignaler som uppringaren hör innan samtalet överförs till röstbrevlådan.

4

Välj hur du vill ta emot nya röstmeddelanden genom att välja När ett meddelande kommer och något av följande:

 • I din Webex-app – Aktivera reglaget Använd enhetlig meddelandehantering om du vill ta emot nya röstmeddelanden i din Webex-app. Markera Meddelande väntar-indikator om du vill se en avisering när du har ett nytt röstmeddelande.

 • Via e-post – Aktivera reglaget Vidarebefordra till e-postadress och ange en e-postadress om du vill ta emot nya röstmeddelanden via e-post.

5

Aktivera reglaget E-postavisering och ange en e-postadress om du vill få e-postaviseringar om nya röstmeddelanden.

Aktivera reglaget Kopia av e-postmeddelande om du vill att en kopia av meddelandet ska skickas till en annan e-postadress.

6

Aktivera reglaget Tryck på 0 för att överföra och ange ett alternativt telefonnummer om du vill låta uppringare hoppa över hälsningen för röstbrevlådan.