Informacije o bezbednosti i performansama

Pre nego što instalirate i počnete da koristite svoj IP telefon, pročitajte sledeće napomene vezane za bezbednost.


VAŽNA UPUTSTVA VEZANA ZA BEZBEDNOST

Ovaj znak upozorenja ukazuje na opasnost. U situaciji ste koja može da dovede do telesne povrede. Pre nego što počnete da radite sa bilo kakvom opremom, treba da budete svesni opasnosti koje prete od električne struje i budete upoznati sa uobičajenom praksom za sprečavanje nesreća. Pomoću brojne oznake iskaza koja se nalazi na kraju svakog upozorenja možete da pronađete prevod u prevedenim bezbednosnim upozorenjima koja su pridružena uz svaki aparat. Iskaz 1071

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Pročitajte uputstva za instalaciju pre nego što počnete da koristite ili instalirate sistem, ili ga povežete sa izvorom napajanja. Iskaz 1004


VoIP (Voice over IP) usluga i biranje brojeva za hitne slučajeve ne funkcioniše ako napajanje nije povezano ili se prekida. Ako se ponovo uspostavi napajanje, možda ćete morati da resetujete ili ponovo konfigurišete opremu da biste ponovo mogli da pristupite VoIP usluzi i usluzi biranja brojeva za hitne slučajeve. U SAD, broj za hitne pozive je 911. Moraćete da znate koji je broj za hitne slučajeve u vašoj državi. Iskaz 361


Konačno odlaganje ovog proizvoda treba da bude izvedeno u skladu sa svim nacionalnim zakonima i propisima. Iskaz 1040


Utikač i utičnica moraju u svakom trenutku biti dostupni zato što služe kao glavno sredstvo za isključivanje. Iskaz 1019

Bezbednosne smernice

 • Nemojte da koristite ovaj proizvod kao primarno sredstvo komunikacije u zdravstvenim okruženjima, zato što može da koristi neregulisani frekvencijski opseg podložan smetnjama koje izazivaju drugi uređaji ili neka druga oprema.

 • Korišćenje bežičnih uređaja u bolnicama podleže ograničenjima koje je postavila svaka bolnica posebno.

 • Korišćenje bežičnih uređaja na opasnim lokacijama podleže ograničenjima koje je postavilo lice odgovorno za bezbednost u takvim okruženjima.

 • Korišćenje bežičnih uređaja na avionima je regulisala Federalna uprava za avijaciju (Federal Aviation Administration, FAA).

Obaveštenja o bezbednosti za bateriju


Ako se baterija ne zameni na ispravan način, postoji opasnost od eksplozije. Bateriju zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom koji preporučuje proizvođač. Odlažite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima proizvođača. Iskaz 1015


Nemojte dodirivati niti premošćavati metalne kontakte na bateriji. Nenamerno pražnjenje baterija može da izazove ozbiljne opekotine. Iskaz 341


Opasnost od eksplozije: ne punite bateriju telefona u potencijalno eksplozivnom okruženju. Iskaz 431


Litijumske baterije imaju ograničeni radni vek trajanja. Bilo koja litijumska baterija koja ima bilo kakve znake oštećenja, uključujući i naduvavanje, treba odmah da se odloži pravilno.


 • Nemojte odlagati baterijsko pakovanje u vatru ili vodu. Baterija može da eksplodira ako se stavi u vatru.

 • Nemojte rasklapati, lomiti, probijati ili spaljivati baterijsko pakovanje.

 • Budite izuzetno pažljivi pri rukovanju baterijom koja je oštećena ili curi. Ako dođete u dodir sa elektrolitima, isperite ugroženi deo sapunom i vodom. Ako elektrolit dođe u dodir sa okom, ispirajte oko vodom 15 minuta i potražite medicinsku pomoć.

 • Nemojte puniti bateriju ako je temperatura okoline veća od 40 stepeni Celzijusovih.

 • Nemojte izlagati bateriju visokim temperaturama skladištenja (iznad 60 stepeni Celzijusovih).

 • Prilikom odlaganja baterijskog pakovanja raspitajte se kod lokalnog postrojenja za odlaganje otpada o ograničenjima vezanim za odlaganje ili recikliranje baterija.

Ako želite da nabavite bateriju, obratite se lokalnom distributeru. Koristite samo one baterije koje imaju Cisco broj dela.

Prekid napajanja

Regulatorni domeni

Radio-frekvencija (RF) za ovaj telefon je konfigurisana za određeni regulatorni domen. Ako koristite telefon van određenog regulatornog domena, telefon neće dobro funkcionisati, a i time možete da prekršite lokalne propise.

Zdravstvena okruženja

Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i koristi nelicencirani frekvencijski opseg podložan smetnjama koje izazivaju drugi uređaji ili neka druga oprema.

Korišćenje spoljnih uređaja

Kompanija Cisco preporučuje korišćenje spoljnih uređaja (poput slušalica) dobrog kvaliteta, koji su zaštićeni od neželjenih signala radio-frekvencije (RF) ili audio frekvencije (AF).

U zavisnosti od kvaliteta ovih uređaja i njihove udaljenost od drugih uređaja kao što su mobilni telefoni ili radio aparati, može doći do izvesnih audio šumova. U tim slučajevima Cisco preporučuje da preduzmete neke od sledećih mera:

 • Udaljite spoljni uređaj od izvora RF ili AF signala.

 • Sprovedite kablove spoljnih uređaja dalje od izvora RF ili AF signala.

 • Za spoljne uređaje koristite oklopljene kablove, ili kablove sa boljim oklopljavanjem i konektorom.

 • Smanjite dužinu kabla spoljnog uređaja.

 • Upotrebite feritne ili slične uređaje na kablovima za spoljni uređaj.

Cisco ne može da garantuje performanse sistema zato što Cisco nema kontrolu nad kvalitetom spoljnih uređaja, kablova i konektora. Sistem će se ponašati na odgovarajući način kada su priključeni podesni uređaji pomoću kvalitetnih kablova i konektora.


U zemljama Evropske unije koristite samo spoljne slušalice koje su potpuno kompatibilne sa EMC direktivom [89/336/EC].

Ponašanje sistema prilikom zagušenja mrežnog saobraćaja

Bilo šta što umanjuje performanse mreže može da utiče na kvalitet zvučnog sistema na telefonu, a u nekim slučajevima i prekid poziva. U uzroke degradacije mrežnog saobraćaja mogu da spadaju, ali bez ograničenja, sledeće aktivnosti:

 • administrativni poslovi, kao što je unutrašnje skeniranje priključaka ili bezbednosno skeniranje,

 • napadi na mreži, kao što je onemogućavanje usluga.

Izjave o usaglašenosti

Izjave o usaglašenosti za Evropsku uniju

CE označavanje

Sledeća CE oznaka nalazi se na opremi i pakovanju.

CE logo

Izjava o izloženosti RF zračenju za Evropsku uniju

Ovaj uređaj je procenjen i utvrđeno je da je u skladu sa EU EMF direktivom 2014/53/EU.

Izjave o usaglašenosti za SAD

Opšta usaglašenost sa standardima za izloženost RF zračenju

Izvršena je procena ovog uređaja i utvrđeno je da je usaglašen sa ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) ograničenjima za izloženost korisnika RF zračenju.

Radio uređaj iz odeljka 15


Radio uređaj iz odeljka 15 funkcioniše bez smetnji sa drugim uređajima koji rade na ovoj frekvenciji. Bilo kakve promene ili izmene izvršene na proizvodu koje kompanija Cisco nije izričito odobrila, uključujući korišćenje antena koje ne pripadaju kompaniji Cisco, mogu da ponište pravo korisnika da koristi ovaj uređaj.

Izjave o usklađenosti za Kanadu

Ovaj uređaj je usaglašen sa RSS standardima za izuzimanje od licenciranja koje propisuje Industry Canada. Rad uređaja zavisi od dva sledeća uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo kakve smetnje, uključujući one koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

Ovaj proizvod ispunjava primenljive tehničke specifikacije za Inovaciju, nauku i ekonomski dizajn u Kanadi.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications tehnike applicables d'Innovation, nauka et Développement économique Kanadu.

Kanadska izjava o izloženosti RF zračenju

OVAJ UREĐAJ ISPUNJAVA OGRANIČENJA DATA U RSS-102 R5, ZA IZLAGANJE RADIO TALASIMA

Vaš uređaj ima radio predajnik i prijemnik. On je dizajniran tako da ne prelazi opšta populativna (nekontrolisana) ograničenja za izlaganje radio talasima (radio frekvencijska elektromagnetna polja) kao što je navedeno u RSS-102 u Kodu za zaštitu zdravlja 6 u Kanadi i sadrži značajnu bezbednosnu granicu kreiranu za osiguranje bezbednosti ljudi, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

Ovu opremu treba instalirati i koristiti sa minimalnim rastojanjem od 0,5 cm između radijatora i vašeg tela.

Uređaj je testiran i zaključeno je da je u skladu sa primenljivim propisima, u okviru postupka radio sertifikacije.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Izjave o usaglašenosti za Novi Zeland

Opšte upozorenje za sistem PTC (Permit to Connect)

Odobrenje sistema Telepermit za bilo koju stavku krajnje opreme ukazuje samo na to da je Spark NZ prihvatio to da stavka ispunjava minimalne uslove za povezivanje na mrežu tog sistema. Ne ukazuje na to da je Spark NZ odobrio proizvod, niti da pruža bilo kakvu vrstu garancije. Pre svega, ne pruža nikakve garancije da će bilo koja stavka funkcionisati ispravno u svakom pogledu sa drugom stavkom opreme sa Telepermit dozvolom drugog proizvođača ili modela, niti podrazumeva da je bilo koji proizvod usaglašen sa svim Spark NZ mrežnim uslugama.

Korišćenje IP mreža sa sistemom PSTN

Internet protokol (IP) po svojoj prirodi uvodi kašnjenje u govorne signale jer se svaki paket podataka formuliše i upućuje dalje. Spark NZ Access Standards preporučuju da dobavljači, dizajneri i instalateri koji koriste ovu tehnologiju za pozive za i sa PSTN pogledaju ITU E zahteve za model za dizajniranje njihovih mreža. Prvenstveni cilj je da se maksimalno smanje kašnjenje, deformacija i druga pogoršanja u toku prenosa, posebno za one pozive koji uključuju bežične i međunarodne mreže, a koji već trpe veliko kašnjenje.

Korišćenje glasovne kompresije preko sistema PSTN

Do velikih kašnjenja prilikom pozivanja mobilnih i međunarodnih mreža ponekad može doći zbog korišćenja tehnologije glasovne kompresije. Spark NZ Access Standards odobriće samo G711 govornu tehnologiju za upotrebu na PSTN. G711 je „trenutna tehnika šifrovanja govora“, dok se G729 tehnologija i sve njene varijante smatraju „skoro trenutne“ pošto uvode dodatno kašnjenje u govorni signal.

Otkazivanje eha

Otkazivači eha obično su potrebni za Spark NZ PSTN zbog geografskih kašnjenja koja su prihvatljiva kada se CPE povratni gubitak zadrži u okviru Telepermit ograničenja. Međutim, one privatne mreže koje koriste VoIP (Voice-over-IP) tehnologiju moraju da obezbede otkazivanja eha za sve glasovne pozive. Usled kombinovanog efekta kašnjenja audio/VoIP konverzije i kašnjenja IP usmeravanja, vreme otkazivanja eha mora biti 64 ms.

Izjava o usaglašenosti za Tajvan

DGT izjava za upozorenje

Saopštenje DGT 4

Izjava o usaglašenosti za Argentinu

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Izjava o usaglašenosti za Brazil

Čl. 6º - 506

Ova oprema predstavlja uređaj sekundarnog tipa, odnosno, nije zaštićena od štetnih smetnji, čak i ako ih izaziva uređaj istog tipa, a isto tako ne može da prouzrokuje bilo kakve smetnje uređajima primarnog tipa.

Za više informacija, idite na ovaj URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Lokacija Anatel: http://www.anatel.gov.br

Rezolucija br. 303/2002 e br. 533/2009

Ovaj proizvod je odobren od strane Anatel, u skladu sa procedurama regulisanim rezolucijom br. 242/2000 i ispunjava potrebne tehničke zahteve, uključujući ograničenja za izlaganje za Specifičnu stopu apsorpcije za električna, magnetna i elektromagnetna polja radiofrekvencije, u skladu sa Rezolucijom br. 303/2002 i br. 533/2009.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Izjava o usklađenosti za Singapur

Usklađeno sa IMDA standardima DB101992

Pregled bezbednosti Cisco proizvoda

Ovaj proizvod sadrži kriptografske funkcije i podleže zakonima Sjedinjenih Američkih Država i lokalnim državnim zakonima koji uređuju uvoz, izvoz, prenos i korišćenje. Isporuka Cisco kriptografskih proizvoda ne implicira da treća strana vrši uvoz, izvoz, distribuiranje ili korišćenje šifrovanja. Uvoznici, izvoznici, distributeri i korisnici su odgovorni za poštovanje zakona Sjedinjenih Američkih Država i zakona lokalnih zemalja. Korišćenjem ovog proizvoda obavezujete se na poštovanje primenljivih zakona i propisa. Ako niste u stanju da poštujete zakone Sjedinjenih Američkih Država i lokalnih zakona, odmah vratite ovaj proizvod.

Dodatne informacije u vezi sa američkim izvoznim propisima možete pronaći na https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.