Dodajte brojeve telefona

Pre nego što počneš

 • Brojevi moraju da prate format E.164 za sve zemlje, osim za Sjedinjene Države, koje takođe mogu da prate nacionalni format.

 • U zavisnosti od zemlje, brojevi se formatiraju u skladu sa lokalnim zahtevima za biranje. Na primer, ako je potreban kôd zemlje, možete da unesete brojeve sa ili bez kôda i kôd je pripremljen.

1

U korisničkom prikazu idite na Servisi i izaberite https://admin.webex.com Pozivanje > Brojevi.

2

Kliknite na Upravljanje > Dodaj.

3

Izaberite lokaciju iz padajućeg menija Lokacija.

4

Kliknite na dugme Dalje.

5

Da biste kasnije aktivirali brojeve, uključite Aktiviraj brojeve kasnije.


 
Kada je ova opcija omogućena, brojevi telefona su odmah dostupni za konfiguraciju, ali ih je potrebno aktivirati direktnim kontaktom sa operaterom. Omogućite ovu opciju ako kasnije prenosite brojeve.
6

Unesite svaki broj telefona koji želite da dodate. Odvojite svaki broj pomoću zareza.


 
Možete da saberete do 1.000 brojeva.

 

Brojevi se automatski potvrđuju kada dodate zarez ili pritisnete Enter.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Novi brojevi telefona se pojavljuju na vašoj listi brojeva.


 

Dodatna validacija se vrši nakon što kliknete na Sačuvaj. Na primer, ako broj koji se dodaje već postoji za lokaciju, pojavi se poruka o grešci i ne možete da je sačuvate. Uklonite sve nevažeće brojeve i ponovo kliknite na Sačuvaj.

Aktivirajte ili uklonite brojeve telefona

1

U prikazu korisnika uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge i izaberite Pozivanje > Brojevi.

2

Da biste aktivirali neaktivan broj telefona, kliknite na dugme u koloni Akcije i izaberite Aktiviraj.


 

Ako je neaktivan broj dodeljen funkciji, korisniku ili radnom prostoru, on će ostati neaktivan sve dok se ne aktivira pomoću opcije Aktiviraj pod Akcije ili metodom grupne aktivacije, koja je navedena u Aktiviraj brojeve u masi.

3

Da biste uklonili broj telefona, kliknite na u koloni Radnje i izaberite Izbriši.


 
Ako je broj telefona već dodeljen korisniku, radnom prostoru ili funkciji, opcija brisanja nije dostupna.

Aktivirajte brojeve u rinfuzi

1

U prikazu korisnika uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge i izaberite Pozivanje > Brojevi.

2

Listu brojeva možete da filtrirate na osnovu određene lokacije, statusa ili oboje. Kliknite na Neaktivan da biste videli samo brojeve koji su u neaktivnom stanju.

3

Možete da aktivirate 500 brojeva istovremeno tako što ćete izabrati Aktiviraj brojeve na vrhu liste.

4

Potvrdite klikom na Aktiviraj.

Izbrišite brojeve telefona u rinfuzi

Pre nego što počneš

Mogu se obrisati samo brojevi telefona koji nisu dodeljeni grupno.

Ako broj pripada bloku brojeva, ne može se izbrisati osim ako su svi brojevi u tom bloku nedodeljeni.

1

Sa korisničkog prikaza uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge > Pozivanje > Brojevi.

2

Izaberite brojeve telefona koje želite da izbrišete.

3

Kliknite na Izbriši u gornjem meniju za navigaciju.

Opciono, možete da izaberete opciju Izbriši iz Upravljaj.

4

Potvrdite brisanje.

5

Proces brisanja grupe počinje i može se pogledati u Menadžeru zadataka.


 

Brojevi koje ne možete da izbrišete prikazuju se kao greške. Tipične greške uključuju:

 • Pokušaj brisanja broja koji je dodeljen korisniku ili usluzi.

 • Pokušaj brisanja broja koji je deo opsega brojeva.


   

  Da biste rešili grešku u opsegu brojeva, morate da izaberete ceo blok brojeva u tom opsegu za brisanje.

Premestite brojeve telefona sa jedne lokacije na drugu

Možete da premestite brojeve telefona, u Kontrolnom čvorištu, sa jedne lokacije na drugu.

Pre nego što počneš

 • Samo brojevi telefona koji su navedeni u istoj zemlji mogu da se premeste.

 • Telefonske brojeve mora da obezbedi isti PSTN ili lokalni pristupnik.

 • Telefonski brojevi moraju da budu aktivni i ne mogu da se dodele korisniku, radnom prostoru ili lokacijskoj usluzi, kao što je automatski pomoćnik ili lovačka grupa.

 • Glavni broj lokacije ne može da se premesti.

1

U prikazu korisnika uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge i izaberite Pozivanje > Brojevi.

2

Kliknite na dugme Upravljanje i izaberite opciju Pomeri.

3

Izaberite lokaciju izvora da biste premestili brojeve.

4

Izaberite brojeve telefona koje želite da premestite.

5

Kliknite na Pomeri u gornjem meniju za navigaciju.

6

Izaberite ciljnu lokaciju na koju želite da premestite brojeve.

7

Proces premeštanja počinje i može se pogledati u Menadžeru zadataka.

Brojevi koji ne mogu da se premeste prikazuju se kao greške. Tipična greška je pokušaj premeštanja broja koji je dodeljen korisniku ili usluzi.

Pretražite i filtrirajte brojeve telefona i dodatke

Brojeve možete da pretražujete i filtrirate kako biste brzo pronašli brojeve koji nisu dodeljeni ili nisu aktivni.

1

U prikazu korisnika uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge i izaberite Pozivanje > Brojevi.

2

Koristite traku za pretragu da biste pronašli broj telefona ili dodatak.

3

Filtrirajte brojeve telefona tako što ćete na vrhu stranice izabrati filter koji želite da primenite. Filtriranje po svemu, Nedodeljeno, Dodeljeno, Neaktivno, Samo proširenje ili Besplatno.


 
Takođe možete da filtrirate po lokaciji tako što ćete izabrati lokaciju iz padajućeg menija.

Nabavite listu telefonskih brojeva

1

U prikazu korisnika uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge i izaberite Pozivanje > Brojevi.

2

Kliknite na Upravljanje > Izvoz da biste preuzeli CSV datoteku sa listom telefonskih brojeva za vašu organizaciju.