Turvallisuus ja suorituskyky

Lue seuraavat turvaohjeet ennen IP-puhelimen asentamista tai käyttöä.


TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Tämä varoitussymboli merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiinvamman. Tutustu ennen sähkölaitteiden käyttöä sähkökytkentöihin liittyviin vaaroihin sekä tapaturmien ehkäisemiskäytäntöihin. Varoituksen jäljessä olevan numeron perusteella löydät varoituksen käännöksen laitteen mukana toimitetuista käännetyistä turvaohjeista. Lauseke 1071

LAITA NÄMÄ OHJEET TALTEEN


Lue asennusohjeet ennen järjestelmän käyttämistä, asentamista tai virtalähteeseen kytkemistä. Lauseke 1004


VoIP-palvelu ja hätäpuhelupalvelu eivät toimi, jos virta katkeaa tai häiriintyy. Kun virta palautuu, sinun on ehkä palautettava laitteen oletusasetukset tai määritettävä ne uudelleen ennen kuin voit käyttää VoIP- ja hätänumeropalvelua. Yhdysvalloissa hätänumero on 911. Ota selvää oman maasi hätänumerosta. Lauseke 361


Laite tulee hävittää paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Lauseke 1040


Pistoke-pistorasiayhdistelmän on oltava aina käyttäjän ulottuvilla, koska se toimii pääasiallisena virrankatkaisulaitteena. Lauseke 1019

Turvallisuusohjeet

 • Älä käytä tätä tuotetta ensisijaisena viestintätyökaluna terveydenhuoltoympäristöissä, koska se voi käyttää säätelemätöntä taajuusaluetta, joka voi altistua muiden laitteiden tai laitteiston häiriöille.

 • Langattomien laitteiden käyttäminen sairaaloissa on rajoitettu kunkin sairaalan määrittämissä rajoissa.

 • Langattomien laitteiden käyttäminen vaarallisissa sijainneissa on rajoitettu kunkin ympäristön turvallisuuspäällikön määrittämissä rajoissa.

 • Langattomien laitteiden käyttämistä lentokoneissa koskevat FAA:n määräykset.

Akun turvallisuusohjeita


Virheellisesti vaihdettu akku voi räjähtää. Vaihda akku vain samaan tai vastaavaan valmistajan suosittamaan tyyppiin. Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaan. Lauseke 1015


Älä kosketa tai oikosulje akun metallisia kosketuspintoja. Akkujen tahaton purkaminen voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Lauseke 341


Räjähdysvaara: älä lataa puhelimen akkua mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä. Lauseke 431


Litiumioniakkujen käyttöaika on rajallinen. Kaikki litiumioniakut, joissa näkyy mitään merkkejä vahingoittumisesta (kuten turpoamista), on hävitettävä asianmukaisesti välittömästi.


 • Älä hävitä akkupakettia tuleen tai veteen. Akku voi räjähtää tulessa.

 • Älä pura, murskaa, rei'itä tai polta akkupakettia.

 • Käsittele vaurioitunutta tai vuotavaa akkua hyvin varovasti. Jos elektrolyyttiä pääsee ihollesi, pese altistunut alue saippualla ja vedellä. Jos elektrolyyttiä pääsee silmään, huuhtele silmää vedellä 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.

 • Älä lataa akkupakkausta, jos ympäristön lämpötila on yli 40 astetta.

 • Älä altista akkupakkausta korkealle säilytyslämpötilalle (yli 60 astetta).

 • Kun hävität akkupakkausta, selvitä akkujen hävittämistä tai kierrättämistä koskevat paikalliset rajoitukset paikalliselta jätehuollolta.

Hanki akku ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Käytä vain akkuja, joissa on Cisco-osanumero.

Virtakatkos

Määräystenmukaiset toimialueet

Tämän puhelimen radiotaajuus on määritetty tietylle määräystenmukaiselle toimialueelle. Jos käytät tätä puhelinta määritetyn määräystenmukaisen toimialueen ulkopuolella, puhelin ei toimi oikein ja saatat rikkoa paikallisia säädöksiä.

Terveydenhoitoympäristöt

Tämä tuote ei ole lääketieteellinen laite ja se käyttää säätelemätöntä taajuusaluetta, joka voi altistua muiden laitteiden tai laitteiston häiriöille.

Ulkoisten laitteiden käyttö

Cisco suosittelee laadukkaiden ulkoisten laitteiden (kuten kuulokkeiden) käyttöä, jotka on suojattu ei-toivotuilta radio- ja äänitaajuussignaaleilta.

Häiriöitä voi silti aiheutua jonkin verran sen mukaan, minkälaatuisia laitteita käytetään ja miten kaukana nämä laitteet ovat muista laitteista, esimerkiksi matkapuhelimista tai kaksisuuntaisista radioista. Tällaisissa tapauksissa Cisco suosittelee seuraavia toimenpiteitä:

 • Siirrä ulkoinen laite kauemmas radio- ja äänitaajuussignaalien lähteestä.

 • Sijoita ulkoisen laitteen kaapelit kauas radio- ja äänitaajuussignaalien lähteestä.

 • Käytä ulkoisessa laitteessa suojattuja kaapeleita tai kaapeleita, joiden liitin on kunnossa.

 • Lyhennä ulkoisen laitteen kaapelia.

 • Käytä ulkoisen laitteen kaapeleissa ferriittejä tai muita vastaavia laitteita.

Cisco ei takaa järjestelmän toimivuutta, koska Cisco ei pysty vaikuttamaan ulkoisten laitteiden, kaapelien ja liittimien laatuun. Järjestelmä toimii asianmukaisesti, kun sopivat laitteet kytketään siihen laadukkailla kaapeleilla ja liittimillä.


Euroopan unionin maissa tulee käyttää vain EMC-direktiivin [89/336/EY] mukaisia ulkoisia kuulokkeita.

Järjestelmän toiminta verkon ruuhkautumisen aikana

Verkon suorituskykyä heikentävät tekijät voivat vaikuttaa puhelinjärjestelmän äänenlaatuun. Joissakin tapauksissa puhelu voi jopa katketa. Verkon suorituskykyyn voivat vaikuttaa esimerkiksi seuraavat tekijät:

 • Hallintatehtävät, kuten sisäinen porttiskannaus tai tietoturvaskannaus.

 • Verkkoon kohdistuvat hyökkäykset, kuten palvelunestohyökkäys.

Vaatimustenmukaisuuslausunnot

Euroopan unionin vaatimustenmukaisuuslausunnot

CE-merkintä

Laitteeseen ja pakkaukseen on lisätty seuraava CE-merkintä.

CE-logo

Euroopan unionin radiotaajuudelle altistumislausunto

Tämä laite on testattu, ja sen on havaittu noudattavan EU:n EMF-direktiiviä 2014/53/EY.

Yhdysvaltain vaatimustenmukaisuuslausunnot

Yleinen radiotaajuusenergialle altistumisen vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu noudattavan ICNIRP:n (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) ihmiskehon radiotaajuussäteilylle altistumisen raja-arvoja.

Osa 15 -radiolaite


Osa 15 -radiolaite toimii häiritsemättä muita samalla taajuudella toimivia laitteita. Tähän tuotteeseen tehtävät muutokset tai muokkaukset, joilla ei ole Ciscon antamaa hyväksyntää, kuten muun kuin Ciscon antennin käyttäminen, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Kanadan vaatimustenmukaisuuslausunnot

Tämä laite noudattaa alan Kanadan käyttöoikeuspoikkeuksen RSS-standardeja. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa: 1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja 2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat saada laitteen toimimaan epätoivotulla tavalla.

Tämä tuote on sovellettavien teknisten Innovation, Science and Economic Development Canada -tietojen mukainen.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanadan radiotaajuudelle altistumislausunto

TÄMÄ LAITE ON RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAN ISED RSS-102 R5 ‑ASETUKSEN RAJOITUSTEN MUKAINEN

Laitteesi sisältää radiolähettimen ja -vastaanottimen. Se on suunniteltu yleisten radioaalloille (radiotaajuuksien sähkömagneettisille kentille) altistumista koskevien (kontrolloimattomien) rajoitusten mukaiseksi asetuksen RSS-102 mukaan. Tämä asetus viittaa Health Canada Safety Code 6:een ja sisältää huomattavan turvamarginaalin, jolla voidaan taata kaikkien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että kehon ja säteilylähteen välinen etäisyys on vähintään 0,5 cm.

Laite on testattu ja todettu sovellettavien säädösten mukaiseksi osana radion sertifiointiprosessia.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Uuden-Seelannin vaatimustenmukaisuuslausunnot

Yhteyden muodostamisluvan yleisvaroitus

Terminaalilaitteen Telepermit-luvan myöntäminen osoittaa vain, että Spark NZ on hyväksynyt sen, että laite täyttää sen verkkoon yhdistämisen vähimmäisehdot. Se ei ole osoitus Spark NZ:n tuotesuosituksesta eikä se muodosta minkäänlaista takuuta. Ennen kaikkea se ei anna mitään takuuta siitä, että mikään tuote toimisi minkään toisen erimerkkisen tai -mallisen Telepermitted-laitteen kanssa, eikä se ole osoitus siitä, että tuote olisi yhteensopiva kaikkien Spark NZ:n verkkopalveluiden kanssa.

IP-verkkojen käyttö PSTN:n kanssa

Internet-protokolla (IP) jo perusluonteensa takia sisältää viiveen puhesignaaleissa, koska jokainen datapaketti luodaan ja niihin lisätään osoitetiedot. Spark NZ -käyttöstandardit suosittelevat, että tätä tekniikkaa PSTN-puheluihin käyttävät toimittajat, suunnittelijat ja asentajat tutustuvat ITU E -mallin vaatimuksiin verkkojaan suunnitellessaan. Päätavoitteena on minimoida viivettä, vääristymää ja muita lähetyksen heikennyksiä erityisesti puheluissa, joissa on matkapuhelinverkkoja ja kansainvälisiä verkkoja, joissa muutenkin on paljon viivettä.

Äänipakkauksen käyttö PSTN:n kautta

Koska matkapuhelinverkkoihin ja kansainvälisiin verkkoihin soitettaessa on jo olemassa pitkä viive, koska niissä käytetään äänenpakkaustekniikkaa, Spark NZ -käyttöstandardit hyväksyvät vain G711-äänitekniikan käytön PSTN:ssä. G711 on "välitön puheenkoodaustekniikka", kun taas G729 sen variaatiot ovat "lähes välittömiä", koska niissä on lisäviive puhesignaalissa.

Kaiun poistaminen

Spark NZ PSTN:ssä ei tavallisesti tarvita kaiun poistoa, koska maantieteelliset viiveet ovat hyväksyttäviä, kun CPE-paluuhukka pidetään Telepermit-rajoissa. VoIP-tekniikkaa käyttävissä yksityisissä verkoissa on kuitenkin oltava kaikkien äänipuheluiden kaiun poisto. Ääni/VoIP-muuntoviiveen ja IP-reitityksen viiveen yhdistetty vaikutus voi aiheuttaa tarpeen kaiun poistolle, jonka aika on 64 ms.

Taiwanin vaatimustenmukaisuuslausunnot

DGT-varoituslausunto

DGT-lausunto 4

Argentiinan vaatimustenmukaisuuslausunnot

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Brasilian vaatimustenmukaisuuslausunnot

Art. 6º - 506

Tämä laite on toissijaistyyppinen laite, eli sitä ei ole suojattu haitalliselta häiriöltä, vaikka häiriö olisi peräisin samantyyppisestä laitteesta, eikä se voi myöskään aiheuttaa häiriöitä ensisijaistyyppisille laitteille.

Lisätietoja on tässä URL-osoitteessa http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Sivuston anatel: http://www.anatel.gov.br

Sähköpostivastausten nº 303 tai 2002 e nº 533 tai 2009

Tuote on hyväksynyt Anatel, mukaisesti säädellään tarkkuus nro 242 tai 2000 ja täyttää teknisiä käyttöön, mukaan lukien tietyn imeytyminen nopeus sähkökäyttöiset, Magneettinen ja sähkömagneettisen, suojaushaavoittuvuuden raja radiosähköisiä mukaisesti Resoluutioita nº 303 tai 2002 kenttiä ja nº 533 tai 2009.

E Resoluções nro 303 tai 2002 nro 533 tai 2009

Esten produto está homologado ãéá Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados ãéá Resolução nro 242 tai 2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da niitä eliösystematiikan osia Huomautus de Absorção Específica referente campos-elétricos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com Resoluções nro 303 tai 2002 e nro 533 tai 2009 nimellä.

Singaporen vaatimustenmukaisuuslausunnot

Noudattaa IMDA-standardeja DB101992

Cisco Product Security -yleiskatsaus

Tämä tuote sisältää salausominaisuuksia, ja sen tuontia, vientiä, siirtoa ja käyttöä koskevat Yhdysvaltain sekä muiden maiden paikalliset lait. Ciscon salattujen tuotteiden toimitukseen ei sisälly epäsuoraa kolmannen osapuolen valtuutusta salauksen tuontiin, vientiin, jakeluun tai käyttöön. Tuojat, viejät, jakelijat ja käyttäjät vastaavat itse Yhdysvaltain ja muiden maiden paikallisten lakien noudattamisesta. Käyttämällä tätä tuotetta suostut noudattamaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Jos et pysty noudattamaan Yhdysvaltain lakeja ja paikallista lainsäädäntöä, palauta tuote välittömästi.

Lisätietoja Yhdysvaltain vientisäädöksistä on osoitteessa https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.