Vissa av dessa samtalsinställningar är endast tillgängliga i Avancerade samtalsinställningar om de har aktiverats av din administratör. Om du är osäker på vilka alternativ som är aktiverade för dig kontaktar du din tjänsteleverantör.

Avvisa anonyma samtal

Funktionen för anonym samtalsavvisning avvisar automatiskt samtal med blockerade ID:n eller okända nummer.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Inkommande samtal .

3

För att automatiskt avvisa okända nummer aktiverar du Avvisa anonymt samtal växla.

Konfigurera vidarekoppling

Genom att tillåta dig att vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer än din röstbrevlåda håller samtalskopplingen dig uppkopplad var du än befinner dig. Du kan bestämma när samtal ska vidarekopplas och till vilka telefonnummer.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Inkommande samtal > Samtalskoppling .

3

Slå på reglaget och ange ett telefonnummer för de typer av samtal som du vill vidarekoppla:

 • När inget svar – Samtal som inte besvaras efter ett visst antal signaler vidarekopplas.

  Använd Antal ringar för att ställa in hur många gånger du vill att samtalet ska ringa innan det vidarekopplas.

 • Vid upptagen – När du redan har ett samtal vidarekopplas alla andra samtal.

 • När det inte går att nå – Alla obesvarade och upptagna samtal vidarekopplas.


 

Om du vill vidarekoppla alla dina samtal till ett annat nummer kan du göra det direkt i Webex-appen.

Konfigurera sekventiell uppringning

När sekvensiell ringning är aktiverat ringer inkommande samtal en uppsättning telefonnummer ett i taget tills samtalet besvaras. Om samtalet fortfarande inte besvaras när samtalssekvensen är klar, överförs det till ett annat telefonnummer eller till röstbrevlådan, beroende på dina inställningar för obesvarade samtal.

Den som ringer upp hör ett tröstmeddelande under processen så att de vet att systemet försöker hitta dig.

Du kan välja följande inställningar när du skapar en lista med sekvensiell uppringning:

 • Ställ in upp till fem telefonnummer som ska ringa i angiven ordning.

 • Välj antalet signaler innan samtalet överförs till nästa telefonnummer i sekvensen.

 • Aktivera svarsbekräftelse, vilket kräver att den person som besvarar samtalet bekräftar att de har accepterat samtalet.

 • Välj om listan över serieuppringningar ska ringa om du redan har ett samtal.

 • Ställ in ett schema för sekventiell uppringning (aktivera t.ex. på helger).

 • Tillåt uppringare att avbryta samtalssekvensen när som helst och överföras till din process för obesvarade samtal (till exempel röstbrevlåda). Detta alternativ meddelas innan uppringare överförs till uppringningslistan.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Inkommande samtal > Sekventiell ringning .

3

För att konfigurera din sekventiella lista väljer du Ring nummer och ange telefonnumren i den ordning som du vill att de ska ringas upp.

För varje nummer kan du välja hur många gånger samtalet ska ringa innan det överförs till nästa telefonnummer i sekvensen.

4

Kontrollera Svarsbekräftelse krävs för varje nummer som krävs.

5

Du kan välja följande ytterligare inställningar:

Inställning Beskrivning
Standardplats för ringsignal först

Aktivera det här alternativet om du vill att din basplats (primär telefon) alltid ska ringa först.

Du kan välja hur många gånger samtalet ska ringa innan det överförs till nästa telefonnummer i sekvensen.

Fortsätt om upptagen

Kontrollera Fortsätt om du är upptagen om du vill att samtal ska överföras till listan över nummersekvenser när du redan har ett samtal på din basplats.

Uppringaren kan avbryta

Slå på Den som ringer kan avbryta om du vill att uppringare ska kunna hoppa över samtalssekvensen och gå direkt till röstbrevlådan.

6

Välj När ska du ringa för att välja en fördefinierad kalender som definierar när sekventiell ringning ska tillämpas. Kalendrar definieras i Customer User Portal (CUP) .

Aktivera Samtal väntar

När Samtal väntar är aktiverat hör du en aviseringston om ett annat samtal kommer in medan du redan har ett aktivt samtal. Du kan välja att parkera det aktiva samtalet och besvara det inkommande samtalet eller så kan du ignorera det inkommande samtalet.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Inkommande samtal .

3

Slå på Samtal väntar växla.

Blockera ditt inringar-ID

Om du vill dölja ditt telefonnummer så att det inte visas för personer som du ringer kan du blockera ditt inringar-ID.

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Välj Utgående samtal .

3

Slå på Blockera mitt nummerpresentation växla.

Ange inställningar för röstbrevlåda

Du kan välja följande inställningar för röstbrevlådan:

 • Välj när samtal ska överföras till röstbrevlådan (alltid, vid inget svar, vid upptaget).

 • Välj hur du vill ta emot dina röstmeddelanden.

 • Välj hur du vill aviseras om nya röstmeddelanden.

 • Ange antalet signaler innan en uppringare överförs till röstbrevlådan.

 • Tillåt uppringare att trycka 0 för att avbryta hälsningsfrasen för röstbrevlådan och överföras till ett alternativt nummer (t.ex. en receptionist).

1

Öppna Avancerade samtalsinställningar i Webex-appen.

2

Slå på röstbrevlådan genom att välja Röstbrevlåda och slå på Röstbrevlådetjänst växla.

3

Välj när dina samtal ska överföras till röstbrevlådan genom att välja Skicka samtal till röstbrevlåda > Ange inställningar .

I Antal ringar , välj hur många ringsignaler den som ringer upp ska höra innan samtalet överförs till röstbrevlådan.

4

Välj hur du vill ta emot nya röstmeddelanden genom att välja När ett meddelande kommer och något av följande:

 • I Webex-appen – Om du vill ta emot nya röstmeddelanden i Webex-appen aktiverar du Använd enhetliga meddelanden växla. Kontrollera Indikator för meddelande som väntar om du vill se ett aviseringsmärke när du har ett nytt röstmeddelande.

 • Via e-post – Om du vill ta emot nya röstmeddelanden via e-post aktiverar du Vidarebefordra till e-postadress växla och ange en e-postadress.

5

Om du vill få e-postaviseringar om nya röstmeddelanden aktiverar du E-postavisering växla och ange en e-postadress.

Slå på E-posta kopia växlingsknapp om du vill att en kopia av aviseringen ska skickas till en annan e-postadress.

6

Om du vill tillåta uppringare att hoppa över hälsningsfrasen för röstbrevlådan aktiverar du Tryck på ”0” för att överföra växla och ange ett alternativt telefonnummer.