Podaci o sigurnosti i radnim svojstvima

Pročitajte sljedeće sigurnosne obavijesti prije instaliranja ili uporabe bežičnog IP telefona.


VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Ovaj simbol upozorenja označava opasnost. Nalazite se u situaciji koja može prouzročiti tjelesne ozljede. Prije rada s bilo kojim uređajem, morate razumjeti opasnosti vezane uz električne sklopove, te biti upoznati sa standardnim načinima izbjegavanja nesreće. U prevedenim sigurnosnim upozorenjima priloženim uz uređaj možete prema broju koji se nalazi uz pojedino upozorenje pronaći i njegov prijevod. Izjava 1071

SAČUVAJTE OVE UPUTE


Prije upotrebe, ugradnje i priključivanja sustava na izvor napajanja, pročitajte upute za instaliranje. Izjava 1004


Usluga Voice over IP (VoIP) i usluga hitnog poziva neće raditi u slučaju nestanka ili prekida napajanja. Nakon povratka napajanja, možda ćete trebati resetirati ili ponovno konfigurirati opremu kako biste ponovno mogli pristupiti usluzi VoIP i usluzi hitnog poziva. U SAD-u, ovaj broj za hitne slučajeve je 911. Morate znati broj za hitne slučajeve u svojoj zemlji. Izjava 361


Krajnje se zbrinjavanje ovog proizvoda mora provesti u skladu s državnim zakonima i odredbama. Izjava 1040


Utikač i utičnica u svakom trenutku moraju biti dostupni jer imaju funkciju glavnoga prekida napajanja uređaja. Izjava 1019

Smjernice o sigurnosti

 • Ne upotrebljavajte ovaj proizvod kao primaran način komunikacije u zdravstvenim okruženjima jer on može upotrebljavati nereguliran frekvencijski pojas koji može ometati druge uređaje ili opremu.

 • Upotreba bežičnih uređaja u bolnicama ograničena je pravilima koja postavlja svaka bolnica zasebno.

 • Upotreba bežičnih uređaja na opasnim mjestima ograničena je pravilima koja postavlja upravitelj za sigurnost u toj okolini.

 • Upotreba bežičnih uređaja u zrakoplovima ograničena je pravilima Saveznog ministarstva za zračni promet (FAA).

Sigurnosne napomene za bateriju


Ako se baterija nepravilno zamijeni, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite bateriju samo istom takvom ili baterijom jednakovrijedne vrste koju preporučuje proizvođač. Rabljene baterije zbrinite prema uputama proizvođača. Izjava 1015


Ne dodirujte i spajajte kratko metalne kontakte na bateriji. Nehotično pražnjenje baterija može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Izjava 341


Opasnost od eksplozije: ne punite bateriju telefona u potencijalno eksplozivnom okruženju. Izjava 431


Litij-ionske baterije imaju ograničen životni vijek. Bilo koja litij-ionska baterija koja pokazuje bilo kakve znakove oštećenja, uključujući nadutost, treba biti ispravno odložena istog trenutka.


 • Bateriju nemojte bacati u vatru ili vodu. Baterija može eksplodirati ako ju bacite u vatru.

 • Bateriju nemojte rastavljati, drobiti, bušiti i spaljivati.

 • Iznimno oprezno rukujte oštećenim baterijama ili baterijama koje cure. Ako dodirnete elektrolit, operite izloženo područje sapunom i vodom. Ako elektrolit dođe u dodir s očima, ispirite oči vodom 15 minuta i potražite liječničku pomoć.

 • Ne punite bateriju ako je temperatura okoline veća od 40 stupnjeva Celzijevih.

 • Ne izlažite bateriju visokoj temperaturi tijekom skladištenja (iznad 60 stupnjeva Celzijevih).

 • Prilikom zbrinjavanja baterija obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanja otpada u svezi s pitanjima o lokalnim ograničenjima u zbrinjavanju ili recikliranju baterija.

Za kupovinu nove baterije obratite se lokalnom predstavniku. Upotrebljavajte samo baterije koje imaju Ciscov kataloški broj.

Prekid napajanja

Regulatorne domene

Radiofrekvencija (RF) za ovaj telefona konfigurira se za određenu regulatornu domenu. Ako telefon upotrebljavate izvan određene regulatorne domene, telefon neće pravilno raditi, a tako možda kršite lokalne propise.

Zdravstvena okruženja

Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i upotrebljava nelicencirani frekvencijski pojas koji je osjetljiv na smetnje drugih uređaja ili opreme.

Upotreba vanjskih uređaja

Tvrtka Cisco Systems preporučuje uporabu kvalitetnih vanjskih uređaja (npr., naglavnih slušalica) koji su zaštićeni od neželjenih radiofrekvencijskih (RF) i audiofrekvencijskih (AF) signala.

Ovisno o kvaliteti tih uređaja i njihovoj blizini drugim uređajima, kao što su mobilni telefoni i dvosmjerni radiouređaji, može se javiti zvučni šum. U tim slučajevima Cisco preporučuje sljedeće:

 • Odmaknite vanjski uređaj od izvora RF ili AF signala.

 • Provedite kabele vanjskog uređaja podalje od izvora RF ili AF signala.

 • Upotrebljavajte oklopljene kabele za vanjski uređaj, ili kabele s boljom zaštitom i priključkom.

 • Skratite duljinu kabela vanjskog uređaja.

 • Primijenite feritnu ili sličnu zaštitu na kabelima vanjskog uređaja.

Cisco ne može jamčiti svojstva sustava jer Cisco nema nikakve kontrole nad kvalitetom vanjskih uređaja, kabela i priključaka. Rad sustava bit će odgovarajući kada su na njega priključeni prikladni uređaji koji koriste kabele i priključke visoke kvalitete.


U državama Europske unije, upotrebljavajte samo one slušalice koje su u potpunosti u skladu s EMC direktivom [89/336/EC].

Ponašanje sustava tijekom mrežnih zagušenja

Bilo što, što degradira performanse mreže može utjecati na kvalitetu zvuka sustava telefona, a u nekim slučajevima može uzrokovati prekid poziva. Izvori degradacije mreže mogu uključiti bez ograničenja sljedeće aktivnosti:

 • administrativne zadatke kao što su interno skeniranje portova ili sigurnosno skeniranje,

 • napadi na mreži kao što su napad uskraćivanja usluge.

Izjave o sukladnosti

Izjave o sukladnosti za Europsku uniju

CE oznaka

Sljedeća CE oznaka pričvršćena je na opremu i ambalažu.

CE logotip

Izjava o izloženosti RF zračenju za Europsku uniju

Ovaj je uređaj pregledan i utvrđeno je da zadovoljava zahtjeve EU EMF direktive 2014/53/EU.

Izjave o sukladnosti za SAD

Sukladnost s općim propisima o izloženosti RF zračenju

Ovaj je uređaj pregledan i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja ICNIRP-a (Međunarodni odbor za zaštitu od neionizirajućeg zračenja) za ljudsko izlaganje RF zračenju.

Radiouređaj sukladan članku 15


Radiouređaj sukladan članku 15 radi bez smetnji s drugim uređajima koji rade na istoj frekvenciji. Svaka promjena ili izmjena spomenutog proizvoda koju nije izričito odobrio Cisco, uključujući upotrebu antena koje nije proizveo Cisco, može poništiti korisnikovo pravo na korištenje uređaja.

Izjave o sukladnosti za Kanadu

Ovaj uređaj sukladan je RSS standardima za izuzeće od licence kanadske industrije. Rad zavisi od sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

Ovaj je proizvod u skladu s dostupnim tehničkim specifikacijama Inovacija, znanosti i ekonomskog razvoja Kanade.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit po istočnom vremenu conforme pritisnuti element spécifications tehnike applicables d'Innovation, znanosti postavljanje hrvatskoga économique Kanada.

Izjava o izloženosti RF zračenju za Kanadu

OVAJ JE UREĐAJ U SKLADU S OGRANIČENJIMA KAKO JE NAVEDENO U ISED RSS-102 R5 ZA IZLAGANJE RADIJSKIM VALOVIMA

Vaš uređaj uključuje radio prijenosnik i prijemnik. Dizajniran je kako ne bi premašio Ograničenja za opću populaciju (nekontrolirano) za izlaganje radijskim valovima (elektromagnetska polja radijske frekvencije) kao je navedeno u RSS-102 koji se vodi preporukama sigurnosnog koda zdravlja Kanade broj 6 te uključuje značajnu sigurnosnu granicu koja je kreirana kako bi se osigurala sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Ova oprema trebala bi biti instalirana i korištena s minimalnom udaljenošću od 0,5 cm između radijatora i vašeg tijela.

Uređaj je testiran i utvrđena je njegova sukladnost s dostupnim pravilima kao dio postupka radijske certifikacije.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Izjave o sukladnosti za Novi Zeland

Opće upozorenje u vezi dozvole za povezivanje (PTC)

Odobrenje teledozvole za bilo koju stavku terminalne opreme znači samo da je operater Spark NZ prihvatio da taj predmet zadovoljava minimalne preduvjete za povezivanje s njegovom mrežom. Ono ne služi kao reklama proizvoda od strane operatera Spark NZ niti podrazumijeva ikakav oblik jamstva. Iznad svega, ono ne jamči pravilan rad bilo koje stavke s drugom stavkom opreme drugog proizvođača ili modela s teledozvolom niti podrazumijeva da je bilo koji proizvod kompatibilan sa svim mrežnim uslugama operatera Spark NZ.

Upotreba IP mreža s PSTN-om

Internet Protocol (IP) po svojoj prirodi uvodi kašnjenje u glasovne signale za vrijeme oblikovanja i adresiranja svakog podatkovnog paketa. Standardi pristupa operatera preporučuju da dobavljači, projektanti i instalateri upotrebljavajući se ovom tehnologijom za pozive na PSTN ili sa PSTN-a vode računa o zahtjevima za model ITU E u dizajnu svojih mreža. Ukupan cilj je smanjiti na najmanju mjeru kašnjenje, izobličenje i druga narušavanja prijenosa, posebno za one pozive putem mobilnih i međunarodnih mreža koji već imaju veliko kašnjenje.

Primjena kompresije glasa putem PSTN-a

Zbog većeg kašnjenja koje se već javlja tijekom pozivanja u mobilnoj ili međunarodnoj mreži, od čega je dio uzrokovan njihovom upotrebom tehnologija za kompresiju glasa, Standardi pristupa operatera Spark NZ isključivo odobravaju tehnologiju glasa G711 za upotrebu na PSTN-u. G711 je "tehnika trenutačnog kodiranja govora" pri čemu se G729 i ostale njegove varijante smatraju "gotovo trenutačnim" jer stvaraju dodatno kašnjenje u signalu govora.

Poništavanje odjeka

Poništavači odjeka obično nisu potrebni za telekomunikacijsku PSTN uslugu Spark NZ-a jer su geografska kašnjenja prihvatljiva tamo gdje je gubitak povratnog CPE signala unutar ograničenja organizacije Telepermit. Međutim, privatne mreže koje upotrebljavaju tehnologiju Voice-over-IP (VoIP) moraju osigurati poništavanje odjeka za sve glasovne pozive. Kombinirani učinak kašnjenja zvuka/VoIP razgovora i kašnjenje u IP usmjeravanju može dovesti do zahtjeva za poništavanje odjeka od 64 ms.

Izjave o sukladnosti za Tajvan

DGT Izjava upozorenja

DGT izjava 4

Izjava o sukladnosti za Argentinu

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Izjava o sukladnosti za Brazil

Art. 6º – 506

Ova oprema je uređaj sekundarnog tipa, tj., nije zaštićen od štetnih smetnji, čak i ako smetnje stvara uređaj istog tipa, a ne može prouzročiti bilo kakve smetnje uređaju primarnog tipa.

Dodatne informacije potražite na ovoj URL-adresi: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Web-mjesto ustanove ANATEL: http://www.anatel.gov.br

Odluka nº 303/2002 e nº 533 2009.

Ovaj proizvod odobrio je Anatel, u skladu s postupcima reguliranim odlukom broj 242/2000 i zadovoljava tehničkim zahtjevimakojji se primjjenjuju, uključujući ograničenja izlaganju sa specifičnom stopom apsorpcije za elektična, magnetska polja radiofrekvencije, u skladu s Odlukama nº 303/2002 i nº 533/2009.

E Resoluções broj 303/2002 533 2009 broj

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução broj 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente elétricos na campos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com kao Resoluções broj 303/2002 e broj 533/2009.

Izjava o sukladnosti za Singapur

U skladu s IMDA standardima DB101992

Pregled sigurnosti Cisco proizvoda

Ovaj proizvod sadrži kriptografske značajke i podliježe zakonima Sjedinjenih Američkih Država i lokalnih država koji reguliraju odnose uvoza, izvoza, prijenosa i uporabe. Isporuka Ciscovih kriptografskih proizvoda ne podrazumijeva ovlaštenje treće strane za uvoz, izvoz, distribuciju i uporabu šifriranja. Uvoznici, izvoznici, distributeri i korisnici, odgovorni su za udovoljavanje SAD i lokalnim zakonima. Uporabom ovoga proizvoda pristali ste na ispunjavanje primjenjivih zakona i propisa. Ako niste u stanju udovoljiti zahtjeve zakona SAD i lokalnih zakona, odmah vratite ovaj proizvod.

Dodatne informacije o izvoznim propisima SAD-a možete pronaći na https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.