Säkerhets- och prestandainformation

Läs följande säkerhetsvarningar innan du installerar eller använder IP-telefonen.


VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssymbol signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till hur du förebygger skador. Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning. Statement 1071

SPARA DESSA ANVISNINGAR


Läs monteringsinstruktionerna innan du använder, installerar eller ansluter systemet till strömkällan. Statement 1004


Tjänsten Voice over IP (VoIP) och nödsamtalstjänsten fungerar inte om strömmen slutar att fungera eller stängs av. När strömmen är påslagen igen kanske du måste återställa eller konfigurera om utrustningen för att på nytt kunna använda VoIP och nödsamtalstjänsten. I Sverige är nödnumret 112. Du måste vara medveten om nödnumret i ditt land. Statement 361


Det slutgiltiga kasserandet av denna produkt ska hanteras enligt landets lagar och förordningar. Statement 1040


Kontakten i vägguttaget måste alltid vara åtkomlig eftersom den utgör den huvudsakliga frånkopplingsenheten. Statement 1019

Säkerhetsregler

 • Använd inte den här produkten som primärt kommunikationsmedel i sjukvårdsmiljöer, eftersom det kan orsaka ett oreglerat frekvensband som är mottagligt för störningar från andra enheter eller annan utrustning.

 • Användningen av trådlösa enheter på sjukhus är begränsad till de gränser som angetts av varje sjukhus.

 • Användningen av trådlösa enheter på farliga platser är begränsad till de gränser som sådana miljöers säkerhetschefer har satt.

 • Användningen av trådlösa enheter på flygplan styrs av Federal Aviation Administration (FAA).

Säkerhetsvarningar om batteriet


Det finns risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. Byt endast ut batteriet med samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens föreskrifter. Statement 1015


Du bör inte vidröra eller täcka över metallkontakterna på batteriet. Oavsiktlig urladdning av batteriet kan orsaka allvarliga brännskador. Statement 341


Explosionsrisk: Ladda inte telefonbatteriet i en potentiellt explosiv miljö. Meddelande 431


Litiumjonbatterier har begränsad livslängd. Alla litiumjonbatterier som visar tecken på skador, som att de sväller, ska omedelbart kasseras på rätt sätt.


 • Kassera inte batteripaketet i eld eller vatten. Batteriet kan explodera om det placeras i eld.

 • Du bör inte plocka isär, krossa, punktera eller bränna batteripaket.

 • Hantera ett skadat eller läckande batterier med stor omsorg. Om du kommer i kontakt med elektrolyten ska du tvätta det utsatta med tvål och vatten. Om elektrolyten har kommit i kontakt med ögonen ska du spola ögonen med vatten i 15 minuter och uppsöka läkarvård.

 • Ladda inte batteripaketet om omgivningens temperatur är högre än 104 grader Fahrenheit (40 grader Celsius).

 • Utsätt inte batteripaketet för förvaringstemperaturer högre än (140 grader Fahrenheit, 60 grader Celsius).

 • När du kasserar ett batteripaket ska du kontakta din lokala återvinningscentral avseende lokala restriktioner om kassering eller återvinning av batterier.

Kontakt din lokala återförsäljare om du vill ha ett batteri. Använd endast batterier som har ett Cisco-delnummer.

Strömavbrott

Regleringsdomäner

Radiofrekvensen (RF) för den här telefonen har konfigurerats för en särskild regleringsdomän. Om du använder telefonen utanför den särskilda regleringsdomänen kommer telefonen inte att fungera som den ska, och du bryter eventuellt mot lokala regler.

Hälsovårdsmiljöer

Det här är ingen medicinteknisk enhet, och den använder ett licensierat frekvensband som är mottagligt för störningar från andra enheter eller annan utrustning.

Användning av externa enheter

Cisco rekommenderar att du använder externa enheter (t.ex. headset) av hög kvalitet som är avskärmade mot oönskade radiofrekvens- och tonfrekvenssignaler (RF respektive AF).

Beroende på enheternas kvalitet och närheten till andra enheter, till exempel mobiltelefoner eller radiosändare/mottagare, kan vissa störningar förekomma. Om det förekommer störningar prövar du ett eller flera av följande förslag:

 • Flytta bort den externa enheten från källan till radio- eller tonsignalerna.

 • Led bort den externa enhetens kablar från källan till radio- eller tonsignalerna.

 • Använd skärmade kablar till den externa enheten eller kablar med bättre avskärmning och kontakt.

 • Minska längden på kabeln till den externa enheten.

 • Använd ferrit eller liknande till den externa enhetens kablar.

Cisco garanterar inte systemets effektivitet och funktioner, eftersom Cisco inte har kontroll över kvaliteten på externa enheter, kablar och kontakter. Systemet fungerar när ändamålsenliga enheter har anslutits med kablar och kontakter av hög kvalitet.


Använd endast externa headset som uppfyller EMC-direktivet [89/336/EG] inom EU.

Systembeteende under överbelastning av nätverket

Allt som försämrar nätverkets prestanda kan påverka telefonsystemets röstkvalitet och i vissa fall avbryta samtalet. Orsaker till försämrat nätverk kan inkludera, men är inte begränsat till, följande aktiviteter:

 • Administrativa åtgärder, t.ex. skanning av en intern port eller en säkerhetsskanning.

 • Om ditt nätverk attackeras, t.ex. med en DoS-attack.

Intyg om regelefterlevnad

Intyg om regelefterlevnad för EU

CE-märkning

Följande CE-märkning finns på utrustningen och förpackningen.

CE-logotyp

Meddelande om radiofrekvensexponering för EU

Den här enheten har utvärderats och anses följa kraven i enlighet med EU EMF-direktiv 2014/53/EU.

Intyg om regelefterlevnad för USA

Allmän efterlevnad avseende radiofrekvensexponering

Den här enheten har utvärderats och anses följa ICNIRP:s (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) gränsvärden för radiofrekvensexponering för människor.

Del 15, radioenhet


Part 15-radioenheten ska fungera utan att störa andra enheter på samma frekvens när de medföljande Cisco-antennerna används. Alla ändringar eller modifikationer av den nämnda produkten som inte uttryckligen har godkänts av Cisco, inklusive användning av antenner från andra tillverkare än Cisco, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda enheten.

Intyg om regelefterlevnad för Kanada

Enheten uppfyller Industry Canadas licensfria RSS-standard(er). Användningen gäller under följande två förutsättningar: (1) den här enheten får inte orsaka störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här produkten uppfyller tillämpliga tekniska specifikationer för innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling i Kanada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Meddelande om radiofrekvensexponering för Kanada

Den här enheten uppfyller angivna gränsvärden enligt ISED RSS-102 R5 för exponering för radiovågor.

Enheten har en radiosändare och en mottagare. Den är utformad för att inte överskrida gällande gränsvärden för exponering för radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) för allmänheten enligt RSS-102 som avser Health Canada Safety Code 6 och den har en hög säkerhetsmarginal för att säkerställa säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd om 0,5 cm mellan den utstrålande enheten och din kropp.

Enheten har testats och anses följa kraven om gällande regler som en del i radiocertifieringsprocessen.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

CET équipement doit être installé et utilisé avec Une distans lägsta de 0,5 cm Entre Le radiateur et votre Corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Intyg om regelefterlevnad för Nya Zeeland

Allmän varning avseende Permit to Connect (PTC)

Telepermit-tillstånd avseende något föremål på terminalutrustning innebär endast att företaget Spark NZ har accepterat att föremålet uppfyller minimikraven för anslutning till nätverket. Det innebär inte att Spark NZ sponsrar produkten och ger heller ingen sorts garanti. Framför allt ger det ingen försäkran om att föremålen fungerar korrekt på alla sätt med andra föremål på utrustning med Telepermit-tillstånd av annan version eller modell, och det betyder inte att alla produkter är kompatibla med alla Spark NZ:s nätverkstjänster.

Användning av IP-nätverk med PSTN

IP (Internet Protocol) ger av sin natur fördröjningar vid talsignaler, eftersom varje datapaket formuleras och adresseras. Spark NZ Access Standards rekommenderar att leverantörer, designers och installatörer som använder den här tekniken för samtal till eller från PSTN läser kraven på ITU E-modeller under utformningen av nätverken. Det allmänna målet är att minimera fördröjning, förvrängning och andra överföringshinder, särskilt under de samtal som omfattar mobila och internationella nätverk, som redan drabbas av omfattande fördröjningar.

Användning av röstkomprimering genom PSTN

På grund av att omfattade fördröjning redan förekommer vid samtal till mobila och internationella nätvärk orsakas några av dem genom användning av röstkomprimeringsteknik. Spark NZ Access Standards godkänner endast G711-röstteknik för användning på PSTN. G711 är en ”teknik för direktkodning av tal”, och G729 och alla dess varianter anses vara ”nästintill direkta” och orsakar ytterligare fördröjning på talsignalen.

Borttagning av eko

Ekodämpare krävs inte vanligtvis i Spark NZ PSTN, eftersom geografiska fördröjningar är godtagbara där förlust av CPE-återgång upprätthålls inom Telepermit-gränser. De privata nätverken som använder Voice-over-IP (VoIP)-teknik måste däremot ge ekodämpning på alla röstsamtal. Den kombinerade effekten av fördröjning i ljud-/VoIP-konvertering och IP-routning kan orsaka att det krävs en ekodämpningstid på 64 ms.

Intyg om regelefterlevnad för Taiwan

Varningsmeddelande om DGT

DGT:s uttalande 4

Meddelande om regelefterlevnad för Argentina

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Meddelanden om regelefterlevnad för Brasilien

Art. 6º – 506

Den här utrustningen är en enhet av sekundär typ, dvs, den är inte skyddad mot skadliga störningar, även om störningarna orsakas av enhet av samma sort. Den kan heller inte orsaka några störningar för enheter av primär typ.

Mer information finns på följande URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Anatels webbplats: http://www.anatel.gov.br

Resolution 303/2002 och 533/2009

Den här produkten har godkänts av Anatel i enlighet med de metoder som regleras av resolution 242/2000 och uppfyller gällande tekniska krav, inklusive exponeringsgränsvärdena för specifik absorptionsnivå för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska radiofrekvensfält enligt resolution 303/2002 och 533/2009.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Meddelande om regelefterlevnad för Singapore

Följer IMDA-standarder DB101992

Översikt över Ciscos produktsäkerhet

Den här produkten innehåller kryptografiska funktioner och lyder under USA:s och det lokala landets lagar rörande import, export, överföring och användning. Leverans av kryptografiska produkter från Cisco innebär inte ett godkännande för tredje part att importera, exportera, distribuera eller använda kryptering. Importörer, exportörer, distributörer och användare ansvarar för att USA:s och det lokala landets lagar följs. Genom att använda den här produkten förbinder du dig att följa tillämpliga lagar och regleringar. Om du inte kan följa USA:s och lokala lagar skall du omedelbart returnera produkten.

Mer information om amerikanska exportregler finns på https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.