Dozvole za odlazno pozivanje

Možete da definišete podrazumevanu dozvolu za pozivanje za svaki tip poziva na lokaciji. Na primer, možete da koristite blok dozvola za pozivanje da biste sprečili korisnike da telefoniraju na lokaciji San Hoze.

Šifre autorizacije i brojevi prenosa moraju biti podešeni da biste mogli da ih primenite.

Za svaki tip poziva možete odabrati sledeće:

  • Allow – Pozivaoci na ovoj lokaciji mogu da telefoniraju.

  • Blokiraj – pozivaoci na ovoj lokaciji ne mogu da telefoniraju.

  • Zahtevaj šifru autorizacije – pozivaoci moraju da unesu šifru autorizacije koju ste podesili pre nego što postavite odlazni poziv. Ne možete imati više od 100 šifara autorizacije za izlazni plan poziva.

  • Prenesi na broj 1, 2 ili 3 – Ako izaberete ovo, ovi tipovi poziva se automatski prenose na broj koji odaberete.

Podrazumevane vrednosti tipa poziva

Ispod su podrazumevane vrednosti tipa poziva.

Tip poziva

Podrazumevana postavka

Prenos/ prosleđivanje omogućeno

Unutrašnje

Dozvoli

Da

Lokalni

Dozvoli

Da

Besplatan poziv

Dozvoli

Da

Na daljinu

Dozvoli

Da

Međunarodno

Blok

Ne

Pomoć operatera

Dozvoli

Da

Pomoć direktorijuma koji se naplaćuje

Dozvoli

Da

Specijalne usluge I

Dozvoli

Da

Specijalne usluge II

Dozvoli

Da

Premium usluge I

Blok

Ne

Premium usluge II

Blok

Ne

Promena dozvole za pozivanje za tip poziva

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na usluge i u okviru Pozivanje izaberite lokacije.

2

Izaberite lokaciju za koju želite da ažurirate tip poziva.

3

Izaberite više opcija Za postavke poziva > dozvole za pozivanje > odlazne pozive.

4

Odaberite tip poziva koji želite da ažurirate, izvršite ispravke i izaberite Sačuvaj .

Dodavanje šifre autorizacije

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na usluge i u okviru Pozivanje izaberite lokacije.

2

Izaberite lokaciju na koju želite da dodate šifru autorizacije.

3

Izaberite više opcija Za postavke poziva > dozvole za pozivanje > odlazne pozive.

4

Izaberite šifreautorizacije i kliknite na dugme Dodaj šifru.


 

Maksimalan broj šifara autorizacije je 100.

5

Unesite opis i šifru koju želite da dodate.

6

Kliknite na dugme Dodaj.

Brisanje šifre autorizacije

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na usluge i u okviru Pozivanje izaberite lokacije.

2

Izaberite lokaciju sa koje želite da izbrišete šifru autorizacije.

3

Izaberite više opcija Za postavke poziva > dozvole za pozivanje > odlazne pozive.

4

Izaberite šifreautorizacije , kliknite na x pored šifre autorizacije koju želite da izbrišete, a zatim kliknite na dugme Izbriši.

Dodavanje broja automatskog prenosa

Možete da dodate do 3 automatska prenosna broja.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na usluge i u okviru Pozivanje izaberite lokacije.

2

Izaberite lokaciju na koju želite da dodate broj automatskog prenosa.

3

Izaberite više opcija Za postavke poziva > dozvole za pozivanje > odlazne pozive.

4

Izaberite brojeve automatskogprenosa , unesite broj prenosa i izaberite Sačuvaj.

Brisanje broja automatskog prenosa

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na usluge i u okviru Pozivanje izaberite lokacije.

2

Izaberite lokaciju sa koje želite da izbrišete broj automatskog prenosa.

3

Izaberite više opcija Za postavke poziva > dozvole za pozivanje > odlazne pozive.

4

Izaberite brojeve automatskogprenosa , kliknite na x pored broja koji želite da izbrišete, a zatim izaberite izbriši.