Informacije o varnosti in učinkovitosti delovanja

Preden namestite ali uporabite IP telefon, preberite naslednje varnostne opombe.


POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta opozorilni simbol pomeni nevarnost. Ste v položaju, ki lahko povzroči telesno poškodbo. Preden začnete delo s katero koli opremo, se morate zavedati nevarnosti v zvezi z električnim tokom in biti seznanjeni s standardnimi postopki za preprečevanje nesreč. S številko izjave, ki je na koncu posameznega opozorila, poiščite njen prevod v prevedenih varnostnih opozorilih, ki so priložena tej napravi. Izjava 1071

SHRANITE TA NAVODILA


Preden sistem uporabite, namestite ali priključite v vir napajanja, preberite navodila za namestitev. Izjava 1004


Storitev prenosa glasu prek IP (VoIP) in storitve nujnih klicev ne delujejo, če se napajanje ustavi ali prekine. Po obnovi napajanja boste morda morali ponastaviti ali znova konfigurirati opremo, da znova pridobite dostop do storitve VoIP in storitve nujnih klicev. V ZDA je ta številka za klic v sili 911. Poznati morate številko za klic v sili v svoji državi. Izjava 361


Končno razpolaganje s tem izdelkom mora biti v skladu z vsemi državnimi zakoni in predpisi. Izjava 1040


Kombinacija vtikač-vtičnica mora biti vedno dostopna, ker služi kot glavna naprava za prekinitev. Izjava 1019

Varnostne smernice

 • Tega izdelka ne uporabljajte kot glavni komunikacijski pripomoček v zdravstvu, saj morda uporablja nereguliran frekvenčni pas, ki je občutljiv na motnje drugih naprav ali opreme.

 • Uporabo brezžičnih naprav v bolnišnicah s svojimi omejitvami regulirajo posamezne bolnišnice.

 • Uporabo brezžičnih naprav v nevarnih okoljih s svojimi omejitvami regulirajo osebe, ki so v teh okoljih odgovorne za varnost.

 • Uporabo brezžičnih naprav na letalih regulira zvezna letalska uprava (FAA).

Varnostna obvestila za ravnanje z baterijami


Če baterije ne zamenjate pravilno, lahko pride do eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z enako ali enakovredno, ki jo priporoči proizvajalec. Rabljene baterije odvrzite skladno z navodili proizvajalca. Izjava 1015


Kovinskih kontaktov na bateriji se ne smete dotikati niti jih premostiti. Zaradi nenamerne izpraznitve baterij lahko nastanejo resne opekline. Izjava 341


Nevarnost eksplozije: baterije telefona ne polnite v potencialno eksplozivnem okolju. Izjava 431


Litij-ionske baterije imajo omejeno življenjsko dobo. Vsako litij-ionsko baterijo, ki kaže znake poškodb, vključno z izboklinami, je treba takoj ustrezno odvreči.


 • Kompleta baterij ne zavrzite v ogenj ali vodo. Baterija lahko eksplodira v ognju.

 • Kompleta baterij ne razstavljajte, stiskajte, prebijajte ali zažigajte.

 • S poškodovano ali puščajočo baterijo ravnajte izjemno previdno. Če pridete v stik z elektrolitom, operite izpostavljeno območje z milom in vodo. Če elektrolit pride v stik z očesom, ga 15 minut izpirajte z vodo in nato poiščite medicinsko pomoč.

 • Kompleta baterij ne polnite, če temperatura okolja presega 40 stopinj Celzija (104 stopinje Fahrenheit).

 • Kompleta baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam med shranjevanjem (nad 60 stopinj Celzija, nad 140 stopinj Fahrenheita).

 • Ko odlagate komplet baterij, se obrnite na lokalno podjetje za odlaganje odpadkov in se pozanimajte o lokalnih omejitvah odlaganja ali recikliranja baterij.

Če potrebujete baterije, vzpostavite stik z lokalnim prodajalcem. Uporabljajte samo baterije, ki imajo številko dela Cisco.

Izpad napajanja

Regulatorne domene

Radijska frekvenca (RF) za ta telefon je konfigurirana za določeno predpisano domeno. Če ta telefon uporabljate zunaj določene regulatorne domene, ne bo ustrezno deloval in morda boste kršili krajevne predpise.

Zdravstvena okolja

Ta izdelek ni medicinski pripomoček in uporablja nelicenciran frekvenčni pas, ki je občutljiv na motnje drugih naprav ali opreme.

Uporaba zunanjih naprav

Cisco priporoča uporabo visokokakovostnih zunanjih naprav (naglavnih slušalk), ki so zaščitene pred neželenimi radiofrekvenčnimi (RF) in zvočno-frekvenčnimi (AF) signali.

Glede na kakovost teh naprav in njihove razdalje od drugih naprav, npr. mobilnih telefonov ali dvosmernih radijev, lahko vseeno pride do nekaterih glasovnih šumov. V teh primerih Cisco priporoča, da Naredite nekaj od naslednjega:

 • Zunanjo napravo premaknite stran od izvora signalov RF ali AF.

 • Kable zunanje naprave usmerite stran od izvora signalov RF ali AF.

 • Za zunanjo napravo uporabite zaščitene kable ali pa kable z boljšo zaščito in priključkom.

 • Skrajšajte dolžino kabla za zunanjo napravo.

 • Na kablih za zunanjo napravo uporabite ferit ali druge podobne naprave.

Cisco ne more zagotoviti delovanja sistema, ker podjetje nima nadzora nad kakovostjo zunanjih naprav, kablov in priključkov. Sistem bo ustrezno deloval, ko so nanj priključene primerne naprave z visokokakovostnimi kabli in priključki.


V državah Evropske unije uporabljajte samo naglavne slušalke, ki se popolnoma skladne z direktivo EMC [89/336/ES].

Vedenje sistema ob zasedenem omrežju

Vse, kar slabo vpliva na delovanje omrežja, lahko vpliva na kakovost zvoka na telefonih. V nekaterih primerih lahko povzroči celo prekinitev klica. Viri slabega vpliva na omrežje lahko med drugim vključujejo naslednje dejavnosti:

 • Skrbniške dejavnosti, kot je pregled notranjih vrat ali varnostni pregled

 • Napadi na vaše omrežje, kot je napad DoS.

Izjave o skladnosti

Izjava o skladnosti za Evropsko unijo

Oznaka CE

Na opremo in embalažo je pritrjena naslednja oznaka CE.

Logotip CE

Izjava o izpostavljenosti radijskim frekvencam za Evropsko unijo

Ta naprava je bila ocenjena in je skladna z direktivo EU EMF 2014/53/EU.

Izjave o skladnosti za ZDA

Splošna skladnost z izpostavljenostjo radijskim frekvencam

Ta naprava je bila ocenjena kot skladna z omejitvami ICNIRP (mednarodni odbor za zaščito pred neionizirajočim sevanjem) za izpostavljenost človeka radijskim frekvencam.

Radijska naprava, skladna s 15. členom


Radijska naprava, skladna s 15. členom, deluje tako, da ne ovira drugih naprav, ki delujejo na isti frekvenci. Vse spremembe izdelka, ki niso izrecno odobrene s strani družbe Cisco, vključno z antenami, ki jih ne izdeluje Cisco, lahko razveljavijo pooblastila uporabnika za uporabo opreme.

Izjava o skladnosti za Kanado

Ta naprava je skladna s standardi RSS, ki so izvzeti iz kanadske industrijske licence. Delovanje je pogojeno s tema pogojema: (1) naprava ne sme povzročati motenj, in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročajo neželeno delovanje naprave.

Ta izdelek izpolnjuje veljavne tehnične zahteve organa Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanadska izjava o izpostavljenosti radijskim frekvencam

TA NAPRAVA USTREZA OMEJITVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM, DOLOČENIM V ISED RSS-102 R5

V napravo sta vgrajena radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovana je tako, da ne presega omejitev (nenadziranih) za izpostavljenost radijskim valovom (radiofrekvenčnim magnetnim poljem) za splošno javnost, določenih v RSS-102, ki se sklicuje na varnostni kodeks 6 organizacije Health Canada in vključuje znatno varnostno rezervo, katere namen je zagotoviti varnost vseh oseb ne glede na starost in zdravje.

To opremo morate namestiti in uporabljati tako, da je razdalja med radiatorjem in vašim telesom najmanj 0,5 cm.

Ta naprava je bila preizkušen in ustreza veljavnim predpisom v okviru pridobitve potrdila za radijsko opremo.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Izjava o skladnosti za Novo Zelandijo

Splošno opozorilo za Dovoljenje za povezavo (PTC)

Podelitev dovoljenja Telepermit za kateri koli kos terminalne opreme pomeni samo to, da je Spark NZ potrdil, da oprema izpolnjuje minimalne pogoje za povezavo z njegovim omrežjem. To ne pomeni, da Spark NZ podpira izdelek ali jamči zanj. Predvsem pa ne zagotavlja, da bo izdelek deloval ustrezno v vseh pogledih z drugim izdelkom dovoljene opreme druge znamke ali drugega modela. Prav tako pa ne pomeni, da je izdelek združljiv z vsemi omrežnimi storitvami Spark NZ.

Uporaba omrežij IP s PSTN

Internetni protokol (IP) že sam uvaja zamik v govorne signale med oblikovanjem in naslavljanjem posameznih podatkovnih paketov. Spark NZ Access Standards priporoča, da se dobavitelji, ustvarjalci in nameščevalci, ki uporabljajo to tehnologijo za klice v PSTN ali iz njega, pri oblikovanju svojih omrežij sklicujejo na zahteve modela ITU E. Skupen cilj je zmanjšanje zamika, motenj in drugih ovir pri prenosu, zlasti za klice v mobilna in mednarodna omrežja, pri katerih je znaten zamik že prisoten.

Uporaba funkcije stiskanja glasu prek PSTN

Zaradi znatnega zamika med klici v mobilna in mednarodna omrežja, do katerega prihaja tudi zaradi njihove uporabe tehnologij za stiskanje glasu. Spark NZ Acces Standards bo odobril samo glasovno tehnologijo G711 za uporabo s PSTN. G711 je "takojšnja metoda kodiranja govora", medtem ko je G729 z vsemi svojimi različicami "skoraj takojšnja", saj v govorni signal uvaja dodaten zamik.

Odstranjevanje odmevov

Naprave za odstranjevanje odmevov običajno niso zahtevane pri Spark NZ PSTN, saj so geografski zamiki sprejemljivi, kjer povratna izguba CPE ostane znotraj omejitev dovoljenja Telepermit. Zasebna omrežja, ki uporabljajo tehnologijo internetne telefonije (VoIP), so potrebna za odstranjevanje odmevov v vseh glasovnih klicih. Skupni učinek zamika pri pretvorbi zvoka/internetne telefonije in zamika zaradi usmerjanja IP lahko povzroči, da je potrebnih 64 ms za odstranjevanje odmevov.

Izjava o skladnosti za Tajvan

Izjava z opozorilom DGT

Izjava DGT 4

Izjava o skladnosti za Argentino

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Izjave o skladnosti za Brazilijo

Člen 6º-506

Ta oprema je naprava sekundarne vrste, ki ni zaščitena pred škodljivimi motnjami, tudi če te motnje povzroča naprava iste vrste, prav tako pa ne more uporabljati motenj naprav primarne vrste.

Za več informacij obiščite ta URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Spletna stran Anatel: http://www.anatel.gov.br

Resolucija nº 303/2002 e nº 533/2009

Ta izdelek je odobrila družba Anatel v skladu s postopki, ki jih ureja Resolucija št. 242/2000 in izpolnjujejo uporabljene tehnične zahteve, vključno z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti specifične stopnje absorpcije za električna, magnetna in elektromagnetna polja radijske frekvence, v skladu z resolucijami št. 303/2002 in št. 533/2009.

Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Izjava o skladnosti za Singapur

Skladno s standardi IMDA DB101992

Pregled izdelka Cisco Product Security

Ta izdelek vsebuje kriptografske funkcije in je predmet zakonov ZDA in zakonov drugih držav, ki obravnavajo uvoz, izvoz, prenos in uporabo. Dostava Ciscovih kriptografskih izdelkov ne pomeni, da lahko tretja oseba uvaža, izvaža, distribuira ali uporablja šifriranje. Uvozniki, izvozniki, distributerji in uporabniki so odgovorni za ravnanje v skladu z zakoni ZDA in lokalnimi zakoni. Z uporabo tega izdelka se strinjate, da boste ravnali v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi. Če zakonov ZDA in lokalnih zakonov ne morete upoštevati, ta izdelek takoj vrnite.

Več informacij o izvoznih predpisih ZDA najdete na https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.