Informace o bezpečnosti a výkonu

Před použitím IP telefonu si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výstražný symbol znamená nebezpečí. V této situaci by mohlo dojít ke zranění. Než začnete pracovat s jakýmkoli zařízením, obeznamte se s riziky souvisejícími s používáním elektrických zařízení a standardními zásadami bezpečnosti. Použijte číslo prohlášení uvedené na konci každého upozornění k vyhledání jeho překladu mezi přeloženými upozorněními týkajícími se bezpečnosti, které se dodávají s tímto zařízením. Prohlášení č. 1071

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY


Před použitím, instalací nebo připojením systému k napájení si přečtěte pokyny k instalaci. Prohlášení č. 1004


Služba VoIP (Voice over IP) a služba tísňového volání nebude v případě výpadku nebo přerušení napájení fungovat. Po obnovení napájení bude možná zapotřebí zařízení resetovat nebo překonfigurovat, než se obnoví přístup k síti VoIP a služba tísňového volání. Číslo tísňového volání v USA je 911. Musíte znát číslo tísňového volání ve vaší zemi. Prohlášení č. 361


Konečná likvidace tohoto výrobku by měla probíhat v souladu se všemi zákony a předpisy. Prohlášení č. 1040


Zástrčka musí být vždy přístupná, protože slouží zároveň jako hlavní vypínač telefonu. Prohlášení č. 1019

Bezpečnostní pokyny

 • Nepoužívejte tento výrobek jako hlavní prostředek komunikace ve zdravotnickém prostředí, protože může využívat neregulované frekvenční pásmo, které je náchylné na výskyt rušení pocházejícího z jiných zařízení nebo přístrojů.

 • Použití bezdrátových zařízení v nemocnicích může být omezeno nebo zakázáno.

 • Použití bezdrátových zařízení v nebezpečných prostředích je omezeno limity stanovenými osobami odpovědnými za bezpečnost v daných prostředních.

 • Použití bezdrátových zařízení v letadle se řídí nařízeními Federálního úřadu pro letectví (FAA).

Upozornění k bezpečnému používání baterií


Při nesprávné výměně baterie hrozí výbuch. Jako náhradní baterii používejte pouze totožný nebo ekvivalentní typ baterie doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce. Prohlášení č. 1015


Nedotýkejte se kovových kontaktů na baterii ani je nepropojujte. Neúmyslné vybití baterie může způsobit závažné popáleniny. Prohlášení č. 341


Nebezpečí výbuchu: Nenabíjejte baterii telefonu v potenciálně nebezpečných prostředích. Prohlášení č. 431


Lithium-iontové baterie mají omezenou životnost. Každou lithium-iontovou baterii, která vykazuje znaky poškození, včetně nafouknutí, musí být správně zlikvidována.


 • Neodhazujte baterie do ohně nebo vody. Baterie může po vhození do ohně explodovat.

 • Nerozebírejte baterii ani se ji nepokoušejte rozdrtit, propíchnout nebo zapálit.

 • S poškozenou nebo tekoucí baterií zacházejte s extrémní opatrností. Přijdete-li do styku s elektrolytem, omyjte zasažené místo mýdlem a vodou. Pokud dojde ke vniknutí elektrolytu do oka, vyplachujte oko 15 minut vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Nenabíjejte baterie, pokud teplota okolí překročí 40 °C.

 • Nevystavujte baterie působení vysokých skladovacích teplot (nad 60 °C).

 • Při likvidaci baterií se obraťte na místní služby odpovědné za likvidaci odpadu, kde vám poskytnou informace o platných zásadách likvidace nebo recyklace baterií.

Baterii můžete objednat u místního prodejce. Používejte pouze baterie označené číslem modelu Cisco.

Výpadek napájení

Regulační oblasti

Radiová frekvence (RF) tohoto telefonu je nakonfigurována pro určitou regulační oblast. Použijete-li telefon mimo tuto regulační oblast, nebude řádně fungovat a tímto postupem můžete porušit platné předpisy v daném místě.

Prostředí zdravotnických zařízení

Tento výrobek není lékařským zařízením a využívá nelicencované frekvenční pásmo, které je náchylné na výskyt rušení pocházejícího z jiných zařízení nebo přístrojů.

Použití externích zařízení

Společnost Cisco Systems doporučuje používat kvalitní externí zařízení (například náhlavní soupravy), která jsou odstíněna proti nežádoucím vysokofrekvenčním a nízkofrekvenčním signálům.

V závislosti na kvalitě zařízení a jejich vzdálenosti od ostatních zařízení, například mobilních telefonů nebo obousměrných vysílaček, se mohou objevit rušivé zvuky. V takovém případě společnost Cisco doporučuje provést jeden nebo více následujících postupů:

 • Přesuňte externí zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

 • Veďte kabely externího zařízení dál od zdroje rádiového nebo zvukového signálu.

 • Použijte pro externí zařízení stíněné kabely nebo kabely s kvalitnějším stíněním a konektory.

 • Použijte kratší kabel k externímu zařízení.

 • Připojte ke kabelům externího zařízení ferity nebo podobná zařízení.

Společnost Cisco nemůže zaručit kvalitní fungování celého systému, protože nemá kontrolu nad kvalitou externích zařízení, kabelů a konektorů. Při použití vhodných zařízení s kvalitními kabely a konektory bude systém fungovat adekvátně.


V zemích Evropské unie používejte pouze externí náhlavní soupravy, které zcela vyhovují směrnici EMC [89/336/EC].

Chování systému v době silného síťového provozu

Jakékoliv faktory, které snižují výkon sítě, mohou mít vliv na kvalitu zvuku telefonního systému a v některých případech mohou způsobit přerušení hovoru. Mezi zdroje degradace sítě patří mimo jiné následující činnosti:

 • Administrativní činnosti, jako je skenování vnitřních portů nebo skenování zabezpečení.

 • Útoky na síť, jako je útok typu DoS (odepření služby).

Prohlášení o souladu

Prohlášení o souladu pro Evropskou unii

Značka CE

Na zařízeních a obalovém materiálu se nachází následující značka CE.

Logo CE

Prohlášení o působení vysokofrekvenčního vyzařování pro Evropskou unii

Posouzením tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje požadavky směrnice Evropské unie EMF 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě pro USA

Obecné prohlášení o shodě s předpisy o působení vysokofrekvenčního vyzařování

Posouzením tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje limity komise ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection – Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) pro působení vysokofrekvenčního vyzařování na člověka.

Rádiové zařízení podle části 15


Vysílací zařízení podle části 15 nezpůsobuje rušení dalších zařízení využívajících tuto frekvenci. Jakékoli změny či úpravy zmíněného produktu, které výslovně neschválí společnost Cisco, včetně použití antén od jiné společnosti než Cisco mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Prohlášení o souladu pro Kanadu

Toto zařízení splňuje standard(y) RSS pro licenční výjimku kanadského ministerstva průmyslu (Industry Canada). Provoz zařízení je možný za následujících dvou podmínek: 1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. 2) Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které může mít nežádoucí vliv na jeho chod.

Tento produkt splňuje příslušné technické údaje kanadského ministerstva Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Prohlášení k působení vysokofrekvenčního vyzařování v Kanadě

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE LIMITY UVEDENÉ V PŘEDPISU ISED RSS-102 R5 TÝKAJÍCÍ SE VYSTAVENÍ ÚČINKU RÁDIOVÝCH VLN.

Toto zařízení obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Bylo navrženo tak, aby nepřekračovalo obecné (neřízené) limity pro obecnou populaci, které se týkají vystavení vlivu rádiových vln (vysokofrekvenční elektromagnetická pole), jak je uvedeno v předpisu RSS-102 odkazujícím na bezpečnostní předpis agentury Health Canada č. 6, a které zahrnují výraznou bezpečnostní rezervu, jejímž účelem je zajistit bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdraví.

Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno tak, aby mezi vysílačem a tělem uživatele byla vzdálenost minimálně 0,5 cm.

Zařízení bylo testováno a v rámci procesu certifikace týkající se rádiových vln bylo shledáno, že splňuje příslušné předpisy.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Prohlášení o souladu pro Nový Zéland

Obecné upozornění ke specifikacím PTC (Permit to Connect)

Udělení povolení Telepermit pro libovolné koncové zařízení označuje pouze skutečnost, že společnost Spark NZ potvrzuje, že dané zařízení splňuje minimální požadavky pro připojení k dané síti. Neznamená, že společnost Spark NZ dané zařízení schvaluje nebo že by poskytovala nějaký druh záruky. Kromě toho udělení povolení nepředstavuje poskytnutí žádné záruky, že určité zařízení bude fungovat po všech stránkách správně společně s jiným zařízením s povolením Telepermit jiného výrobce či modelu, a neznamená, že je produkt kompatibilní se všemi síťovými službami společnosti Spark NZ.

Použití sítí IP se sítěmi PSTN

Internetový protokol (IP) ze své podstaty způsobuje zpoždění hlasových signálů, protože každý datový paket obsahující tyto hlasové signály je třeba nejprve vytvořit a adresovat. Společnost Spark NZ Access Standards doporučuje, aby dodavatelé, konstruktéři a technici využívající tuto technologii k hovorům do sítě nebo ze sítě PSTN při návrhu svých sítí zohlednili požadavky E-modelu unie ITU. Celkovým cílem je minimalizovat zpoždění, zkreslení a jiná poškození přenášeného signálu zejména u hovorů, které zahrnují mobilní a mezinárodní sítě, které již samy o sobě trpí značným zpožděním.

Použití komprese hlasu v síti PSTN

Z důvodu nadměrného zpoždění při volání v mobilních a mezinárodních sítích, které je někdy způsobeno použitými technologiemi hlasové komprese, Společnost Spark NZ Access Standards schválí k provozu v sítích PSTN pouze hlasovou technologii G711. G711 je technika okamžitého kódování hlasu, zatímco G729 a všechny další varianty jsou považovány za téměř okamžité techniky, které přispívají ke zpožďování hlasového signálu.

Potlačení ozvěny

Potlačení ozvěny obvykle není v sítích typu Spark NZ PSTN nutné, protože zeměpisná zpoždění jsou přijatelná v místech, kde je ztráta odrazem v přístroji uživatele udržována v rámci limitů Telepermit. Avšak v soukromých sítích využívajících technologii VoIP (Voice-over-IP) je požadováno zajištění potlačení ozvěny pro všechny hlasové hovory. Společný účinek zpoždění konverze zvuk/VoIP a zpoždění směrování IP může způsobit požadavek na potlačení ozvěny v délce 64 ms.

Prohlášení o souladu pro Tchaj-wan

Varování DGT

Prohlášení DGT 4

Prohlášení o souladu pro Argentinu

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Prohlášení o shodě pro Brazílii

Art. 6º - 506

Toto zařízení je zařízení druhotného typu, což znamená, že není chráněno před škodlivým rušením, dokonce ani rušením způsobeným stejným typem zařízení, a nemůže také způsobovat rušení zařízení prvotního typu.

Další informace naleznete na této adrese URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Site Anatel: http://www.anatel.gov.br

Usnesení č. 303/2002 a č. 533/2009

Tento produkt byl schválen agenturou Anatel a je v souladu s postupy regulovanými usnesením č. 242/2000 a splňuje příslušné technické požadavky, včetně limitů vyzařování SAR pro elektrická, magnetická a elektromagnetická pole rádiových frekvencí (v souladu s usneseními č. 303/2002 a č. 533/2009.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Prohlášení o souladu pro Singapur

Je v shodě s normami IMDA DB101992

Přehled zabezpečení produktů Cisco

Tento produkt obsahuje kryptografické funkce a vztahují se na něj zákony Spojených států amerických a zákony ve vaší zemi upravující dovoz, vývoz, převod a používání produktů tohoto typu. Dodání kryptografických produktů společnosti Cisco neznamená, že je třetí strana oprávněna dovážet, vyvážet, distribuovat nebo používat šifrování. Za dodržování zákonů Spojených států amerických a místních zákonů odpovídají dovozci, vývozci, distributoři a uživatelé. Použitím tohoto produktu souhlasíte s dodržováním platných zákonů a předpisů. Nemůžete-li dodržet zákony Spojených států nebo místní zákony, ihned tento produkt vraťte.

Další informace týkající se předpisů USA pro vývoz naleznete na # https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.