Dolazne ili odlazne pozive možete da presretnete za lokaciju. Ako je korisnik ili mesto već omogućilo presretanje, te postavke zamenjuje sve postavke presretanja lokacije koje konfigurišete.
1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Usluge > pozivanje > lokacije.

2

Izaberite lokaciju koju želite da konfigurišete za opciju "Presretanje lokacije".

3

Prebacite se da biste omogućili presretavanje poziva.

4

U okviru Dolazni poziviodaberite opciju Dozvoli sve dolazne pozive ili Presretni sve dolazne pozive.

5

Ako odaberete opciju "Presretni sve dolaznepozive", odaberite potrebne funkcije.

 • Da biste poslali pozive lokaciji na govornu poštu pojedinačnog korisnika, proverite izbor u polju za potvrdu Pošalji sve pozive govornoj pošti.

  Kada birate obaveštenja , izaberitepodrazumevani pozdrav ili otpremite prilagođeni audio pozdrav sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme Otpremi datoteku.


 

Audio (WAV) datoteka mora da ispunjava navedene zahteve.

6

U okviru Objave telefonskogbroja odaberite jednu od sledećih opcija i unesite preusmeravanja brojeva:

 • Reprodukuj nove najave brojeva– Ovaj broj je najavljen pozivaocima kao novi broj koji treba pozvati. Ovaj broj može biti interni broj preduzeća ili proširenje ili važeći e164 eksterni PSTN broj.

  Prenos na '0' na ovaj broj telefona– Pozivalac se prenosi na broj koji je unet kada se pritisne 0.


 

Ako su obe opcije proverene, moguće je uneti dva različita broja za svaku opciju, ali to rezultira obmanjujućom porukom o najavi.

Primer, ako su najave novih brojeva "Reprodukuj" postavljene na 1111, a prenos na '0' na ovaj broj telefona na 2222, pozivaoci čuju poruku "Broj koji pokušavate da dobijete je van tehnologije. Novi broj je 1111. Pritisnite taster 0 sada ako želite da budete prebačeni na novu lokaciju." U ovom slučaju, pritiskom na '0' pozivaoci se šalju na 2222 umesto na 1111.

7

Za odlazne poziveodaberite neki od sledećih opcija:

 • Presretnite sveodlazne pozive – Kada korisnik pokuša odlazni poziv, oni čuju poruku koja im govori da njihova linija nije u usluzi.

 • Dozvolite samo nacionalne odlaznepozive – korisniku sa presretnute lokacije biće dozvoljeno samo da telefonira na nacionalne pozive.

 • Prenesi presretnute pozive na telefonskibroj – Kada korisnik sa presretnute lokacije pozove bilo koji odlazni poziv, poziv se prenosi na određeni broj.

8

Kliknite na Sačuvaj.

Možete da presretnete dolazne ili odlazne pozive za korisnike u vašoj organizaciji. Ako je ova postavka omogućena, pozivi se usmeravaju na određeni broj koji odaberete ili na govornu poštu korisnika.
1

Iz prikaza korisnika u https://admin.webex.com, idite na Korisnici i izaberite korisnika koji želite da izmenite.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite Rukovanje pozivima.

3

Idi na "Pozovi presretanje".

4

Prebacite dugme da biste promenili postavke za korisnika.

5

U okviru Dolazni poziviodaberite opciju Dozvoli sve dolazne pozive ili Presretni sve dolazne pozive.

6

Ako odaberete opciju "Presretni sve dolaznepozive", podesite potrebne funkcije:

 • Da biste korisnicima slali pozive na govornu poštu, proverite izbor u polju za potvrdu Pošalji sve pozive govornoj pošti.

 • Kada birate obaveštenja , izaberite podrazumevani pozdrav ili otpremite prilagođeni audio pozdrav sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme Otpremi datoteku.

7

U okviru Objave telefonskogbroja odaberite jednu od sledećih opcija i unesite preusmeravanja brojeva:

 • Reprodukuj nove najave brojeva– Ovaj broj je najavljen pozivaocima kao novi broj koji treba pozvati.
 • Prenos na '0' na ovaj broj telefona– Pozivalac se prenosi na broj koji je unet kada se pritisne 0.

 

Ako su obe opcije proverene, moguće je uneti dva različita broja za svaku opciju, ali to rezultira obmanjujućom porukom o najavi. Na primer, ako su obaveštenja o broju reprodukcije postavljena na 1111 , a prenos na '0' na ovaj broj telefona na 2222, pozivaoci čuju poruku "Broj koji pokušavate da dobijete je van usluge. Novi broj je 1111. Pritisnite 0 sada ako želite da budete prebačeni na novu lokaciju." U ovom slučaju, pritiskom na '0' pozivaoci se šalju na 2222 umesto na 1111.

8

Za odlazne poziveodaberite neki od sledećih opcija:

 • Presretnitesve odlazne pozive – Kada korisnik pokuša odlazni poziv, oni čuju poruku da je ova linija van usluge.
 • Dozvoli samo lokalne odlaznepozive – korisniku je dozvoljeno da telefonira samo na nacionalne pozive.
 • Prenesi presretnute pozive na telefonskibroj – Svaki odlazni poziv koji presretnuti korisnik prenese na određeni broj.
9

Kliknite na Sačuvaj da biste potvrdili izmene.

U organizaciji možete da presretnete dolazne ili odlazne pozive za radne prostore. Ako je ova funkcija omogućena, pozivi se usmeravaju na određeni broj koji odaberete ili na govornu poštu radnog prostora.

 

Da bi ova funkcija bila dostupna, licenca radnog prostora mora biti dodeljena radnom prostoru.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comidite na radni prostor i izaberite radni prostor koji želite da uredite.

2

Kliknite na dugme Pozivanje i odaberite rukovanje pozivom.

3

Idi na "Pozovi presretanje".

4

Preklopite dugme da biste promenili postavke za radni prostor.

5

U okviru Dolazni poziviodaberite opciju Dozvoli sve dolazne pozive ili Presretni sve dolazne pozive.

6

Ako odaberete opciju "Presretni sve dolaznepozive", podesite potrebne funkcije:

 • Da biste poslali pozive na radni prostor govornoj pošti, proverite izbor u polju za potvrdu Pošalji sve pozive govornoj pošti.

 • Kada birate obaveštenja , izaberite podrazumevani pozdrav ili otpremite prilagođeni audio pozdrav sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme Otpremi datoteku.

7

U okviru Objave telefonskogbroja odaberite jednu od sledećih opcija i unesite preusmeravanja brojeva:

 • Reprodukujte nove najavebrojeva – Ovo je broj koji će biti saopšten pozivaocima kao novi broj koji treba pozvati.
 • Prenos na '0' na ovaj broj telefona– Pozivalac se prenosi na broj koji je unet kada se pritisne 0.

 

Ako su obe opcije proverene, moguće je uneti dva različita broja za svaku opciju, ali to rezultira obmanjujućom porukom o najavi. Na primer, ako su obaveštenja o broju reprodukcije postavljena na 1111 , a prenos na '0' na ovaj broj telefona na 2222, pozivaoci čuju poruku "Broj koji pokušavate da dobijete je van usluge. Novi broj je 1111. Pritisnite 0 sada ako želite da budete prebačeni na novu lokaciju." U ovom slučaju, pritiskom na '0' pozivaoci se šalju na 2222 umesto na 1111.

8

Za odlazne poziveodaberite neki od sledećih opcija:

 • Presretnitesve odlazne pozive – Kada radni prostor pokuša odlazni poziv, pozivalac čuje poruku da njihova linija nije u usluzi.
 • Dozvolite samo nacionalne odlaznepozive – Radnom prostoru je dozvoljeno da obavi samo nacionalne pozive.
 • Prenesi presretnute pozive na telefonskibroj – Svaki odlazni poziv koji presretne radni prostor prenosi se na određeni broj.
9

Kliknite na Sačuvaj da biste potvrdili izmene.