Podaci o sigurnosti i radnim svojstvima

Pročitajte sljedeće sigurnosne obavijesti prije instaliranja ili uporabe bežičnog IP telefona.


VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Ovaj simbol upozorenja označava opasnost. Nalazite se u situaciji koja može prouzročiti tjelesne ozljede. Prije rada s bilo kojim uređajem, morate razumjeti opasnosti vezane uz električne sklopove, te biti upoznati sa standardnim načinima izbjegavanja nesreće. U prevedenim sigurnosnim upozorenjima priloženim uz uređaj možete prema broju koji se nalazi uz pojedino upozorenje pronaći i njegov prijevod. Izjava 1071

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Kako biste vidjeli prevode upozorenja koje se pojavljuju u ovoj publikaciji, pogledajte broj izvatka u podacima o regulatornim propisima i sigurnosnim podacima — Cisco IP DECT 6800 serije na sljedećoj URL adresi: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6825/RCSI/RCSI-0366-book.pdf


Prije upotrebe, ugradnje i priključivanja sustava na izvor napajanja, pročitajte upute za instaliranje. Izjava 1004


Usluga Voice over IP (VoIP) i usluga hitnog poziva neće raditi u slučaju nestanka ili prekida napajanja. Nakon povratka napajanja, možda ćete trebati resetirati ili ponovno konfigurirati opremu kako biste ponovno mogli pristupiti usluzi VoIP i usluzi hitnog poziva. U SAD-u, ovaj broj za hitne slučajeve je 911. Morate biti svjesni broja za hitne slučajeve u vašoj zemlji. Izjava 361


Krajnje se zbrinjavanje ovog proizvoda mora provesti u skladu s državnim zakonima i odredbama. Izjava 1040


Utikač i utičnica u svakom trenutku moraju biti dostupni jer imaju funkciju glavnoga prekida napajanja uređaja. Izjava 1019

Smjernice o sigurnosti

Sljedeće su sigurnosne smjernice za korištenje Cisco IP DECT 6800 serije u specifičnim okruženjima:

 • Ne upotrebljavajte ovaj proizvod kao primaran način komunikacije u zdravstvenim okruženjima jer on može upotrebljavati nereguliran frekvencijski pojas koji može ometati druge uređaje ili opremu.

 • Upotreba bežičnih uređaja u bolnicama ograničena je pravilima koja postavlja svaka bolnica zasebno.

 • Upotreba bežičnih uređaja na opasnim mjestima ograničena je pravilima koja postavlja upravitelj za sigurnost u toj okolini.

 • Upotreba bežičnih uređaja u zrakoplovima ograničena je pravilima Saveznog ministarstva za zračni promet (FAA).

Sigurnosne napomene za bateriju

Ove obavijesti o sigurnosti baterije primjenjuju se na baterije koje su odobrene za Cisco IP DECT 6800 serije.


Ako se baterija nepravilno zamijeni, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite bateriju samo istom takvom ili baterijom jednakovrijedne vrste koju preporučuje proizvođač. Rabljene baterije zbrinite prema uputama proizvođača. Izjava 1015


Ne dodirujte i spajajte kratko metalne kontakte na bateriji. Nehotično pražnjenje baterija može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Izjava 341


Opasnost od eksplozije: Bateriju telefona Nemojte puniti u potencijalno eksplozivnom okruženju. Izjava 431


 • Bateriju nemojte bacati u vatru ili vodu. Baterija može eksplodirati ako ju bacite u vatru.

 • Bateriju nemojte rastavljati, drobiti, bušiti i spaljivati.

 • Iznimno oprezno rukujte oštećenim baterijama ili baterijama koje cure. Ako dodirnete elektrolit, operite izloženo područje sapunom i vodom. Ako elektrolit dođe u dodir s očima, ispirite oči vodom 15 minuta i potražite liječničku pomoć.

 • Ne punite bateriju ako je temperatura okoline veća od 40 stupnjeva Celzijevih.

 • Ne izlažite bateriju visokoj temperaturi tijekom skladištenja (iznad 60 stupnjeva Celzijevih).

 • Prilikom zbrinjavanja baterija obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanja otpada u svezi s pitanjima o lokalnim ograničenjima u zbrinjavanju ili recikliranju baterija.

Za kupovinu nove baterije obratite se lokalnom predstavniku. Upotrebljavajte samo baterije koje imaju Ciscov kataloški broj.

Prekid napajanja

Mogućnost pristupa hitnoj službi putem telefona ovisi o tome napaja li se osnovna stanica. Ako dođe do prekida u napajanju telefona, usluga i pozivi upućeni prema službama za usluge u nuždi neće biti mogući sve dok se napajanje ne vrati. U slučaju kvara na napajanju i nestanku napajanja, možda će biti potrebno vratiti tvorničke postavke ili ponovno konfigurirati uređaj prije upotrebe usluga ili poziva službi za usluge u nuždi.

Regulatorne domene

Radio frekvencijom (RF) za slušalicu upravlja se s osnovne stanice. Osnovna stanica konfigurirana je za određenu regulatornu domenu. Ako telefon upotrebljavate izvan određene regulatorne domene, telefon neće pravilno raditi, a tako možda kršite lokalne propise.

Zdravstvena okruženja

Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i upotrebljava nelicencirani frekvencijski pojas koji je osjetljiv na smetnje drugih uređaja ili opreme.

Upotreba vanjskih uređaja

Kada upotrebljavate vanjske uređaje uz DECT slušalice, obratite pažnju na sljedeće informacije:

Tvrtka Cisco Systems preporučuje uporabu kvalitetnih vanjskih uređaja (npr., naglavnih slušalica) koji su zaštićeni od neželjenih radiofrekvencijskih (RF) i audiofrekvencijskih (AF) signala.

Ovisno o kvaliteti tih uređaja i njihovoj blizini drugim uređajima, kao što su mobilni telefoni i dvosmjerni radiouređaji, može se javiti zvučni šum. U tim slučajevima Cisco preporučuje sljedeće:

 • Odmaknite vanjski uređaj od izvora RF ili AF signala.

 • Provedite kabele vanjskog uređaja podalje od izvora RF ili AF signala.

 • Koristite oklopljene kabele za vanjski uređaj, ili koristite kabele s boljom zaštitom i priključkom.

 • Skratite duljinu kabela vanjskog uređaja.

 • Primijenite feritnu ili sličnu zaštitu na kabelima vanjskog uređaja.

Cisco ne može jamčiti svojstva sustava jer Cisco nema nikakve kontrole nad kvalitetom vanjskih uređaja, kabela i priključaka. Rad sustava bit će odgovarajući kada su na njega priključeni prikladni uređaji koji koriste kabele i priključke visoke kvalitete.


U državama Europske unije, koristite samo one slušalice koje su u potpunosti u skladu s EMC direktivom [89/336/EC].

Ponašanje sustava tijekom mrežnih zagušenja

Bilo što, što degradira performanse mreže može utjecati na kvalitetu zvuka sustava telefona, a u nekim slučajevima može uzrokovati prekid poziva. Izvori degradacije mreže mogu uključiti bez ograničenja sljedeće aktivnosti:

 • administrativne zadatke kao što su interno skeniranje portova ili sigurnosno skeniranje,

 • napadi na mreži kao što su napad uskraćivanja usluge.

Izjave o sukladnosti

Izjave o sukladnosti za Europsku uniju

CE oznaka

Sljedeća CE oznaka pričvršćena je na opremu i ambalažu.

CE logotip

Izjava o izloženosti RF zračenju za Europsku uniju

Ovaj je uređaj pregledan i utvrđeno je da zadovoljava zahtjeve EU EMF direktive 2014/53/EU.

Izjave o sukladnosti za SAD

Sukladnost s općim propisima o izloženosti RF zračenju

Ovaj je uređaj pregledan i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja ICNIRP-a (Međunarodni odbor za zaštitu od neionizirajućeg zračenja) za ljudsko izlaganje RF zračenju.

Radiouređaj sukladan članku 15


Radiouređaj sukladan članku 15 radi bez smetnji s drugim uređajima koji rade na istoj frekvenciji. Svaka promjena ili izmjena spomenutog proizvoda koju nije izričito odobrio Cisco, uključujući upotrebu antena koje nije proizveo Cisco, može poništiti korisnikovo pravo na korištenje uređaja.

Izjave o sukladnosti za Kanadu

Ovaj uređaj sukladan je RSS standardima za izuzeće od licence kanadske industrije. Za korištenje vrijede sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjene funkcioniranje uređaja. Nije moguće osigurati privatnost komunikacija tijekom upotrebe ovog telefona.

Ovaj je proizvod u skladu s dostupnim tehničkim specifikacijama Inovacija, znanosti i ekonomskog razvoja Kanade.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de CET APPAREIL EST soumis ŕdeux uvjeti: (1) će pérféruque ne doit pas Coder d ' interférence ETA (2) ce pérférque doit navijač Le interférences, ya compris celije, a d ' entraă ˇ er n ' La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit po istočnom vremenu conforme pritisnuti element spécifications tehnike applicables d'Innovation, znanosti postavljanje hrvatskoga économique Kanada.

Izjava o izloženosti RF zračenju za Kanadu

OVAJ JE UREĐAJ U SKLADU S OGRANIČENJIMA KAKO JE NAVEDENO U ISED RSS-102 R5 ZA IZLAGANJE RADIJSKIM VALOVIMA

Vaš uređaj uključuje radio prijenosnik i prijemnik. Dizajniran je kako ne bi premašio Ograničenja za opću populaciju (nekontrolirano) za izlaganje radijskim valovima (elektromagnetska polja radijske frekvencije) kao je navedeno u RSS-102 koji se vodi preporukama sigurnosnog koda zdravlja Kanade broj 6 te uključuje značajnu sigurnosnu granicu koja je kreirana kako bi se osigurala sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Takvi su sustavi kreirani za rad kako bi se izbjegao kontakt krajnjeg korisnika s antenama. Preporučuje se postavljanje sustava na lokaciju na kojoj antene mogu zadržati najmanji razmak od korisnika kako je navedeno u skladu s regulatornim smjernicama koje su dizajnirane kako bi se smanjilo cjelokupno izlaganje korisnika ili operatera.

Uređaj je testiran i utvrđena je njegova sukladnost s dostupnim pravilima kao dio postupka radijske certifikacije.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Izjave o sukladnosti za Novi Zeland

Opće upozorenje u vezi dozvole za povezivanje (PTC)

Odobrenje organizacije Telepermit za bilo koju stavku terminalne opreme znači samo da je operater prihvatio da taj predmet zadovoljava minimalne preduvjete za povezivanje s njegovom mrežom. Ono ne služi kao reklama proizvoda od strane operatera niti podrazumijeva ikakav oblik jamstva. Iznad svega, ono ne jamči pravilan rad bilo koje stavke s drugom stavkom opreme drugog proizvođača ili modela koju je odobrila organizacija Telepermit, niti podrazumijeva da je bilo koji proizvod kompatibilan sa svim mrežnim uslugama operatera.

Upotreba IP mreža s PSTN-om

Internet Protocol (IP) po svojoj prirodi uvodi kašnjenje u glasovne signale za vrijeme oblikovanja i adresiranja svakog podatkovnog paketa. Standardi pristupa operatera preporučuju da dobavljači, projektanti i instalateri koristeći ovu tehnologiju za pozive na ili sa PSTN-a vode računa o zahtjevima za ITU E model u smislu dizajna njihovih mreža. Ukupan cilj je smanjiti na najmanju mjeru kašnjenje, izobličenje i druga narušavanja prijenosa, posebno za one pozive putem mobilnih i međunarodnih mreža koji već imaju veliko kašnjenje.

Primjena kompresije glasa putem PSTN-a

Zbog većeg kašnjenja koje se već javlja tijekom pozivanja u mobilnoj ili međunarodnoj mreži, od čega je dio uzrokovan njihovom upotrebom tehnologija za kompresiju glasa, standardi pristupa operatera isključivo odobravaju tehnologiju glasa G711 za upotrebu na PSTN-u. G711 je "tehnika trenutačnog kodiranja govora" pri čemu se G729 i ostale njegove varijante smatraju "gotovo trenutačnim" jer stvaraju dodatno kašnjenje u signalu govora.

Poništavanje odjeka

Poništavači odjeka obično nisu potrebni za telekomunikacijsku PSTN uslugu jer su geografska kašnjenja prihvatljiva tamo gdje je gubitak povratnog CPE signala unutar ograničenja organizacije Telepermit. Međutim, privatne mreže koje upotrebljavaju tehnologiju Voice-over-IP (VoIP) moraju osigurati poništavanje odjeka za sve glasovne pozive. Kombinirani učinak kašnjenja zvuka/VoIP razgovora i kašnjenje u IP usmjeravanju može dovesti do zahtjeva za poništavanje odjeka od 64 ms.

Izjave o sukladnosti za Tajvan

DGT Izjava upozorenja

DGT izjava 1

Izjava o sukladnosti za Argentinu

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Izjava o sukladnosti za Brazil

Umjetnosti. 6 º-506

Ova oprema je uređaj sekundarnog tipa, tj., nije zaštićen od štetnih smetnji, čak i ako smetnje stvara uređaj istog tipa, a ne može prouzročiti bilo kakve smetnje uređaju primarnog tipa.

Dodatne informacije potražite na sljedećem URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Anatel web-mjesto: http://www.anatel.gov.br

Odluka nº 303/2002 e nº 533 2009.

Ovaj proizvod odobrio je Anatel, u skladu s postupcima reguliranim odlukom broj 242/2000 i zadovoljava tehničkim zahtjevimakojji se primjjenjuju, uključujući ograničenja izlaganju sa specifičnom stopom apsorpcije za elektična, magnetska polja radiofrekvencije, u skladu s Odlukama nº 303/2002 i nº 533/2009.

E Resoluções broj 303/2002 533 2009 broj

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução broj 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente elétricos na campos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com kao Resoluções broj 303/2002 e broj 533/2009.

Izjava o sukladnosti za Singapur

U skladu s IMDA standardima DB101992

Pregled sigurnosti Cisco proizvoda

Ovaj proizvod sadrži kriptografske značajke i podliježe zakonima Sjedinjenih Američkih Država i lokalnih država koji reguliraju odnose uvoza, izvoza, prijenosa i uporabe. Isporuka Ciscovih kriptografskih proizvoda ne podrazumijeva ovlaštenje treće strane za uvoz, izvoz, distribuciju i uporabu šifriranja. Uvoznici, izvoznici, distributeri i korisnici, odgovorni su za udovoljavanje SAD i lokalnim zakonima. Uporabom ovoga proizvoda pristali ste na ispunjavanje primjenjivih zakona i propisa. Ako niste u stanju udovoljiti zahtjeve zakona SAD i lokalnih zakona, odmah vratite ovaj proizvod.

Daljnje informacije o US izvoznim propisima može se naći na https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.