Utrzymywanie dostępności komputera zdalnego

Aby komputer zdalny był dostępny, upewnij się, że te kryteria są spełnione.

 • Agent dostępu zdalnego jest uruchomiony na komputerze. Oznacza to, że ikona dostępu zdalnego Webex znajduje się na pasku zadań komputera.

 • Komputer jest podłączony do Internetu.

 • Komputer jest zalogowany do sieci dostępu zdalnego. Oznacza to, że ikona dostępu zdalnego Webex jest wyświetlana jako włączona.

 • Komputer nie jest zablokowany.

  Klient w lokalizacji zdalnej może zablokować komputer za pomocą ikony Webex Remote Access na pasku zadań. Nie można uzyskać zdalnego dostępu do komputera, jeśli klient go zablokuje.

Tworzenie skrótu do komputera zdalnego

Utwórz skrót na pulpicie, aby szybko połączyć się z komputerem zdalnym bez konieczności logowania się na stronie Komputery dostępu zdalnego.

1

W kolumnie Akcje na stronie Komputery dostępu zdalnego wybierz ikonę skrótu dla komputera, dla którego chcesz utworzyć skrót.

Po krótkiej konfiguracji na pulpicie pojawi się ikona skrótu dla komputera.

2

Aby połączyć się z komputerem zdalnym za pomocą skrótu:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.

 2. W razie potrzeby podaj kod dostępu i kod PIN telefonu.

Edytowanie opisu grupy lub komputera

1

Zaznacz pole wyboru obok komputera lub grupy, którą chcesz edytować. Można edytować wiele komputerów lub grup jednocześnie, zaznaczając wiele pól wyboru.

Aby edytować opisy całej grupy, w tym jej podgrup i komputerów, otwórz folder, a następnie zaznacz jego pole wyboru. Ta akcja automatycznie wybiera wszystkie podgrupy i komputery.

2

Wybierz pozycję Zmień opis.

3

Wpisz nowe opisy w odpowiednich polach tekstowych, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

Zarządzanie sesją dostępu zdalnego

W tym temacie przedstawiono kilka zadań, które można wykonać podczas sesji dostępu zdalnego. Wszystkie opcje są dostępne po wybraniu strzałki skierowanej w dół w Panelu sterowania sesją.

Funkcje Chat i Transfer Control stają się dostępne w menu poleceń, gdy inny przedstawiciel pomocy technicznej dołączy do sesji.

Jeśli chcesz...

Zrób to...

Zapraszanie innego przedstawiciela pomocy technicznej na sesję

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesji > Zaproś, a następnie wybierz opcję.

Sterowanie komputerem zdalnym

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesją > komputer zdalny, a następnie wybierz opcję.

Sterowanie wieloma aplikacjami podczas sesji

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesją > Wybierzaplikację , wybierz aplikację, a następnie wybierz przycisk OK.

Wysyłanie wiadomości czatu do innych przedstawicieli pomocy technicznej

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesji, > Czat. Wpisz wiadomość, wybierz użytkownika, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Przenoszenie kontroli sesji do innego przedstawiciela pomocy technicznej

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesji > Kontrola transferu.Wybierz nazwę użytkownika, a następnie wybierz przycisk OK.

Odzyskiwanie kontroli nad sesją

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesji > Kontrola transferu.Wybierz własną nazwę, a następnie wybierz przycisk OK.

Dodawanie adnotacji do komputera zdalnego

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesji > Adnotacja.

Nagrywanie sesji dostępu zdalnego

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesji, > Rozpocznij nagrywanie.


 

Ta opcja jest niedostępna, jeśli administrator witryny ma włączone automatyczne kodowanie

Wybierz tryb wyświetlania ekranu

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesji > Widok, a następnie wybierz opcję.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do komputera lokalnego podczas sesji dostępu zdalnego, wybierz opcję Skaluj okno do dopasowania lub Okno.

Wybieranie trybu kolorów

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesji > Tryb kolorów, a następnie wybierz opcję.

Uładnianie sesji dostępu zdalnego

Wybierz strzałkę w Panelu sterowania sesją > Zakończ sesję dostępu zdalnego

Aby zapewnić bezpieczeństwo komputera zdalnego, przed zakończeniem sesji dostępu zdalnego wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zamknij aplikacje uruchomione podczas sesji dostępu zdalnego.

 • Wyloguj się z komputera lub zablokuj go. Gdy ponownie uzyskaj do niego dostęp, wyślij kombinację CTRL+ALT+DEL do komputera zdalnego.

 • Określ hasło wygaszacza ekranu i ustaw wygaszacz ekranu tak, aby pojawiał się po okresie bezczynności.

Przesyłanie plików do lub z komputera zdalnego

1

Wybierz strzałkę skierowaną w dół w Panelu sterowania sesji.

2

W wyświetlonym menu wybierz polecenie Prześlij plik.

W oknie Webex File Transfer w lewym okienku jest wyświetlany katalog plików dla komputera lokalnego. Prawe okienko:

 • Wyświetla katalog plików dla komputera zdalnego.

 • Jest oznaczony nazwą określoną podczas konfigurowania komputera do dostępu zdalnego.

3

W okienku po lewej lub prawej stronie otwórz folder, do którego chcesz przenieść pliki.

4

W drugim okienku zaznacz pliki lub foldery, które chcesz przenieść.

5

Wybierz odpowiednią strzałkę wskazującą w lewo lub w prawo, aby przenieść pliki z jednego komputera na drugi.

6

(Opcjonalnie) Podczas przesyłania plików można wybrać ikonę Zatrzymaj, aby natychmiast zatrzymać bieżący proces przesyłania.

Drukowanie dokumentu zdalnego na drukarce lokalnej

Podczas sesji dostępu zdalnego można otworzyć dokument na komputerze zdalnym i wydrukować go w bieżącej lokalizacji. Upewnij się, że administrator witryny włączył opcję drukowania zdalnego dla witryny.


Opcja zdalnego drukowania:

 • Potrafi dokładnie wydrukować dokument zdalny.

 • Nie może formatować i wyrównywać wydruku tak samo, jak w przypadku drukowania dokumentu bezpośrednio z komputera lokalnego.

Nie należy używać tej opcji, gdy precyzja wydruku jest krytyczna, na przykład podczas drukowania formularzy.

1

Na komputerze zdalnym otwórz dokument do wydrukowania.

2

Otwórz opcje drukowania, aby wyświetlić listę drukarek i określić opcje drukowania.

3

Wydrukuj dokument.