Informacje o bezpieczeństwie i jakości działania

Przed zainstalowaniem lub użyciem telefonu IP należy zapoznać się z poniższymi uwagami na temat bezpieczeństwa.


WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ten symbol ostrzegawczy oznacza zagrożenie. Wskazuje sytuację mogącą spowodować obrażenia ciała. Obsługując jakiekolwiek urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z możliwości porażenia prądem płynącym w obwodach elektrycznych oraz znać podstawowe zasady zapobiegania wypadkom. Używając numeru umieszczonego na końcu każdego ostrzeżenia, znajdź jego tłumaczenie w przetłumaczonym spisie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonym to tego urządzenia. Instrukcja 1071

INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ


Przed rozpoczęciem użytkowania, zainstalowaniem lub podłączeniem systemu do zasilania należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi montażu. Instrukcja 1004


Usługi Voice over IP (VoIP) i połączeń alarmowych nie działają w przypadku usterki lub przerwy w zasilaniu. Po przywróceniu zasilania konieczne może okazać się zresetowanie lub ponowne skonfigurowanie urządzenia w celu uzyskania dostępu do usług VoIP i połączeń alarmowych. W USA numer alarmowy to 911. Użytkownik powinien znać numer alarmowy obowiązujący w swoim kraju. Instrukcja 361


Ostateczna utylizacja urządzenia powinna przebiegać zgodnie z przepisami krajowymi. Instrukcja 1040


Musi być zapewniony stały dostęp do wtyczki w gnieździe elektrycznym, ponieważ to ona właśnie umożliwia całkowite odcięcie dopływu prądu. Instrukcja 1019

Zasady bezpieczeństwa

 • Nie należy używać tego produktu jako głównego środka łączności w środowiskach mających związek z opieką zdrowotną, gdyż może on korzystać z nieuregulowanego pasma częstotliwości, które jest podatne na interferencje z innymi urządzeniami lub sprzętem.

 • Użycie urządzeń bezprzewodowych w szpitalach podlega ograniczeniom określanym przez każdy szpital.

 • Używanie urządzeń bezprzewodowych w miejscach niebezpiecznych podlega ograniczeniom ustalonym dla takich środowisk.

 • Zasady używania urządzeń bezprzewodowych w samolotach są określane przez FAA (Federal Aviation Administration).

Uwagi dotyczące bezpiecznego używania baterii


Niewłaściwa wymiana baterii stwarza zagrożenie wybuchem. Baterię należy wymieniać wyłącznie na baterie zalecane przez producenta lub ich odpowiedniki. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta. Instrukcja 1015


Nie dotykać i nie łączyć ze sobą metalowych styków baterii. Niezamierzone rozładowanie baterii może być przyczyną poważnych poparzeń. Instrukcja 341


Niebezpieczeństwo eksplozji: nie należy ładować baterii telefonu w środowisku potencjalnie wybuchowym. Instrukcja 431


Baterie litowo-jonowe mają określony czas działania. Należy pozbyć się baterii litowo-jonowej, która wykazuje oznaki zużycia lub zniszczenia, takie jak np. zwiększenie rozmiarów.


 • Nie wrzucać baterii do ognia lub wody w celu pozbycia się ich. Ogień może doprowadzić do wybuchu baterii.

 • Nie rozmontowywać, nie zgniatać, nie przekłuwać i nie spalać baterii.

 • Zachować szczególną ostrożność w przypadku przenoszenia uszkodzonych lub wyciekających baterii. W przypadku kontaktu z elektrolitem narażone miejsce należy umyć wodą z mydłem. Jeśli elektrolit dostał się do oka, należy je przemywać wodą przez 15 minut i skontaktować się z lekarzem.

 • Nie ładować baterii, jeśli temperatura otoczenia przekracza wartość 40 stopni Celsjusza (104 stopni Fahrenheita).

 • Nie wystawiać baterii na wysoką temperaturę podczas ich przechowywania (powyżej 140 stopni Fahrenheita, 60 stopni Celsjusza).

 • W celu pozbycia się baterii należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się usuwaniem odpadów, aby uzyskać informacje dotyczące lokalnych ograniczeń w zakresie utylizacji lub recyklingu baterii.

Aby nabyć baterie, należy się skontaktować z lokalnym sprzedawcą. Należy używać wyłącznie baterii mających numer katalogowy firmy Cisco.

Przerwa w zasilaniu

Obszary o określonych wymogach prawnych

Częstotliwość radiowa (RF) dla tego telefonu jest skonfigurowana zgodnie z wymaganiami prawnymi dla danego obszaru. Telefon, który znajduje się poza specyficznym obszarem o określonych wymaganiach prawnych, nie będzie działał prawidłowo i możesz przy tym naruszać lokalne przepisy.

Środowiska opieki medycznej

Ten produkt nie jest sprzętem medycznym i używa nielicencjonowanego pasma częstotliwości podatnego na interferencje z innych urządzeń lub sprzętu.

Korzystanie z urządzeń zewnętrznych

Firma Cisco zaleca używanie zewnętrznych urządzeń dobrej jakości (takich jak zestawy słuchawkowe), ekranowanych przed niepożądanymi sygnałami częstotliwości radiowej (RF) i dźwiękowej (AF).

W zależności od jakości tych urządzeń i ich odległości od innych urządzeń, takich jak telefony komórkowe lub krótkofalówki, mogą występować pewne zakłócenia. W takich przypadkach firma Cisco zaleca podjęcie jednego lub więcej z następujących działań:

 • Oddal zewnętrzne urządzenie od źródeł sygnałów RF lub AF.

 • Poprowadź przewody zewnętrznego urządzenia z dala od źródeł sygnałów RF lub AF.

 • Do podłączenia urządzenia zewnętrznego zastosuj przewody ekranowane lub przewody z lepszym ekranem i złączem.

 • Zastosuj krótszy przewód do podłączenia urządzenia zewnętrznego.

 • Zastosuj ferryty lub podobne urządzenia na przewodach urządzenia zewnętrznego.

Firma Cisco nie może gwarantować jakości działania systemu, ponieważ nie ma wpływu na jakość zewnętrznych urządzeń, przewodów i złącz. System będzie funkcjonował prawidłowo, jeśli odpowiednie urządzenia będą podłączone przy pomocy dobrej jakości przewodów i złącz.


W krajach Unii Europejskiej stosuj jedynie takie zewnętrzne zestawy słuchawkowe, które w pełni odpowiadają Dyrektywie EMC [89/336/EWG].

Działanie systemu w okresach dużego obciążenia sieci

Wszystkie czynniki powodujące zmniejszenie wydajności sieci mogą wpływać na jakość połączeń głosowych realizowanych przez system telefoniczny, a w niektórych przypadkach mogą nawet powodować zerwanie połączenia. Do źródeł pogorszenia przepustowości sieci należą m.in.:

 • zadania administracyjne, np. skanowanie portów wewnętrznych czy skanowanie zabezpieczeń,

 • ataki na sieć, np. ataki typu „odmowa usługi”.

Oświadczenia o zgodności

Oświadczenie o zgodności dla Unii Europejskiej

Oznaczenie CE

Następujący znak CE jest przymocowany do sprzętu i opakowania.

Logo CE

Informacje dotyczące narażenia na emisję fal radiowych dotyczące Unii Europejskiej

To urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z Dyrektywą UE EMF 2014/53/UE.

Oświadczenie o zgodności dla Stanów Zjednoczonych

Ogólne uwagi dotyczące zgodności z normami narażenia na emisję fal radiowych

To urządzenie zostało zbadane i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) dotyczącymi narażenia ludzi na emisję fal radiowych.

Część 15 Urządzenia radiowe


Urządzenia radiowe opisane w części 15 komunikują się z innymi urządzeniami na tej częstotliwości. Wszelkie zmiany lub modyfikacje produktu niezatwierdzone wyraźnie przez firmę Cisco lub użycie anten firm innych niż Cisco mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi tego urządzenia.

Oświadczenie o zgodności — Kanada

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi standardami przemysłowymi RSS dla pasm nielicencjonowanych. Użytkowanie jest dopuszczalne pod dwoma warunkami: 1) urządzenie nie powoduje zakłóceń oraz 2) urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym również zakłócenia powodujące niepożądane działanie.

Ten produkt spełnia mające zastosowanie specyfikacje techniczne wydane przez Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Ce dispositif est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis prawne deux warunki: [1] ce périphérique No doit pas causer d'interférence i [2] ce périphérique doit wsparcia go les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner om fonctionnement nie souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Informacje dotyczące narażenia na emisję fal radiowych dotyczące Kanady

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE OPISANE W DOKUMENCIE ISED RSS-102 R5

Urządzenie zawiera nadajnik oraz odbiornik radiowy. Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby nie przekraczać ogólnych (niekontrolowanych) limitów narażenia populacji na fale radiowe (pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) określonych w dokumencie RSS-102, który powołuje się na dokument Health Canada Safety Code 6 i zawiera istotny margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Ten sprzęt powinien być zainstalowany i obsługiwany z zachowaniem minimalnej odległości 0,5 cm pomiędzy anteną a twoim ciałem.

Urządzenie zostało przebadane i stwierdzono jego zgodność z odpowiednimi przepisami stosowanymi w ramach procesu certyfikacji radiowej.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

CET équipement doit être installé et utilisé avec une odległość minimalną de 0,5 cm Entre Le radiateur et votrea

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Oświadczenie o zgodności dla Nowej Zelandii

Ogólne ostrzeżenie dotyczące Permit to Connect (PTC)

Przyznanie licencji na użytkowanie dowolnego elementu sprzętu końcowego oznacza jedynie, że Spark NZ stwierdził, iż element spełnia minimalne wymagania niezbędne przy dołączaniu do sieci. Nie oznacza to aprobaty ze strony Spark NZ, ani nie stanowi żadnego rodzaju gwarancji. Nade wszystko nie stanowi gwarancji, że element będzie działał prawidłowo w każdych okolicznościach z innym licencjonowanym elementem innego producenta lub z innym modelem, ani też nie świadczy o tym, że produkt jest zgodny ze wszystkimi usługami świadczonymi przez Spark NZ.

Korzystanie z sieci IP w sieciach PSTN

Protokół IP z natury wprowadza opóźnienie do sygnałów mowy, które są wstawiane do pakietów i opatrywane adresem. Spark NZ Access Standards zaleca, aby dostawcy, projektanci i instalatorzy używający tej technologii dla połączeń głosowych do lub z sieci PSTN uwzględniali wymagania ITU E Model podczas projektowania sieci. Nadrzędnym celem jest minimalizacja opóźnień, zniekształceń oraz innych niedogodności wynikających z transmisji, zwłaszcza połączeń głosowych obejmujących ruch komórkowy i międzynarodowy, które już cechują się znacznymi opóźnieniami.

Używanie kompresji głosu w sieciach PSTN

Duże opóźnienia spotykane w połączeniach komórkowych i międzynarodowych są po części spowodowane wykorzystaniem technologii kompresji głosu. Spark NZ Access Standards aprobuje w sieciach PSTN wyłącznie używanie technologii kompresji głosu G711. G711 jest „techniką natychmiastowego kodowania głosu”, natomiast technika G729 (i wszystkie jej warianty) uchodzi za „niemal natychmiastową”, wprowadzającą dodatkowe opóźnienie do sygnałów mowy.

Tłumienie echa

Tłumiki echa nie są zwykle wymagane w sieci PSTN Spark NZ, ponieważ opóźnienia geograficzne są dopuszczalne, jeżeli tłumienie powrotu CPE jest utrzymywane w granicach określonych przez Telepermit. Jednak sieci prywatne, w których jest wykorzystywana technologia VoIP (Voice-over-IP), muszą zapewniać tłumienie echa dla wszystkich połączeń głosowych. Łączny efekt opóźnienia wprowadzanego przez konwersję sygnałów audio na VoIP oraz opóźnienie ruchu IP powodują, że może być wymagany czas tłumienia echa równy 64 ms.

Oświadczenie o zgodności dla Tajwanu

Ostrzeżenie DGT

Oświadczenie DGT 4

Oświadczenie o zgodności dla Argentyny

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Oświadczenia o zgodności dla Brazylii

Dzieł. 6º–506

Ten sprzęt jest urządzeniem typu drugiego, co oznacza, że nie jest chroniony przed szkodliwą interferencją, nawet jeśli jest ona spowodowana przez urządzenie tego samego typu, oraz nie może wywołać interferencji w urządzeniach typu pierwszego.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Strona Anatel: http://www.anatel.gov.br

Rezolucje nº 303/2002 e nº 533/2009

Ten produkt jest zatwierdzony przez Anatel zgodnie z procedurami uregulowanymi w Rezolucji nr 242/2000 i spełnia wymagania techniczne, w tym limity współczynnika SAR dla pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych zgodnie z Rezolucjami nº 303/2002 i nº 533/2009.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Oświadczenie o zgodności — Singapur

Zgodność z normami IMDA DB101992

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa produktu Cisco

Niniejszy produkt zawiera funkcje kryptograficzne i podlega przepisom Stanów Zjednoczonych oraz krajowym przepisom lokalnym regulującym kwestie importu, eksportu, przekazywania oraz użytkowania. Dostarczenie produktów Cisco zawierających funkcje kryptograficzne nie oznacza upoważnienia podmiotu niezależnego do importu, eksportu, dystrybucji lub użytkowania szyfrowania. Odpowiedzialność za zgodność swojego postępowania z lokalnym prawem krajowym oraz prawem Stanów Zjednoczonych ponoszą importerzy, eksporterzy, dystrybutorzy oraz użytkownicy. Korzystając z niniejszego produktu, użytkownik zgadza się postępować zgodnie z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa. W przypadku braku możliwości zastosowania się do przepisów prawnych lokalnego prawa krajowego oraz przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych niniejszy produkt należy niezwłocznie zwrócić.

Więcej informacji na temat amerykańskich przepisów eksportowych można znaleźć na stronie https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.