Neka od ovih podešavanja pozivanja dostupna su samo u naprednim podešavanjima poziva ako ih je omogućio administrator. Ako niste sigurni koje opcije su vam omogućene, obratite se dobavljaču usluga.

Odbacivanje anonimnih poziva

Funkcija odbijanja anonimnog poziva automatski odbija pozive sa blokiranim ID-om ili neidentifikovanim brojevima.

1

Otvorite napredna podešavanja poziva u Webex aplikaciji.

2

Izaberite dolazne pozive.

3

Da biste automatski odbili neidentifikovane brojeve, uključite preklopnik za odbijanje anonimnog poziva.

Podešavanje prosleđivanja poziva

Ako vam dozvolite da prosleđujete pozive na adresu koja nije broj telefona vaša govorna pošta, prosleđivanje poziva vas održava povezanom gde god da ste. Možete da odlučite kada će se pozivi prosleđivati i na koje brojeve telefona.

1

Otvorite napredna podešavanja poziva u Webex aplikaciji.

2

Izaberite dolazne pozive > prosleđivanje poziva.

3

Uključite preklopnik i unesite broj telefona vrste poziva koje želite da prosleđujete:

 • Kada nema odgovora – pozivi na koje se ne odgovori nakon određenog broja zvona se prosleđuje.

  Koristite broj zvona da biste podesili koliko puta želite da poziv zvoni pre nego što bude prosleđen.

 • Kada je zauzeto – kada ste već na pozivu, svi ostali pozivi se prosleđuju.

 • Kada nije dostupno – prosleđuju se svi pozivi bez odgovora i zauzeti pozivi.


 

Ako želite da prosledite sve pozive na drugi broj, možete to da uradite u aplikaciji Webex.

Podešavanje uzvišenog prstena

Kada je zvono za sekvencijalno uključeno, dolazni pozivi zvone skupom telefonskih brojeva jedan po jedan sve dok se ne odgovori na poziv. Ako se poziv i dalje ne odazvanja kada se sekvenca se završi, prebacuje se na drugi broj telefona ili na govornu poštu, u zavisnosti od podešavanja za pozive bez odgovora.

Pozivalac tokom procesa čuje utešnu poruku, tako da zna da sistem pokušava da vas pronađe.

Možete odabrati sledeće postavke prilikom kreiranja liste uzvišenog zvona:

 • Podesite najviše pet brojeva telefona za zvono podešenim redosledom.

 • Izaberite broj zvona pre nego što se poziv prebaci na sledeće broj telefona u nizu.

 • Uključite potvrdu odgovora, koja zahteva da osoba koja odgovori na poziv potvrdi da je prihvatila poziv.

 • Odaberite da li će lista zvona za redosled zvona zazvoniti ako ste već u pozivu.

 • Podesite raspored za sekvencijalno zvono (na primer, uključite ga tokom vikenda).

 • Dozvolite pozivaocima da u bilo kom trenutku prekinu sekvencu poziva i da se prenesu na vaš postupak poziva bez odgovora (na primer, govorna pošta). Ova opcija je najavljena pre nego što se pozivaoci prenesu na listu zvona.

1

Otvorite napredna podešavanja poziva u Webex aplikaciji.

2

Izaberite dolazne pozive > redom.

3

Da biste podesili sekvencijalnu listu, izaberite "Brojevi zvona" i unesite brojeve telefona redosledom kojim želite da se pokreće.

Za svaki broj možete da izaberete koliko puta poziv zvoni pre prenosa na sledeći broj broj telefona u nizu.

4

Proverite potvrdu odgovora potrebnu za svaki broj po potrebi.

5

Možete izabrati sledeće dodatne postavke:

Podešavanje Opis
Najpre zvoni na glavnoj lokaciji

Uključite ovu opciju, ako želite da vaša osnovna lokacija (primarni telefon) uvek prvo zvoni.

Možete da izaberete koliko puta zvono poziva zvoni pre nego što se prebaci na sledeća broj telefona u nizu.

Nastavi u slučaju zauzeća

Označite " Nastavi" ako želite da se pozivi prenesu na listu zvona za sekvencijalno ako ste već u pozivu na svojoj osnovnoj lokaciji.

Pozivalac može da otkaže

Uključite pozivaoca može otkazati ako želite da pozivaoci budu u mogućnosti da preskoče sekvencu poziva i pređi direktno na govornu poštu.

6

Izaberite "Kada zvono " da biste izabrali unapred definisan kalendar koji definiše kada će se primeniti uzvišeni prsten. Kalendari su definisani na portalu korisnika (CUP).

Uključi pozive na čekanju

Kada je uključeno "Čekanje poziva", čujete ton obaveštenja ako dolazni poziv dolazi dok ste već na aktivni poziv. Možete da odaberete da stavite broj aktivni poziv na čekanju odgovorite na dolazni poziv ili da zanemarite dolazni poziv.

1

Otvorite napredna podešavanja poziva u Webex aplikaciji.

2

Izaberite dolazne pozive.

3

Uključite preklopnik za pozive na čekanju.

Blokirajte ID pozivaoca

Ako želite da sakrijete broj telefona biste da se učesnicima koje zovete ne biste mogli da blokirate ID pozivaoca.

1

Otvorite napredna podešavanja poziva u Webex aplikaciji.

2

Izaberite odlazne pozive.

3

Uključite preklopnik bloka ID-a pozivaoca .

Podešavanje željenih opcija govorne pošte

Možete odabrati sledeće postavke za govornu poštu:

 • Izaberite kada se pozivi prenose na govornu poštu (uvek, kada nema odgovora, kada je zauzeto).

 • Odaberite kako da primate govorne poruke.

 • Izaberite način za dobijanje obaveštenja o novim glasovnim porukama.

 • Podesite broj zvona pre nego što se pozivalac prebaci na govornu poštu.

 • Dozvoli pozivaocima da pritisnu 0 da biste prekinuli pozdrav govorne pošte i preneli na alternativni broj (na primer, recepcionar).

1

Otvorite napredna podešavanja poziva u Webex aplikaciji.

2

Uključite govornu poštu izborom govorne pošte i uključivanjem preklopnika za uslugu govorne pošte.

3

Izaberite kada se pozivi prenose na govornu poštu tako što ćete izabrati opciju "Pošalji pozive na govornu poštu" > "Podešavanja".

U broju zvona izaberite koliko zvona će pozivalac čuti pre prenosa govorne pošte.

4

Odaberite način na koji želite da dobijate nove govorne poruke izborom "Kada poruka stigne " i jednu od sledećih stavki:

 • U aplikaciji Webex – Ako želite da primate nove govorne poruke u aplikaciji Webex, uključite preklopnik za korišćenje objedinjene razmene poruka. Označite indikator čekanja poruke ako želite da vidite značku obaveštenja kada imate nova govorna poruka.

 • E-poštom – Ako želite da dobijate nove govorne poruke e-poštom, uključite opciju "Prosledi e-adresa na sastanak" i unesite e-adresa.

5

Ako želite da dobijete obaveštenja e-poštom o novim glasovnim porukama, uključite preklopnik e-pošta obaveštenja i unesite e-adresa.

Uključite dugme e-pošta preklopnik za ugljenu kopiju ako želite kopiju obaveštenja poslatu na drugu e-adresa.

6

Ako želite da dozvolite pozivaocima da preskoče pozdrav govorne pošte, uključite taster "0" da biste preneli preklopnik i uneli alternativne broj telefona.