A biztonságra és a teljesítményre vonatkozó információk

Az IP-telefon üzembe helyezése, illetve használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket.


FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ez a figyelmeztető szimbólum veszélyre utal. Ilyenkor balesetveszélyes helyzetre kell számítani. Mielőtt bármilyen készülékkel dolgozni kezdene, ismerje meg az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyeket, valamint a balesetek elkerülését szolgáló módszereket. Az egyes figyelmeztetések fordítását a készülékhez mellékelt, lefordított biztonsági figyelmeztetések között a végükön szereplő azonosító szám alapján találhatja meg. 1071-es figyelmeztetés

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT!

A jelen kiadványban szereplő figyelmeztetések fordításának megtekintéséhez használja a Hatósági megfelelőségi és biztonsági információk – Cisco 6800-as sorozatú DECT IP-készülék dokumentumban szereplő nyilatkozatszámot a következő URL-en: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6825/RCSI/RCSI-0366-book.pdf


A rendszer beüzemelése, használata, illetve áramforráshoz csatlakoztatása előtt olvassa el az üzembehelyezési útmutatót. 1004-es figyelmeztetés


A VoIP (Voice over IP) szolgáltatás és a segélyhívás funkció nem működik, ha megszűnik vagy elégtelen az áramellátás. Előfordulhat, hogy az áramellátás helyreállítását követően újra kell indítani vagy újra kell konfigurálni a készülékeket a VoIP és a segélyhívási szolgáltatás eléréséhez. Az USA területén a segélyhívó telefonszám: 911. Ismernie kell az adott ország segélyhívó telefonszámát. 361-es figyelmeztetés


A termék végső ártalmatlanítását és hulladékfeldolgozását a nemzeti törvényeknek és szabályozásoknak megfelelő módon kell elvégezni. 1040-es figyelmeztetés


A hálózati csatlakozónak mindig hozzáférhetőnek kell lennie, mivel ezzel lehet a készüléket a legkönnyebben áramtalanítani. 1019-es figyelmeztetés

Biztonsági útmutató

Az alábbi biztonsági irányelvek vonatkoznak a Cisco 6800-as sorozatú DECT IP-készülék használatára különleges környezetben:

 • Ezt a terméket ne használja elsődleges kommunikációs eszközként egészségügyi szolgáltatói környezetben, ugyanis szabályozás alá nem eső frekvenciasávot használ, amely ki van téve más eszközöktől vagy berendezésektől származó interferenciának.

 • A vezeték nélküli eszközök kórházon belüli használatára az adott kórház által megszabott korlátozások vonatkoznak.

 • A vezeték nélküli eszközök robbanásveszélyes helyszínen történő használatára az adott környezetért felelős biztonsági igazgató által megszabott korlátozások vonatkoznak.

 • A vezeték nélküli eszközök repülőgépen való használatára az FAA (Federal Aviation Administration – Szövetségi Légügyi Hatóság) előírásai vonatkoznak.

Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági megjegyzések

Ezek a biztonsági megjegyzések a Cisco 6800-as sorozatú DECT IP-készülékhez jóváhagyott akkumulátorokra vonatkoznak.


Robbanásveszélyt idézhet elő, ha helytelenül cserélik ki az akkumulátort. Csak a gyártó által javasolttal megegyező vagy azzal egyenértékű típusúra cserélje ki az akkumulátort. A használt akkumulátorok kidobásakor tartsa be a gyártó előírásait. 1015-es figyelmeztetés


Ne érintse meg és ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit. Az akkumulátorok véletlen kisütése súlyos égési sérülést okozhat. 341-es figyelmeztetés


Robbanásveszély: Ne töltse az akkumulátort potenciálisan robbanásveszélyes környezetben. 431-es figyelmeztetés


 • Az akkumulátorcsomagot ne dobja se tűzbe, se vízbe. A tűzzel érintkező akkumulátor felrobbanhat.

 • Ne szedje szét, ne törje össze, be lyukassza ki, illetve ne égesse el az akkumulátorcsomagot.

 • A sérült vagy szivárgó akkumulátor kezelésekor járjon el kiemelt gondossággal. Ha közvetlenül érintkezik az elektrolittal, az érintett területet mossa le szappannal és vízzel. Ha az elektrolit a szemébe kerül, 15 percen keresztül öblögesse a szemét vízzel, és kérjen orvosi segítséget.

 • Ne töltse az akkumulátorcsomagot, ha a hőmérséklet meghaladja a 40 Celsius-fokos (104 °F) hőmérsékletet.

 • Ne tárolja az akkumulátorcsomagot magas (60 °C, illetve 140 °F feletti) hőmérsékleten.

 • Az akkumulátorcsomag leselejtezésekor érdeklődjön a területileg illetékes hulladékkezelőnél az akkumulátorok elhelyezésére és újrahasznosítására vonatkozó szabályozásokról.

Akkumulátor beszerzésével kapcsolatban forduljon a területileg illetékes forgalmazóhoz. Kizárólag olyan akkumulátort használjon, amely rendelkezik Cisco cikkszámmal.

Áramkimaradás

A vészhívó szolgáltatás csak akkor érhető el a telefonon, ha a bázisállomás áramellátása rendben van. Ha áramkimaradás fordul elő, mindaddig nem érhető el a szerviz- és vészhívó szolgáltatás, amíg helyre nem áll az áramellátás. Áramkimaradás vagy üzemzavar után előfordulhat, hogy alaphelyzetbe kell állítani vagy újra kell konfigurálni a berendezést, és csak az után válik használhatóvá a szerviz- és vészhívó szolgáltatás.

Szabályozási tartományok

A bázisállomás vezérli a kézibeszélő rádiófrekvenciáját (RF). A bázisállomás egy adott szabályozási területen van beállítva. Ha a készüléket a meghatározott szabályozási területen kívül használja, a telefon nem működik megfelelően, használata pedig ellentétes lehet a vonatkozó szabályozásokkal.

Egészségügyi ellátói környezet

Ez a termék nem gyógyászati termék, az általa használt, nem védett frekvenciasáv pedig ki van téve más eszközöktől vagy berendezésektől származó interferenciának.

Külső eszközök használata

Az alábbiak arra az esetre vonatkoznak, ha külső eszközt használ a DECT készülékkel.

A Cisco jó minőségű külső eszközök (például fejhallgatók) használatát javasolja, amelyek megfelelő árnyékolással rendelkeznek a nemkívánatos rádiófrekvenciás (RF) és hangfrekvenciás (HF) jelekkel szemben.

Ezen eszközök minőségétől és az egyéb eszközök, mint a mobiltelefonok és rádió adó-vevők közelségétől függően előfordulhat némi zaj. Ezekben az esetekben a Cisco a következő lépéseket ajánlja:

 • Helyezze a külső eszközt távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

 • Vezesse a külső eszköz kábeleit távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

 • Használjon árnyékolt kábeleket a külső eszközhöz, vagy használjon jobb árnyékolású és csatlakozójú kábeleket.

 • Használjon rövidebb kábeleket a külső eszközhöz.

 • Helyezzen ferritet vagy hasonló eszközt a külső eszköz kábeleire.

A Cisco nem garantálhatja a rendszer teljesítőképességét, mivel a Cisco nem ellenőrizheti a külső eszközök, kábelek, csatlakozók minőségét. Ha megfelelő eszközöket, jó minőségű kábelekkel és csatlakozókkal csatlakoztat a rendszerbe, akkor annak működése problémamentes lesz.


Az Európai Unió országaiban csak olyan külső fejhallgatót használjon, amely minden szempontból megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelvnek [89/336/EGK].

Rendszer viselkedés hálózati zavarok esetén

A hálózat minőségét gyengítő bármilyen jelenség hatással lehet a telefon hangminőségére, és egyes esetekben a hívás megszakadását is előidézheti. A hálózat teljesítménycsökkenésének oka többek között a következő lehet:

 • Rendszergazdai tevékenység, például belső port vizsgálata vagy biztonsági ellenőrzés.

 • A hálózatot érő támadás, például szolgáltatásmegtagadási (DoS – Denial of Service) támadás.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozatok az Európai Unió számára

CE-jelölés

Az alábbi CE jelölés került a készülékre és a csomagolásra.

CE jelölés

A rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó nyilatkozat az Európai Unió számára

Az eszköz a teszteken megfelelt az 2014/53/EU számú EU EMF irányelv előírásainak.

Megfelelőségi nyilatkozatok az USA számára

Általános rádiófrekvenciás kitettségi megfelelőség

Ez a készülék a tesztek során megfelelt a rádiófrekvenciás emberi kitettség ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) által meghatározott határértékeinek.

15. cikkely szerinti rádiófrekvenciás eszköz


A 15. cikkelynek megfelelő rádiófrekvenciás eszköz nem okoz interferenciát az ugyanezen a frekvenciasávon működő más eszközökkel. A felhasználó által az említett terméken végzett minden olyan változtatás és módosítás, amelyet a Cisco nem hagyott kifejezetten jóvá – beleértve a nem Cisco által forgalmazott antenna használatát is –, érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

Kanadára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok

Ez a készülék teljesíti az Industry Canada (Kanada ipari felügyeleti hatósága) által megfogalmazott, a külön engedélyt nem igénylő eszközökre vonatkozó RSS-szabvány(oka)t. A készülék működtetése az alábbi két feltételhez van kötve: (1) a készülék nem okozhat interferenciát, illetve (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a készülék esetleges működési zavarát okozókat is. Elképzelhető, hogy a kommunikáció bizalmas volta nem biztosítható a telefon használatával.

Ez a termék megfelel a kanadai 'Innovation, Science and Economic Development Canada' műszaki specifikációnak.

Kanadai megfelelőségi nyilatkozat

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanadára vonatkozó nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségről

EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ ISED RSS-102 R5 SZABVÁNYBAN SZEREPLŐ KORLÁTOKNAK

A készülék egy rádióadót és vevőt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy ne haladja meg az RSS-102 szabványban hivatkozott rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó általános nem kontrollált határértékeket, amelyre a Health Canada Biztonsági kódex 6. kötete is hivatkozik, valamint jelentős biztonsági tartalékot építettek be a készülék használóinak biztonságát szavatolandó életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

Ezért a rendszereket úgy tervezték, hogy a végfelhasználó lehetőleg ne érintkezzen az antennákkal. Javasolt a rendszert olyan helyre telepíteni, ahol az antennák legalább a vonatkozó szabályozásban szereplő minimális távolságra maradhatnak a felhasználótól, és így általánosan csökkenthető a felhasználó vagy kezelő kitettsége.

A készüléket ellenőrizték és a rádió tanúsítási eljárásban a vonatkozó szabályozásoknak megfelelőnek találták.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Megfelelőségi nyilatkozatok Új-Zéland számára

PTC (Permit to Connect) általános figyelmeztetés

Tetszőleges végponti eszközre vonatkozó Telepermit engedély kiadása azt jelenti, hogy a Telecom szerint az eszköz teljesíti a hálózatához való csatlakozás minimumkövetelményeit. Nem jelenti a termék Telecom általi jóváhagyását, és nem vonatkozik rá semmilyen jótállás. Mindezeken túl nem jelent garanciát sem arra vonatkozóan, hogy a bármely eszköz minden szempontból megfelelően működik más típusú vagy más gyártótól származó, Telepermit engedéllyel rendelkező eszközzel, illetve nem jelenti azt sem, hogy a termék kompatibilis a Telecom összes hálózati szolgáltatásával.

IP-hálózatok használata PSTN esetén

Az IP (Internet Protocol) jellegénél fogva okoz némi késleltetést a beszédhang jeleinek továbbításakor, mivel minden egyes adatcsomagot létre kell hozni és meg kell címezni. A Telecom hozzáférési szabványok ajánlása szerint az ezt a technológiát PSTN hálózathoz kapcsolódóan alkalmazó beszállítóknak, tervezőknek és telepítőknek igazodniuk kell az ITU E Model követelményeihez a saját hálózatuk kialakításakor. Az általános cél a késleltetés, a torzítás és más hangtovábbítási problémák minimalizálása, különösen a mobilhálózatba vagy nemzetközi hálózatba irányuló hívások esetén, ahol eleve számottevő a jelek késedelme.

Hangtömörítés használata PSTN hálózaton keresztül

A mobilhálózaton, illetve nemzetközi hálózaton keresztül zajló hívások eleve számottevő jelkésleltetése részben az azokon alkalmazott hangtömörítési technológia miatt jelentkezik. A Telecom elérési szabvány szerint kizárólag a G711 hangkezelési technológia alkalmazásható a PSTN hálózaton. A G711 egy „azonnali beszédkódoló eljárás”, a G729 és annak minden változata viszont „közel azonnali” megoldás, amely további késedelmet okoz a beszédhang jelei esetében.

Visszhangszűrés

Rendszerint nincs szükség visszhangszűrőre a Telecom PSTN esetében, ugyanis a földrajzi késedelmek mértéke elfogadható, ha a CPE-visszaadási veszteség a Telepermit-határértéken belül marad. Ugyanakkor a VoIP (Voice-over-IP) technológiát használó privát hálózatok esetében előírás a visszhangszűrés alkalmazása minden hanghívásnál. A hang/VoIP átalakítás miatti késedelem és az IP-útválasztási késedelem együttes hatása miatt előfordulhat, hogy 64 ms-os visszhangszűrési időt kell alkalmazni.

Megfelelőségi nyilatkozatok Tajvan számára

DGT figyelmeztető nyilatkozat

DGT 1 nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozatok Argentína számára

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Megfelelőségi nyilatkozatok Brazília számára

Art. 6º - 506

Ez az eszköz másodlagos típusba tartozik, nem rendelkezik káros interferencia elleni védelemmel még akkor sem, ha annak forrása azonos típusú eszköz, továbbá nem okozhat interferenciát elsődleges típusú eszközben.

További információ a következő URL-címen található: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Site Anatel: http://www.anatel.gov.br

Felbontás nº 303/2002 e n º 533/2009

Ezt a terméket a 242/2000 határozat által szabályozott eljárások szerint az Anatel jóváhagyta, és megfelel a műszaki követelményeknek, beleértve a nº 303/2002 és n º 533/2009. számú határozatoknak megfelelően a rádiófrekvenciás elektromos, mágneses és elektromágneses mezők Speciális Elnyelési Arányában (Specific Absorption Rate) meghatározott kitettségi határoknak.

Resoluções no. 303/2002 e szám 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Szingapúrra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok

Megfele az IMDA szabványoknak DB101992

A Cisco termékek biztonsági áttekintése

Ez a termék kriptográfiai funkciókat foglal magába, így az Egyesült Államok és a felhasználási hely szerinti ország importra, exportra, továbbadásra és használatra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá esik. A Cisco kriptográfiai termékek leszállítása nem jogosítja fel a harmadik felet a titkosítási funkciók importálására, exportálására, terjesztésére vagy használatára. Az Egyesült Államok és a helyi állam jogszabályainak betartásáért az importőr, az exportőr, a disztribútor és a felhasználó felelős. A termék használatával elfogadja, hogy betartja a hatályos jogszabályokat és előírásokat. Ha nem áll módjában az Egyesült Államokban és a helyben érvényes jogszabályok rendelkezéseinek betartása, akkor azonnal juttassa vissza a terméket.

Az amerikai kiviteli előírásokra vonatkozó további információk itt találhatók: https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.